W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2020 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 11 ust . 1 i art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 122) o ochronie zwierząt, Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2020 r. w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 lutego 2020 r.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2020 roku
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Mirosławcu, jednostkę  przy pomocy której Burmistrz  Mirosławca wykonuje zadania;
2) Schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla Zwierząt w Trzciance;
3) Gospodarstwie rolnym - należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne położone na terenie gminy Mirosławiec - Kolonia Hanki 12, 78-650 Mirosławiec;
4) Programie - należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mirosławiec w 2020 r.
Rozdział 2.
CEL I ZADANIA PROGRAMU
§ 2. 1. Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.
2. Zadania Programu to:
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku,
2) opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie,
3) odławianie bezdomnych zwierząt,
4) obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w Schronisku;
5) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
6) usypianie ślepych miotów;
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;
8) zapewnienie opieki weterynaryjnej;
9) zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez działania informacyjno-edukacyjne.
Rozdział 3.
OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI
§ 3. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Mirosławiec realizują:
1) Fundacja "ZAWSZE RAZEM" poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych zgodnie z zawartą umową GKS.272.6.2020.KJ z dnia 02 stycznia 2020 r. o współpracy w zakresie opieki nad zwierzętami, gdzie schronisko zobowiązuje się do zapewnienia właściwej opieki weterynaryjnej.
2) Wskazane gospodarstwo rolne w § 1 pkt 3, zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich z którym Urząd zawiera porozumienie na sprawowanie opieki nad zwierzętami.
3) Lekarz weterynarii Marek Starzewski z Mirosławca,  świadczy całodobowo usługi w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt poprzez zawarcie umowy – GKS.272.3.2020.KJ z dnia 02 stycznia 2020 r.  w ramach praktyki prywatnej.
§ 4. Bezdomne, zaniedbane lub niehumanitarnie traktowane zwierzęta gospodarskie będą odbierane właścicielom i przekazane do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w §1 pkt. 3.
§ 5. Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizuje Urząd, poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących oraz poprzez podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących.
§ 6. Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Mirosławiec odbywać się będzie okresowo według potrzeb.
§ 7. Odławianie bezdomnych zwierząt  realizuje Fundacja "ZAWSZE RAZEM" a odłowione zwierzęta umieszcza w Schronisku. Dla bezdomnych zwierząt gospodarskich Gmina zorganizuje wyłapywanie i przewóz  do gospodarstwa rolnego, o którym mowa w § 1 pkt. 3 Programu.
§ 8. Bezdomne zwierzęta po odłowieniu i przewiezieniu do schroniska będą poddane następującym czynnościom:
1) Ocena stanu zdrowia poprzez lekarza weterynarii w Schronisku,
2) Szczepienie przeciwko wściekliźnie i ewentualnie innym chorobom,
3) Sterylizacja albo kastracja, nie wcześniej niż po upływie 14 dni po szczepieniu.
§ 9. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało po odłowieniu umieszczone w Schronisku, właściciel ponosi  koszty jego odłowienia, przewiezienia i umieszczenia w Schronisku, w tym koszty opieki weterynaryjnej.
§ 10. Zwierzęta umieszczone w Schronisku będą zwracane właścicielowi po uprawdopodobnieniu jego prawa do zwierzęcia.
§ 11. Ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych w szczególności bezdomnych psów i kotów, realizują:
1) Schronisko poprzez obligatoryjne przeprowadzanie zabiegów sterylizacji i kastracji zwierząt przyjętych do Schroniska, z wyjątkiem zwierząt u których istnieją przeciwwskazania do wykonania tych zabiegów, z uwagi na zdrowie lub wiek.
2) lekarze  weterynarii z Mirosławca, Wałcza i Kalisza Pomorskiego na zlecenie Urzędu.
§ 12. Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt realizują:
1) Urząd, poprzez promocję adopcji zwierząt ze Schroniska, umieszczanie ogłoszeń o adopcji zwierząt na tablicy ogłoszeń Urzędu, oraz na stronie internetowej www.miroslawiec.pl
§ 13. Usypianie ślepych miotów zwierząt, szczególnie psów i kotów  realizowane jest w Schronisku a także przez  lekarzy weterynarii w Mirosławcu, Wałczu i Kaliszu Pomorskim na zlecenie Urzędu.
Rozdział 4.
EDUKACJA MIESZKAŃCÓW
§ 14. Edukacja mieszkańców poprzez:
1) Zachęcanie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu gminy Mirosławiec do włączenia treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych i hodowlanych oraz standardami opieki nad zwierzętami;
2) Współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Gminy w ramach działania w tego typu organizacjach;
3) Udzielanie pomocy (rzeczowej, finansowej lub merytorycznej) przy organizowaniu konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu gminy na temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności;
4) Propagowanie adopcji zwierząt;
5) Prowadzenie akcji zachęcającej właścicieli psów i kotów do wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji.
Rozdział 5.
FINANSOWANIE PROGRAMU
§ 15. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z niniejszego Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2020 (zawarte w Uchwale nr XIII/130/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.) w kwocie 42 500 zł, w tym:
1) odławianie i przyjmowanie bezdomnych zwierząt do Schroniska - 24 000,00 zł
2) odbiór zwłok padłych zwierząt - 6 000,00 zł
3) zakup karmy dla wolno żyjących kotów - 2 500,00 zł
4) usługi weterynaryjne (leczenie) - 10 000,00 zł
§ 16. Środki finansowe wydatkowane będą poprzez zlecanie świadczenia usług i dostaw, zgodnie z przepisami prawa.
Uzasadnienie
Zgodnie z art.11 i 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122)  o ochronie zwierząt zadanie publiczne gmin polega na opracowaniu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Rada Gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11a ust. 1 określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Zgodnie z zapisami ustawy zwrócono się o opinię o przedłożonym Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2020 roku do: Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałczu oraz dwóch Kół Łowieckich.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego