W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
o zmianie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2019 r., poz. 506), art. 17 ust. 1 pkt 11 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) oraz w związku z Programem „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” z dnia 28 lutego 2019 r. ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2192 ) Rada Miejska w Mirosławcu, uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLV/374/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5:
a)  ust.1 otrzymuje brzmienie:
"1. Świadczeniobiorca usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi i usług opiekuńczych współfinansowanych  z Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” ponosi opłatę ustaloną przez ośrodek pomocy społecznej w zależności  od posiadanego dochodu."
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przysługują nieodpłatnie:
1) osobom, których dochód nie przekracza aktualnie obowiązującego kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej,
2) osobom  niepełnosprawnym w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz których dochód nie przekracza 350% kryterium aktualnie obowiązującego kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, którym świadczone są usługi opiekuńcze współfinansowane z Programu Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych."
-  [Zakończenie nowelizacji aktu]
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
UZASADNIENIE
W dniu 6 marca 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłosiła nabór wniosków w Programie pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2192). Program adresowany jest do gmin, których zadaniem własnym o charakterze obowiązkowym jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania. Program ma na celu zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami, których dochód nie przekracza 350% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Ministerstwo rekomenduje by osoby, których dochód  nie przekracza wymienionego wyżej kryterium, nie ponosiły odpłatności za usługi opiekuńcze  współfinansowane z Programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych”. Chcąc dostosować przedmiotową odpłatność do rekomendacji programu, konieczne jest dokonanie odpowiednich zmian w uchwale Nr XLV/374/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, podjętej na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy społecznej.  
    
    Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.
    Załączniki

Powiadom znajomego