W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Protokół z XXX posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 kwietnia 2021 roku

Protokół nr XXX/2021

z XXX sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 29 kwietnia 2021 r. w godz. 13.00-14.25

 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Mirosławcu

 Obecni w sali radni Rady Miejskiej oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. Nr 1, 2).

1.Otwarcie XXX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Miejskiej.
5.Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności
 i informacja gości.
6.Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXVIII Sesji Rady Miejskiej.
a)    przyjęcie sprawozdania.
7.Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu w 2020 roku.
a)    sprawozdanie Kierownika MGOPS;

b)    stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

c)    dyskusja;

d)    przyjęcie sprawozdania.

8.Sprawozdanie z realizacji w 2020 r. Uchwały Nr XXV/214/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata 2017-2020. 
a)    sprawozdanie Kierownika MGOPS;

b)    stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

c)    dyskusja;

d)    przyjęcie sprawozdania.

9.Sprawozdanie z realizacji w 2020 r. Uchwały Nr II/28/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2019-2021:
a)    sprawozdanie Burmistrza Mirosławca;

b)    stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

c)    dyskusja;

d)    przyjęcie sprawozdania.

10.Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej:
a)  informacja Kierownika MGOPS;

b)      stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

c)      dyskusja;

d)      przyjęcie informacji. 

11.Informacja na temat udzielonych w 2020 roku ulg  w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym:
a)    informacja Burmistrza Mirosławca;

b)    stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;

c)    dyskusja;

d)    przyjęcie informacji.

12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rok.
13.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rok.
14.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu, ul. Zamkowa 12 Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Zachodniopomorskie” sp. z o.o.
17.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Zachodniopomorskie” sp. z o.o.
18.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 rok.
19.Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.
20.Podjęcie uchwały  w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.
21.Interpelacje i zapytania Radnych.
22.Wnioski i oświadczenia Radnych.
23.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
24.Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.1
Otwarcie XXX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
(Nagranie 0:00:01 – 0:00:25)

O godz. 13.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył XXX Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości i radnych.

Poinformował, że sesja jest nagrywana, nagranie będzie dostępne w BIP-ie na stronie www.bip.miroslawiec.pl, na www.miroslawiec.pl oraz w Biurze Rady przez okres określony   w Instrukcji Kancelaryjnej, tj. kat. A.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.
(Nagranie 0:00:30 – 0:00:45)

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał.

Ad.3
Przedstawienie porządku obrad.
(Nagranie 0:00:49 – 0:01:04)

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmiany porządku obrad?

W związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołu z XXIX Sesji Rady Miejskiej.
Nagranie 0:01:05 – 0:02:46)

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W dalszych słowach dodał, że sesja odbywa się w Ośrodku Kultury w Mirosławcu, ze względu na wprowadzone obostrzenia związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Głosowanie odbędzie się poprzez wyczytanie radnego i wypowiedzenie przez radnego formułę „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z XXIX Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie:

Za- 15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z XXIX sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.5
Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności 
i informacja gości.
(Nagranie 0:02:50 – 0:12:48)

Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik przedstawił ustne sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. Poinformował, że praktycznie wszystkie spotkania odbywają się online, w tym poniedziałkowe pomiędzy samorządami gminnymi w Powiecie Wałeckim, podczas których następuje wymiana informacji, pomysłów oraz dzielenie się radami, co do rozwiązywania problemów. Ponadto:

- 31.03.2021 r. – odbyło się spotkanie online w ramach powiatowego projektu „Centrum Wsparcia Doradztwa” dotyczące Raportu diagnostycznego;

- 31.03.2021 r. – odbyło się spotkanie online z przedstawicielami firmy „Żywiec Zdrój”, która corocznie wspierała organizację Festiwalu Żubra, natomiast w roku 2021 środki finansowe chciałaby przekazać na organizację zajęć dla dzieci i młodzieży;

- 1.04.2021 r. – odbyło się spotkanie z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego w sprawie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej;

- 17.04.2021 r. – na Targowisku Miejskim w Mirosławcu odbył się kiermasz, na którym zbierano środki na leczenie Aurelii Mączkowskiej;

- 20.04.2021 r. – odbyło się spotkanie w Kłodawie k. Gorzowa Wielkopolskiego w sprawie inwestycji samorządowych;

- 21.04.2021 r. – odbył się objazd projektowanej trasy rowerowej wokół jeziora Bytyń Wielki, w którym uczestniczył Burmistrz Mirosławca, Nadleśniczy Nadleśnictwa Mirosławiec i Tuczna oraz Burmistrz Tuczna;

- 23.04.2021 r. – odbyło się spotkanie z mieszkańcami ul Spokojnej w Mirosławcu 
w sprawie rewitalizacji oraz aktywności mieszkańców w projektach społecznych; 

- 26.04.2021 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyło się spotkanie w sprawie rozliczenia prac budowlanych wykonanych nad jeziorem Kosiakowo;

- 27-28.04.2021 r. - odbyły się posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu;
W dalszych słowach poinformował, iż rozpoczęły się prace w zakresie realizacji zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków i budowy dwóch zbiorników bezodpływowych oraz przepompowni ścieków” w Łowiczu Wałeckim. Ponadto zakończyły się prace przy utwardzeniu placu przy budynku Urzędu Miejskiego w Mirosławcu od strony Policji.

Burmistrz Mirosławca podziękował Radnym i Sołtysom za udział w akcji „Dzień Ziemi”  oraz zaprosił do udziału w drugim kiermaszu charytatywnym na zbieranie środków na leczenie Aurelii Mączkowskiej, który odbędzie się 30 kwietnia 2021 r. o godz. 14.00 na Targowisku Miejskim w Mirosławcu.

Jeśli chodzi o szczepienia na COVID to nadal Przychodnia Zdrowia w Mirosławcu jest jedynym punktem szczepień na terenie Gminy, natomiast trwają przygotowywania do uruchomienia powiatowego masowego punktu szczepień, który będzie w Wałeckim Centrum Kultury w Wałczu. Dodatkowo zapasowy punkt masowych szczepień jest przygotowywany w Człopie. 

Piotr Pawlik zwrócił się z prośbą o udział w Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań poprzez samospis internetowy, informując, że po 4 maja br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady telefoniczne.

Radny Stanisław Orawiec zwrócił się z zapytaniem dotyczącym prac prowadzonych na Stadionie Miejskim w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na Stadionie odbywa się sprzątanie po okresie zimowym.

Ad.6
Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XXVIII Sesji Rady Miejskiej.
(Nagranie 0:12:50 – 0:14:02)
a)     przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej. 
W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie:

Za – 15

Przeciw – 0

Wstrzymało się-0 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad. 7
Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Mirosławcu w 2020 roku.
(Nagranie 0:14:03-0:16:40)

a)    sprawozdanie Kierownika MGOPS;

W/w sprawozdanie radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

b)    stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

Stanowisko Komisji odczytał Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer.

Pisemne stanowisko stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

c)    dyskusja;

W dyskusji nie zabrano głosu.

d)    przyjęcie sprawozdania.

W związku z brakiem głosów w dyskusji przystąpiono do przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu w 2020 roku.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła w/w sprawozdanie.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 8
Sprawozdanie z realizacji w 2020 r. Uchwały Nr XXV/214/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata 2017-2020.
(Nagranie 0:16:42-0:18:51)

a)   sprawozdanie Kierownika MGOPS;

W/w sprawozdanie radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

b)   stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

Stanowisko Komisji odczytał Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer.

Pisemne stanowisko stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

c)   dyskusja;

W dyskusji nie zabrano głosu.

d)   przyjęcie sprawozdania.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2020 r. Uchwały Nr XXV/214/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Mirosławiec na lata 2017-2020. 

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła w/w sprawozdanie.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad.9
Sprawozdanie z realizacji w 2020 r. Uchwały Nr II/28/2016 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2019-2021:
(Nagranie 0:18:52-0:20:44)

a)   sprawozdanie Kierownika MGOPS;

W/w sprawozdanie radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

b)   stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

Stanowisko Komisji odczytał Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer.

Pisemne stanowisko stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

c)   dyskusja;

W dyskusji nie zabrano głosu.

d)   przyjęcie sprawozdania.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2020 r. Uchwały Nr II/28/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Mirosławiec na lata 2019-2021.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła w/w sprawozdanie.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad.10
Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej:
(Nagranie 0:20:45-0:22:23)

a)    informacja Kierownika MGOPS;

W/w informację radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Informacja stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

b)    stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

Stanowisko Komisji odczytał Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer.

Pisemne stanowisko stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

c)    dyskusja;

W dyskusji nie zabrano głosu.

d)    przyjęcie informacji. 

W związku z brakiem głosów w dyskusji przystąpiono do przyjęcia informacji na temat oceny zasobów pomocy społecznej.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła w/w informację.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad. 11
Informacja na temat udzielonych w 2020 roku ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym:
(Nagranie 0:22:25-0:24:19)

a)   informacja Burmistrza Mirosławca;

W/w informację radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Informacja stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

b)   stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;

Stanowisko Komisji odczytał Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad.

Pisemne stanowisko stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

c)   dyskusja;

W dyskusji nie zabrano głosu.

d)   przyjęcie informacji.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat udzielonych w 2020 roku ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Mirosławiec lub jej jednostkom podległym.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła w/w informację. 

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 21 do niniejszego protokołu.

Ad.12
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rok.
(Nagranie 0:24:20 – 0:26:15)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż proponuje się zmianę planu pracy Rady Miejskiej na rok 2021 poprzez przełożenie raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska na lata 2019-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” na listopad 2021 roku. Aktualny okres raportu z realizacji niniejszego programu obejmuje lata 2019 – 2020. Do opracowania dokumentu niezbędne jest pozyskanie danych z różnych instytucji, tj. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Dane za rok 2020 w większości są dopiero opracowywane i systematyzowane w poszczególnych jednostkach. 

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rok.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXX/234/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rok.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 23 do niniejszego protokołu.

Ad.13
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rok.
(Nagranie 0:26:16 – 0:27:50)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż proponuje się zmianę planu pracy Komisji Gospodarki i Budżetu poprzez skreślenie w maju pkt 2 w brzmieniu: "Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mirosławiec na lata 2019-2021 z perspektywą na lata 2022-2025" i wprowadzenie  przedmiotowego punktu w listopadzie jako pkt 2.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rok.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXX/235/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2021 rok.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 25 do niniejszego protokołu.

Ad.14
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.
(Nagranie 0:27:51 – 0:30:10)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w ramach Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii proponuje się przekazanie 2.500,00 zł na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXX/236/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na dofinansowanie Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 27 do niniejszego protokołu.

Ad.15
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu, ul. Zamkowa 12 Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym.
(Nagranie 0:30:14 – 0:32:58)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zgodnie z prowadzoną przez Urząd Miejski w Mirosławcu ewidencją numeracji porządkowej nieruchomości dla budynku przedszkola przy ul. Zamkowej w Mirosławcu został nadany nr 10a, ponieważ dotychczasowy nr "12" był przyporządkowany dla dwóch odrębnych nieruchomości, w tym do nieruchomości należącej do osoby prywatnej oraz do przedszkola. Numeracja porządkowa została więc sprostowana. O drugie nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli dokładnie określa, co powinna zawierać nazwa przedszkola. Obecnie akt założycielski przedszkola brzmi: Samorządowe Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu, ul. Zamkowa 12 Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym. W nazwie należy uporządkować błędną numerację budynku, odkreślić nazwę „Przedszkole Słoneczko”  oraz wskazać jedynie nazwę miejscowości siedziby przedszkola, a nazwę i siedzibę Oddziału Zamiejscowego w Mirosławcu Górnym reguluje już statut przedszkola. Wobec powyższego zmiana nazwy na Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu oraz aktu założycielskiego jest uzasadniona.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmiany nazwy Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu, ul. Zamkowa 12 Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXX/237/2021 w sprawie zmiany nazwy Samorządowego Przedszkola "Słoneczko" w Mirosławcu, ul. Zamkowa 12 Oddział Zamiejscowy w Mirosławcu Górnym.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 29 do niniejszego protokołu.

Ad.16
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Zachodniopomorskie” sp. z o.o.
(Nagranie 0:33:06 – 1:11:35)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w ostatnich dniach odbywały się spotkania na temat przystąpienia do Programu. Dodał, iż w dniu 28 kwietnia br. odbyło się spotkanie online z przedstawicielami gmin z obszaru województwa zachodniopomorskiego oraz zarządem Krajowego Zasobu Nieruchomości, gdzie uszczegółowiono coraz więcej informacji w stosunku do pierwotnego projektu umowy spółki na wniosek samorządów. Omówiona została umowa spółki, która łączy 20 samorządów województwa zachodniopomorskiego i Krajowy Zasób Nieruchomości. Wprowadzono wiele nowych zapisów. Tworzona koncepcja regionalnych społecznych inicjatyw mieszkaniowych na terenie Polski jest jednym z przyjętych rozwiązań w celu wspierania budownictwa mieszkaniowego. Zgodnie z założeniami planowane przedsięwzięcie przyczyni się do powstania w Gminie Mirosławiec 24 mieszkań na wynajem.

W dyskusji na temat planowanej inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego przy ul. Akacjowej w Mirosławcu oraz przystąpienia do spółki „KZN-Zachodniopomorskie” zabrali głos radny Stanisław Pilc Burmistrz Mirosławca, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech, radny Stanisław Orawiec, Sekretarz Gminy Monika Stąporek, radny Janusz Beer, radny Piotr Suchojad, radna Bogusława Skrzypczyk, radna Katarzyna Jurenc, radny Ryszard Wesołowski, radna Justyna Markowska oraz Skarbnik Gminy Alicja Michor.

Po przeprowadzonej dyskusji przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Zachodniopomorskie” sp. z o.o.

Głosowanie:

Za- 12

Przeciw- 1

Wstrzymało się- 2

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, większością głosów „za”, przy jednym glosie „przeciw” oraz dwóch głosach „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XXX/238/2021 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej inicjatywy Mieszkaniowej „KZN – Zachodniopomorskie” sp. z o.o.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 31 do niniejszego protokołu.

Ad.17
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Zachodniopomorskie” sp. z o.o.
(Nagranie 1:11:36 – 1:14:04)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż przedstawiony projekt uchwały dotyczy wyrażenie zgody na złożenie wniosku do ministra właściwego do spraw Rozwoju, Pracy i Technologii o wsparcie w wysokości 3 mln złotych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę i Miasto Mirosławiec udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej :KZN-Zachodniopomorskie” sp. z o.o.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Zachodniopomorskie” sp. z o.o.

Głosowanie:

Za-12

Przeciw-1

Wstrzymało się-2

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, większością głosów „za”, przy jednym glosie „przeciw” oraz dwóch głosach „wstrzymujących” podjęła Uchwałę Nr XXX/239/2021 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Zachodniopomorskie” sp. z o.o.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 33 do niniejszego protokołu.

Ad.18
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.
(Nagranie 1:14:05 – 1:15:53)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Skarbnik Gminy Alicja Michor przedstawiła proponowane w projekcie uchwały zmiany w budżecie Gminy i Miasta Mirosławic na 2021 rok.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXX/240/2021 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2021 r.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 35 do niniejszego protokołu.

Ad.19
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.
(Nagranie 1:15:54 – 1:17:13)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2021 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy. Dochody i wydatki zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2021 r. są zgodne z danymi wynikającymi z Uchwały budżetowej wg stanu na 29.04.2021 r.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXX/241/2021 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2021-2026.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 37 do niniejszego protokołu.

Ad.20
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.
(Nagranie 1:17:14 – 1:19:27)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż podwyższenie kapitału zakładowego ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu poprzez wniesienie do spółki z budżetu gminy wkładu pieniężnego w wysokości 371 500,00 zł jest niezbędne ze względu na konieczność spłaty kapitału i odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od kredytu z Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie Oddział w Mirosławcu zaciągniętych na przeprowadzenie inwestycji pn. "Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowa przewodu tłocznego ścieków wraz z przepompownią w Mirosławcu Górnym" oraz kapitału i odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej na przeprowadzenie inwestycji pn. „Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo” w wysokości 275 000,00 zł oraz 96 500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej  na realizację wymienionych poniżej  zadań inwestycyjnych w związku z pojawieniem się możliwości aplikowania o środki zewnętrzne na:

1) modernizację budynku hydroforni wraz urządzeniami, zbiornikami magazynowymi na wodę i ujęciem wody podziemnej w m. Mirosławiec Górny na działkach nr 50/72, 50/42. 50/45;
2) budowę kontenera technicznego i remont ujęcia wody podziemnej  w m. Mirosławiec Górny na działce nr 546/7,

3) przebudowę stacji wodociągowej w Bronikowie.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XXX/242/2021 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 38 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 39 do niniejszego protokołu.

Ad.21
Interpelacje i zapytania Radnych.
(Nagranie 1:19:30 – 1:19:42)

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.22
Wnioski i oświadczenia Radnych.
(Nagranie 1:19:44 – 1:21:50)

Radny Stanisław Pilc poinformował, iż odnosząc się do dyskusji w sprawie budowy budynku mieszkalnego, wyraził opinię, że jego sprzeciw dobrze wpłynie na proces podejmowanych decyzji. Dodał, iż ma nadzieję, że informacje o podejmowanych działaniach będą przekazywane i będzie możliwość śledzenia całego procesu tworzenia inicjatywy mieszkaniowej.

Burmistrz Mirosławca przekazał informację w sprawie pytania radnego Stanisława Pilca z posiedzenia komisji, dotyczącego ilości mieszkańców, którzy skorzystali z pomocy Punktu Konsultacyjnego i Interwencji Kryzysowej w Wałczu.
Formuły udzielonych porad dzielą się na 3 zakresy:
- porady terapeutyczne dla osób uzależnionych,
- wsparcie dla ofiar przemocy,
- pomoc prawna.
W poszczególnych zakresach w roku 2016 było udzielonych porad: 28, 24, 8; w roku 2017: 31, 28, 10; w roku 2018: 33, 26, 9; w roku 2019: 30, 24, 6; w roku 2020: 15, 16.

W udzielonych poradach uczestniczyli mieszkańcy Gminy i Miasta Mirosławiec.

Ad.23
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
(Nagranie 1:21:51 – 1:23:33)

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym 30 kwietnia br. upływa termin składania oświadczeń majątkowych.

Dodał, że brał udział w programie „Pilotażowe Centrum Wsparcia Doradczego”.

Przewodniczący rady zaprosił również na kiermasz charytatywny na leczenie Aurelii Mączkowskiej w dniu 30 kwietnia 2021 r. o godz. 14.00 na Targowisku Miejskim w Mirosławcu.

Ad. 24
Zakończenie obrad.
(Nagranie 1:23:34 – 1:23:42)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 14.25 zamknął XXX sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                               Przewodniczący Rady Miejskiej:

Urszula Dmytrasz                                                             Piotr Czech

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane