W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Bronikowo”

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 31 stycznia 2019 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Bronikowo”

Na podstawie  art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 994, poz.1000, poz. 1349 oraz poz. 1432) oraz  § 4 ust. 2 i ust. 3 Statutu Gminy Mirosławiec stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIV/358/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec (Dz. Urz. Woj. Zachpom. z 2018 r. poz. 4498) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bronikowo, uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr V/36/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa „Bronikowo” , wprowadza się następujące zmiany:
1) § 8 otrzymuje brzmienie: "Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 5 lat licząc od dnia wyboru.",
2) § 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres 5-letniej kadencji, licząc od dnia wyborów."
-  [Zakończenie nowelizacji aktu]
§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Statut Gminy Mirosławiec stanowiący załącznik do uchwały Nr XLIV/358/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 wrzesnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirosławiec określa jakie elementy składowe winien zawierać statut jednostki pomocniczej.
W § 8 oraz w § 22 obecnego Statutu sołectwa kadencja sołtysa oraz rady sołeckiej określona jest na 4 lata. W związku z nowelizacją przepisu art. 16 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym dokonaną ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 130) kadencja rady gminy trwa 5 lat licząc od dnia wyboru. Przepis ten stosuje się do kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego następujących po kadencji, w której niniejsza ustawa weszła w życie (art. 15 cyt. ustawy).
W związku z z wydłużeniem kadnecji organów jednostek samorządu terytorialnego z 4 lat do 5 lat zasadnym jest wydłużenie kadencji sołysa i rady sołeckiej.
Burmistrz Mirosławca na podstawie uchwały Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec ogłosił konsultacje z mieszkańcami sołectwa w sprawie zmiany  statutu Sołectwa.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.


Powiadom znajomego