W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

UCHWAŁA NR IV/  /2019
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 27 lutego 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.1 ) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę 168.864,77 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę 2.205.313,55 zł, zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 125.224,28 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Traci moc załącznik nr 4 do uchwały nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2018 r. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w 2019 r. stanowiący załącznik nr 4.
§ 5. Zwiększa się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych pn."Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej" o kwotę 1.000,00 zł.
§ 6. Zmniejsza się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych pn."Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej, profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec" o kwotę 1.000,00 zł.
§ 7. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 26.535.979,76 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 6.184.559,11 zł,
b) wydatkami w kwocie 28.808.896,66 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 6.184.559,11 zł,
c) wynikiem finansowym (deficytem) w wysokości 2.272.916,90 zł. Deficyt pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z wolnych środków.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Uzasadnienie
do Uchwały Nr IV/54/2019
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 27 lutego 2019 r.

Zmniejszenie dochodów.
Zwiększa się dochody budżetowe w kwocie 179.855,67 zł z tytułu:
- refundacji poniesionych wydatków po zatwierdzeniu ostatniego wniosku o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. "Cyfrowy  Mirosł@wiec   i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec" (rozdział 80101 § 2057 i rozdział 85395 § 2059) ogółem w kwocie 92.295,24 zł,
- refundacji poniesionych wydatków po zatwierdzeniu wniosku o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich RPO WZ 2014-2020 pn. "Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych" (rozdział 80101 § 6257) w kwocie 48.560,43 zł,
- zwrotów dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za lata 2014-2017 tj. z nadpłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna (rozdział 85502 § 0940) w kwocie 39.000,00 zł.
Zmniejsza się dochody budżetowe w kwocie 348.720,44 zł w związku:
- informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019r. o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 ostatecznych rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej planowanych dla Gminy na 2019 r. (rozdział 75801 § 2920) o kwotę 144.135,00 zł,
- ze zmianą harmonogramu transz dofinansowania dla projektu pn. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" na lata 2019-2020 (rozdział 85395 § 205) ogółem o kwotę 204.585,44 zł.
Zmniejsza się dochody budżetowe ogółem w kwocie 168.864,77 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zwiększenie wydatków.
Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie  2.362.605,64 zł z przeznaczeniem na:
- zabezpieczenie udziału własnego w projektach współfinansowanych środkami UE na etapie wniosku o dofinansowanie;
1) projektu pn. „Bezpieczna Droga - poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Mirosławcu na ul. Polnej". Środki zostaną przeznaczone na zakup odblasków oraz na roboty i nadzór inwestorski (rozdział 60016 §§ 4210, 6050) ogółem w kwocie 8.224,00 zł. Wartość zadania wynosi 41.117,23zł, na chwilę obecną wymagany jest udział własny JST w wysokości 20 % ,
2) projektu pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej" Środki zostaną przeznaczone na roboty i nadzór inwestorski (rozdział 60016 § 6050) ogółem w kwocie 509.802,00 zł. Wartość zadania wynosi 1.401.709,38 zł. Na chwilę obecną wymagany jest udział własny JST w wysokości 36,37 % .
 3) projektu pn. Papieski Szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu" ze środków EFRR w ramach RPO WZ 2014-2020 na zadanie "Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Kosiakowo w Mirosławcu". Środki zostaną przeznaczone na roboty, nadzór inwestorski i koszty pośrednie (rozdział 63095 §§ 4300, 6050) ogółem w kwocie 535.483,63 zł. Wartość zadania wynosi 1.331.620,94 zł. Na chwilę obecną wymagany jest udział własny JST,
- na zadanie pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Młyńskiej" - roboty i nadzór inwestorski (rozdział 60016 § 6050) w kwocie 155.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. „Adaptacja dwóch pomieszczeń nieużytkowych na poddaszu budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na pomieszczenia biurowe" (rozdział 75023 § 6050) ogółem w kwocie 19.680,00 zł,
- zakup komputerów stacjonarnych do pracowni komputerowej oraz sprzętu multimedialnego na kontynuowane zadanie z 2018 r. pn. "Nowoczesna szkoła - przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych" - wydłużony okres zakończenia projektu na 2019r. (rozdział 80101 § 4219) w kwocie 190.631,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na nowe zadanie pn. „Utworzenie dziennego Klubu Seniora". Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach rządowego programu "Senior Plus" (rozdział 85295 § 6050) w kwocie 30.000,00 zł,
- zabezpieczenie środków niewydatkowanych w 2018r. na projekt grantowy kontynuowany w 2019r. pn. "Ja w internecie„ Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych (rozdział 85395 §§ 4120, 4170) ogółem w kwocie 11.974,27 zł,
- zwroty dotacji do budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości za lata 2014-2017 tj. z nadpłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które pobierały świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna (rozdział 85502 § 2910) w kwocie 39.000,00 zł,
- realizację I etapu zadania pn. "Budowa plenerowej siłowni w Mirosławcu Górnym". Planowane złożenie wniosku o dofinansowanie I etapu zadania. Zabezpieczone środki stanowią wkład własny 55,20% całkowitych planowanych kosztów projektu szacowanych na kwotę 45.292,29 zł (rozdział 90095 § 6050) w kwocie 25.000,00 zł,
- realizację operacji pn. "Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej" - roboty i nadzór inwestorski (rozdział 92109 § 605) ogółem w kwocie 366.376,84 zł. Pomoc w wysokości 27,74 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych  operacji,
- realizację operacji pn. "Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - boisko w Piecniku". Środki zostaną przeznaczone na roboty i nadzór inwestorski (rozdział 92601 § 605) ogółem w kwocie 471.433,90 zł. Refundacja kosztów kwalifikowalnych  operacji w wysokości 23,50%,
Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie  157.292,09 zł z przeznaczeniem na:
- projekt pn. "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" w związku ze zmianą harmonogramu rozliczania wydatków na lata 2019-2020 (rozdział 85395 §§ 302, 430 ) o kwotę 157.292,09 zł.
Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie 2.205.313,55 zł, zgodnie z treścią załącznika nr 2.
Zmiany nazw zadań inwestycyjnych
W związku z koniecznością dostosowania nazw zadań do nazwy zadania jaka została podana w złożonym wniosku o uzyskanie dofinansowania dokonuje się zmiany nazw przy następujących zadaniach inwestycyjnych;
1) Zadanie pn. "Przebudowa ul. Kościuszki, Kościelnej, Młyńskiej i Krótkiej w Mirosławcu" podzielono na trzy zadania - "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Młyńskiej", "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Kościuszki i Kościelnej", "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ul. Krótkiej".
2) Zadanie pn. "Budowa boiska szkolnego przy Zespole Szkół w Piecniku„ zmiana nazwy na zadanie pn. "Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - boisko w Piecniku”,
3) Zadanie pn. „Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Łowicz Wałecki wraz z przebudową pomieszczeń i wejścia do budynku" zmiana nazwy na zadanie pn. "Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej",
4) Zadanie pn. "Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego„ podzielono na dwa zadania -  pn. ”Budowa plenerowej siłowni w Mirosławcu Górnym" i "Rozbudowa placu zabaw na terenie Mirosławca Górnego".
Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 27 lutego 2019 r. ogółem w kwocie 125.224,28 zł  z tego na:
- zabezpieczenie środków na zakup usług najmu nieruchomości gruntowej wraz z budynkami położonej w Mirosławcu przy ul. Nowej od Skarbu Państwa (rozdział 70095 § 4300) w kwocie 1.454,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych pn. "Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej" (rozdział 85395 § 2360) o kwotę 1.000,00 zł,
- realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich w roku 2019 po zaakceptowanych zmianach przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na projekt "Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec" dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu na działania na rok 2019 (rozdział 85395 § 311) ogółem w kwocie 122.770,28 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 3.
Przychody i rozchody
Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 2.374.178,32 zł do kwoty 2.920.491,90 zł,  zgodnie z treścią załącznika nr 4.


Załączniki

Powiadom znajomego