Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Protokół z XVII posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 marca 2020 roku

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

 

                                                                                            

Protokół nr XVII/2020

z XVII sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 27 marca 2020 r. w godz. 14.00-14.40

 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

 Obecni na sali radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. Nr 1, 2, 3).

1. Otwarcie XVII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Miejskiej.
5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XIV Sesji Rady Miejskiej.
a)     przyjęcie sprawozdania.

7. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w Gminie Mirosławiec za 2019 rok.
a)     informacja Burmistrza Mirosławca;

b)     informacja Komendy Powiatowej Policji w Wałczu;

c)     stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;

d)     dyskusja;

e)     przyjęcie informacji.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres powyżej 3 lat na nieruchomość stanowiącą własność Gminy i Miasta Mirosławiec.
11. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie 
w budżecie  Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.
17. Interpelacje i zapytania Radnych.
18. Wnioski i oświadczenia Radnych.
19. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
20. Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
Ad.1

Otwarcie XVII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył XVIII Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości, radnych i sołtysów.

Poinformował, że sesja jest nagrywana, transmisja z obrad odbywa się online i nagranie będzie dostępne w BIP-ie na stronie www.bip.miroslawiec.pl, na www.miroslawiec.pl oraz w Biurze Rady przez okres określony w Instrukcji Kancelaryjnej tj. kat. A.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 14  radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji. 

Nieobecny radny Stanisław Pilc

Ad.3

Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmiany porządku obrad? 

W związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad ze strony radnych Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z wnioskiem o zmianę porządku obrad poprzez dodanie po pkt.16 nowego punktu 18 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego”.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie złożony wniosek.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła złożony wniosek.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  
nr 4 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem innych zmian Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła porządek obrad po zmianach.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  
nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z XVI Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie:

Za- 14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z XVI sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  
nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.5

Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w okresie międzysesyjnym miały miejsca następujące wydarzenia:

-  04.03.2020 r. - odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Bronikowo;

- 05.03.2020 r. - w Manowie odbyła się Konferencja Funduszu Ochrony Środowiska nt.
wsparcia dla samorządów;

-  06.03.2020 r. - odbyło się Walne Zebranie Koła Wędkarskiego LIN;

-    10.03.2020 r. - w Szczecinie odbyło się posiedzenie Rady Programowej Euroregionu
Pomerania;

-    11.03.2020 r. - odbyło się spotkanie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie doświetlenia czterech przejść dla pieszych na ulicy Wolności w Mirosławcu oraz
ustawieniu przy wjazdach do Mirosławca tablic wskazujących prędkość przejeżdżających
pojazdów;

-     13.03.2020 r. - w Wałczu odbyło się posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego
poświęcone sytuacji dotyczącej zagrożeń związanych z epidemią koronawirusa.
Następnie Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w minionym czasie przeprowadzono
dwa przetargi. Dnia 24.03.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert dotyczących budowy budynku zaplecza plaży wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Kosiakowo, gm. Mirosławiec, wpłynęły 4 oferty. Dnia 26.03.2020 r. odbyło się otwarcie ofert dotyczących przebudowy budynku magazynowego położonego w Mirosławcu w ramach projektu:
„Aktywizacja społeczna i zawodowa w Gminie i Mieście Mirosławiec", wpłynęły 4 oferty.
W dalszych słowach poinformował, iż dobiegają końca prace związane z termomodernizacją
świetlicy w Łowiczu Wałeckim, natomiast w zmianach do budżetu została uwzględniona kwota na zakup wyposażenia. Ponadto trwają roboty budowlane na ulicach Mickiewicza,
Kościuszki i Młyńskiej w Mirosławcu.

Piotr Pawlik dodał, iż obecnie na terenie powiatu wałeckiego nie ma osób z potwierdzonym
zakażeniem. Zastępca Komendanta 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w
Wałczu poinformował, że w szpitalu przebywają 3 osoby z podejrzeniem, u których pobrano
próbki do badań. Osoby te nie są mieszkańcami powiatu wałeckiego.

Poinformował, iż do porządku obrad wprowadzono projekt uchwały o udzielenie pomocy
finansowej dotyczący częściowego dofinansowania w wysokości 25 tys. zł obejmującego zakup aparatury i sprzętu medycznego dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu w związku z zabezpieczeniem działań za zakresu zarządzania kryzysowego w ramach zagrożenia epidemicznego COVID-19. Planowany do zakupu sprzęt dla 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu to: respirator transportowy, wideolaryngoskop, bronchofiberoskop, laryngoskopy, aparat EKG, defibrylator z kardiowersją.

Burmistrz Mirosławca podziękował grupie współpracującej przy Ośrodku Kultury w Mirosławcu za szycie maseczek ochronnych dla mieszkańców oraz pracownikom służby
zdrowia, aptek, Miejsko- -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Policji, Straży Pożarnej,
Banku oraz grupie komunalnej pracujących na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za działania na rzecz walki z COVID-19.

Ad.6

Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XIV Sesji Rady Miejskiej.
a)     przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej. 
W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie:

Za – 14

Przeciw – 0

Wstrzymało się-0 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 7  do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  
nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.7

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w Gminie Mirosławiec za 2019 rok.

a)     informacja Burmistrza Mirosławca;

W/w informację Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej; stanowi ona załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

b)     informacja Komendy Powiatowej Policji;

W/w informację Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej; stanowi ona załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

c)     stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;

Stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu przedstawił Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad.

Pisemne stanowisko stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

    d) dyskusja;

W dyskusji nie zabrano głosu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  
nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Ad.8

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na 2020 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu oraz Miejsko – Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na 2020 rok.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XVII/152/2020 w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na 2020 rok

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  
nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad.9

Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w dniu 20 grudnia 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu wpłynęło pismo od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dot. możliwości
nieodpłatnego przekazania Gminie Mirosławiec nieruchomości należące do Skarbu Państwa, położonej na terenie gminy i wykorzystywanej jako drogi, a planowana do przejęcia nieodpłatnie od Skarbu Państwa nieruchomość o nr geodezyjnym 412, położona w miejscowości Jabłonkowo, obręb 0027 Jabłonowo stanowi działkę drogową i łączy się bezpośrednio z działką drogową o nr geodezyjnym 104, położoną w obrębie ewidencyjnym 0027 Jabłonowo, należącą do Gminy i Miasta Mirosławiec.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVII/153/2020 w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  
nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad.10

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres powyżej 3 lat na nieruchomość stanowiącą własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres powyżej 3 lat na nieruchomość stanowiącą własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVII/154/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres powyżej 3 lat na nieruchomość stanowiącą własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  
nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad.11
Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 
w budżecie  Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż po konsultacjach z sołtysami wyrazili oni zdanie, iż na 2020 rok nie zgadzają się na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie  Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVII/155/2019 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 
w budżecie  Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  
nr 20 do niniejszego protokołu.

Ad.12
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVII/156/2020 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  
nr 22 do niniejszego protokołu.

Ad.13
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Skarbnik Gminy Alicja Michor przedstawiła proponowane w projekcie uchwały zmiany 
w budżecie Gminy i Miasta Mirosławic na 2020 rok.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVII/157/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  
nr 24 do niniejszego protokołu.

Ad.14
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVII/158/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  
nr 26 do niniejszego protokołu.

Ad.15
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zakres udzielenia pomocy finansowej odnosi się do sfinansowania realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Szkoła dla Rodziców” w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży i dorosłych z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec zagrożonych marginalizacją społeczną poprzez zorganizowanie szkolenia w okresie od maja do czerwca 2020 r. przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu.  Koszt szkolenia to 3000,00 zł brutto. Głównym celem Szkoły dla Rodziców jest wsparcie rodziców w podejmowaniu prawidłowej relacji z dziećmi.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVII/159/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  
nr 28 do niniejszego protokołu.

Ad.16
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż projekt uchwały jest niezbędny do wystąpienia z wnioskiem do BGK w Szczecinie o udzielenie pożyczki w 2020 roku na wyprzedzające finansowanie operacji pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej„ tj. na operację typu ""Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz o wydanie opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Szczecinie o możliwości spłaty przez Gminę pożyczki. Cała kwota pożyczki jest zabezpieczona z dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej, a jej spłata nastąpi jednorazowo po całkowitym rozliczeniu zadania. Spłata wykorzystanej kwoty pożyczki dokonywana jest ze środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja dokonuje zwrotu kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez pożyczkobiorcę w związku z realizowaną operacją, bezpośrednio na rachunek pożyczki prowadzony na rzecz pożyczkobiorcy przez BGK.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr XVII/160/2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu - ulicy Kościuszki i Kościelnej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  
nr 30 do niniejszego protokołu.

Ad.17
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformowała, iż zakres udzielenia pomocy finansowej odnosi się do częściowego dofinansowania realizacji zadania publicznego w wysokości 25 tys. zł obejmującego zakup aparatury i sprzętu medycznego dla 107 Szpitala Wojskowego z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu w związku z zabezpieczeniem działań  za zakresu zarządzania kryzysowego w ramach zagrożenia epidemicznego COVID-19.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVII/161/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 31 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  
nr 32 do niniejszego protokołu.

Ad.18
Interpelacje i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.19
Wnioski i oświadczenia Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne wnioski i oświadczenia radnych.

Ad.20
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym 30 kwietnia br. upływa termin składania oświadczeń majątkowych.

Ad. 21
Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 1440 zamknął XVII sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.

 

Protokołowała:                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej:

Urszula Dmytrasz                                                                           Piotr Czech

 

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij