Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Protokół z XIX posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 maja 2020 roku

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Transmisja z XIX sesji RM                                       

 Transmisje Rady Miejskiej w Mirosławcu


Protokół nr XIX/2020

z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 28 maja 2020 r. w godz. 14:00-14:45

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

 Obecni na sali radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. Nr 1, 2).

1. Otwarcie XIX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do spółki Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez objęcie udziałów w spółce.
5. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.1

Otwarcie XIX Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

(Nagranie 0:00:21 – 0:00:46)

O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości i radnych. Dodał, iż sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Mirosławca zgodnie z art. 20 ust. 3 
o samorządzie gminnym oraz §8 ust.3 Statutu Gminy Mirosławiec stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIV/358/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 września 2018 r.

Poinformował, że sesja jest nagrywana, transmisja z obrad odbywa się online i nagranie będzie dostępne w BIP-ie na stronie www.bip.miroslawiec.pl, na www.miroslawiec.pl oraz 
w Biurze Rady przez okres określony w Instrukcji Kancelaryjnej tj. kat. A.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

(Nagranie 0:00:47 – 0:00:59)

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.3

Przedstawienie porządku obrad.

(Nagranie 0:01:00 – 0:01:20)

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmiany porządku obrad?

W związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do spółki Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez objęcie udziałów w spółce.

(Nagranie 0:01:21 – 0:45:12)

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w poszukiwaniu drogi do kontroli nad rosnącymi stawkami cen za odpady i po otrzymaniu oferty z przetargu w dniu 7 lutego 2020 r. szuka awaryjnego rozwiązania, którym może być wykupienie udziałów w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Wardyniu, która jest własnością 11 samorządów 
z trzech powiatów m.in. Połczyn Zdrój, Sławoborze, Rąbino, Świdwin, Czaplinek, Szczecinek, Biały Bór, Borne Sulinowo, Barwice, Grzmiąca. Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym zostało wybrane, gdyż samorządy mają wpływ na to co się dzieje na rynku z zagospodarowaniem i przetwarzaniem odpadami. Cała instalacja jest własnością związku, czyli współwłasnością wszystkich wyżej wymienionych samorządów.

W dalszych słowach przedstawił odległości miejscowości z jakich są przewożone odpady do instalacji w Wardyniu. Stawki za odpady w gminach, które uczestniczą w MPGO 
w Wardyniu Górnym mieszczą się w zakresie 18,00 zł do 27,00 zł.

Uchwała Rady Miejskiej w Mirosławcu dotycząca wstąpienia Gminy Mirosławiec do MPGO w Wardyniu Górnym ma spowodować, że do przetargu przekażemy jedynie odbiór odpadów 
i dostarczenie pojemników. Nie zostanie zorganizowany przetarg na zagospodarowanie 
i przetwarzanie odpadów. Będzie to zlecane tzw. „in haus”- do własnej spółki. Bycie udziałowcem w MPGO w Wardyniu Górnym spowoduje, że dla Gminy będzie niższa stawka za odbiór na tzw. bramie,  od pozostałych dostawców odpadów.

Burmistrz Mirosławca dodał, iż lata doświadczeń od początku trwania „ustawy śmieciowej” pokazują, że gminy nie mając własnych instalacji do przetwarzania odpadów stają się zakładnikami przetargów i ofert. A ostatnie miesiące to niekończące się podwyżki.

Dzisiejsza uchwała powoduje, że staniemy się (po podpisaniu aktu notarialnego) współudziałowcami instalacji w Wardyniu Górnym, z przewidywalnymi cenami na instalacji oraz ogłoszenie przetargu na dostawę pojemników i odbiór odpadów.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem jaka w takim razie będzie na dzień dzisiejszy stawka za odpady?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż przede wszystkim przekazana w projekcie uchwały kwota 50 000,00 zł za udziały, nie jest kwotą, która przepadnie. Jeśli Gmina będzie chciała wystąpić ze spółki, to udziały zostaną odkupione. Wracając do uchwały o podjęciu stawek za odpady komunalne w miesiącu lutym i z przeprowadzonych rozmów, było już sygnalizowane co dzieje się na rynku odpadowym. Po rozstrzygnięciu kolejnego przetargu na odbiór odpadów i dostawę pojemników będzie można decydować o stawkach za odpady.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem na jaki okres będzie podpisana umowa?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jeśli chodzi o samo zagospodarowanie odpadów 
i przetwarzanie w Wardyniu Górnym kiedy stajemy się udziałowcem jest bezterminowe. Jeśli chodzi o transport umowa byłoby od 15 do 18 miesięcy licząc od września br.

Sekretarz Gminy poinformowała jaka będzie procedura wstąpienia do spółki, ponieważ dzisiejsza uchwała to jest pierwszy krok do wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki, następnie uchwałę należy przesłać do wszystkich gmin, które są udziałowcami i muszą one wyrazić zgodę na przystąpienie, a następnie nastąpi podpisanie aktu notarialnego.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż gminy które są udziałowcami w spółce udzieliły zgodę na przystąpienie Gminy Mirosławiec do spółki MPGO w Wardyniu Górnym.

Radny Stanisław Orawiec zwrócił się z zapytaniem, dotyczącym segregacji od września wszyscy będą musieli segregować, jak zmusić mieszkańców Mirosławca Górnego do segregacji, ponieważ na dziś sytuacja daleka jest od ideału.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż przy braku segregacji zostanie podwyższona stawka za odbiór odpadów komunalnych do 54,00 zł/osobę.

W dalszych słowach poinformował, iż po otrzymaniu ostatniej faktury za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych widać, że ceny za odpady zmieszane są tańsze na instalacji niż segregowane, gdyby nie procenty jakie gmina musi osiągnąć w rocznym segregowaniu, a one co rok bądź dwa są podnoszone na wyższe to nie opłacałoby się segregować odpadów tylko oddawać zmieszane. W momencie nie osiągnięcia wskaźników gmina otrzymałaby karę.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem czy podwyższona opłata karna dzielona jest na wszystkich mieszkańców, czy tylko na daną wspólnotę czy daną nieruchomość.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż podwyższona opłata określona jest na adres przynależności danej wiaty śmietnikowej, czy pojedynczej posesji.

Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem jaka jest pojemność składowiska odpadów w Wardyniu Górnym oraz czy nie ma zagrożenia, że po wyczerpaniu pojemności jako jeden z tych udziałowców gmina będzie musiała partycypować w kosztach jego zamknięcia?

Burmistrz Mirosławca poinformował, że jeśli chodzi o instalację w Wardyniu to jest prawie jak instalacja w Mirosławcu praktycznie na wyczerpaniu. W międzyczasie Wardyń podjął działania związane z budową nowej kwatery odpadowej. Zostały pozyskane środki i zostały wykonane projekty, natomiast wszystkie tematy jakie były realizowane do tej pory w MPGO w Wardyniu Górnym nie były finansowane czy współfinansowane przez samorządy. Najczęściej środki były pozyskiwane z programów operacyjnych, Narodowego Funduszu Ochrony 

 Środowiska oraz z wypracowanych środków MPGO. Z tego co przedstawiła Prezes na spotkaniu w 22 kwietnia br. z samorządami, które należą do MPGO, że wartość zgromadzonych środków finansowych to 2 mln złotych przygotowane na tematy inwestycyjne. Jedyne koszty jakie obciążą gminy to jest poręczenie planowanego przez zakład kredytu. Każda wykonywana inwestycja jest poręczana przez udziałowców, co sprowadza się do tego samego co mamy wpisane w poręczeniach związanych z modernizacjami czy inwestycjami 
w ZECWiKu. Licząc dwie duże inwestycje jakie chce wykonać MPGO w Wardyniu to: modernizacja instalacji do przetwarzania i budowa nowej kwatery za kwotę ok. 20 mln złotych. Kwota poręczenia, która jest liczona na mieszkańca przypadająca na Gminę Mirosławiec na 15 lat wynosi ok. 55 000,00 zł rocznie. Byłby to pieniądze zabezpieczane jako poręczenie a nie jako wypłacane spółce.

W dalszych słowach dodał, iż Miasto Wałcz rozpoczęło starania o założenie związku. Tylko, że ten związek który mógłby powstać na terenie Powiatu Wałeckiego 
w porównaniu z tym w Wardyniu Górnym ma minus taki, że nie posiada kwatery, miejsca, przygotowanej dokumentacji i zgód na utworzenie instalacji do przetwarzania odpadów. Poinformował, iż przekazał informację Burmistrzowi Wałcza, żeby nie liczył na miejsce w Mirosławcu. Miejsce, które jest wykorzystywane w Mirosławcu do gromadzenia odpadów kiedy powinno zostać zrekultywowane bez budowania następnej kwatery na odpady.

Umowa na składowisko wygasa w roku 2023, co pozwoli nam na nowo przemyśleć gospodarkę odpadami.

Radna Katarzyna Jurenc zwróciła się z zapytaniem czy udział gminy w spółce to najlepsze wyjście i gwarantuje obniżenie cen za odpady?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż przedstawiony projekt najbezpieczniej gwarantuje zatrzymanie ceny za odpady, natomiast ostatecznie będzie wiadomo po przetargu.

Radny Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem czy termin 1 września br. zacznie już obowiązywać na nowych zasadach, jeżeli gmina wstąpi do spółki?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż termin zacząłby obowiązywać, a po podpisaniu aktu notarialnego można byłoby strumień odpadowy dostarczał do Wardynia, tylko nie wiadomo czy firma Remondis wyraziłaby zgodę, aby przewozić tam odpady przed zakończeniem obecnej umowy.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej nawiązał do wypowiedzi, iż nie można wykluczyć takiej sytuacji, że w przetargu weźmie udział obecny odbiorca odpadów i ceny może mieć bardziej korzystne.

Radny Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem czy gmina jako udziałowiec w spółce ma jakiś wpływ na samo zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż gromadzenie odpadów jest kosztowne i spółka jeśli jest w stanie odpady upłynnić, odsprzedać - stara się tego dokonywać.

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem co w sytuacji jak ceny z przetargu będą niższe?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zostanie przedstawiona uchwała obniżająca stawkę za odpady komunalne, natomiast przetarg zostanie ogłoszony ze wskazaniem miejsca gdzie mają być dostarczone odpady. 

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem kto jest arbitrem w sytuacji gdy występują konflikty między udziałowcami?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż jest Walne Zgromadzenie, na którym rozstrzygane są różne sprawy.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem dotyczącym przetargu na transport, czy kwota z niego nie będzie miała wpływu na potencjalnego mieszkańca.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż kwota z przetargu na odbiór będzie kwotą ryczałtową, natomiast ilość odpadów będzie wpływała na kwotę faktury za zagospodarowanie odpadów. Im więcej odpadów będziemy oddawać tym więcej płacimy.

W dalszych słowach dodał, iż w zaistniałej sytuacji epidemiologicznej w kraju (COVID-19) 
i pozostania mieszkańców w domach, znacznie przybyło odpadów w PSZOKu. 

Radny Stanisław Orawiec zwrócił się z zapytaniem gdy gmina będzie płacić cenę za od pady w zależności od wagi, czy nie ma obawy że zapełnią się obrzeża lasów.

Burmistrz Mirosławca poinformował, że cena za odpady komunalne nie jest zmieniana co miesiąc. A słyszy się od mieszkańców, że za śmieci płaci się dużo to dlaczego mają wywozić do lasu.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem czy będą wystawiane dwie faktury jedna 
z Wardynia, a druga od firmy, która będzie odbierać odpady? 

Burmistrz Mirosławca poinformował, że będą dwie faktury. Na chwilę obecną stawka za odpady komunalne segregowane na jednego mieszkańca wynosi 27,00 zł, natomiast po przetargu na odbiór odpadów będzie ponownie analizowana stawka za odpady komunalne.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem co w sytuacji jak do przetargu stanie jedna firma i stawka będzie dużo wyższa od 27,00 zł?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zostanie przetarg anulowany i będziemy szukali innego rozwiązania, albo na odbiór i zagospodarowanie, ewentualnie zostanie ogłoszony drugi przetarg na odbiór odpadów.

Dodał, że mając udział w Wardyniu Górnym Gmina ma wpływ na kwotę ok. 60% składowej ceny za odpady z zagospodarowaniem. 

Przedstawił kto odbiera udziałowcom spółki MPGO w Wardyniu Górnym odpady komunalne: Połczyn Zdrój - ATF, Czaplinek – zakład gminny komunalny, Barwice – Remondis, Szczecinek – zakład komunalny Szczecinek, Miasto Świdwin – zakład usług komunalny Świdwin, Gmina Świdwin – MPGO Wardyń, Sławoborze – MPGO Wardyń, Rąbino – MPGO Wardyń, Borne Sulinowo – zakład usług komunalnych Borne Sulinowo, Biały Bór – zakład komunalny Szczecinek, Grzmiąca – MPGO Wardyń.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił uwagę, na to że w wielu gminach odpady odbiera zakład gospodarki komunalny i mają swój sprzęt, a to zmniejsza w dużym stopniu koszty.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż gdyby gmina miała swój sprzęt na odbiór odpadów to na chwilę obecną nie wykorzystywałaby go w pełni. Musiałyby być dwa samochody, żeby był zapas jakby z drugim był problem. Na odbiór odpadów na terenie całej gminy potrzeba 2,5 dnia w tygodniu a przez następne 2,5 dnia samochód stałby niewykorzystany.

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem jaki byłby koszt zakupu pojazdu do odbioru odpadów i czy nie opłacałoby się zwiększając nasze udziały w spółce dokupić pojazdy 
i kompleksowo firma odbierałaby odpady z Gminy Mirosławiec.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż ostrożnie zakłada 50 000,00 zł jako wartość części transportowej łącznie z pojemnikami. Koszt jednej śmieciarki wynosi ok. 400 000,00 zł, potrzeba zatrudnić 3 osby, wiec to jeszcze  nie czas aby gmina mogła takie zadanie zrealizować.

Dodał, iż jeśli Miasto Wałcz miałoby w pomyśle odtworzenie w zakładzie gospodarki komunalnej sprzętu do odbioru odpadów być może Gmina Mirosławiec byłaby w stanie z Wałczem się porozumieć.

W dalszych słowach dodał, iż w chwili obecnej poza Gminą Mirosławiec do spółki MPGO 
w Wardyniu Górnym już nikt nie dołączy, gdyż poziom wykorzystania kwatery i instalacji jest blisko maksymalnej granicy.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do spółki Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez objęcie udziałów w spółce.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIX/171/2020 w sprawie przystąpienia do spółki Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez objęcie udziałów w spółce. 

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 5

Zakończenie obrad.

(Nagranie 0:45:13 – 0:45:18)

Burmistrz Mirosławca podziękował za głosowanie w sprawie przystąpienia do spółki Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez objęcie udziałów w spółce.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 14:45 zamknął XIX sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej:

Urszula Dmytrasz                                                                           Piotr Czech

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij