W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42

fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40

Serwis www: miroslawiec.pl 


TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  

email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18

REGON: 570791508

Protokół z XXXI posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 maja 2021 roku

Protokół nr XXXI/2021

z XXXI sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 27 maja 2021 r. w godz. 13.00-13.59

 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w MirosławcuObecni w sali radni Rady Miejskiej oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. Nr 1, 2).

1.Otwarcie XXXI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miejskiej.
5.Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności
 i informacja gości.
6.Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXIX Sesji Rady Miejskiej.
a)    przyjęcie sprawozdania.
7.Informacja na temat funkcjonowania ochrony zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok.
a)    informacja Burmistrza Mirosławca;
b)    stanowisko Komisji Polityki Społecznej;
c)    dyskusja;
d)    przyjęcie informacji.
8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec 
na 2021 rok.
10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.
11.Interpelacje i zapytania Radnych.
12.Wnioski i oświadczenia Radnych.
13.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
14.Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.1
Otwarcie XXXI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
(Nagranie 0:00:01 – 0:00:08)

O godz. 13.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył XXXI Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości i radnych.

Poinformował, że sesja jest nagrywana, nagranie będzie dostępne w BIP-ie na stronie www.bip.miroslawiec.pl, na www.miroslawiec.pl oraz w Biurze Rady przez okres określony   w Instrukcji Kancelaryjnej, tj. kat. A.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.
(Nagranie 0:00:09 – 0:00:35)

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał.

Nieobecna radna Katarzyna Jurenc.

Ad.3
Przedstawienie porządku obrad.
(Nagranie 0:00:36 – 0:03:11)

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmiany porządku obrad?

W związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad ze strony radnych Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z wnioskiem o zmianę porządku obrad poprzez dodanie po pkt.10 nowego punktu 11 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na objęcie przez Gminę i Miasto Mirosławiec udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN -Zachodniopomorskie"  sp. z o.o.

W dalszych słowach dodał, że sesja odbywa się w Ośrodku Kultury w Mirosławcu, ze względu na wprowadzone obostrzenia związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Głosowanie odbędzie się poprzez wyczytanie radnego i wypowiedzenie przez radnego formułę „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie złożony wniosek.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła złożony wniosek.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem innych zmian Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła porządek obrad po zmianach.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.4
Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miejskiej.
Nagranie 0:03:12 – 0:04:38)

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z XXX Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie:

Za- 14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z XXX sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

Na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu przybyła radna Katarzyna Jurenc.

Obecnych na posiedzeniu 15 radnych.

Ad.5
Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności 
i informacja gości.
(Nagranie 0:04:42 – 0:22:54)

Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik przedstawił ustne sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. Poinformował, że praktycznie wszystkie spotkania odbywają się online, w tym poniedziałkowe pomiędzy samorządami gminnymi w Powiecie Wałeckim, podczas których następuje wymiana informacji, pomysłów oraz dzielenie się radami, co do rozwiązywania problemów. Ponadto:

- 14 i 24.05.2021 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyło się spotkanie z wykonawcą i projektantami w sprawie rewitalizacji ulic Dworcowej i Spokojnej w Mirosławcu;

- 15.05.2021 r. - w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyło się wręczenie medali z tytułu 50-lecia pożycia małżeńskiego;

- 17.05.2021 r. – odbyło się spotkanie online z ekspertem ds. Turystyki Związku Miast Polskich w ramach powiatowego projektu „Centrum Wsparcia Doradztwa”;

- 17.05.2021 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyło się spotkanie z prezesem Stowarzyszenia Miłośników Lotnictwa w Mirosławcu w sprawie organizacji Pikniku Lotniczego w dniu 4 września 2021 r.;

- 18.05.2021 r. -  w Koszalinie odbyło się spotkanie z Dyrektorem Polskiej Spółki Gazowniczej w sprawie projektu podłączenia gazu w miejscowościach Próchnowo, Bronikowo i Hanki;

- 20.05.2021 r. – w świetlicy wiejskiej w Jabłonowie odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące wniosku budowy dwóch budynków inwentarskich wraz z infrastrukturą techniczną dla 1996 sztuk tuczników;

- 25-26.05.2021 r. – odbyły się posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej 
w Mirosławcu;

- 26.06.2021 r. - w Starostwie Powiatowym w Wałczu odbyło się spotkanie 
z kierownikami ośrodków pomocy społecznej i pracownikami Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinie w sprawie projektowanych zmian w pieczy zastępczej. 

W dalszych słowach poinformował, iż rozpoczęły się prace w zakresie realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków i budowy dwóch zbiorników bezodpływowych oraz przepompowni ścieków” w Łowiczu Wałeckim. Ponadto zakończyły się prace przy utwardzeniu placu przy budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu od strony Policji.

Jeśli chodzi o szczepienia na COVID to nadal Przychodnia Zdrowia w Mirosławcu jest jedynym punktem szczepień na terenie Gminy, natomiast został uruchomiony powiatowy masowy punkt szczepień w Wałeckim Centrum Kultury w Wałczu i hali sportowej w Człopie.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wydania decyzji na budowę biogazowni w miejscowości Marcinkowice.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zostało przeprowadzone postępowanie środowiskowe, a następnie postępowanie dotyczące warunków zabudowy i została wydana decyzja, zgodnie z przedstawioną dokumentacją;

Sekretarz Gminy poinformowała, iż pozwolenie na budowę wydało Starostwo Powiatowe, natomiast Burmistrz Mirosławca wydał decyzję o warunkach zabudowy.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem dotyczącym doprowadzenia gazu dla mieszkańców miejscowości Próchnowo.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż inwestycja jest możliwa do realizacji dla 20 rodzin zainteresowanych podłączeniem gazu w miejscowości Próchnowo, natomiast poniżej nie jest opłacalne wykonanie.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem czy dożynki w tym roku będą organizowane?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na spotkaniu z samorządami gminnymi z powiatu wałeckiego ustalono, że żadna gmina oraz starostwo powiatowe nie będą organizować dożynek w tym roku.

Ad.6
Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXIX Sesji Rady Miejskiej.
(Nagranie 0:22:55 – 0:23:57)
a)     przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej. 
W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie:

Za – 15

Przeciw – 0

Wstrzymało się-0 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 7
Informacja na temat funkcjonowania ochrony zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok.
(Nagranie 0:23:58-0:26:55)

a)    informacja Burmistrza Mirosławca;

W/w informację radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej 
w Mirosławcu.

Informacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

b)    stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

Stanowisko Komisji odczytał Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer.

Pisemne stanowisko stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

c)    dyskusja;

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w czerwcu zostaną ogłoszone wyniki 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dotyczące złożonego wniosku na modernizację Przychodni Zdrowia w Mirosławcu. 

d)    przyjęcie sprawozdania.

W związku z brakiem dalszych głosów w dyskusji przystąpiono do przyjęcia informacji na temat funkcjonowania ochrony zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za 2020 rok.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła w/w informację.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 11 do niniejszego protokołu.

Ad. 8
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
(Nagranie 0:26:57 – 0:29:00)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż dotychczasowy wzór wniosku na dodatek mieszkaniowy określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych, natomiast zmieniły się przepisy ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Art. 7 ust. 1e ww. ustawy stanowi obecnie, że „Rada gminy określa, w drodze uchwały, wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzór deklaracji.

Mając na uwadze ww. przepisy istnieje konieczność dostosowania wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego do mających wejść w dniu 1 lipca 2021 r. przepisów.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXI/243/2021 w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 13 do niniejszego protokołu.

Ad.9
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.
(Nagranie 0:29:05 – 0:31:12)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Skarbnik Gminy Alicja Michor przedstawiła proponowane w projekcie uchwały zmiany w budżecie Gminy i Miasta Mirosławic na 2021 rok.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXI/244/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad.10
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.
(Nagranie 0:31:15 – 0:32:45)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2021 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy. Dochody i wydatki zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2021 r. są zgodne z danymi wynikającymi z Uchwały budżetowej wg stanu na 27.05.2021 r.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXXI/245/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad.11
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na objęcie przez Gminę i Miasto Mirosławiec udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN -Zachodniopomorskie"  sp. z o.o.
(Nagranie 0:32:46 – 0:37:25)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali przed posiedzeniem Rady Miejskiej.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Rada Miejska w Mirosławcu na sesji w dniu 29 kwietnia 2021 roku uchwałą Nr XXX/238/2021 wyraziła zgodę na  utworzenie przez Gminę i Miasto Mirosławiec spółki pod nazwą  Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Zachodniopomorskie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz uchwałą Nr  XXX/239/2021 na złożenie przez Burmistrza Mirosławca wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę i Miasto Mirosławiec udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Zachodniopomorskie" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, natomiast zgodnie z otrzymaną informacją z Krajowego Zasobów Nieruchomości został zaplanowany termin na podpisanie umowy spółki na 14 czerwca 2021 r. 

Gmina i Miasto Mirosławiec otrzymała wsparcie w wysokości 3 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały przez Radę Miejską w Mirosławcu jest uzasadnione.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w ciągu ostatniego miesiąca wpłynęły kolejne 3 ankiety zainteresowanych mieszkańców. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenie zgody na objęcie przez Gminę i Miasto Mirosławiec udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN -Zachodniopomorskie"  sp. z o.o.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, większością głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz jednym głosie „wstrzymującym” podjęła Uchwałę Nr XXXI/246/2021 w sprawie wyrażenie zgody na objęcie przez Gminę i Miasto Mirosławiec udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN -Zachodniopomorskie"  sp. z o.o.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 19 do niniejszego protokołu.

Ad.12
Interpelacje i zapytania Radnych.
(Nagranie 0:37:30 – 0:37:42)

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.13
Wnioski i oświadczenia Radnych.
(Nagranie 0:37:45 – 0:55:27)

Radny Stanisław Orawiec poinformował, iż oczekuje na przeprosiny od radnego dla mieszkańców Mirosławca Górnego, za wypowiedź na posiedzeniu Rady Miejskiej w miesiącu kwietniu br. 

Radna Bogusława Skrzypczyk zwróciła się z zapytaniem dotyczącym wykoszeń na terenie Mirosławca.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż wykoszenia na terenie Mirosławca już się rozpoczęły, a następnie będą porządkowane wioski.

Radna Justyna Markowska zwróciła się z prośbą o uporządkowanie terenu parku na ul. Orlej w Mirosławcu.

Radna Katarzyna Jurenc zwróciła się z zapytaniem dotyczącym odnowy nazw ulic w miejscowości Hanki.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż sprawdzi czy jest możliwość odnowy ulic w Hankach.

Radny Ryszard Wesołowski poinformował, iż sytuacja dotycząca funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy Mirosławiec wygląda bardzo słabo w porównaniu do gmin ościennych. Czy są poczynione starania o zwiększenie liczby lekarzy specjalistów na terenie gminy?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż biorąc do porównania gminę Kalisz Pomorski, gdzie jest większy dostęp do gabinetów specjalistycznych, trzeba wziąć pod uwagę, fakt iż lekarze specjaliści przyjmują prywatnie.

W Mirosławcu być może sytuacja się poprawi jak zostanie przeprowadzona modernizacja pomieszczeń w Przychodni Zdrowia.

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem jaka jest sytuacja szczepień na terenie gminy?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jest problem z logistyką i ilością otrzymywanych szczepionek przeciw Covid-19.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż trwa Spis Powszechny Ludności i Mieszkańców, rachmistrzowie przeprowadzają wywiady tylko i wyłącznie telefonicznie. Dodała, iż rachmistrz nie ma prawa zadawać pytania o numer konta bankowego, serie i nr dowodu osobistego, wysokość dochodów, oszczędności. W Urzędzie Miejskim w Mirosławcu jest możliwość dokonania samospisu, jeśli mieszkaniec obawia się o podanie swoich danych przez telefon.

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wiarygodności rachmistrza?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż rachmistrzowie mają określony numer telefonu, wysyłają smsy, natomiast tożsamość rachmistrza można sprawdzić w urzędzie i poprzez infolinię.

Radny Janusz Beer zwrócił uwagę, odnośnie służby zdrowia, że przy gabinecie stomatologicznym przy ul. Wolności w Mirosławcu przyjmują prywatnie lekarze specjaliści.

W dalszych słowach przeprosił mieszkańców Mirosławca Górnego za wypowiedź z poprzedniej sesji, stwierdzając, że jego wypowiedź nie miała na celu obrażenia mieszkańców.

Ad.14
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
(Nagranie 0:55:30 – 0:59:05)

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż do wiadomości Rady Miejskiej wpłynęło pismo z prośbą o dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem ratownictwa technicznego, który stanowiłby wyposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z modułem ratownictwa technicznego, który stanowiłby wyposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu, natomiast według ustaleń z PSP będzie skutkować otrzymaniem przez gminę OSP w Mirosławcu używanego samochodu pożarniczego od Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu.

Ad. 15
Zakończenie obrad.
(Nagranie 0:59:06 – 0:59:15)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 13.59 zamknął XXXI sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej:

Urszula Dmytrasz                                                                         Piotr Czech

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane