W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl
Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 34 Mirosławiec

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu 34 Mirosławiec

Na podstawie przepisów art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu ewidencyjnego nr 34 Mirosławiec.
2. Ustala się zakres obszarowy ww. planu miejscowego jako obszar wyznaczony od północy przez granice administracyjne miasta Mirosławca oraz północne granice działek oznaczonych numerami: 123, 140, 154 i 190 w obrębie nr 34, od wschodu przez wschodnią granicę działek oznaczonych numerami 254 i 695 w obrębie 34, pas linii elektroenergetycznej 110 kV GPZ Wałcz – GPZ Mirosławiec, granicę lasu i GPZ Mirosławiec, od południa przez południową granice działki nr 693 w obrębie 34, linię elektroenergetyczną 15 kV GPZ Mirosławiec - Stara Korytnica, granicą lasu, ciekiem wodnym, południowymi granicami działek oznaczonych numerami 46 i 47 w obrębie 34, granicą lasu, od zachodu przez granicę obrębu nr 34 oraz zachodnie granice działek oznaczonych numerami: 575, 574, 573/5, 573/4, 573/6, 569/1 i 21/24. Granice ww. planu miejscowego ukazano na załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XXXIV/177/2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obrębu Mirosławiec 34;
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
W toku sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obrębu ewidencyjnego Mirosławiec nr 34 nastąpił szereg zmian w stanie faktycznym i prawnym, w szczególności dotyczących:
1)zasięgu granic miasta (powiększenie miasta kosztem obrębu Mirosławiec nr 34);
2)ewidencji gruntów i budynków (po modernizacji dokonanej przez Starostę Wałeckiego);
3)statusu prawnego kolejowych terenów zamkniętych (można na nich wprowadzać ustalenia planu miejscowego);
4)wymogu dostosowania zasięgu terenów inwestycyjnych w gminie do wyników bilansu terenów sporządzanego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ( w 2019 r. planowane jest podpisanie umowy na sporządzenie go  nowego studium dla Gminy Mirosławiec).
Ponadto kontynuacja prac nad planem na dotychczasowych zasadach stała się utrudniona pod względem formalnym (różnice w interpretacji postanowień art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) w odniesieniu do planów miejscowych, które jak dotychczas sporządzany plan miejscowy dla dla obrębu ewidencyjnego Mirosławiec nr 34, sporządzano na podstawie uchwał sprzed 21 października 2010 r. (data wejścia w życie ww. ustawy), a do których stosować należy przepisy dotychczasowe, co przekłada się na wątpliwości związane z ustaleniem następujących okoliczności:
1) właściwości organów uzgadniających i zakresu uzgodnień;
2) zakresu ustaleń planu (szczególnie w odniesieniu do późniejszych regulacji z ustawy reklamowej oraz ustawy o rewitalizacji);
3) kwestii zgodności planu z ustaleniami studium lub nie naruszania ustaleń studium przez ustalenia planu miejscowego.
Wobec zaistniałych zmian w przepisach prawa zasadne jest uchylenie dotychczasowych uchwał w sprawie planu miejscowego i podjęcie nowej uchwały, odpowiadającej aktualnemu stanowi prawnemu i faktycznemu. Mając powyższe na uwadze należy przeprowadzić dalsze prace nad nowym planem miejscowym z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa z ewentualnym wykorzystaniem materiałów wytworzonych do tej pory jeżeli ich treść nie będzie sprzeczna z prawem.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane