W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 70a ust. 1 oraz 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.) w związku z § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz.U. z 2019 r. poz. 136)  Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. W budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec wyodrębnia sie środki na dofinasowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Mirosławiec w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
2. Zabezpieczone w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2019 środki na doskonalenie zawodowe dzieli się zgodnie z załącznikiem do uchwały.
§ 2. Ustala się następujące specjalności i formy kształcenia nauczycieli, na które może być przyznane dofinansowanie w 2019 r.:
1. Specjalności kształcenia nauczycieli:
1) oligofrenopedagogika,
2) pedagogika specjalna,
3) etyka,
4) język angielski,
5) wychowanie do życia w rodzinie,
6) geografia,
7) socjoterapia,
8) wiedza o społeczeństwie.
2. Organizacja szkoleń, seminariów oraz konferencji szkoleniowych dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze.
3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych.
4. Organizacja warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie.
5. Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki.
6. Szkolenie rad pedagogicznych.
§ 3. Ustala się następujące formy dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, na rok 2019:
1) opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli,
2) opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły lub placówki,
3) koszty przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania lub polecenia wyjazdu służbowego udzielonego przez dyrektora szkoły lub placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje.
§ 5. Ustala się, że w roku 2019 maksymalna kwota dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli nie może przekroczyć za jeden semestr 1.500,00 zł na jednego nauczyciela.
§ 6. Nauczyciel starający się o dofinansowanie doskonalenia zawodowego składa wniosek do dyrektora szkoły, a w przypadku dofinansowania doskonalenia dyrektora szkoły do Burmistrza Mirosławca.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 12 marca 2019 r.
Lp.Nazwa szkoły, przedszkola

Plan dofinansowania do czesnego - kształcenie           w szkołach wyższych            i zakładach kształcenia nauczycieli

Plan dofinansowania na pozostałe formy doskonalenia nauczycieliRazem

1

2

3

4

5

1.

Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Mirosławcu

13 368,00

8 912,00

22 280,00

2.

Szkoła Podstawowa w Piecniku

4 318,00

2 879,00

7 197,00

3.

Samorządowe Przedszkole „Słoneczko” w Mirosławcu, oddział zamiejscowy w Mirosławcu Górnym

3 262,00

2 175,00

5 437,00

 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 70a ust. 1 i 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2018r., poz. 967 ze zm.), w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
Zgodnie z § 7 i § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. z 2019r. poz. 136 ), organ prowadzący szkoły opracowuje na każdy rok budżetowy, plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek, ustala corocznie  maksymalną kwotę dofinansowania opłat, o których mowa w § 2 ust. 3  pkt 1 rozporządzenia, oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane.


Załączniki

Powiadom znajomego