Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

UCHWAŁA NR XII/129/2019
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, 12, 317 i 1693 oraz z 2019 r. poz. 698, 730, 1495, 1716 i 1815), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy i Miasta Mirosławiec na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych, niż wymienione w pkt 1 – 3.
2. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym dotyczących infrastruktury „ostatniej mili”,
2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego będących infrastrukturą „ostatniej mili”,
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego będących infrastrukturą „ostatniej mili”,
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych, niż wymienione w pkt 1 – 3 będących infrastrukturą „ostatniej mili”.
3. Przez infrastrukturę „ostatniej mili” rozumie się infrastrukturę telekomunikacyjną w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.) pomiędzy węzłem komunikacyjnym, w którym oferowana jest usługa hurtowego dostępu do Internetu lub węzłem telekomunikacyjnym regionalnej sieci szerokopasmowej, a użytkownikiem końcowym w rozumieniu art. 2 pkt 50 tej ustawy.
§ 2. 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, za każdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości w wysokości 7,00 zł,
2) przy zajęciu jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jedni  w wysokości 9,00 zł,
3) przy zajęciu chodników, poboczy, placów, parkingów, ścieżek rowerowych, pasów zieleni, zatok postojowych i autobusowych, zjazdów w wysokości 5,00 zł,
4) przy zajęciu pozostałych elementów pasa drogowego w wysokości 3,00 zł.
2. Ustala się stawki opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego drogi gminnej w celu, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 3 i 4, za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w wysokości 0,20 zł.
§ 3. 1. Ustala się stawki opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej wskazanych w  § 1 ust. 1 pkt  2, za  każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego:
1) w jezdni w wysokości 80 zł,
2) w pozostałych elementach pasa drogowego w wysokości 40 zł,
3) na drogowym obiekcie inżynierskim w wysokości180 zł.
2. Przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki opłat w wysokości 25% stawki określonej w pkt 1 i pkt 2.
3. Ustala się stawkę opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej  wskazanych w  § 1 ust. 2 pkt 2, za  każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego w wysokości 20,00 zł.
§ 4. Za umieszczanie w pasie drogowym obiektów  wskazanych w  § 1 ust. 1 pkt 3, za  każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego w wysokości za:
1) zajęcie przez rzut poziomy obiektu budowlanego w wysokości  1,00 zł,
2) reklamy w wysokości  4 zł.
§ 5. Za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności wskazanych w § 1 ust. 1 pkt 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1m 2 powierzchni pasa drogowego:
1) ogródki gastronomiczne w wysokości 2,00 zł,
2) stoiska handlowe, usługowe w wysokości w wysokości 1,50 zł,
3) pojemniki na zbiórki odzieży, kontenery, pojemniki na odpady, gruz w wysokości 2,50 zł,
4) rusztowania związane z prowadzeniem robót budowlanych w wysokości 0,50 zł,
5) inne rodzaje zajęcia niewymienione w pkt 1 - 4 w wysokości 1,00 zł.
§ 6. Traci moc uchwała Uchwała nr XXII/186/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego.
§ 7. 1. Uchwała  podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2020 r.

Uzasadnienie

W dniu  25 października 2019 r. weszły w życie zmiany niektórych postanowień ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.), które objęły m.in. obniżenie maksymalnych stawek za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.
"Art. 40 ust. 8. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m² pasa drogowego. Stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 200 zł, z tym że w odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6, nie mogą przekroczyć 0,20 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 20 zł."
W związku powyższym konieczna jest zmiana uchwały, w której obowiązują wyższe stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w odniesieniu do infrastruktury telekomunikacyjnej, niż przewidziane przepisami ustawy o drogach publicznych w stanie prawnym od 25 października 2019 r. Na dostosowanie uchwał w tym zakresie organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 29 nowelizacji, mają trzy miesiące od dnia wejście w życie ustawy, a więc do dnia 25 stycznia 2020 r.
W związku z powyższym uzasadnione jest podjęcie przez Radę Miejską nowej uchwały w tym zakresie.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij