W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2020 rok.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2020 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), oraz § 7 ust. 1 Uchwały Nr XLIV/358/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec (Dz. Urz. Woj. Zachpom. z 2018 r. poz. 4498) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2020 rok stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 30 grudnia 2019 r.


Plan pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2020 rok

 

Lp.

 

Data odbycia sesji

 

Temat sesji

Jednostka odpowiedzialna za przygotowanie materiałów

Opinia komisji Rady Miejskiej

1.

 

Styczeń

1)     Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w 2019 roku.

2)     Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Budżetu z działalności Komisji w 2019 roku.

3)     Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej
z działalności Komisji w 2019 roku.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu

Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej

 

2.

 

 

Luty

1)     Informacja nt. realizacji w 2019 roku Uchwały Nr XXV/215/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2017-2021”.

2)     Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec za 2019 r.

 

ZECWiK w Mirosławcu

 

 

 

Burmistrz Mirosławca

Komisja Gospodarki i Budżetu

 

 

Komisja Polityki Społecznej

3.

 

 

Marzec

1)     Uchwalenie Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok.

2)     Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w Gminie Mirosławiec.

 

 

Burmistrz Mirosławca

 

 

 

 

Komisja Polityki Społecznej

 

Komisja Gospodarki i Budżetu

4.

 

 

 

Kwiecień

1)     Informacja na temat udzielonych ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym

2)     Sprawozdanie z działalności w 2019 roku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

3)     Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej.

4)     Sprawozdanie z realizacji w 2019 r. Uchwały Nr XXV/214/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata 2017-2020.

5)     Sprawozdanie z realizacji w 2019 r. Uchwały Nr II/28/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2019-2021.

Burmistrz Mirosławiec

 

 

 

Kierownik MGOPS w Mirosławcu

Komisja Gospodarki i Budżetu

 

Komisja Polityki Społecznej

5.

Maj

1)     Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za 2019 rok.

Burmistrz Mirosławca

Komisja Polityki Społecznej

6.

 

 

 

Czerwiec

1)     Raport o stanie Gminy za 2019 rok.

2)     Rozpatrzenie sprawozdania w wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2019 rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.

3)     Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2019 rok.

4)     Informacja na temat funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2019 rok.

5)     Sprawozdanie z realizacji Uchwały XLV/367/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 października 2018 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku.


Burmistrz Mirosławca

 

 

Dyrektor Ośrodka Kultury


Dyrektor Biblioteki Publicznej

 

Burmistrz Mirosławca

 

Komisja Rewizyjna

 

 

 

 

 

 

Komisja Polityki Społecznej

7.

Sierpień

1)     Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2020 r.

Dyrektor PUP w Wałczu

Komisja Polityki Społecznej

8.

 

Wrzesień

1)     Informacja z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2020 roku.

Burmistrz Mirosławca

Komisja Gospodarki i Budżetu

9.

 

 

Październik

1)     Raport z monitoringu w 2019 roku Uchwały Nr XL/344/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mirosławiec na lata 2014-2020.

2)     Podjęcie uchwał podatkowych na 2021 rok.

Kierownik MGOPS w Mirosławcu

 

 

Burmistrz Mirosławca

Komisja Polityki Społecznej

 

 

Komisje stałe

10.

 

 

Listopad

1)     Uchwalenie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2)     Informacja Burmistrza Mirosławca o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020

3)     Analiza oświadczeń majątkowych.

 

Burmistrz Mirosławca

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

 

 

 

 

Komisje stałe

11.

Grudzień

1)     Uchwalenie budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.

2)     Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rok.

3)     Uchwalenie planu pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rok.

4)     Uchwalenie rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.

Burmistrz Mirosławca

Przewodniczący Rady

 

Przewodniczący Komisji

 

Przewodniczący Komisji

 


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego