W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół z XXXIV posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 sierpnia 2021 roku

Transmisja z XXXIV sesji RM                                       

 

Protokół nr XXXIV/2021

z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 27 sierpnia 2021 r. w godz. 1400-1550 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu 

Obecni na sali radni Rady Miejskiej oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. Nr 1, 2).

1. Otwarcie XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miejskiej.
5. Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji rady Miejskiej.
6. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności
 i informacja gości.
7. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXI Sesji Rady Miejskiej.
a)    przyjęcie sprawozdania.
8. Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2021 roku.
a)    informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu;
b)    stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
c)    dyskusja;
d)    przyjęcie informacji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2021/2022 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wałeckiemu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania projektu organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.
17. Interpelacje i zapytania Radnych.
18. Wnioski i oświadczenia Radnych.
19. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
20. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 

Ad.1
Otwarcie XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
(Nagranie 0:01:28 – 0:01:49)

O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył XXXIV Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości i radnych.

Poinformował, że sesja jest nagrywana, nagranie będzie dostępne w BIP-ie na stronie www.bip.miroslawiec.pl, na www.miroslawiec.pl oraz w Biurze Rady przez okres określony w Instrukcji Kancelaryjnej, tj. kat. A.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.
(Nagranie 0:01:50 – 0:01:58)

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 15  radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.3
Przedstawienie porządku obrad.
(Nagranie 0:01:59 – 0:02:17)

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmiany porządku obrad?

W związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Miejskiej.
(Nagranie 0:02:19 – 0:03:10)

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z XXXII Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie:

Za- 15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.5
Przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej.
(Nagranie 0:02:19 – 0:03:10)

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z XXXIII Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie:
Za- 15
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.6
Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
(Nagranie 0:02:52 – 0:18:21)

Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik przedstawił ustne sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym:

- 30.06.2021 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyło się wręczenie medali z tytułu 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Krawczyk;

- 04 - 11. 07.2021 r. – odbył się Tydzień Kultury Żydowskiej w Mirosławcu, organizowany przez Urząd Miejski w Mirosławcu i Ośrodek Kultury w Mirosławcu;

- 05.07.2021 r. – w Koszalinie odbyło się spotkanie w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w sprawie uzgodnień projektu kanalizacji w miejscowości Hanki i pozyskania zgody na korzystanie z pasa drogowego dróg wojewódzkich (droga nr 177);

- 05.07.2021 r. – w Tucznie odbyło się ślubowanie nowego Burmistrza Tuczna Krzysztofa Mikołajczyka, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

- 14.07.2021 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyło się spotkanie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie uzgodnień prac na wstępnym odcinku drogi pieszo-rowerowej w kierunku Łowicza Wałeckiego;

- 15.07.2021 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyło się spotkanie z projektantem w sprawie termomodernizacji i przebudowy budynku Przychodni Zdrowia w Mirosławcu. Wstępnie planowane jest również przeniesienie pracowników ZECWiK zajmujących się gospodarką mieszkaniową do budynku przychodni.

- 15.07.2021 r. – odbyło się spotkanie w Polskich Zakładach Zbożowych z udziałem Proboszcza Czesława Łąckiego w sprawie współfinansowania prac konserwatorskich przez PZZ w kościele w Próchnowie;

- 18-21.07.2021 r. – na terenie Gminy Mirosławiec odbył się cykl imprez sportowych adresowanych do dzieci i młodzieży, których sponsorem była firma Żywiec Zdrój;

- 02.08.2021 r. –odbyło się spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie możliwości dofinansowania modernizacji przez zaciągnięcie nisko oprocentowanej i umarzalnej w części pożyczki Przedszkola Samorządowego „Słoneczko” w Mirosławcu;

- 03.08.2021 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy zainteresowanej budową dwóch sklepów i najprawdopodobniej mieszkań nad tymi sklepami na Placu Wolności w Mirosławcu;

- 05.08.2021 r. – odbyła się wideokonferencja z miastami Frydlandzkimi w ramach projektu realizowanego przez Frydlant Meklemburski;

- 07.08.2021 r. – w Kaliszu Pomorskim odbyło się otwarcie festynu Ogórka Kaliskiego, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

- 09.08.2021 r. -  w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyło się wręczenie medali z tytułu 50-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Jagiełło;

- 10.08.2021 r. – w Szczecinie odbyło się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim z Marszalkiem Olgierdem Geblewiczem, Burmistrzem Tuczna i Burmistrzem Człopy na temat remontu drogi wojewódzkiej nr 177 od Mirosławca do Człopy i wniosku związanego z tą drogą oraz uwzględnienia w planie nowych ścieżek rowerowych;

- 12.08.2021 r. – w Koszalinie odbyło się spotkanie z dyrektorem Spółki Gazowniczej w sprawie uruchomienia nitki zasilającej gaz w Łowiczu Wałeckim;

- 13.08.2021 r. – odbyło się spotkanie z dyrektorem Banku Gospodarstwa Krajowego, posłem Czesławem Hocem, Wicewojewodą Zachodniopomorskiem oraz samorządowcami z okolicznych gmin w sprawie Polskiego Ładu;

- 13.08.2021 r. – odbyło się spotkanie z Kołami Gospodyń Wiejskich w sprawie wspólnych imprez plenerowych;

- 13.08.2021 r. – odbyło się spotkanie z nowym komendantem 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu;

- 15.08.2021 r. – w Łowiczu Wałeckim odbyła się IV edycja Święta Ziół;

- 17.08.2021 r. – w Wałczu odbyło się spotkanie w ramach Euroregionu Pomerania w sprawie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej;

- 25.08.2021 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyło się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej w Mirosławcu;

W dalszych słowach poinformował, iż trwają prace w zakresie realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków i budowy dwóch zbiorników bezodpływowych oraz przepompowni ścieków” w Łowiczu Wałeckim. 

W sprawie inwestycji dotyczącej jeziora Kosiakowo została zapłacona wykonawcy faktura wynikającą z ekspertyzy powołanego biegłego w kwocie ok. 406 tys. zł. za wykonane prace. Przygotowywana jest dokumentacja techniczna potrzebna do wykonania nowego przetargu na ukończenie inwestycji. Gmina wystąpiła do instytucji dofinansowującej o przedłużenie terminu zakończenia prac nad jeziorem Kosiakowo do końca 2022 r. 

Dodał, iż w sprawie rewitalizacji ul. Dworcowej i ul. Spokojnej w Mirosławcu trwają prace nad dokumentacją i pozwoleniami. 

W najbliższym tygodniu mają rozpocząć się prace modernizacyjne na drodze powiatowej Piecnik-Próchnowo. Przygotowywana jest dokumentacja techniczna na modernizację drogi powiatowej Toporzyk – Lipie, prace mają się rozpocząć w roku 2022.

Poinformował, iż do Programu „Polski Ład” zostały złożone trzy wnioski: 

1.    Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem do jeziora Kosiakowo” – wkład własny wskazany we wniosku o dofinansowanie to kwota 90.000 zł (zaplanowano na 2022 r.)
2.    Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek)
3.    Modernizacja Przychodni Zdrowia w Mirosławcu.
Dodatkowo Powiat Wałecki złożył dwa wnioski na modernizację drogi powiatowej do Orla oraz modernizację drogi powiatowej do Jadwiżyna.

Burmistrz Mirosławca zaprosił na cykl imprez związanych z zakończeniem lata na Stadionie Miejskim w Mirosławcu w dniach 27-28 sierpnia br.

Podał, że w dniu 4 września 2021 r. odbędzie się Festyn Lotniczy na terenie 12 Bazy Bezzałogowych Statków Powietrznych.

Poinformował również, że w dniu 11 września 2021 r. odbędzie się Festiwal Gospodyń Wiejskich i organizacji pozarządowych na Stadionie Miejskim w Mirosławcu, a w dniu 18 września 2021 r. odbędzie się festyn Rodzinny w Hankach organizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich.

Dodał, iż na terenach wiejskich trwają spotkania dotyczące spisu powszechnego, wypełniania deklaracji dotyczących źródeł ciepła oraz informowania o możliwościach pozyskania środków z programu Czyste Powietrze.

Jeśli chodzi o szczepienia na COVID w gminie Mirosławiec podał dane o poziomie szczepień na dzień 26 sierpnia 2021 r. z podziałem na grupy wiekowe z przynajmniej jedną dawką szczepionki:

- 12-19 lat – 37%
- 20-39 lat – 42 %
- 40-59 lat – 62%
- 60-69 lat – 80%
- 70+        - 81%

Procent zaszczepionych min. 1 dawką to 50,6%, natomiast w pełni zaszczepionych 48,5% mieszkańców.

Dodatkowo poinformował, iż przy każdej organizowanej imprezie na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec działają punkty szczepień, gdzie można się zaszczepić. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym szczepień w placówkach oświatowych, czy taka informacja wpłynęła go gminy?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż informacja dotycząca mobilnych szczepień w placówkach oświatowych jeszcze się nie pojawiła, natomiast 31 sierpnia br. odbędzie się spotkanie z Dyrektorami szkół i temat szczepień na pewno będzie poruszony.

Ad.7
Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXXI Sesji Rady Miejskiej.
(Nagranie 0:18:23 – 0:19:17)

a)     przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej. 

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 7 do niniejszego protokołu.

Na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu przybyła Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Anna Zaleska.

Ad.8
Informacja na temat stanu bezrobocia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2021 r.:
(Nagranie 0:19:18 – 0:33:59)

a)    informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu:

Informację Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wałczu radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W/w informacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

b)     stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

W/w stanowisko odczytał Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer.

Pisemne stanowisko stanowi załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

c)    dyskusja;

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy poinformowała, iż pisemna informacja przedstawia dane statystyczne i to co zadziało się na rynku pracy na koniec I półrocza 2021 r. w Gminie Mirosławiec na tle powiatu. Sytuacja w stosunku do ubiegłego roku poprawiła się na rynku pracy, ponieważ stan zarejestrowanych osób bezrobotnych uległ zmniejszeniu. Napływ do bezrobocia był mniejszy niż w roku ubiegłym, natomiast odpływ był wyższy. Na koniec I półrocza stopa bezrobocia dla Powiatu Wałeckiego wyniosła 8,3%, a wskaźnik bezrobocia dla Gminy i Miasta Mirosławiec wyniósł 3,9%. Oba wskaźniki były korzystniejsze niż w roku ubiegłym. Aktualne dane statystyczne po I półroczu br. są w dalszym ciągu korzystne, ponieważ aktualna stopa bezrobocia wynosi 8% i wskaźnik bezrobocia zmniejszył się. W ubiegłym roku sytuacja na rynku pracy była niekorzystna, nigdy nie było takiej sytuacji, że w miesiącach wiosennych, kiedy przeważnie oferty pracy wpływają do urzędu, tych ofert pracy było mało. I w tych miesiącach był większy napływ do bezrobocia niż odpływ, przeważnie rynek pracy w tych miesiącach wiosennych powodował to, że z tytułu podjęcia pracy osoby bezrobotne traciły status osoby bezrobotnej. Aktualnie na koniec I półrocza stan zarejestrowanych osób bezrobotnych to ok. 1300 osób, a na terenie Gminy Mirosławiec to 126 osób. Jeśli chodzi o oferty pracy i miejsca aktywizacji zawodowej jest ich trochę więcej. Nie jest to duża skala wzrostu, ponieważ nastroje pracodawców są stabilne. Niekoniecznie w tej chwili tworzone są nowe miejsca pracy, gdyż są też obawy, co może się zdarzyć w tych okresach jesiennych, które mogą przynieść niepokój czy przynieść sytuację, jaka miała miejsce na początku roku lub w roku ubiegłym w związku z Covidem. W sytuacji trudnej dla przedsiębiorców Urząd Pracy udzielał różnego rodzaju form wsparcia, które były przewidziane ustawą – Tarczą Antykryzysową. W chwili obecnej składane są wnioski dotyczące dotacji branżowej, czyli tej która wynika z posiadanego przez przedsiębiorcę kodu PKD, pozostałe formy wsparcia wygasły w miesiącu czerwcu br. Jeśli chodzi o strukturę zarejestrowanych osób bezrobotnych podała, że z terenu gminy było 98 kobiet (77,8%), 16 osób z prawem do zasiłku oraz 61 bezrobotnych zamieszkałych na wsi.

Dodała, iż w sprawie aktywizacji najczęściej i najszybciej aktywizowane są osoby poprzez organizację stażu. Pracodawcy mają również możliwość poznania osoby, jej potencjału, nauczenia osoby pod swoje potrzeby, w momencie kiedy osoba się sprawdzi to jest spełniony warunek deklaracji zatrudnienia.

Dodatkowo na bieżąco realizowane są formy wsparcia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla zakładów pracy.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem czy dalej pojawia się problem, że brakuje osób wykwalifikowanych do zawodów specjalistycznych, czy osoby bezrobotne chcą się przekwalifikować?

Dyrektor PUP poinformowała, iż znaczna grupa osób pozostających bez pracy ma niskie kwalifikacje zawodowe. Urząd dysponuje środkami na szkolenia dla osób bezrobotnych i tutaj tylko i wyłącznie motywacja liczy się do tego, że przyjdzie osoba, poprosi o przeszkolenie w zawodzie np. spawacza. Urząd jest w stanie zorganizować każde szkolenie, tyle, że muszą liczyć się chęci osób bezrobotnych. Dodała, że jest możliwość podjęcia studiów podyplomowych, jeśli ktoś ma możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez studia, są środki przeznaczone na ten cel. Poinformowała, że dąży się do tego, żeby środki zostały tak wykorzystane, żeby ta osoba powróciła na rynek pracy, wykorzystała możliwość doszkolenia, dokształcenia i będzie dobrym pracownikiem dla przyszłego pracodawcy.

Burmistrz Mirosławca zwrócił się z zapytaniem dotyczącym szwalni w Mirosławcu, która była takim punktem, który dość mocno zmniejszał poziom bezrobocia kobiet w Mirosławcu. Czy są jakieś informacje na temat jakiegoś większego ruchu w zatrudnieniu, bo wiadomo, że dziś szwalnia działa na poziomie minimalnym. Część zwolnionych pań rozpoczęła pracę na rynku pracy w Czaplinku, Tucznie, a nawet w Próchnowie, czy coś się w tym kierunku dzieje?

Dyrektor PUP poinformowała, iż nie było żadnej informacji, ale gdyby była taka potrzeba zatrudnienia, to jest nawet możliwość przeszkolenia kobiet czy mężczyzn w tym zawodzie, ale to musi być współpraca. Musi być informacja, że taka potrzeba istnieje, można np. zorganizować praktykę w zakładzie pracy.

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem czy covid miał wpływ na rynek pracy, nie na bezrobocie, tylko na rynek pracy w powiecie wałeckim?

Dyrektor PUP poinformowała, iż Covid miał wpływ na rynek pracy, ze względu na to, że pewne branże były zamknięte. I z tych branż, np. gastronomia, też część usług handlowych, z tych firm w pewnym momencie przestały w ogóle wpływać oferty pracy, więc na pewno miał wpływ. W tym czasie pracodawcy czy przedsiębiorcy bardziej korzystali z form wsparcia wynikających z tarczy antykryzysowej, żeby utrzymać się, żeby zabezpieczyć, sprawy związane z prowadzeniem działalności, bo w większości to są podmioty zatrudniające do 9 pracowników. Przedsiębiorcy też korzystali z dofinansowań na tych pracowników, których mieli zatrudnionych, więc tutaj były ograniczenia w składaniu ofert pracy. Wiosenne miesiące były takie, gdzie w jednym miesiącu wpłynęło tylko 30 ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, gdzie to było niespotykane, ponieważ to jest zwykle najkorzystniejszy okres w roku. Miesiące wiosenne zawsze dla rynku pracy są korzystne, tu jest największy ruch, najwięcej ofert wpływa, najwięcej osób podejmuje zatrudnienie, więc na pewno miało to ogromne znaczenie, bo ubiegłym roku tych ofert było mniej.

d)   przyjęcie informacji

W związku z brakiem innych głosów w dyskusji  przystąpiono do przyjęcia informacji na temat stanu bezrobocia na terenie Gminy Mirosławiec za I półrocze 2021 r.

Głosowanie
Za – 15
Przeciw - 0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła informację na temat stanu bezrobocia na terenie Gminy Mirosławiec za I półrocze 2021 r.

Ad.9
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.
(Nagranie 0:34:04 – 0:37:30)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Grzegorz Plewa poinformował, iż Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dnia 30 lipca 2021 r. po zapoznaniu się z informacjami każdej ze stron jednogłośnie uznała skargę za bezzasadną.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu jako bezzasadną.

Głosowanie:
Za-15
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXXIV/257/2021 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa.
(Nagranie 0:37:32 – 0:40:36)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż zwrot kosztów jednorazowego przewozu następować będzie w wysokości określonej według ustalonego przez ustawodawcę wzoru, którego  jednym z czynników jest średnia cena paliwa w gminie.

Średnią cenę paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem czy w przypadku zmian cen paliwa w trakcie trwania roku szkolnego, jest możliwość zmiany przedmiotowej uchwały?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż średnia cena paliwa jest określana na dany rok szkolny, natomiast nie było sytuacji, żeby ceny paliwa drastycznie wzrosły.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa.

Głosowanie:
Za-15
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXIV/258/2021 w sprawie średniej ceny jednostki paliwa.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad.11
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2021/2022 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.
(Nagranie 0:40:37 – 0:42:53)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Gmina i Miasto Mirosławiec organizuje bezpłatny transport dla dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku bez zlecania wykonania usługi podmiotom zewnętrznym. Przewóz realizowany jest z wykorzystaniem samochodu będącego w posiadaniu Gminy przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych.

W roku szkolnym 2021/2022 z dowozu będzie korzystało 4 uczniów. Pojazd jest dostosowany do przewozu 9 osób, w tym kierowca i opiekun, tym samym pozostają 3 wolne miejsca. Miejsca te mogą zostać wykorzystane przez uczniów z gminy Tuczno, która będzie partycypować w kosztach realizacji dowozu, co pozwoli obniżyć koszty stałe ponoszone obecnie przez Gminę Mirosławiec.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2021/2022 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Głosowanie:
Za-15
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXXIV/259/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2021/2022 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad.12
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wałeckiemu.
(Nagranie 0:42:54 – 0:44:15)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zmiana uchwały wynika z wniosku Zarządu Powiatu w Wałczu z dnia 5 sierpnia 2021 r. spowodowanego  zmianą nazwy zadania z remontu na przebudowę drogi powiatowej nr 2306z na odcinku od drogi krajowej nr 10 do miejscowości Lipie w powiecie wałeckim.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wałeckiemu.

Głosowanie:
Za-15
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXXIV/260/2021 zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wałeckiemu.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad.13
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania projektu organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.
(Nagranie 0:44:16 – 0:46:51)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

Sekretarz Gminy poinformowała, iż przepisy ustawy z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw wprowadziły istotne zmiany do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 
W projekcie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków  na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne (w przypadku Gminy Mirosławiec jest to ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu) określa minimalny  poziom usług w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków, warunków  i trybu zawierania umów  z odbiorcami usług, sposobu rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalonych w taryfach, warunki przyłączenia  do sieci, warunki techniczne określające możliwość dostępu  do usług wodociągowo-kanalizacyjnych, sposobu dokonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza, sposób postępowania  w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów  dostarczania wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków, standardy obsługi odbiorców  usług, w tym sposoby załatwienia reklamacji  oraz wymiany informacji dotyczących  w szczególności zakłóceń w dostawie wody  i odprowadzania ścieków, warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.

Przyjęty przez Radę Gminy projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków podlega przekazaniu do organu regulacyjnego, którym jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Bydgoszczy, celem zaopiniowania.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania projektu organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.

Głosowanie:
Za-15
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXXIV/261/2021 w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz przekazania projektu organowi regulacyjnemu do zaopiniowania.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 18 do niniejszego protokołu.

Na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu przybyła Kamila Chałupczak – pracownik Urzędu Miejskiego w Mirosławcu odpowiadający za gospodarkę odpadami.

Ad.14
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
(Nagranie 0:46:55 – 1:26:05)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

Kamila Chałupczak przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały dot. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy pomocy prezentacji multimedialnej. Podstawą prawną do ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Poinformowała, iż rada gminy w drodze uchwały dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w ustawie i może ustalić stawkę opłaty jako wskaźnik biorąc: liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, ilość zużytej wody z danej nieruchomości, powierzchnię lokalu mieszkalnego, gospodarstwo domowe. Po przeanalizowaniu dostępnych metod proponuje się jak dotychczas wybór metody naliczania opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w której opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Obecnie obowiązują dwie stawki  opłaty za gospodarowanie odpadami pobierane przez Gminę Mirosławiec od właścicieli nieruchomości,  w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość:

27 zł/ os./miesięcznie – odpady gromadzone w sposób selektywny,

54 zł/os./miesięcznie – odpady gromadzone w sposób nieselektywny (stawka sankcyjna za brak segregacji). Powyższe stawki obowiązują od 1 marca 2020r. 

Zestawienie liczby osób oraz liczby nieruchomości zamieszkałych na podstawie złożonych deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi, według stanu na dzień 16 sierpnia 2021r.:

a) liczba mieszkańców nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy i miasta Mirosławiec wynosi 4724, w tym:

- ilość osób deklarujących zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny: 4715,

- ilość osób deklarujących zbieranie odpadów komunalnych w sposób  nieselektywny: 9,

b) liczba nieruchomości zamieszkałych wynosi 1321.

W dalszych słowach przedstawiła stawki opłaty za odpady komunalne w gminach ościennych. Podczas analizy wzięła pod uwagę miasto Wałcz, gminę Wałcz, Tuczno, Człopę oraz Kalisz Pomorski.

Jeśli chodzi o miasto Wałcz uchwała o podwyżce opłaty za gospodarowanie odpadami przez Radę Miejską w Wałczu podjęta była 30 maja 2020 r., zgodnie z tą uchwałą stawka opłaty za odpady segregowane wynosi 35 zł/osobę, a niesegregowane 70 zł/ osobę, która obowiązuje do 30.04.2022 r. 

Rada Gminy Wałcz podjęła uchwałę o podwyżce opłaty za gospodarowanie odpadami 4 lipca 2019 r. ustalając stawkę opłaty za odpady segregowane w wysokości 28 zł/osobę oraz 56 zł/ osobę za odpady niesegregowane. Dotychczasowa umowa na odbiór odpadów obowiązuje do 30.04.2022 r. i Gmina jest przed rozstrzygnięciem przetargu.

Gmina Tuczno podjęła uchwałę o podwyżce opłaty za gospodarowanie odpadami 1 lipca 2020 r., stawka za odpady segregowane wynosi 30 zł/osobę, niesegregowane 60 zł/osobę. Dotychczasowa umowa na odbiór odpadów obowiązuje do 31.10.2021 r. i Gmina jest przed rozstrzygnięciem przetargu.

Gmina Człopa uchwałę o opłacie za gospodarowanie odpadami podjęła 28 maja 2020 r., ustalając stawki 25 zł/osobę za odpady segregowane i 50 zł/osobę za odpady niesegregowane. Dotychczasowa umowa na odbiór odpadów obowiązuje do 30.09.2021 r. i Gmina jest przed rozstrzygnięciem przetargu.

Natomiast Gmina Kalisz Pomorski ostatnią uchwałę o podwyżce opłaty za gospodarowanie odpadami podjęła 28 listopada 2019 r. ustalając stawki 24 zł/osobę za odpady segregowane i 48 zł/osobę za odpady niesegregowane. Gmina jest po rozstrzygnięciu przetargu, a umowa obowiązuje do 31.12.2021 r.

Wpływ na opłatę za gospodarowanie odpadami zgodnie z ustawą dot. utrzymania czystości i porządku w gminach mają koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, do których wlicza się: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługa administracyjna tego systemu oraz edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Ustawodawca zakazał jednocześnie wykorzystywania wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na inne cele, niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Natomiast Regionalna Izba Obrachunkowa zwraca uwagę, aby opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi była skalkulowana tak, aby z jednej strony zapewnić sprawne funkcjonowanie systemu odbioru odpadów na terenie gminy, a z drugiej nie powinna stanowić źródła dodatkowych zysków dla gminy. Kalkulując wysokość opłaty powinno uwzględniać się liczbę mieszkańców gminy, ilość wytwarzanych odpadów na terenie gminy oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.

Poinformowała, iż gmina z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pokrywa koszty funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych. Rozlicznie tonażowe odebranych odpadów i wzrost ilości odpadów wytwarzanych przez mieszkańców, w latach 2018 i 2019 spowodowało wzrost kosztów za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Wcześniej wykonawcy płacona była faktura ryczałtowa 45.252,00 zł/mc, natomiast w roku 2020 koszt miesięczny to 127 540,00, a w roku 2021 średnia miesięczna wynosi 134 745,00 zł.

Dodatkowe koszty, które wchodzą w skład systemu to tworzenie i utrzymywanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych czyli PSZOK (dodatkowe koszty ubezpieczenia miejsc magazynowania i monitoringu wizyjnego; koszty przystosowania punktu do wymogów przeciwpożarowych dla miejsc magazynowania odpadów) w wysokości 3.240,00 zł w roku 2021. Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi prowadzona jest poprzez ulotki, harmonogramy, tablice informacyjne, aplikacje Eco Harmonogram, konkursy, materiały edukacyjne – 1150,00 zł. Obsługa administracyjna systemu w roku 2018 i 2019 wynosiła 4013,92 zł, natomiast w roku 2021 r. to kwota 5467,00 zł, jest to związane ze wzrostem kosztów upomnień i kosztów związanych z wysyłką.

Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych pozostaje w kwocie 0,00 zł, ponieważ wyposażenie w pojemniki określono w specyfikacji zamówienia po stronie wykonawcy.

W dalszych słowach przedstawiła wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2021 r.

Wykonane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zł) – stan na dn. 30.06.2021 r. wynosi 771 574,22 zł.

Wydatki łącznie (obligatoryjne i fakultatywne) na gminny system gospodarowania odpadami (zł) – stan na dn. 30.06.2021 r. to 918 758,66 zł.

Różnicę jaka dołożyła gmina do opłat z tytułu za gospodarowania odpadami komunalnymi to 147 184,44 zł za I półrocze 2021 r.

Dodała, iż do szacowania stawki opłaty za gospodarowanie: należy wziąć pod uwagę nieustannie zmieniającą się ilość osób w deklaracjach; po zmianie stawki  opłaty za gospodarowanie odpadami od 1 marca 2020 r. zmianie uległ procent ściągalności, a tym samym wysokość dochodów z tytułu opłaty; konieczność rozliczania ryczałtowego z wykonawcą i nieustający wzrost ilości odpadów; wzrost stawki za zagospodarowywanie odpadów od 1 stycznia 2022 r. w instalacjach przetwarzających odpady.

Kalkulacja nowej stawki  opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 października 2021 r.  

Wydatki miesięczne ogółem od 1 października 2021r.: 144 602,00 zł:

a) ilość osób deklarujących gromadzenie odpadów w sposób selektywny: 4715 os. x 27 zł = 127 305,00 zł/ miesięcznie 

b) ilość osób deklarujących gromadzenie odpadów w sposób nieselektywny: 9 os. x 54 zł = 486,00 zł / miesięcznie.

Razem dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 127 791,00 zł

127 791,00 zł (dochody) – 144 602,00 zł (wydatki) = - 16 811,00 zł (konieczność

zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, zwiększenie skuteczności egzekucji, weryfikacja liczby osób zgłaszanych w deklaracjach).  

Poinformowała, iż odpady odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i z PSZOK w latach 2016-2021 wzrastają, i tym samym wzrastają ceny na instalacjach za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Przyczyny wzrostu kosztów:

- zwiększenie ilości odpadów, 

- wzrost kosztów ubezpieczenia zakładów gospodarki odpadami,

- wprowadzenie obowiązkowego monitoringu w miejscach magazynowania odpadów,

- wzrost kosztów energii dla przedsiębiorców oraz wzrost kosztów paliwa,

- wzrost kosztów pracy – rosnąca płaca minimalna wymusza wzrost wynagrodzeń osób zatrudnionych przy odbiorze i zagospodarowaniu odpadów, 

- wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej, począwszy od 2018 r., (w 2015 roku opłata wynosiła 120 złotych za tonę, w 2019 r. - 170 złotych , w roku 2020 - 270 złotych, w 2021 r. - 276,21 złotych),

- niewłaściwe zachowania mieszkańców, polegające np. na nieprawidłowym sortowaniu odpadów,

- wprowadzenie obowiązkowej zbiórki selektywnej, która powoduje wzrost liczby odbiorów odpadów oraz wzrost liczby obowiązkowych wyjazdów do poszczególnych punktów odbioru odpadów.

Poinformowała, iż zgodnie z przedstawionymi informacjami i kalkulacją najbardziej zasadne jest podwyższenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy odpady są zbierane w sposób selektywny do kwoty 30,00 zł miesięcznie/mieszkańca i w przypadku gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny, do kwoty 60,00 zł miesięcznie/mieszkańca, stanowiącej dwukrotność opłaty podstawowej.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ulegną zwiększeniu m.in. ze względu na ciągły wzrost ilości wytwarzanych przez mieszkańców odpadów komunalnych. Zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Burmistrz zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Właściciel zobowiązany będzie wówczas do uiszczania opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.

Radny Stanisław Orawiec zwrócił się z zapytaniem dotyczącym ilości mieszkańców na terenie gminy, którzy nie płacą za odbiór odpadów oraz jaka jest to kwota. Dodał, że z budynkami wielolokalowymi nie powinno być problemów z opłatami za odbiór odpadów, gdyż tym zajmuje się spółdzielnia czy Agencja Mienia Wojskowego.

Kamila Chałupczak poinformowała, iż w przeciągu 8 lat, odkąd jest wprowadzony system przy wspólnotach mieszkaniowych, ani razu nie prowadzono egzekucji, ponieważ wspólnoty bardzo systematycznie płacą za wszystkich mieszkańców. Jeżeli chodzi o niepłacących mieszkańców indywidualnych, to w większości są to osoby bez dochodu.

Radny Paweł Krawczyk odniósł się do ilości osób w systemie, ponieważ spodziewał się, że ilość osób jest większa. Zwrócił się z zapytaniem jak jest weryfikowana ilości osób do opłaty za odbiór odpadów.

Kamila Chałupczak poinformowała, iż podstawowa comiesięczna weryfikacja deklaracji odbywa się na podstawie danych z Urzędu Stanu Cywilnego, dotycząca urodzeń i zgonów. Wysyłane są wezwania, bo rzadko kiedy ktoś przyjdzie i sam osobiście złoży deklarację. Również wysyłane są wezwania do deklaracji wątpliwych, kiedy jest wątpliwość, że rzeczywiście jest większa liczba osób w mieszkaniu niż deklaruje dany właściciel nieruchomości i wykonywane jest to na bieżąco.

Radny Paweł Krawczyk zwrócił się z zapytaniem ile osób zameldowanych w Urzędzie Stanu Cywilnego jest mieszkańcami gminy?

Kamila Chałupczak poinformowała, iż jest 5400 osób zameldowanych. Dodała, iż odkąd nie ma obowiązku meldunkowego bardzo dużo osób jest pomeldowanych za granicą. Rzadko zdarza się, żeby osoba zameldowana nie była zgłoszona. Odnośnie internatów kwestia jest bardzo jasna, internat nie jest miejscem zamieszkania, jest to miejsce czasowego pobytu, tak jak np. praca kierowcy tira. Jeśli chodzi o studentów, jeżeli student mieszka w mieszkaniu wynajętym, gdzie właściciel tego mieszkania zgłosił go do systemu na terenie danej gminy, wówczas nie musi ponosić tej opłaty w gminie, gdzie jest zameldowany.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem skoro osoby nie mają dochodu to jak wytwarzają śmieci?

Kamila Chałupczak poinformowała, iż nie zna odpowiedzi na pytanie. Natomiast w tym systemie nie płaci się od ilości wytworzonych śmieci.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż odnośnie osób zameldowanych i zamieszkałych, przy spisie powszechnym widać, ile tych osób ubyło z gminy lub mieszka za granicą.

Radny Stanisław Pilc poinformował, iż w Mirosławcu Górnym praktykowało się, że odliczało się osoby z internatów i zapewne administratorzy wspólnot dalej tak robią. Warto byłoby wystosować pismo wyjaśniające i ewentualnie zweryfikować dane.

Kamila Chałupczak poinformowała, iż w zeszłym roku podczas weryfikacji deklaracji jeżeli chodzi o internaty i akademiki, zarówno zarządcy wspólnoty w Mirosławcu Górnym, jak i zarząd wspólnot gminnych nieruchomości, czyli ZECWiK, otrzymali informację, podstawę prawną, wyjaśnienia dlaczego mieszkańców akademików i internatów należy obejmować gminnym systemem.

Radna Katarzyna Jurenc dodała, iż za śmieci płaci się jednakowo, ale niejednakowo się je wytwarza, jeden mniej, drugi więcej.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na komisji przekazano informację, jakie są sposoby naliczania opłaty związanej z zagospodarowaniem odpadów. I w takich miejscowościach, gminach, jak Mirosławiec, nie znajdzie się lepszego sposobu, jak jednak od ilości mieszkańców. Nie ma sprawiedliwego sposobu, żeby gminę podzielić, tak jak się obserwuje, na 3 strefy, czyli obszary, gdzie są bloki, później domki jednorodzinne i tereny wiejskie. Natomiast, gdyby przejść na wodę, to zaraz się okaże, że mieszkańcy przestają zużywać wodę. Dodał, iż śmieci z roku na rok, czy z miesiąca na miesiąc przybywa. Główny powód to wzrastająca ilość odpadów, a dodatkowo ilość odpadów wielkogabarytowych jest duża. Dwa razy w roku odbierane są wielkogabaryty z terenów wiejskich i z domków jednorodzinnych, natomiast raz w miesiącu są odbierane wielkogabaryty z wiat wielolokalowych. 

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę, iż może warto byłoby przy wysyłaniu mieszkańcom informacji dotyczącej zmiany opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyjaśnić z jakiego powodu ta kwota wzrasta.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Głosowanie:
Za-15
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXXIV/262/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 20 do niniejszego protokołu.

Ad.15
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec 
na 2021 rok.
(Nagranie 1:26:06 – 1:28:20)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

Skarbnik Gminy Alicja Michor przedstawiła proponowane w projekcie uchwały zmiany w budżecie Gminy i Miasta Mirosławic na 2021 rok.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.

Głosowanie:
Za-15
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXXIV/263/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 22 do niniejszego protokołu.

Ad. 16
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.
(Nagranie 1:28:21 – 1:30:03)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości środków finansowych na rok 2021 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXXIV/264/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 24 do niniejszego protokołu.

 

Ad.17
Interpelacje i zapytania Radnych.
(Nagranie 1:30:10 – 1:30:21) 

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.18
Wnioski i oświadczenia Radnych.
(Nagranie 1:30:26 – 1:46:46)

Radna Bogusława Skrzypczyk nawiązała do projektu modernizacji Przychodni Zdrowia w Mirosławcu, wyrażając opinię, że dobrym pomysłem jest przeniesienie gospodarki mieszkaniowej, ale przy darowiźnie tego budynku był warunek, że jest tylko na cele ochrony zdrowia.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż będą to 3 osoby z gospodarki mieszkaniowej z ZECWiKu. Patrząc na powierzchnię budynku to działalność zdrowotna cały czas jest tam podtrzymywana.

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem dotyczącym informacji nt. zlikwidowania bocznicy kolejowej, która zabezpieczała dojazdy pociągów osobowych do Choszczna oraz że ani linia Drawno-Choszczno, ani Złocieniec-Drawno, czy Złocieniec-Choszczno nie są przewidziane jako trasy na komunikację pociągów osobowych, tylko dla pociągów towarowych. 

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jeśli chodzi o poprawę komunikacji ze Szczecinem, na pewno Gmina będzie składać wniosek o dofinansowanie do przewozów autobusowych do Urzędu Wojewódzkiego. W planie będzie uruchomienie dwóch linii, jedna do Kalisza Pomorskiego, druga do Tuczna, aby udostępnić mieszkańcom możliwości dojazdu na pociąg w piątki i w niedziele tak, żeby mogli się młodzi mieszkańcy dostać do internatu w Pile. Autobus w kierunku Tuczna zbierze po drodze i Hanki, i Bronikowo, ale też i miejscowości z Gminy Tuczno, czyli Marcinkowice i Lubiesz. Natomiast w drugą stronę będą starania, aby zapewnić dojazd do Kalisza Pomorskiego, tak, żeby mieszkańcy, którzy potrzebują dotrzeć do lekarzy w Szczecinie mogli dostać się na pociąg do Szczecina i wrócić później do Mirosławca. Natomiast odnośnie linii 410, która nie została rozszerzona w rozumieniu wojskowym o przejazd między Drawnem a Choszcznem nadal jest to tylko linia na przejazd między Złotnikami Złocienieckimi a Drawnem. Natomiast Urząd Marszałkowski jest zainteresowany uruchomieniem testowym pociągów osobowych, bo jeśli się okaże, że nie ma chętnych na przejazdy, to będą te przejazdy likwidować.

Radny Janusz Beer zwrócił uwagę, iż od 1 lipca weszła ustawa o składaniu deklaracji dotyczących źródeł ciepła i zużycia paliw. W związku z tym, że nie tylko właściciele nieruchomości, ale każdy działkowiec, jeśli ma bojler poniżej 1 MW, powinien złożyć deklarację.

Burmistrz Mirosławca potwierdził powyższe informacje, dodając że jest rok na złożenie deklaracji, czyli od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2022. Ale dodatkowo co należy zaznaczyć, to jest granica grudnia 2023, kiedy to, co wykazujemy w tych deklaracjach, czyli opalanie drewnem czy węglem, po roku 2023 będzie trzeba zlikwidować i przejść na ekologiczne źródła ciepła.

Sekretarz Gminy zaapelowała, żeby zachęcić osoby, które się jeszcze nie spisały w Narodowym Spisie Powszechnym do spisu, bo zostało nieco ponad miesiąc do jego zakończenia. Na dzień 27.08.2021 r. w Gminie Mirosławiec spisanych jest 64,85% osób i 56% mieszkań. Spisu można dokonać zarówno przez internet, przez infolinię, u rachmistrza, na każdej imprezie gminnej, na spotkaniach wiejskich, na Festynie Lotniczym w dniu 4 września 2021 r.

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem dotyczącym zmiany ogrzewania, czy jest jakiś dokument, który określa w jaki sposób mają mieszkańcy wsi ogrzewać swoje mieszkanie, jeśli w 2023 nie będą mogli ani węglem, ani drzewem ogrzewać, a nie mają możliwości opalania gazem.

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, iż podczas spotkań wiejskich, o których wspomniał i wypełniania deklaracji przedstawiane są informacje dotyczące programu Czyste Powietrze. Są duże środki, żeby skorzystać z dofinansowania na wymianę kotła, albo co też jest praktykowane, pompy ciepła z uzupełnieniem o fotowoltaikę.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem czy na skrzyżowaniu ul. Spacerowa- Jeziorna w Mirosławcu planowane jest uzupełnienie drogi, gdyż przy przejeżdżających autach kurzy się mieszkańcom na domy.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jeśli chodzi o ubytki w nawierzchni, to na pewno były wiosną tam korygowane i uzupełniane destruktem asfaltowym, więc nie powinno się kurzyć.

Ad.19
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
(Nagranie 1:46:49 – 1:47:31)

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż brał udział w Tygodniu Kultury Żydowskiej, w cyklu spotkań organizowanych przez Żywiec Zdrój, w spotkaniu w sprawie Polskiego Ładu oraz uczestniczył w Święcie Ziół.

Ad.20
Zakończenie obrad.
(Nagranie 1:47:32 – 1:47:40)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 15.50 zamknął XXXIV sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej:

Urszula Dmytrasz                                                                           Piotr Czech

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane