Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Protokół z XVI posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2020 roku

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Protokół nr XVI/2020

z XVI sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 27 lutego 2020 r. w godz. 13.00-14.10

w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu


 

Obecni na sali radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. Nr 1, 2).

1.Otwarcie XVI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przedstawienie porządku obrad.
4.Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Miejskiej.
5.Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miejskiej.
6.Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
7.Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XIII Sesji Rady Miejskiej.
a)     przyjęcie sprawozdania.
8.Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec za 2019 r.:
a)     przyjęcie sprawozdania.
9.Informacja nt. realizacji w 2019 roku Uchwały Nr XXV/215/2016 Rady Miejskiej 
w Mirosławcu w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2017-2021:
a)     informacja Prezesa ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu;
b)     stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;
c)     dyskusja;
d)     przyjęcie informacji.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2020 r.
11.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w roku 2020.
12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 r.
14.Podjęcie uchwały  zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.
15.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Mirosławiec do Stowarzyszenia Wał Pomorski 1945.
16.Interpelacje i zapytania Radnych.
17.Wnioski i oświadczenia Radnych.
18.Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
19.Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 
Ad.1

Otwarcie XVI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

(Nagranie 0:02:45 – 0:03:18)

O godz. 13.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył XVI Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości, radnych i sołtysów.

Poinformował, że sesja jest nagrywana, transmisja z obrad odbywa się online i nagranie będzie dostępne w BIP-ie na stronie www.bip.miroslawiec.pl, na www.miroslawiec.pl oraz w Biurze Rady przez okres określony w Instrukcji Kancelaryjnej tj. kat. A.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

(Nagranie 0:03:19 – 0:03:32)

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.3
Przedstawienie porządku obrad.

(Nagranie 0:03:33 – 0:03:46)

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmiany porządku obrad?

W związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4
Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Miejskiej.

(Nagranie 0:03:47 – 0:04:28)

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z XIV Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie:
Za- 15
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z XIV sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.5
Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Miejskiej.

(Nagranie 0:04:29 – 0:05:07)

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z XV Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie:
Za- 15
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z XV sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.6
Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.

(Nagranie 0:05:10 – 0:14:44)

Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik poinformował, iż w okresie międzysesyjnym miały miejsce następujące wydarzenia:

- 31.01.2020 r. – w Człopie odbył się Konwent Samorządowy Powiatu Wałeckiego w sprawie Strategii Rozwoju Województwa, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz przyszłej perspektywy finansowej UE 2021-2027, które zaprezentowali przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie;

- 9.02.2020 r. – dzień otwarty Muzeum Walk o Wał Pomorski przy Ośrodku Kultury 
w Mirosławcu;

- 10.02.2020 r. – na Placu Lotników odbyły się uroczystości z okazji 75 rocznicy walk o Mirosławiec;

- 10.02.2020 r. – w Próchnowie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Powiatowego Zarządu Dróg w Wałczu i wykonawcami przebudowy drogi Próchnowo – Bronikowo;

- 11.02.2020 r. – w Wardyniu odbyło się spotkanie w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami dotyczące warunków do wykupienia udziałów i przystąpienia do w/w Spółki;

- 12.02.2020 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej;

- 14.02.2020 r. – w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu odbyła się narada roczna;

- 18.02.2020 r. – odbyło się spotkanie dotyczące inwestycji planowanych przez firmę Enea Operator na terenie Gminy Mirosławiec;

- 19.02.2020 r. – odbył się Gminny Zarząd OSP Mirosławiec;

- 25-26.02.2020 r. – w siedzibie Urzędu Miejskiego odbyły się posiedzenia Komisji stałych Rady Miejskiej;

- 26.02.2020 r. – odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Piecnik.

Następnie Burmistrz Mirosławca poinformował, iż trwają prace związane z termomodernizacją świetlicy w Łowiczu Wałeckim. Ponadto trwają roboty budowlane na ulicach Mickiewicza, Kościuszki i Młyńskiej w Mirosławcu. Na początku marca br. zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę budynku zaplecza plaży wraz z zagospodarowaniem terenu nad jeziorem Kosiakowo. W okresie międzysesyjnym nastąpiła sprzedaż mienia - działka w Mirosławcu za kwotę 13.000,00 zł oraz działka gruntowa w Mirosławcu Górnym za kwotę 1.600,00 zł.

Do powyższego nie zgłoszono uwag.

Ad.7
Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XIII Sesji Rady Miejskiej.

(Nagranie 0:14:45 – 0:15:37)

a)     przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej. 

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymało się-0 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  
nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 8
Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego  w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę 
i Miasto Mirosławiec za 2019 r.:

(Nagranie 0:15:38 – 0:22:50)

a)     przyjęcie sprawozdania.
Na posiedzenie Rady Miejskiej przybyli Dyrektorzy Placówek Oświatowych: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mirosławcu Krystyna Górniak, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Piecniku Katarzyna Pierzchała, Dyrektor Przedszkola Samorządowego „Słoneczko” Halina Rogowska.

Sprawozdanie Burmistrza Mirosławca radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem dotyczącym przedstawionego sprawozdania a mianowicie czy w wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli są ujęte wszystkie dodatki wg art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela. Dodatkowo czy wszyscy nauczyciele otrzymują dodatek motywacyjny oraz wg jakiej kwoty bazowej są wyliczone wynagrodzenia na 2020 roku?

Dyrektor Halina Rogowska poinformowała, iż nie wszyscy nauczyciele otrzymują dodatek motywacyjny, ponieważ w regulaminie jest zapis, że w momencie kiedy nauczyciel przepracuje pół roku dopiero należy się dodatek motywacyjny.

Dyrektorki Placówek Oświatowych poinformowały, iż w wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli zostały ujęte wszystkie dodatki wg Karty Nauczyciela. 

Dyrektor Krystyna Górniak poinformowała, iż dodatek motywacyjny uzależniony jest od wkładu pracy dodatkowej nauczyciela. W pierwszym roku pracy trudno jest przyznać dodatek motywacyjny, nie mogąc ocenić nauczyciela. Dodatek również jest uzależniony od oceny dyrektora, czyli wewnętrznego nadzoru pedagogicznego.

Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem jaki jest najwyższy dodatek motywacyjny?

 Dyrektor Katarzyna Pierzchała poinformowała, iż w szkole w Piecniku najwyższy dodatek motywacyjny jest w kwocie 120 zł.

Dyrektor Krystyna Górniak poinformowała, iż w szkole w Mirosławcu dodatek motywacyjny jest w kwocie ok. 150 zł. Dodała, iż wynagrodzenia nauczycieli są naliczone wg wrześniowej kwoty bazowej, czyli 3.045,21 zł.

W związku z brakiem dalszych pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie:
Za-13
Przeciw-0
Wstrzymało się-2

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, większością głosów przy 13 głosach „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz 2 głosach „wstrzymujących” przyjęła sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec za 2019 r.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 8  do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  
nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.9
Informacja nt. realizacji w 2019 roku Uchwały Nr XXV/215/2016 Rady Miejskiej 
w Mirosławcu w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mirosławiec na lata 2017-2021:

(Nagranie 0:22:55 – 0:29:18)

Na posiedzenie Rady Miejskiej przybyli Prezes ZECWiK Roman Stefaniak oraz Inspektor ds. gospodarki komunalnej Małgorzata Kowalska.  

a)     informacja Prezesa ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu;

Informację Prezesa ZECWiK radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Informacja stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

b)    stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;

Stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu przedstawił Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad.

Pisemne stanowisko stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

c)     dyskusja;

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż zgodnie z Wieloletnim Programem Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Mirosławiec planowane było wybudowanie budynku wielolokalowego, natomiast na chwilę obecną gmina nie ma możliwości finansowych na wykonanie samodzielnie takiego zadania. Dodał, iż pojawiły się zapytania dwóch firm budowlanych z Wałcza w sprawie postawienia budynku wielolokalowego na sprzedaż lub wynajem. Poinformował, iż zostaną przygotowane zapytania dotyczące zainteresowania na tego rodzaju mieszkaniami. 

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem dotyczącym dalszego postępowania ze spalonym mieszkaniem na ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu?

Prezes Roman Stefaniak poinformował, iż mieszkanie jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż po pożarze budynku socjalnego odbyło się spotkanie, na którym była propozycja, aby wszystkie osoby, które korzystają z lokali gminnych i stanowią zagrożenie umieścić w jednym miejscu w tzw. kontenerze mieszkaniowo – socjalnym.

d)    przyjęcie informacji.
W związku z brakiem dalszych pytań do powyższego, Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie w/w informacji.

Głosowanie
Za – 15
Przeciw - 0
Wstrzymało się-0 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotową informację.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  
nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2020 r.

(Nagranie 0:29:30 – 0:31:54)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż uchwała przyjmowana jest przez Radę co roku do dnia 31 marca. Zgodnie z zapisami ustawy zwrócono się o opinię o przedłożonym Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2020 roku do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wałczu oraz dwóch Kół Łowieckich. Program został pozytywnie zaopiniowany przez w/w podmioty. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z  Programu zabezpieczone są w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2020 w kwocie 42 500 zł.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2020 r.

Głosowanie:
Za-15
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVI/146/2020 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec 
w 2020 r.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  
nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad.11
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w roku 2020.

(Nagranie 0:31:35 – 0:35:34)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż na terenie miasta powstał niepubliczny żłobek 
i proponuje się podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla żłobka, by w ten sposób wesprzeć rodziny z małymi dziećmi, w sytuacji, gdy rodzic planuje powrót do aktywności zawodowej. W związku z powyższym, proponuje się przyznać dotację na dzieci zamieszkałe na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w wysokości 300,00 zł na dziecko, w celu zapewnienia miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 mieszkańcom Gminy i Miasta Mirosławiec.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż środki z budżetu gminy kierowane są do instytucji, która żłobek prowadzi. Dodał, iż właściciele żłobka przeanalizują, jak wysokość dofinansowania pozwoli na zmniejszenie kwoty, którą będą płacili rodzice za opiekę nad dziećmi.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem, iż jest mowa o dofinansowaniu do żłobka, a jak jest w sytuacji Punktu Przedszkolnego w Mirosławcu?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż na Punkt Przedszkolny „Akademia Malucha” jest podjęta odrębna uchwała i jest on również dofinansowywany. Dodała, iż Punkt Przedszkolny dotyczy opieki nad dziećmi powyżej lat 3, a żłobek do 3 lat. 

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w roku 2020.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVI/147/2020 w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec w roku 2020.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  
nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad.12
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego.

(Nagranie 0:35:40 – 0:39:10)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż udzielenie pomocy finansowej odnosi się do częściowego dofinansowania realizacji zadania publicznego inwestycyjnego polegającego na  przebudowie ciągów dróg nr 2310Z i 2311Z na odcinku Próchnowo – Bronikowo oraz odcinka gminnego w kierunku harcówki.

W dalszych słowach dodał, iż odbyło się spotkanie w Próchnowie z Polską Spółką Gazowniczą, w sprawie doprowadzenia gazu w Próchnowie, Hankach i Bronikowie. Do mieszkańców tych miejscowości zostaną skierowane ankiety czy byliby zainteresowani doprowadzenia gazu do nieruchomości.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego.

Głosowanie:
Za-15
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVI/148/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wałeckiemu na realizację zadania publicznego.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  
nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad.13
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok.

(Nagranie 0:39:12 – 0:41:18)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Skarbnik Gminy Alicja Michor przedstawiła proponowane w projekcie uchwały zmiany 
w budżecie Gminy i Miasta Mirosławic na 2020 rok.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok.

Głosowanie:
Za-15
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVI/149/2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2020 rok.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 20 do niniejszego protokołu.

Ad.14
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

(Nagranie 0:41:30 – 0:43:10)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
i Miasta Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2020 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy. Dochody i wydatki zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2020 r. są zgodne z danymi wynikającymi z uchwały budżetowej wg stanu na 27.02.2020r.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Głosowanie:
Za-15
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVI/150/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2020-2026.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 22 do niniejszego protokołu.

Ad.13
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Mirosławiec do Stowarzyszenia Wał Pomorski 1945.

(Nagranie 0:43:14 – 0:46:54)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Stowarzyszenie Wał Pomorski 1945 ma na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrację wspólnot lokalnych oraz dążenie do gospodarczego, kulturalnego i turystycznego rozwoju Gmin. Członkami stowarzyszenia jest miasto Wałcz, gmina Tuczno, gmina Człopa oraz gmina Jastrowie. Stowarzyszenie może liczyć 10 samorządów i w dalszej perspektywie będzie mogło starać się o dofinansowanie do produktu turystycznego Wał Pomorski 1945 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Mirosławiec do Stowarzyszenia Wał Pomorski 1945.

Głosowanie:
Za-15
Przeciw-0
Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XVI/151/2020 w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Mirosławiec do Stowarzyszenia Wał Pomorski 1945.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  
nr 24 do niniejszego protokołu.

Ad.16
Interpelacje i zapytania Radnych.

(Nagranie 0:46:55 – 0:47:05)

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.17
Wnioski i oświadczenia Radnych.

(Nagranie 0:47:06 – 0:55:18)

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem w jakim okresie będą organizowane na terenie gminy spotkania z mieszkańcami w sprawie gospodarki odpadami?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż postara się zorganizować spotkania po przygotowaniu prac nad projektem uchwały regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mirosławiec. Spotkania głównie dotyczyłyby dlaczego wysokość za odpady rośnie oraz przygotowania mieszkańców do zmienionej sytuacji od września br. z wyłączeniem możliwości odbioru odpadów niesegregowanych. Harmonogram spotkań zostanie zaproponowany po 15 marca br.

Radny Stanisław Pilc poinformował, iż od wielu lat interesuję się opałem gazowym, który jest  bardziej czysty. Dodał, iż pomógłby w zorganizowaniu spotkania z profesjonalistą z dziedziny opału na gaz.

Radny Wasilij Głuscow odnosząc się do wcześniejszych wypowiedzi, iż na spotkaniach 
w sprawie gospodarki odpadami będzie informacja o doprowadzeniu gazu, to warto zaprosić Spółkę Gazowniczą, która przedstawiłaby najważniejsze informacje. 

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na chwilę obecna spółka chciałaby przeprowadzić ankietę, czy mieszkańcy byliby zainteresowani zmianą opału na gazowy.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem dotyczącym otrzymanego pisma w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej i wynikającego z niego informacji, że Spółki ATF gotowa jest do dialogu z Gminą Mirosławiec w zakresie nawiązania współpracy niosącej obu stronom korzyści w długiej perspektywie.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż w sprawie nawiązania współpracy ze spółką uzależnione jest od złożenia oferty przetargowej przez firmę. 

Ad.18
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

(Nagranie 0:55:20 – 0:57:39)

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż do Rady Miejskiej wpłynęło pismo 
z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu w sprawie rozważenia możliwości współfinansowania zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Wałczu.

Radni Rady Miejskiej w Mirosławcu zdecydowali, że ostateczna decyzja w sprawie pisma 
z Komendy Powiatowej Policji zostanie podjęta na posiedzeniach komisji i sesji 
w miesiącu marcu 2020 r.

W dalszych słowach podziękował za uczestnictwo radnych oraz mieszkańców w obchodach 75 - rocznicy walk o Mirosławiec i odsłonięciu tablicy pamiątkowej.

Ad.19
Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

(Nagranie 0:57:40 – 0:57:45)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 1410 zamknął  XVI sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej:

Urszula Dmytrasz                                                                  Piotr Czech

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij