W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół z XXXIII posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 20 lipca 2021 roku

Transmisja z XXXIII sesji RM                                       

 

Protokół nr XXXIII/2021

z XXXIII sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 20 lipca 2021 r. w godz. 10.00-10.17

 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

 Obecni na sali radni Rady Miejskiej oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. Nr 1, 2).

1. Otwarcie XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu z Powiatem Drawskim, Powiatem Wałeckim i Gmina Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie – Stara Studnica – Orle – Mirosławiec”.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021r.
6. Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.
7. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.1
Otwarcie XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
(Nagranie 0:00:01 – 0:00:12)

O godz. 10.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył XXXII Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości i radnych. Dodał, iż sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Mirosławca zgodnie z art. 20 ust. 3 o samorządzie gminnym oraz §8 ust.3 Statutu Gminy Mirosławiec stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIV/358/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 września 2018 r.

Poinformował, że sesja jest nagrywana, nagranie będzie dostępne w BIP-ie na stronie www.bip.miroslawiec.pl, na www.miroslawiec.pl oraz w Biurze Rady przez okres określony w Instrukcji Kancelaryjnej, tj. kat. A.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.
(Nagranie 0:00:13 – 0:00:27)

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.3
Przedstawienie porządku obrad.
(Nagranie 0:00:38 – 0:03:30)

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmiany porządku obrad?

W związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad ze strony radnych Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z wnioskiem o zmianę porządku obrad poprzez zamianę kolejności podejmowanych uchwał, pkt 4 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021r.”, pkt 5 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026”, pkt 6 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu z Powiatem Drawskim, Powiatem Wałeckim i Gminą Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie – Stara Studnica – Orle – Mirosławiec”.”

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie złożony wniosek.

Głosowanie:
Za-15
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła złożony wniosek.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem innych zmian Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach.

Głosowanie:
Za-15
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła porządek obrad po zmianach.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 5 do niniejszego protokołu.

Zastępca Burmistrza Dariusz Bartosik poinformował, iż głównym powodem zwołania sesji nadzwyczajnej jest konieczność podjęcia uchwał niezbędnych do ubiegania się przez Gminę i Miasto Mirosławiec oraz pozostałych partnerów projektu środków z Rządowego Funduszu „Polski Ład”.

Do 30 lipca wszystkie samorządy w Polsce mogą składać wnioski na dofinansowanie działań związanych z inwestycjami w swoich regionach w ramach tego funduszu (Rządowego Funduszu Polski Ład).

W pierwszej turze, na dofinansowanie zostanie przeznaczonych ok. 20 miliardów zł.

Poziom finansowania ze strony rządu będzie wynosił do 95 proc. kosztów inwestycji, więc są to bardzo duże środki finansowe, które zostaną uruchomione do poszczególnych inwestycji, które samorządy uznają za kluczowe.

Program Inwestycji Strategicznych to nowa forma wsparcia inwestycji realizowanych przez samorządy. Władze lokalne dostaną do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania poniesionych nakładów. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Dodał, iż do ubiegania się o dofinansowanie w wysokości 95% w Gminie Mirosławiec zostały wytypowane trzy zadania inwestycyjne:

1.    „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie – Stara Studnica – Orle – Mirosławiec” (wspólny projekt Powiatu Drawskiego, Wałeckiego oraz Gminy Kalisz Pomorski i Mirosławiec). W celu zabezpieczenia środków na to zadanie został przygotowany projekt uchwały nr 254. Jest to uchwała intencyjna, na mocy której Gmina i Miasto Mirosławiec wyrazi lub nie wyrazi wolę zabezpieczenia w budżecie na 2022 rok środków finansowych w wysokości 500.000 zł jako wkład własny Gminy i Miasta Mirosławiec. Takie same wkłady będą zabezpieczać partnerzy, łączną kwotę 2 mln zł. Szacunkowa wartość zadania wynosi 40 mln zł.

2.    Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem do jeziora Kosiakowo” – wkład własny wskazany we wniosku o dofinansowanie to kwota 90.000 zł zaplanowano na 2022 r. Szacunkowa wartość zadania 1,8 mln zł.

3.       Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek) ” – wkład własny wskazany we wniosku o dofinansowanie w wysokości 100.000 zł zaplanowano na 2022 r. Szacunkowa wartość zadania 2,0 mln zł.

Ad.4
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.
(Nagranie 0:07:40 – 0:12:04)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Skarbnik Gminy Alicja Michor przedstawiła proponowane w projekcie uchwały zmiany w budżecie Gminy i Miasta Mirosławic na 2021 rok.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem dotyczącym przeznaczenia kwoty 300.000,00 zł z wpływu środków z kar administracyjnych nakładanych na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż kwota zostanie przeznaczona na wydatki związane z gospodarką odpadami.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.

Głosowanie:
Za-15
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXXIII/254/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 5
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.
(Nagranie 0:12:05 – 0:14:19)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości środków finansowych na rok 2021 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Głosowanie:
Za-15
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXXIII/255/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.6
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu z Powiatem Drawskim, Powiatem Wałeckim i Gmina Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie – Stara Studnica – Orle – Mirosławiec.
(Nagranie 0:14:20 – 0:16:29)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż przedmiotowy projekt uchwały jest kontynuacją uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu z Powiatem Drawskim, Powiatem Wałeckim i Gmina Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie – Stara Studnica – Orle – Mirosławiec” podjętej w 2018 r, która obejmuje wykonanie projektu budowlanego oraz jego realizację.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu z Powiatem Drawskim, Powiatem Wałeckim i Gmina Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie – Stara Studnica – Orle – Mirosławiec.

Głosowanie:
Za-15
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXXIII/256/2021 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu z Powiatem Drawskim, Powiatem Wałeckim i Gmina Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie – Stara Studnica – Orle – Mirosławiec.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. 7
Zakończenie obrad.
(Nagranie 0:16:30 – 0:16:45)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 10.17 zamknął XXXIII sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                               Przewodniczący Rady Miejskiej:

Monika Kędzia                                                                 Piotr Czech

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane