W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej

UCHWAŁA NR X/   /2019
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 27 września 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 zm. poz. 1309) art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, 492, 801 i 1309) , uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z osobą fizyczną, która jest dotychczasowym dzierżawcą na czas oznaczony, tj. na okres 6 lat.
2. Przedmiotem umowy dzierżawy jest część działki gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 820, obręb Mirosławiec 0001 o powierzchni 100m2   dla której prowadzona jest KW o numerze KO1W/00037020/8 zabudowanej budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 29,00m2
§ 2. W przypadku, gdy z wnioskiem o zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości określonej w §1 wystąpi więcej osób, dzierżawca zostanie wyłoniony w trybie przetargu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie

Nieruchomość gminna, opisana w § 1 niniejszej uchwały stanowi własność Gminy i Miasta Mirosławiec i znajduje się w gminnym zasobie nieruchomości. W świetle obowiązujących przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, oddania w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, wnoszone jako aporty do spółek, obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych. Stosownie do powołanej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Oddanie nieruchomości gminnych w dzierżawę, najem bądź użytkowanie na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje z zachowaniem przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nieruchomość gminna stanowiąca część działki oznaczonej nr geodezyjnym 820, obręb Mirosławiec 0001 o powierzchni 100m2  zabudowana budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 29 m2 położone przy ul. Młyńskiej 3 w Mirosławcu została wydzierżawiona osobie fizycznej na czas oznaczony, tj. do 30.09.2019r. Dotychczasowy dzierżawca wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Mirosławca o zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na przedmiotową nieruchomość na czas oznaczony, tj. okres 6 lat stąd zasadność podjęcia przedmiotowej uchwały.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego