Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2020 rok.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

UCHWAŁA NR XIII/   /2019
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta w Mirosławcu na 2020 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) , Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 33.499.476,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
- dochody bieżące 32.045.848,00 zł,
- dochody majątkowe 1.453.628,00 zł.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 34.846.146,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
- wydatki bieżące 31.688.280,08 zł,
- wydatki majątkowe 3.157.865,92 zł.
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości 1.346.670,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 689.200,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 472.221,00 zł,
- zaciągniętych pożyczek w kwocie 185.249,00 zł.
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 3 w kwotach:
- przychody 1.894.245,00 zł,
- rozchody 547.575,00 zł.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- ogólną w wysokości 309.164,18 zł,
- celową w wysokości 107.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 6, w ramach pozostałych wydatków w wysokości 35.220,00 zł.
§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na;
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 600.000,00 zł,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 732.824,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu, do kwoty 547.575,00 zł.
§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 8, do wysokości kwot w nim określonych.
§ 10. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w wysokości 268.959,34 zł.
§ 11. Ustala się dotacje:
1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
- podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 7, w wysokości 1.019.052,00 zł,
- celowe, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 2.500,00 zł,
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
- celowe, zgodnie z załącznikiem nr 9, w wysokości 175.000,00 zł,
- podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 10, w wysokości 50.221,00 zł.
§ 12. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 11;
- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 140.000,00 zł,
- wydatki związane z gromadzeniem tych środków na ochronę środowiska w wysokości 570.000,00 zł.
§ 13. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 12;
- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.155.568,00 zł,
- wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.155.568,00 zł.
§ 14. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 13;
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 117.778,00zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 115.053,00 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.725,00 zł .
§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatków:
- na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze;
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile te nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij