W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

UCHWAŁA NR III/    /2019
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.1) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę 7.152,11 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 1.513,11 zł, zmiany zawiera załącznik nr 1.
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2019 o kwotę 7.152,11 zł, w tym z tytułu dotacji na zadania zlecone o kwotę 1.513,11 zł,  zmiany zawiera załącznik nr 2.
§ 3. Dokonuje się przemieszczenia wydatków w kwocie 518.191,50 zł. Zmiany zawiera załącznik nr 3.
§ 4. Po dokonanych zmianach budżet zamyka się:
a) dochodami w kwocie 26.704.844,53 zł, w tym:
- plan finansowy dotacji na zadania zlecone i własne 6.184.559,11 zł,
b) wydatkami w kwocie 26.603.583,11 zł, w tym:
- plan finansowy wydatków realizowanych z dotacji na zadania zlecone i własne 6.184.559,11 zł,
c) wynikiem finansowym (nadwyżką) w wysokości 101.261,42 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę rat zaciągniętego kredytu.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr III/    /2019
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 31 stycznia 2019 r.

Zwiększenie dochodów.
Zwiększa się dochody budżetowe ogółem w kwocie 7.152,11 zł z tytułu:
- otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego nr FB-1.3111.1.3.2019.MR z dnia 21 stycznia 2019r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018r. poz.755, z późn.zm.) z rezerwy celowej b. p. poz. 24 (rozdział 85215 § 2010) w kwocie 1.513,11 zł.
- refundacji wynagrodzenia z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z umową o organizacji zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mirosławcu (rozdział 85219 § 0970) w kwocie 5.639,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 1.
Zwiększenie wydatków.
Zwiększa się wydatki budżetowe ogółem w kwocie  7.152,11 zł z przeznaczeniem na:
- zwiększenie planu finansowego wydatków MGOPS w Mirosławcu na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych oraz kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zadania dotyczącego wypłaty dodatku energetycznego w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji (rozdział 85215 §§ 3110, 4210) ogółem w kwocie 1.513,11 zł,
- zwiększenie planu finansowego wydatków MGOPS w Mirosławcu na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne w okresie od 07.01.2019 r. do 06.07.2019 r. w związku z zatrudnieniem osoby bezrobotnej (rozdział 85219 §§ 4010, 4110) ogółem w kwocie 5.639,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 2.
Przemieszczenia wydatków.
Przemieszczenia wydatków wynikają z dostosowania planu do przewidywanego wykonania na dzień 31 stycznia 2019 r. ogółem w kwocie 518.191,50 zł  z tego na:
- zabezpieczenie środków na zobowiązanie dotyczące odwróconego VAT od zakupu 26 szt notebooków w ramach projektu grantowego pn. "Ja w internecie" programu szkoleniowego w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych (rozdział 85395 § 4210) w kwocie 7.066,00 zł,
- realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich w roku 2019 po zaakceptowanych zmianach przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Zmieniono tytuł projektu z „Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym w Gminie i Mieście Mirosławiec" na " Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec". Dodano realizatora projektu - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu. Na działania na rok 2019 przemieszcza się wydatki bieżące z planu finansowego Urzędu Miejskiego w Mirosławcu do planu MGOPS w Mirosławcu  (rozdział 85395 §§ 302, 401, 411, 412, 421, 430) ogółem w kwocie 491.273,50 zł,
- zabezpieczenie środków na zakup usług konserwacji oświetlenia drogowego (ENEA) (rozdział 90015 § 4270) w kwocie 18.000,00 zł,
- zabezpieczenie środków na korektę podatku naliczonego do odliczenia na skutek zmiany przeznaczenia budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim (utrata prawa do odliczenia podatku VAT) (rozdział 92109 § 6050) w kwocie 1.852,00 zł,
zgodnie z treścią załącznika nr 3.


Załączniki

Powiadom znajomego