W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 52 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Gmina i Miasto Mirosławiec zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę świadczone przez przedszkola publiczne w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2. 1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, ustala się na kwotę 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.
2. Miesięczna wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowi iloczyn opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 liczby godzin korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego przekraczających wymiar, o którym mowa w § 1 ust 1 oraz liczby dni obecności dziecka w przedszkolu w danym miesiącu.
§ 3. Zwalnia się w całości z opłaty określonej w § 2 trzecie i kolejne dziecko z tej samej rodziny, pod warunkiem, że pozostałe dzieci objęte są nauczaniem przedszkolnym lub pobierają naukę, jednak nie dłużej niż do 25 roku życia.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVII/312/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2018 r.w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy             o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2245) Gmina będzie pobierać opłatę za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu. Rozwiązanie to ujednolica sposób naliczania opłat w czasie wykraczającym poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
Na podstawie art. 153 ww. ustawy uchwały Rady Gminy podjęte przed dniem 1 stycznia 2019 r. na podstawie art. 52 ust.1 ustawy zmienianej w art. 44, określające wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zgodnie z art. 52. ust. 3 ustawy zmienianej w art. 44, w brzmieniu dotychczasowym zachowują moc do dnia wejścia uchwał podjętych na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 44. Z powyższego wynika, iż podjęcie uchwały jest zasadne.


Załączniki

Powiadom znajomego