W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994, poz.1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 i poz. 1693) w związku z uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007) Rada Miejska w Mirosławcu uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXVII/315/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” na lata 2014-2020.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej w Mirosławcu
z dnia 28 grudnia 2018 r.
WIELOLETNI PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA  „POSIŁEK  W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023

Rozdział 1
Podstawa prawna programu
§ 1. Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” jest programem osłonowym w rozumieniu art.17 ust.2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej.
2. Program uchwala się w związku z ustanowieniem przez Radę Ministrów wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r., poz. 1007).
3. Program jest realizowany w latach 2019-2023 i obejmuje swoim zasięgiem mieszkańców gminy Mirosławiec.
Rozdział 2
Cel programu
§ 2. Celem wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” jest zapewnienie w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenie gorącego posiłku w szkole lub w przedszkolu.
Rozdział 3
Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu
§ 3.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko nie spełnia wymagań ustawy o pomocy społecznej oraz nie spełnia kryterium dochodowego w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 tej ustawy a wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
2. Przyznanie pomocy, o której mowa w ust. 1 nie wymaga wydania decyzji administracyjnej w sprawie i ustalenia sytuacji w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego.
3. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy w formie posiłku nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.
Rozdział 4
Realizatorzy programu
§ 4. Program jest realizowany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu przy udziale placówek oświatowych.
Rozdział 5
Finansowanie programu
Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz z dotacji budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Rozdział 6
Monitoring programu
Burmistrz Mirosławca przekazuje do Wojewody Zachodniopomorskiego roczną informację o realizacji programu w terminie do dnia 20 stycznia następnego roku.

UZASADNIENIE
    Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r., poz. 1007) przewiduje  w sytuacjach szczególnie uzasadnionych udzielenie pomocy w formie posiłku dzieciom i młodzieży bez konieczności przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz bez konieczności wydania decyzji administracyjnej. Liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w ten sposób nie może przekroczyć 20% liczby dzieci i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym. Warunkiem udzielenia takiej pomocy i jej finansowania przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirosławcu jest przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego na podstawie art. 17 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
    W latach 2014 - 2018 także obowiązywał program osłonowy przyjęty uchwałą Nr XXXVII/315/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego programu w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.
    Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane