W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w roku 2020

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 27 lutego 2020 r.

 w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w roku 2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 409, 60 i 730), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.
§ 2. 1. Wysokość dotacji celowej na dziecko objęte opieką żłobkową na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w 2020 r. wynosi 300,00 zł miesięcznie.
2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 przysługuje na każde dziecko w wieku do lat 3 objęte opieką żłobkową, zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec, korzystające z opieki w żłobku w wymiarze co najmniej 5 godzin dziennie.
§ 3. 1. Warunkiem udzielenia dotacji celowej jest złożenie do Burmistrza Mirosławca wniosku o przyznanie dotacji, zwanego dalej wnioskiem oraz podpisanie umowy o udzielenie dotacji celowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do uchwały.
2. Dotacja udzielona będzie na rok 2020 począwszy od miesiąca, w którym podmiot prowadzący żłobek złoży prawidłowo wypełniony wniosek.
§ 4. 1. Wysokość miesięcznej kwoty dotacji stanowi iloczyn kwoty, o której mowa w § 2 ust. 1 oraz liczby dzieci objętych opieką żłobkową, według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.
2. Liczbę dzieci objętych opieką żłobkową w danym miesiącu ustala się na podstawie pisemnej informacji, złożonej przez podmiot prowadzący żłobek w terminie do 10 każdego miesiąca. Wzór informacji określa załącznik nr 2 do uchwały.
3. Dotacja przekazywana jest do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy placówki wskazany we wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1 uchwały, z tym że część za grudzień zostanie przekazana do 15 grudnia.
§ 5. 1. Podmiot prowadzący żłobek otrzymujący dotację, o której mowa w § 1 uchwały zobowiązany jest do rozliczenia dotacji w terminie do dnia 20 stycznia roku następującego po roku którego dotyczy rozliczenie. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
2. Podmiot dotowany prowadzący żłobek, który zakończył działalność w trakcie roku kalendarzowego zobowiązany jest złożyć rozliczenie dotacji, o którym mowa w ust. 1, w terminie 15 dni od zakończenia miesiąca, za który udzielono ostatniej miesięcznej kwoty dotacji.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie dnia 1 kwietnia 2020 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 lutego 2020 r.
Wniosek podmiotu prowadzącego żłobek o przyznanie dotacji celowej dla żłobka z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2020 r.
1. Nazwa (imię nazwisko) podmiotu prowadzącego żłobek:
…………………………………………………………………………………………………
2. Siedziba podmiotu prowadzącego żłobek:
…………………………………………………………………………………………………
3. NIP podmiotu prowadzącego: ……………………………………………………………...
4. REGON podmiotu prowadzącego: …………………………………………………………
5. Nazwa żłobka:
…………………………………………………………………………………………………
6. Siedziba żłobka:
…………………………………………………………………………………………………
7. Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych:
………………………………………………………………………………………………...
8. Nr konta bankowego, na który ma być przekazywana dotacja:
…………………………………………………………………………………………………
9. Planowana liczba dzieci objętych opieką w danych miesiącach:2020 r.

Planowana liczba dzieci objęta opieką żłobkową

Styczeń

-

Luty

-

Marzec

-

Kwiecień


Maj


Czerwiec


Lipiec


Sierpień


Wrzesień


Październik


Listopad


GrudzieńOświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
……………………………..                                                         ……………………….....………
(miejscowość i data)                                                                   (pieczęć i podpis Wnioskodawcy)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 lutego 2020 r.
..............................
Miejscowość, data
Informacja o liczbie dzieci objętych opieką żłobkową
1. Nazwa i adres żłobka:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego żłobek:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Liczba dzieci w miesiącu ……………………………2020 r. ………………………………
Liczba dzieci podana jest wg stanu na pierwszy dzień miesiąca.
Oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.
……………………………..                                                      ……………………….....………
(miejscowość i data)                                                         (pieczęć i podpis składającego informację)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 lutego 2020 r.
Roczne rozliczenie przyznanej dotacji celowej dla żłobka z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec w 2020 r.
1. Nazwa i adres żłobka:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
2. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego żłobek:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
3. NIP …………………………………………REGON…………………………………………
4. Rozliczenie dotacji:

Rok rozliczeniowy

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Ilość dzieci

w

poszczególnych miesiącach

rozliczeniowych

Kwota dotacji

otrzymana

w miesiącach

rozliczeniowych

Kwota dotacji

wykorzystana

w miesiącach

rozliczeniowych

Kwota

niewykorzystanej dotacji w miesiącach

rozliczeniowych


5. Wyszczególnienie wydatków sfinansowanych z otrzymanej dotacji:

Lp.

Rodzaj wydatku

Kwota

1.

Wynagrodzenia pracowników


2.

Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, FP)


3.

Zakup materiałów i wyposażenia


4.

Zakup pomocy dydaktycznych


5.

Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup energii, wody, gazu itp.


6.

Pozostałe wydatki (wskazać jakie):

-………………………………………………………………

-………………………………………………………………Suma wydatków sfinansowanych z dotacjiKwota otrzymanej dotacji


4

Kwota dotacji niewykorzystanej/ podlegającej zwrotowiRazem


Oświadczam, że wszystkie podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.

……………………………..                                                      ……………………….....………

(miejscowość i data)                                                         (pieczęć i podpis składającego rozliczenie)

 
Uzasadnienie

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 409, 60 i 730) podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniające dziennych opiekunów mogą otrzymać na dziecko objęte opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna dotację celową z budżetu gminy.
Proponuje się podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla żłobków, by w ten sposób wesprzeć rodziny z małymi dziećmi, w sytuacji, gdy rodzic planuje powrót do aktywności zawodowej.
Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, w tym kategorie dzieci, na które przyznawana jest dotacja, określa rada gminy w drodze uchwały.
W związku z powyższym, proponuje się przyznać dotację na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w wysokości 300,00 zł, w celu zapewnienia miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 mieszkańcom Gminy i Miasta Mirosławiec.
Proponowane w uchwale rozwiązanie będzie korzystne dla mieszkańców gminy oraz przyczyni się do zwiększenia dostępności do szeroko pojętej opieki żłobkowej.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego