W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

UCHWAŁA NR .................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 70a ust. 1 oraz 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287), w związku z § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Mirosławiec w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
2. Zabezpieczone w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2020 środki na doskonalenie zawodowe dzieli się zgodnie z załącznikiem do uchwały.
§ 2. Ustala się następujące formy dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, na rok 2020:
1) koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli,
2) koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli,
3) wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne.
§ 3. Ustala się następujące specjalności kształcenia nauczycieli, na które może być przyznane dofinansowanie w 2020 r.:
1. Specjalności kształcenia nauczycieli:
1) oligofrenopedagogika,
2) pedagogika specjalna,
3) edukacja i terapia osób z autyzmem, spektrum zaburzeń,
4) język angielski,
5) doradztwo zawodowe,
6) wychowanie do życia w rodzinie.
§ 4. Ustala się, że w roku 2020 maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i placówki kształcenia nauczycieli nie może przekroczyć za jeden semestr 1.500,00 zł na jednego nauczyciela.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 967 ze zm.), w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
Zgodnie z § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653), organ prowadzący szkoły do dnia 31 stycznia danego roku opracowuje na każdy rok kalendarzowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, ustala corocznie  maksymalną kwotę dofinansowania opłat, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy Karta Nauczyciela, oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Podziału środków dokonuje się po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego