W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42

fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40

Serwis www: miroslawiec.pl 


TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  

email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18

REGON: 570791508

Protokół z XXXII posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 czerwca 2021 roku

Transmisja z XXXII sesji RM                                       

 

Protokół nr XXXII/2021

z XXXII sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 28 czerwca 2021 r. w godz. 13.00-14.24

 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu


 

Obecni na sali radni Rady Miejskiej oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. Nr 1, 2).

1. Otwarcie XXXII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej.
5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności
 i informacja gości.
6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXX Sesji Rady Miejskiej.
a)    przyjęcie sprawozdania.
7. Raport o stanie Gminy Mirosławiec za 2020 rok:
a)    przedstawienie raportu o stanie Gminy Mirosławiec za 2020 rok przez Burmistrza Mirosławca;
b)    debata nad raportem.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mirosławca.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok:
a)    sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok;
b)    informacja o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Mirosławiec za 
2020 rok;
c)    opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mirosławca sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
d)    opinia Komisji Rewizyjnej na temat informacji o stanie mienia gminy;
e)    opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok.
11. Absolutorium dla Burmistrza Mirosławca:
a) wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok;
b)    opinia RIO dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej;
c)    opinie Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Gospodarki i Budżetu 
o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok;
d)    dyskusja.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.
13. Sprawozdanie z realizacji uchwały XII/123/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2020 roku:
a)    sprawozdanie Burmistrza Mirosławca;
b)    stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
c)    dyskusja;
d)    przyjęcie sprawozdania.
14. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2020 rok:
a)    informacja Dyrektora Ośrodka Kultury;
b)    dyskusja;
c)    przyjęcie informacji.
15. Informacja na temat funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2020 rok:
a)    informacja dyrektora Biblioteki Publicznej;
b)    dyskusja;
c)    przyjęcie informacji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wałeckiemu.
20. Interpelacje i zapytania Radnych.
21. Wnioski i oświadczenia Radnych.
22. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
23. Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.1
Otwarcie XXXII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

(Nagranie 0:01:28 – 0:01:49)

O godz. 13.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył XXXII Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości i radnych.

Poinformował, że sesja jest nagrywana, transmisja z obrad odbywa się online i nagranie będzie dostępne w BIP-ie na stronie www.bip.miroslawiec.pl, na www.miroslawiec.pl oraz w Biurze Rady przez okres określony w Instrukcji Kancelaryjnej, tj. kat. A.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.
(Nagranie 0:01:50 – 0:01:58)

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 15  radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.3
Przedstawienie porządku obrad.
(Nagranie 0:01:59 – 0:02:17)

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmiany porządku obrad?

W związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad ze strony radnych Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z wnioskiem o zmianę porządku obrad poprzez dodanie po pkt.18 nowego punktu 19 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wałeckiemu.” 

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie złożony wniosek.

Głosowanie:
Za-15
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła złożony wniosek.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem innych zmian Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach.

Głosowanie:
Za-15
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła porządek obrad po zmianach.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.4
Przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej.
(Nagranie 0:02:19 – 0:03:10)

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z XXXI Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie:
Za- 15
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z XXXI sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.5
Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
(Nagranie 0:04:42 – 0:22:54)

Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik przedstawił ustne sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. Poinformował, że praktycznie wszystkie spotkania odbywają się online, w tym poniedziałkowe pomiędzy samorządami gminnymi w Powiecie Wałeckim, podczas których następuje wymiana informacji, pomysłów oraz dzielenie się radami, co do rozwiązywania problemów. Ponadto:

- 31.05.2021 r. - odbyło się spotkanie online z ekspertem ds. Turystyki Związku Miast Polskich w ramach powiatowego projektu „Centrum Wsparcia Doradztwa”;

- 9.06.2021 r. – odbył się objazd jeziora Wielki Bytyń ze specjalistą od znakowania szlaków;

- 10.06.2021 r.- w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyło się spotkanie z Wójtem Gminy Grzmiąca dotyczące przekazania informacji o utworzeniu i funkcjonowaniu grupy komunalnej w naszej gminie;

- 10.06.2021 r. – odbyło się spotkanie online z przedstawicielami firmy „Żywiec Zdrój”, która corocznie wspierała organizację Festiwalu Żubra, natomiast w roku 2021 chciałaby przekazać Burmistrzowi Mirosławca środki finansowe na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży;

- 11.06.2021 r. – odbyło się spotkanie online Zarządu Euroregionu Pomerania;

- 14.06.2021 r. – w Koszalinie odbyło się podpisanie umowy założycielskiej spółki „KZN-Zachodniopomorskie”;

- 16.06.2021 r. – w 12 BBSP w Mirosławcu Górnym odbyło się spotkanie w sprawie Pikniku Lotniczego, który zaplanowany został na 4 września br.;

- 16.06.2021 r. – w Próchnowie odbyło się spotkanie z mieszkańcami w sprawie możliwości podłączenia gazu ziemnego w tej miejscowości;

- 17.06.2021 r. – odbyły się ćwiczenia pożarowe strażaków OSP Bronikowo, Mirosławiec, Piecnik oraz PSP Wałcz w lasach w okolicach Hanek;

- 21.06.2021 r. - w Wardyniu Górnym odbyło się posiedzenie Wspólników Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w sprawie zmiany prezesa spółki;

- 25.06.2021 r. - w siedzibie spółki ZECWiK odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, 
w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca;

- 25.06.2021 r. - odbyło się wspólne posiedzenie stałych komisji Rady Miejskiej w Mirosławcu;

- 25-27.06.2021 r. – w Łowiczu Wałeckim odbył się Festiwal Siedem Stron Świata – spotkanie o podróżach;

- 26.06.2021 r. – w miejscowości Długie gm. Chociwel odbyło się wręczanie promesy dla gminy Mirosławiec na kwotę 1 mln zł na modernizację Przychodni Zdrowia w Mirosławcu;

W dalszych słowach poinformował, iż w sprawie jeziora Kosiakowa Gmina wystąpiła do wykonawcy o korektę faktury do wysokości 406 tys. zł, czyli kwoty wynikającej z wyceny specjalisty, na podstawie porozumienia zawartego z wykonawcą. Od 3 lipca br. zostanie oddana do użytkowania dla mieszkańców część z zaplanowanej inwestycji nad jeziorem Kosiakowo, która została zrealizowana.

Burmistrz Mirosławca zaprosił na Festyn Powitanie Lata nad jeziorem Harcerskim w dniu 3 lipca 2021 r.

W minionym czasie nastąpiła sprzedaż mienia komunalnego - 4 działek gruntowych o wartości 49.500zł.

Jeśli chodzi o szczepienia na COVID w gminie Mirosławiec podał, dane o poziomie szczepień na dzień 27 czerwca 2021 r. z podziałem na grupy wiekowe z przynajmniej jedną dawką szczepionki:
- 0-11 lat -0%
- 12-19 lat – 15%
- 20-39 lat – 30 %
- 40-59 lat – 51%
- 60-69 lat – 73%
- 70+        - 78%
Procent zaszczepionych min. 1 dawką to 41,5%, natomiast w pełni zaszczepionych 29,5% mieszkańców.

Poinformował, iż od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczynają wywiady bezpośrednie z mieszkańcami Gminy w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem dotyczącym planowanego przebiegu prac modernizacyjnych w Przychodni Zdrowia w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż największy zakres prac modernizacyjnych odbywać się będzie na I piętrze budynku, natomiast prace zewnętrzne tj. termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła nie będą wpływały na użytkowanie budynku.

Ad.6
Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXX Sesji Rady Miejskiej.
(Nagranie 0:15:25 – 0:16:12)

a)     przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej. 

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 7
Raport o stanie Gminy Mirosławiec za 2020 rok.
(Nagranie 0:16:15 – 0:46:15)

a)  przedstawienie raportu o stanie Gminy Mirosławiec za 2020 rok przez Burmistrza Mirosławca

W/w Raport o stanie Gminy Mirosławiec za 2020 rok Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż raport jest podsumowaniem działalności samorządu gminnego w minionym roku i stanowi podstawę do podjęcia uchwały o votum zaufania dla burmistrza za rok 2020. Raport obejmuje realizację  polityk, programów, strategii, uchwał rady miejskiej, jak również realizacji budżetu obywatelskiego. Przedstawione dane dają obraz stanu gminy nie tylko radnym, ale również wszystkim mieszkańcom Gminy Mirosławiec.

Jest to trzecie wydanie „Raportu o stanie Gminy Mirosławiec” podkreślając, iż dotyczy roku pandemii i walki z koronawirusem SARS-CoV-2. W związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 rok 2020 stał się największym wyzwaniem dla państw na całym świecie, dla rządów, samorządów, systemu opieki zdrowotnej oraz dla społeczeństw. W roku 2020 wprowadzono wiele określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem koronawirusa, co odzwierciedliło się również w funkcjonowaniu mirosławieckiego samorządu i przełożyło na życie mieszkańców Gminy
i Miasta Mirosławiec.

W dalszych słowach przedstawił sytuację demograficzną Gminy Mirosławiec. W roku 2020 w stosunku do roku 2019 wzrosła liczba mieszkańców o 169 osób. Należy zwrócić uwagę, iż w 2020 roku wzrosła liczba urodzeń o 13, a zmalała liczba zgonów o 17. Liczba zameldowań i wymeldowań znajduje się na bardzo zróżnicowanym poziomie, gdyż ilość zameldowań i wymeldowań w stosunku do roku ubiegłego i do roku 2018 wzrosła bardzo znacząco.

Zmiana liczby zameldowań i wymeldowań mieszkańców spowodowana jest głównie ruchami kadrowymi w 12 Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych oraz bieżącą migracją mieszkańców do większych miast lub do pracy za granicami kraju. Porównując liczbę ludności w poszczególnych sołectwach Gminy Mirosławiec w roku 2020 największe zmiany w liczbie mieszkańców w stosunku do lat 2019 i 2018 nastąpiły w sołectwie Mirosławiec Górny wzrost o 129 osób oraz w sołectwie Łowicz Wałecki spadek o 25 osób.

Poinformował, iż w 2020 roku w związku z ogłoszeniem w marcu stanu epidemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce i częściowym zamknięciu gospodarki liczba bezrobotnych w powiecie wałeckim od stycznia do maja wzrosła o 12,8%. Liczba bezrobotnych w Gminie Mirosławiec wynosiła 164 osób, co stanowiło 11,18% liczby bezrobotnych w powiecie.

W roku 2020 ze środków własnych Gminy Mirosławiec oraz środków zewnętrznych realizowano następujące zadania: projekt społeczny - „Usługi społeczne w Gminie Mirosławiec”, projekty inwestycyjne - „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Kościuszki i Kościelna”, „Przebudowa ulicy Mickiewicza”, „Przebudowa ulicy Młyńskiej”, „Nowy przepust na drodze Jadwiżyn – Płociczno” (zadanie zrealizowane wspólnie z Nadleśnictwem Mirosławiec), „Droga z Próchnowa do Bronikowa” (realizowane wspólnie 
z powiatem).

W dalszych słowach poinformował, iż zadanie związane z „Zagospodarowaniem plaży nad jeziorem Kosiakowo” nie zostało zakończone w roku 2020 i zostało przeniesione na rok 2021.

W związku z opracowaniem i przyjęciem przez Gminę Mirosławiec w roku 2017 programu „Dobra Przestrzeń – Plan Rewitalizacji dla Gminy i Miasta Mirosławiec”, gmina otrzymała dofinasowanie w wysokości 3.553.093,58 zł ze środków Województwa Zachodniopomorskiego na projekt pn. „Dobra Przestrzeń dźwignią rozwoju społecznego i gospodarczego – rewitalizacja obszaru w rejonie ulic Dworcowa i Spokojne w Mirosławcu”. 

Dodał, iż w 2020 roku rozpoczęła się realizacja projektu „Partnerstwo w obliczu epidemii” dofinansowanego w ramach naboru specjalnego Covid-19. Zadanie pn. „Partnerstwo w obliczu epidemii” to projekt Gminy i Miasta Mirosławiec realizowany przy współpracy z miastem partnerskim z Niemiec (Stadt Friedland) dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. 
W ramach projektu zakupiono sprzęt niezbędny do organizacji wideokonferencji, a także uzupełniono niedobory środków ochrony osobistej i zakupiono sprzęt umożliwiający walkę z koronawirusem i zagrożeniami epidemicznymi.

W dalszych słowach poinformował, iż największą pozycję dochodów budżetu 2020 r. stanowiły dochody własne, w skład których wchodzą m.in. podatek od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy, opłaty lokalne (dochody uległy zmniejszeniu w porównaniu do 2019 r. o 2.497.306,69 zł i w roku 2020 wyniosły 9.423.676,18 zł.). Drugą co do wielkości pozycją dochodową są dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych, głównie na zasiłki i pomoc społeczną w kwocie 9.178.139,93 zł, tj. 28% dochodów ogółem. Na poziomie 21% dochodów ogółem do budżetu wpłynęły subwencje w łącznej wysokości 7.059.189,00 zł, w tym subwencja oświatowa w kwocie 5.522.395,00 zł. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosił 4.366.096,00 zł i od osób prawnych w kwocie 321.400,71 zł, co stanowi 14 % dochodów ogółem.

Pozyskane dotacje z UE oraz z budżetu państwa na współfinansowanie projektów inwestycyjnych oraz społeczno-edukacyjnych wyniosły 1.208.348,40 zł, co stanowi 4% dochodów ogółem.

Podkreślił, że ważnym tematem w gminie jest gospodarka odpadami. Na podstawie prowadzonych statystyk obserwuje się zwiększenie ilości odpadów na terenie gminy. Niezadowalająco wygląda segregowanie odpadów, co może mieć w przyszłości wpływ na wysokości ponoszonych przez mieszkańców opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Bardzo duży wpływ na wysokość opłat stanowi odbiór odpadów wielkogabarytowych, których ilość w roku 2020 wzrosła prawie dwukrotnie w porównaniu do toku 2017 i nieznaczenie w stosunku do roku 2018.

Kolejnym tematem, który bardzo mocno nadwyręża budżet gminy jest oświata. Wynika to z niedostosowania poziomu subwencji do wydatków jakie ponosi gmina na ten cel. 
W raporcie zostały przedstawione dane dotyczące funkcjonujących placówek oświatowych na terenie Gminy Mirosławiec, na podstawie których można zauważyć duży spadek liczby dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu, w porównaniu do roku 2018.

Działalność kulturalną w Gminie prowadzi Ośrodek Kultury w Mirosławcu poprzez zajęcia realizowane w budynku przy ul. Parkowej w Mirosławcu, jak również w świetlicach wiejskich zlokalizowanych na terenie Gminy. Ośrodek Kultury w roku 2020 okresowo pracował online, udostępniając zajęcia i propozycje warsztatów na profilu FB Ośrodka Kultury.

Odnośnie podstawowej opieki zdrowotnej działającej na terenie Gminy Mirosławiec ze względu na sytuację epidemiologiczną od marca 2020 r. w szczególności udzielano porad telefonicznych, a bezpośrednie przyjęcia pacjentów odbywały się tylko w sytuacji zagrożenia życia lub poważnego zagrożenia zdrowia.

Z pomocy społecznej w gminie Mirosławiec w 2020 roku skorzystały 520 osoby, co stanowi 9,71% wszystkich mieszkańców gminy. W stosunku do 2019 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 13,91%, co związane jest ze zmniejszeniem liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i zmniejszeniem liczby osób korzystających z dodatku mieszkaniowego.

W 2020 roku zostały udzielone z budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec dotacje dla organizacji pozarządowych po przeprowadzeniu konkursu ofert zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wysokość środków finansowych zaangażowanych na realizację Programu przez Gminę w 2020 r. stanowi wartość 140.000,00 zł. W związku z pandemią koronawirusa Covid-19 organizacje w większości zrezygnowały z realizacji zadań, a Gmina mogła te środki przeznaczyć na walkę z pandemią.

Jeśli chodzi o budżet obywatelski podał, że w 2020 roku do mieszkańców Gminy trafiła kwota 90.000,00 zł z podziałem na trzy grupy działań. Wybór zadań do budżetu obywatelskiego przez mieszkańców dokonany został na podstawie Regulaminu. Projekty zrealizowane w 2020 roku: „Zakup wyposażenia do budynku socjalnego na Stadionie Miejskim oraz do siedziby Centrum Aktywności Lokalnej w Mirosławcu” w wysokości 40 tys. zł, „Doposażenie OSP Mirosławie w ubrania bojowe specjalne oraz hełmy”- w wysokości 30 tys. zł, „Doposażenie świetlicy wiejskiej (zaplecza kuchennego i sali) w Hankach”- w wysokości 20 tys. zł.

b) debata nad raportem

W debacie nad raportem o stanie Gminy Mirosławiec za 2020 rok nie zabrano głosu.

W/w raport stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mirosławca.
(Nagranie 0:46:16 – 0:46:40)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mirosławca Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań do przedłożonego projektu uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mirosławca.

Głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mirosławca.

Ilość radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu wynosi 15, obecnych na posiedzeniu 15 radnych.

Głosowanie:
Za-15
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXII/247/2021 w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Mirosławca.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 11 do niniejszego protokołu.

Burmistrz Mirosławca podziękował za udzielenie wotum zaufania.

Ad.9
Rozpatrzenie sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020  rok:
a)   sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok;
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

b)   informacja o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok;
Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

c)   opinia RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mirosławca sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego; 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech odczytał uchwałę 
Nr XVIII.119.Z.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 1 kwietnia 2021 roku w przedmiocie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

Opinia RIO  stanowi załącznik nr 12 do niniejszego  protokołu.

d)   opinia Komisji Rewizyjnej na temat informacji o stanie mienia gminy;

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc odczytał opinię Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2021 r. o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Mirosławiec o charakterze pozytywnym. 

Opinia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 13 do niniejszego  protokołu.

e)   opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok;

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc odczytał opinię Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec o charakterze pozytywnym. 

Opinia Komisji Rewizyjnej  stanowi załącznik nr 14 do niniejszego  protokołu.

Ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Burmistrz Mirosławca przedstawił jak na przestrzeni lat wyglądały na ucznia wydatki w jednostkach oświatowych.

Dane dotyczące wydatków na 1 ucznia w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Mirosławiec:

2010 r. -  Szkoła Podstawowa w Mirosławcu – 4.539,00 zł; 

    Szkoła Podstawowa w Piecniku- 7.449,00 zł.

2015 r. - Szkoła Podstawowa w Mirosławcu –5.903,00 zł;

   Szkoła Podstawowa w Piecniku- 6.455,00 zł;

   Przedszkole w Mirosławcu – 10.358,00 zł;

   Przedszkole w Piecniku – 4.607,00 zł.

2020 r. - Szkoła Podstawowa w Mirosławcu – 10.634,00 zł;

   Szkoła Podstawowa w Piecniku - 13.553,00 zł;

   Przedszkole w Mirosławcu – 11.872,00 zł;

   Przedszkole w Piecniku – 11.084,00 zł.

Wyraził zdanie, że duży wpływ na taką sytuację mają rosnące wynagrodzenia dla nauczycieli oraz mniejsza subwencja oświatowa. W roku 2020 kwota jaka została uzupełniona z budżetu gminy dla  placówek oświatowych to 3.461.457,00 zł. Do środków tych nie zaliczają się wydatki inwestycyjne.

W związku z brakiem pytań do przedłożonego projektu uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok.

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok.

Ilość radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu wynosi 15, obecnych na posiedzeniu 15 radnych.

Głosowanie:
Za-15
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXII/248/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad.11
Absolutorium dla Burmistrza Mirosławca.

a)   wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok;

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc odczytał wniosek Komisji w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok, który stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

b)   opinia RIO dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej;

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech odczytał uchwałę Nr XLIV.207.Z.2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 czerwca 2021 roku w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie  udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

Opinia RIO  stanowi załącznik nr 18 do niniejszego  protokołu.

c)   opinie Komisji Polityki Społecznej oraz Komisji Gospodarki i Budżetu  o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok;

Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer odczytał pozytywną opinię Komisji Polityki Społecznej o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 r.

Opinia Komisji Polityki Społecznej  stanowi załącznik nr 19 do niniejszego  protokołu.

Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad odczytał pozytywną opinię Komisji Gospodarki i Budżetu o wykonaniu budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 r.

Opinia Komisji Gospodarki i Budżetu  stanowi załącznik nr 20 do niniejszego  protokołu.

d)   dyskusja;

W dyskusji nie zabrano głosu.

Ad.12
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.
(Nagranie 0:52:39 – 0:57:35)

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca radni otrzymali w materiałach na sesję.

W związku z brakiem pytań do przedłożonego projektu uchwały Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.

Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.

Ilość radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu wynosi 15, obecnych na posiedzeniu 15 radnych.

Głosowanie:
Za-15
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXII/249/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca.

Przedmiotowa uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 22 do niniejszego protokołu.

Następnie Burmistrz Mirosławca  zwrócił się z podziękowaniami do Skarbnika Gminy, który sprawował nadzór nad prawidłowym wykonaniem budżetu za 2020 rok. 

Ad. 13
Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XII/123/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r.
(Nagranie 0:57:39 – 1:00:40)

a)     sprawozdanie Burmistrza Mirosławca;

W/w sprawozdanie radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

b)    stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

Stanowisko Komisji odczytał Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer o charakterze pozytywnym.

Pisemne stanowisko stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

c)     dyskusja;

Sekretarz Gminy poinformowała, iż rok 2020 był trudny dla wszystkich, również dla organizacji pozarządowych. Z wszystkich oferentów na realizację zadań publicznych jedno Stowarzyszenie Haneczki zrealizowało zadanie w całości, większość organizacji zrezygnowało z realizacji zadań, a Gmina mogła te środki przeznaczyć na walkę z pandemią.

d)   przyjęcie sprawozdania

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr XII/123/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie w 2020 r.

Głosowanie:
Za-15
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdania z realizacji uchwały Nr XII/123/2019 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 25 do niniejszego protokołu.

Na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu przybyła Dyrektor Ośrodka Kultury w Mirosławcu Anna Dzida oraz Dyrektor Biblioteki Publicznej w Mirosławcu Krystyna Obara

Ad. 14
Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2020 rok.
(Nagranie 1:00:45 – 1:09:00)

a)    informacja Dyrektora Ośrodka Kultury;

Informację na temat  funkcjonowania Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2020 rok radni otrzymali w materiach na posiedzenie Rady Miejskiej.

b)   dyskusja;

Dyrektor Ośrodka Kultury Anna Dzida poinformowała, iż działalność Ośrodka Kultury w Mirosławcu w roku 2020 była ograniczona z powodu epidemii koronawirusa. Ze względu na tą sytuację została uruchomiona działalność online, prowadzone były warsztaty statyczne, wokalne z instruktorem, teatralne czy taneczne. Wydarzenia jakie były zaplanowane na 2020 r. m.in. Festiwal Żubra, dożynki powiatowo/gminne, obchody z okazji święta Niepodległości, nie odbyły się ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju. Natomiast został zrealizowany projekt promujący aktywny sposób spędzenia czasu Mirosławiecki Motywator. 

Z nowości jakie zostały zrealizowane wymieniła wydanie płyty z kolędami i stworzenie pierwszej Pastorałki Mirosławieckiej. Ośrodek Kultury zainicjował udział w ogólnopolskim programie Szlachetna Paczka. Były również realizowane działania związane z rewitalizacją społeczną przy współudziale Stowarzyszenia EkoQolturka.

Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Pani Dyrektor Ośrodka Kultury 
w Mirosławcu za zaangażowanie i organizację wydarzeń w strefie online w tak trudnym roku 2020.

c)   przyjęcie informacji;

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat funkcjonowania Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2020 rok.

Głosowanie:
Za-15
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła informację na temat  funkcjonowania Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2020 rok.

Informacja stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 27 do niniejszego protokołu.

Ad. 15
Informacja na temat funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2020 rok.
(Nagranie 1:09:35 – 1:14:55)

a)     informacja Dyrektora Biblioteki Publicznej;

Informację na temat  funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2020 rok radni otrzymali w materiach na posiedzenie Rady Miejskiej.

b)   dyskusja

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Mirosławcu poinformowała, iż mimo panującej pandemii, i tego że biblioteka musiała być zamknięta na polecenie Biblioteki Narodowej, nie został odnotowany wyraźny spadek czytelnictwa, jeśli chodzi o dorosłych, dzieci czy młodzież. Zakup nowości został w 100% zrealizowany z budżetu oraz z programu Narodowego Rozwoju Czytelnictwa, w którym co roku biblioteka bierze udział. W okresie poluzowania obostrzeń związanych z sytuacja epidemiologiczną udało się zorganizować spotkanie z Panią Joanną Jax – autorką książek.

Dodała, iż została wstrzymana opłata za przetrzymywanie książek, gdyż nie zawsze czytelnicy w czasie pandemii mogli przyjść i w terminie zwrócić książki.

Poinformowała, iż w formie książkowej ukazał się przewodnik historyczny „Mirosławiec. Historia, ciekawostki, legendy” Jarosława Leszczełowskiego, wydany na zlecenie Gminy.

W dalszych słowach poinformowała, iż jest coraz gorsza sytuacja z przeciekającym dachem Biblioteki, który należałoby wymienić.

Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Pani Dyrektor Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za zaangażowanie i umożliwienie czytelnikom w czasie epidemii korzystania z możliwości wypożyczania książek.

c)        przyjęcie informacji;

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2020 rok.

Głosowanie:
Za-15
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła informację na temat  funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2020 rok.

Informacja stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 29 do niniejszego protokołu.

O godz. 14.15 Dyrektor Ośrodka Kultury  w Mirosławcu Anna Dzida oraz Dyrektor Biblioteki Publicznej w Mirosławcu Krystyna Obara opuściły  posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad. 16
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.
(Nagranie 1:15:03 – 1:16:48)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

Skarbnik Gminy Alicja Michor przedstawiła proponowane w projekcie uchwały zmiany w budżecie Gminy i Miasta Mirosławic na 2021 rok.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.

Głosowanie:
Za-15
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXXII/250/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 31 do niniejszego protokołu.

Ad. 17
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.
(Nagranie 1:16:49 – 1:18:17)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości środków finansowych na rok 2021 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Głosowanie:
Za-15
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXXII/251/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 33 do niniejszego protokołu.

Ad.18
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego.
(Nagranie 1:18:18 – 1:20:20)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 10.000,00 zł przeznaczone jest na realizację zadania programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców powiatu wałeckiego na lata 2020-2022”. Celem programu profilaktyki zdrowotnej jest m.in. identyfikacja kobiet po 65 roku życia zagrożonych złamaniami niskoenergetycznymi oraz chorych po złamaniach osteoporotycznych.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego.

Głosowanie:
Za-14
Przeciw-0
Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, większością głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz jednym głosie „wstrzymującym”  podjęła Uchwałę Nr XXXII/252/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 35 do niniejszego protokołu.

Ad.19
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wałeckiemu.
(Nagranie 1:20:21 – 1:22:12)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu. 

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Powiat Wałecki wspólnie z Nadleśnictwem Mirosławiec przygotowali montaż finansowy projektu modernizacji drogi na odcinku od drogi krajowej nr 10 do miejscowości Lipie, natomiast Gmina Mirosławiec jako wkład w niniejszy projekt miałaby udzielić pomocy rzeczowej w formie przekazania kruszywa łamanego.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wałeckiemu.

Głosowanie:
Za-15
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XXXII/253/2021 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wałeckiemu.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 37 do niniejszego protokołu.

Ad.20
Interpelacje i zapytania Radnych.
(Nagranie 1:22:13 – 1:22:26) 

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.21
Wnioski i oświadczenia Radnych.
(Nagranie 1:22:27 – 1:23:38)

Radna Katarzyna Jurenc zwróciła się z zapytaniem dotyczącym zgłoszenia wiszących gałęzi na drutach, które nie zostały uporządkowane.

Burmistrz Mirosławca odpowiedział, że sprawdzi ten temat.

Ad.22
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
(Nagranie 1:23:40 – 1:24:14)

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż uczestniczył w zakończeniu roku przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym „Słoneczko” w Mirosławcu.

Ad. 23
Zakończenie obrad.
(Nagranie 1:24:15 – 1:24:25)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 14.24 zamknął XXXII sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                                Przewodniczący Rady Miejskiej:

Urszula Dmytrasz                                                               Piotr Czech

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane