W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy i Miasta Mirosławiec

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 9 lit a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. ) i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umów dzierżaw z Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu - samorządową instytucją kultury na czas nieoznaczony:
1) nieruchomości zabudowanej świetlicą wiejską w miejscowości Jabłonowo, gm. Mirosławiec stanowiącej  własność Gminy i Miasta Mirosławiec położonej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 33 o pow. 0,05ha w jednostce ewidencyjnej: Mirosławiec - obszar wiejski, obręb ewidencyjny Jabłonowo (nr 0027) dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KO1W/00013862/8 w Sądzie Rejonowym w Wałczu,
2) nieruchomości zabudowanej świetlicą wiejską w miejscowości Próchnowo, gm. Mirosławiec stanowiącej  własność Gminy i Miasta Mirosławiec położonej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 138 o pow. 0,0335ha w jednostce ewidencyjnej: Mirosławiec - obszar wiejski, obręb ewidencyjny Próchnowo (nr 0028) dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KO1W/00026641/7 w Sądzie Rejonowym w Wałczu,
3) nieruchomości zabudowanej świetlicą wiejską w miejscowości Piecnik, gm. Mirosławiec stanowiącej  własność Gminy i Miasta Mirosławiec położonej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 128/1 o pow. 0,0866ha w jednostce ewidencyjnej: Mirosławiec - obszar wiejski, obręb ewidencyjny Piecnik (nr 0025) dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW13860 w Sądzie Rejonowym w Wałczu oraz na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 128/2 o pow. 0,0234ha w jednostce ewidencyjnej: Mirosławiec - obszar wiejski, obręb ewidencyjny Piecnik (nr 0025) dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KW24420,
4) nieruchomości zabudowanej świetlicą wiejską w miejscowości Hanki, gm. Mirosławiec stanowiącej  własność Gminy i Miasta Mirosławiec położonej na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 43 o pow. 0,06ha w jednostce ewidencyjnej: Mirosławiec - obszar wiejski, obręb ewidencyjny Hanki (nr 0030) dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KO1W/00038164/6 w Sądzie Rejonowym w Wałczu oraz na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 44 o pow. 0,07ha w jednostce ewidencyjnej: Mirosławiec - obszar wiejski, obręb ewidencyjny Hanki (nr 0030) dla której prowadzona jest księga wieczysta o nr KO1W/00038164/6 w Sądzie Rejonowym w Wałczu.
§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umów dzierżaw nieruchomości opisanych w §1 niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Nieruchomości zabudowane, opisane w § 1 niniejszej uchwały stanowią własność Gminy i Miasta Mirosławiec i znajdują się w gminnym zasobie nieruchomości. W świetle obowiązujących przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany, oddania w najem lub dzierżawę, użyczenia, oddania w trwały zarząd, wnoszone jako aporty do spółek, obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, a także przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych. Stosownie do powołanej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony. Oddanie nieruchomości gminnych w dzierżawę, najem bądź użytkowanie na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje z zachowaniem przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Stosownie do regulacji prawnej zawartej w art. 37 ust. 4 ustawy, zawarcie umów na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Z delegacji tego przepisu wynika również, iż wojewoda albo odpowiednia rada mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane