W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wałczu

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Wałczu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) , art. 160 § 1, art. 163 i art. 164 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.), Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym wybrano na kadencję 2020-2023 ławnika do Sądu Rejonowego w Wałczu następującą osobę:
1) .................................................
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mirosławcu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej www.bip.miroslawiec.pl.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52,60 i 125) ławników do Sądów Okręgowych oraz do Sądów Rejonowych wybierają w głosowaniu tajnym rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów.
Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie ustalił, iż z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec wybieranych będzie na kadencję 2020-2023: 1 ławnik do Sądu Rejonowego w Wałczu oraz 1 ławnik do Sądu Rejonowego w Szczecinku z zakresu prawa pracy. Do dnia 30 czerwca 2019 r. zgłoszona została 1 kandydatura do Sądu Rejonowego w Wałczu przez grupę 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze i stale zamieszkujących na terenie Gminy Mirosławiec.
Na dzień 8 sierpnia 2019 r. zostało zwołane posiedzenie zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, który został powołany uchwałą Nr VIII/89/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników. Zadaniem zespołu było wypracowanie i przedstawienie na sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez kandydatów wymogów określonych w ustawie. Zespół po przeanalizowaniu zgłoszonych kandydatur stwierdził, iż kandydatura spełnia wymogi określone w ustawie. W związku z powyższym zespół zawnioskował do Burmistrza Mirosławca o przygotowanie projektu uchwały w sprawie zasięgnięcia o tym kandydacie informacji od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. W dniu 28 sierpnia 2019 r. została podjęta uchwała Nr IX/93/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. W dniu 19 września 2019 r. Komendant Wojewódzki Policji po dokonaniu czynności sprawdzających wydał opinię o zgłoszonych kandydatach. Zespół na podstawie art. 163 § 2 ustawy, przed przystąpieniem do wyborów przygotowuje i przedstawia na sesji rady gminy opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 160 § 1 powołanej ustawy Rada Miejska w Mirosławcu powinna dokonać wyboru ławników w głosowaniu tajnym w terminie do dnia 31 października 2019 r.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego