W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławca

UCHWAŁA NR II/  /2018
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławca

Na podstawie przepisów art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławca.
2. Ustala się zakres obszarowy ww. planu miejscowego jako obszar wyznaczony przez granice administracyjne miasta Mirosławca. Granice ww. planu miejscowego ukazano na załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała nr XXXIV/176/2005 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 31 maja 2005 roku o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławca;
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
W toku sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mirosławca nastąpił szereg zmian w stanie faktycznym i prawnym, w szczególności dotyczących:
1)zasięgu terenów kolejowych zamkniętych;
2)zasięgu granic miasta;
3)ewidencji gruntów i budynków (po modernizacji dokonanej przez Starostę Wałeckiego);
4)statusu prawnego kolejowych terenów zamkniętych (można na nich wprowadzać ustalenia planu miejscowego);
5)wymogu dostosowania zasięgu terenów inwestycyjnych w gminie do wyników bilansu terenów sporządzanego w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ( w 2019 r. planowane jest podpisanie umowy na sporządzenie  nowego studium dla Gminy Mirosławiec).
Ponadto kontynuacja prac nad planem na dotychczasowych zasadach stała się utrudniona pod względem formalnym (różnice w interpretacji postanowień art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) w odniesieniu do planów miejscowych, które jak dotychczas sporządzany plan miejscowy dla miasta Mirosławca, sporządzano na podstawie uchwał sprzed 21 października 2010 r. (data wejścia w życie ww. ustawy), a do których stosować należy przepisy dotychczasowe, co przekłada się na wątpliwości związane z  ustaleniem następujących okoliczności:
1) właściwości organów uzgadniających i zakresu uzgodnień;
2) zakresu ustaleń planu (szczególnie w odniesieniu do późniejszych regulacji z ustawy reklamowej oraz ustawy o rewitalizacji);
3) kwestii zgodności planu z ustaleniami studium lub nie naruszania ustaleń studium przez ustalenia planu miejscowego.
Wobec zaistniałych zmian w przepisach prawa zasadne jest uchylenie dotychczasowych uchwał w sprawie planu miejscowego i podjęcie nowej uchwały, odpowiadającej aktualnemu stanowi prawnemu i faktycznemu. Mając powyższe na uwadze należy przeprowadzić dalsze prace nad nowym planem miejscowym z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa z ewentualnym wykorzystaniem materiałów wytworzonych do tej pory jeżeli ich treść nie będzie sprzeczna z prawem.
W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane