Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie opłaty targowej


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 2019 r. poz.506, poz. 1309, poz. 1696) , art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1170, Dz. U z 2018 r. poz. 2244) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z 2018 r. poz. 1499, z 2019 r. poz. 924, poz. 1495, poz. 1520, poz. 1556, poz. 1667) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Mirosławcu:
1) wprowadza opłatę targową;
2) określa wysokość stawek opłaty targowej;
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej,
4) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.
§ 2. Na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec wprowadza się opłatę targową.
§ 3. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy
 i Miasta Mirosławiec w wysokości 792,21 zł.
2. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży z:
1) wózka ręcznego, ręki , kosza, torby - 5,00 zł;
2) samochodu osobowego, innych samochodów, przyczep, naczep - 37,00 zł;
3) stołu - 24,00 zł,
4) straganu , w przypadku sprzedaży pozostałej - 32,00 zł.
§ 4. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.
§ 5. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż. Opłata jest płatna, bez wezwania, na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020,
z zastrzeżeniem § 6.
§ 6. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
2. Pobór opłaty targowej na terenie targowiska miejskiego w Mirosławcu powierza się Pani Teresie Olszewskiej zwanej dalej „inkasentem”.
3. Ustala się wynagrodzenie inkasenta , o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w wysokości 40 % pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.
4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy miesięczne, w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrał opłatę targową na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mirosławcu nr 57 8941 1032 0092 2937 2000 0020 .
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XLV/370/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 października 2018 r. w sprawie opłaty targowej.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Uzasadnienie
do uchwały Nr  ........................
z dnia ........... października 2019 roku
 w sprawie opłaty targowej

Projekt uchwały przewiduje wprowadzenie na terenie gminy i miasta Mirosławiec opłaty targowej.
Nadanie przez art. 9 pkt 10 ustawy z dnia 25.06.2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1045) nowego brzmienia art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j.:Dz. U z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2016 r.  wprowadza możliwość fakultatywnego  poboru opłaty targowej.
Projekt uchwały w sprawie opłaty targowej przewiduje wzrost stawek dziennej opłaty targowej o 3,5%  w porównaniu z rokiem 2019.  Proponowane stawki opłaty targowej nie przekraczają granicy górnej  stawki kwotowej tj. 792,21 zł  podanej w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r. (M.P. z 2019 r., poz. 738).

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij