Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Protokół z XV posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 12 lutego 2020 roku r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Protokół nr XV/2020
z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Mirosławcu
która odbyła się 12 lutego 2020 r. w godz. 1319-1415
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Obecni na sali radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. Nr 1, 2).

  1. Otwarcie XV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  5. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.1

Otwarcie XV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

(Nagranie 0:04:02 – 0:04:11)

O godz. 13.19 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył Sesję Nadzwyczajną Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości, radnych i sołtysów. Dodał, iż sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Mirosławca zgodnie z art. 20 ust. 3 o samorządzie gminnym oraz §8 ust.3 Statutu Gminy Mirosławiec stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLIV/358/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 września 2018 r.

Poinformował, że sesja jest nagrywana, transmisja z obrad odbywa się online i nagranie będzie dostępne w BIP-ie na stronie www.bip.miroslawiec.pl, na www.miroslawiec.pl oraz w Biurze Rady.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

(Nagranie 0:04:12 – 0:04:36)

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecny radny Stanisław Wiese.

Ad.3

Przedstawienie porządku obrad.

(Nagranie 0:04:37 – 0:04:57)

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmiany porządku obrad?

W związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

(Nagranie 0:04:58 – 0:56:25)

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Na posiedzenie Rady Miejskiej przybyła Kierownik referatu Gospodarki Komunalnej
i Środowiska Kamila Chałupczak.

Burmistrz Mirosławca przed przedstawieniem prezentacji w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaleniem stawki tej opłaty, zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w brzmieniu: „§ 2.1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości 27 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny” oraz „§ 2.2. Określa się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 54 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.”
Poinformował, iż w prezentacji zostanie przedstawiona wysokość stawki za odpady komunalne oraz jakie czynniki na nią wpływają. Dodał, iż do tej pory faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów były rozliczane ryczałtowo, natomiast po przetargu faktura będzie naliczana na podstawie ilości tonażu odpadów odebranych od mieszkańców. Najważniejsze jest aby zmniejszyła się ilość odpadów zmieszanych oraz wielkogabarytowych, a stawka za odpady nie wzrastała.
Kamila Chałupczak przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały dot. ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podstawą prawną do ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Poinformowała, iż rada gminy w drodze uchwały dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 i może ustalić stawkę opłaty jako: liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, ilości zużytej wody z danej nieruchomości, powierzchni lokalu mieszkalnego, gospodarstwa domowego. Po przeanalizowaniu dostępnych metod proponuje się wybór metody naliczania opłaty od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w której opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Stawka opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1 w gminie Mirosławiec będzie przemnażana przez ilość osób zamieszkujących daną nieruchomość. Obecnie obowiązują dwie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami pobierane przez Gminę Mirosławiec od właścicieli nieruchomości, w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, są to: 11zł/os./miesięcznie- odpady gromadzone w sposób selektywny oraz 18 zł/os./miesięcznie- odpady gromadzone w sposób nieselektywny, stawki obowiązują od 1 lipca 2018 r. Zgodnie z danymi zawartymi w deklaracjach za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanymi przez mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec ich liczba wynosi 4780 osób, w tym: 4592 - ilość osób deklarujących zbieranie odpadów komunalnych w sposób selektywny oraz 188 ilość osób deklarujących zbieranie odpadów komunalnych w sposób nieselektywny. Ogółem objętych systemem segregowania odpadami na terenie gminy Mirosławiec jest 1239 nieruchomości.
W dalszych słowach przedstawiła stawki opłaty za odpady komunalne w gminach ościennych. Podczas analizy wzięła pod uwagę miasto Wałcz, gminę Wałcz, Tuczno, Człopę oraz Kalisz Pomorski.
Poinformowała, aby zwrócić uwagę na daty podejmowanych uchwał przez poszczególne rady oraz w jakiej sytuacji dana gmina jest obecnie, jeśli chodzi o system gospodarowania odpadami. Warto zwrócić uwagę na stawki, które obowiązują i na to, co czeka daną gminę. Zwróciła uwagę, aby nie porównywać stawek innych gmin do stawek, które mogą obowiązywać w gminie Mirosławiec, ponieważ chcąc przyjrzeć się systemowi funkcjonującemu w gminie ościennej, należałoby bardzo dokładnie przeanalizować, jaki system funkcjonuje w danej gminie, tzn. z jaką częstotliwością odpady są odbierane, co oferuje gmina mieszkańcom w ramach opłaty. To że w danej gminie opłata jest niższa to nie znaczy, że mieszkańcy gminy mogą korzystać z usług firmy w takim samym zakresie jak mieszkańcy chociażby Mirosławca. Występują gminy, które mają stawki za odpady niższe, ale mieszkańcy nie mają odbieranych odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji, nie są obsługiwane wspólnoty mieszkaniowe tak często jak w Mirosławcu, i częstotliwość na terenach wiejskich czy miejskich jest o wiele rzadsza. 
Jeśli chodzi o miasto Wałcz uchwała o podwyżce opłaty za gospodarowanie odpadami przez Radę Miejską w Wałczu podjęta była 1 lutego 2019 r., zgodnie z tą uchwałą stawka opłaty za odpady segregowane wynosi 20 zł/osobę, a niesegregowane 40 zł/ osobę, która obowiązuje do 29.02.2020 r. Dodała, iż miasto Wałcz jest po otwarciu oferty przetargowej, gdzie została złożona jedna oferta.
Rada Gminy Wałcz podjęła uchwałę o podwyżce opłaty za gospodarowanie odpadami 4 lipca 2019 r. ustalając stawkę opłaty za odpady segregowane w wysokości 18 zł/osobę oraz 40 zł/ osobę za odpady niesegregowane. Dotychczasowa umowa na odbiór odpadów obowiązuje do 30.04.2020 r. i Gmina jest przed rozstrzygnięciem przetargu.
Gmina Tuczno podjęła uchwałę o podwyżce opłaty za gospodarowanie odpadami 30 maja 2019 r., stawka za odpady segregowane wynosi 16 zł/osobę, niesegregowane 32 zł/osobę. Dotychczasowa umowa na odbiór odpadów obowiązuje do 30.06.2020 r. i Gmina jest przed rozstrzygnięciem przetargu.
Gmina Człopa uchwałę o opłacie za gospodarowanie odpadami podjęła 19 listopada 2019 r., ustalając stawki 25 zł/osobę za odpady segregowane i 50 zł/osobę za odpady niesegregowane. Dotychczasowa umowa na odbiór odpadów obowiązuje do 30.04.2020 r. i Gmina jest przed rozstrzygnięciem przetargu.
Natomiast Gmina Kalisz Pomorski ostatnią uchwałę o podwyżce opłaty za gospodarowanie odpadami podjęła 28 listopada 2019 r. ustalając stawki 24 zł/osobę za odpady segregowane i 48 zł/osobę za odpady niesegregowane. Gmina jest po rozstrzygnięciu przetargu, a umowa obowiązuje do 31.12.2021 r.
Przedstawiła również stawki opłat za gospodarowanie odpadami w innych gminach, oddalonych od Gminy i Miasta Mirosławiec, ale patrząc na tendencje oraz na to co się dzieje na rynku gospodarki odpadami gminy podnoszą stawki. Ostatnie uchwały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego są z gmina: Pyrzyce, Szczecinek, Przybiernów i Połczyn Zdrój, gdzie stawki wynoszą od 21zł do 25 zł/ osobę za odpady segregowane.
Wpływ na opłatę za gospodarowanie odpadami zgodnie z ustawą dot. utrzymania czystości i porządku w gminach mają koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, do których wlicza się: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługę administracyjną tego systemu oraz edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Ustawodawca zakazał jednocześnie wykorzystywania wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na inne cele, niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Natomiast Regionalna Izba Obrachunkowa zwraca uwagę, aby opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi była skalkulowana tak, aby z jednej strony zapewnić sprawne funkcjonowanie systemu odbioru odpadów na terenie gminy, a z drugiej nie powinna stanowić źródła dodatkowych zysków dla gminy. Kalkulując wysokość opłaty powinno uwzględniać się liczbę mieszkańców gminy, ilość wytwarzanych odpadów na terenie gminy oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.
W dalszych słowach dodała, iż na podstawie art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina pokrywa koszty funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Do tej pory za odbiór i zagospodarowanie odpadów wykonawcy płacona była faktura ryczałtowa 45.252,00 zł/mc, a od 1 marca 2020 roku po otwarciu ofert z dnia 7 lutego 2020 r.  rozliczanie kosztów będzie od tony odebranych odpadów. Zgodnie ze złożoną ofertą płatność będzie wynosić około 130.405,85 zł – wzrost o 290%. Dodatkowe koszty, które wchodzą w skład systemu to tworzenie i utrzymywanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych czyli PSZOK w wysokości 2.400,00 zł, edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi prowadzona jest poprzez ulotki, harmonogramy, tablice informacyjne, aplikacje Eco Harmonogram, konkursy, materiały edukacyjne – 500,00 zł. Od 1 marca 2020 r. te koszty utrzymują się na tym samym poziomie. Obsługa administracyjna systemu wynosi 4013,92 zł, natomiast od 1 marca 2020 r. to kwota 5121,75 zł, są to koszty wynagrodzenia, programu do obsługi systemu, koszty przesyłek listowych.
Koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych pozostaje w kwocie 0,00 zł, ponieważ wyposażenie w pojemniki określono w specyfikacji po stronie wykonawcy.
W dalszych słowach dodała, iż do szacowania wysokości stawki opłaty należy wziąć pod uwagę nieustannie zmieniającą się ilość osób w deklaracjach, przy znacznej zmianie wysokości stawki za gromadzenie odpadów, zmianie ulegnie duży procent ściągalności, a tym samym wysokość dochodów z tytułu opłaty, konieczność rozliczania ryczałtowego z wykonawcą i nieustający wzrost ilości odpadów.

Szacowanie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 marca 2020 r.:

- stawka opłaty 27 zł/osoby za odpady segregowane,

- stawka opłaty 54 zł/osoby – odpady niesegregowane (stawka sankcyjna) – dwukrotność opłaty podstawowej – 2 x 27,00 zł = 54,00 zł.

Poinformowała, iż odpady odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i z PSZOK w latach 2016-2019 wzrastają, i tym samym wzrastają ceny na instalacjach za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Przyczyny wzrostu kosztów:

- rosnące koszty zagospodarowania i przetwarzania odpadów,

- zwiększenie ilości odpadów,

- wzrost kosztów ubezpieczenia zakładów gospodarki odpadami,

- wprowadzenie obowiązkowego monitoringu w miejscach magazynowania odpadów,

-wzrost kosztów energii dla przedsiębiorstw oraz wzrost kosztów paliwa,

-wzrost kosztów pracy,

- wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej, począwszy od 2018 r., ( w 2015 roku opłata wynosiła 120 złotych za tonę, w 2019 r. – 170 złotych, w roku 2020 wzrosła do 270 złotych),

- niewłaściwe zachowanie mieszkańców, polegające np. na nieprawidłowym sortowaniu odpadów,

- wprowadzenie obowiązkowej zbiórki selektywnej, która powoduje wzrost liczby odbiorów odpadów oraz wzrost liczby obowiązkowych wyjazdów do poszczególnych punktów odbioru odpadów.

Poinformowała, iż zgodnie z przedstawionymi informacjami i kalkulacją najbardziej zasadne jest podwyższenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy odpady są zbierane w sposób selektywny do kwoty 27,00 zł miesięcznie/mieszkańca i w przypadku gdy odpady nie są zbierane w sposób selektywny, do kwoty 54,00 zł miesięcznie/mieszkańca, stanowiącej dwukrotność opłaty podstawowej. Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ulegną zwiększeniu między innymi ze względu na wyższe stawki za odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi burmistrz zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Właściciel zobowiązany będzie wówczas do uiszczania opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.

Burmistrz Mirosławca nawiązując do przedstawionej prezentacji uzupełnił o dane historyczne. W zeszłym roku sygnalizował, że wykonawca kończącej się umowy, czyli firma Remondis, wystąpiła w marcu 2019 r. z pismem o podniesienie stawek o 33%, w związku z tym, że nie wyrabiają się w ramach umowy z kosztami i mają straty na prowadzonej działalności. Gmina podjęła decyzję o nie aneksowaniu umowy, która jest wynikiem przetargu, jedyna możliwość jaka była to wypowiedzenie umowy przez firmę Remondis i zapłacenie odszkodowania za zerwanie umowy. Do chwili obecnej umowa jest realizowana, natomiast warto zwrócić uwagę, iż od marca 2019 r. została podtrzymana stawka opłaty za gospodarowanie odpadami.
W dalszych słowach dodał, iż 7 lutego 2020 r. do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu wpłynęła tylko jedna oferta do przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.
Radny Janusz Beer zwrócił uwagę, iż niewłaściwe zachowanie mieszkańców polegające na nieprawidłowym sortowaniu odpadów głównie będzie dotyczyć bloków przy ul. Spokojnej w Mirosławcu oraz wspólnot w Mirosławcu Górnym. Warto byłoby znaleźć rozwiązanie do nakłonienia mieszkańców do segregowania odpadów, aby koszty miesięczne za odbiór nie wzrastały.
Radny Stanisław Pilc zwrócił się z zapytaniem dotyczącym odbioru odpadów wielkogabarytowych. Wiadomo, że wśród tych odpadów są np. lodówki, kuchenki, sprzęty elektroniczne. Gdyby sprzęt AGD był rozdzielany na części w PSZOKu a następnie oddawany do punktu odbioru odpadów zagospodarowanych, zmniejszałoby to koszty?
Kamila Chałupczak poinformowała, iż koszty nie zostaną pomniejszone, ponieważ odbiór odpadów z PSZOKa wliczony jest w oferty przetargowe dla firmy, za każdą ilość odebranych odpadów z PSZOKa będzie się firmie płacić. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów to nie jest miejsce przetwarzania odpadów. Z odpadami, które są przez mieszkańców dostarczane do PSZOKa nie można zrobić nic, to miejsce jest traktowane jako miejsce magazynowania odpadów. Każde przywiezienie odpadów w środę czy w sobotę przez mieszkańców nieodpłatnie jest zgłaszane do urzędu i pracownik zgłasza do firmy o odbiór odpadów z PSZOKa. W dalszych słowach dodała, iż przestrzega przed elektroniką która była wystawiana podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych, iż sprzęt niekompletny nie jest elektroniką.
Burmistrz Mirosławca zwrócił uwagę, iż odnośnie zmiany stawek za gospodarowanie odpadami, jest mowa o małym przetargu. Jest to przetarg który obowiązuje od 1 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r., następnie Gmina przystąpi do wykonania drugiego dłuższego przetargu, który będzie spełniał wszystkie wymogi ustawy, które wchodzą w życie od września 2020 r. Początkowe wyliczenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami było 30 zł za odpady segregowane i 60 zł za odpady niesegregowane.
W dalszych słowach dodał, iż po otrzymaniu oferty z przetargu w dniu 7 lutego 2020 r. szuka się awaryjnego rozwiązania, którym może być wykupienie udziałów w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Wardyniu, która jest własnością 11 samorządów. Najwięksi udziałowcy czyli Miastem Szczecinek i Gminą Połczyn Zdrój, wyrazili zgodę na to, aby Gmina i Miasto Mirosławiec wykupiła udziały i mogła dokonać zamówienia tzw. „in haus”. Następnie przetarg, który obowiązywałby od września 2020 r. dotyczyłby tylko i wyłącznie odbioru i transportu odpadów komunalnych od mieszkańców do miejsca składowania i przetwarzania, czyli do Wardynia. Patrząc na stawki, które są dla uczestników Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami są dużo niższe, niż te które wynikają z oferty przetargowej.
Radny Stanisław Orawiec zwrócił się z zapytaniem dotyczącym PSZOKa, zostało założone optymistycznie, że stawka 2400,00 zł utrzyma się, natomiast z dalszych informacji wynika, iż wymogi które zostały nałożone na firmy tzn. wprowadzenie obowiązkowego monitoringu w miejscach magazynowania odpadów. Czy przedsiębiorca prowadzący PSZOK ma możliwość utrzymania go za taką cenę po wprowadzonych dodatkowych obowiązkach?
Kamila Chałupczak poinformowała, jeżeli chodzi o ofertę na PSZOK na przyszłe miesiące i zapytanie jakie zostało przesłane dotyczyło tylko okresu półrocznego. Umowa na PSZOK i umowa na odbiór są spójne, bo ten sam wykonawca który odbiera odpady od mieszkańców odbiera te odpady z PSZOKa, i te ilości zostały wkalkulowane w ofertę, która jest od firmy Remondis.
Koszt obsługi PSZOKa przez właściciela to jest: otwieranie go dwa razy w tygodniu, własny teren ogrodzony i monitorowany, a PSZOK na terenie Mirosławca jest monitorowany od samego początku. Jeśli chodzi o dodatkowe koszty dla właściciela PSZOKa to ubezpieczenie oraz przeprowadzenie operatów przeciwpożarowych.
Radny Piotr Suchojad zwrócił się z zapytaniem co w sytuacji jeżeli nie zostanie podjęta uchwała?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż należałoby wstrzymać odbiór odpadów od mieszkańców.
Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem czy szacunkowo można określić po wykupieniu udziałów w Wardyniu, o ile obniżyłyby się stawki za odpady oraz w jaki sposób będzie się weryfikować ilość osób w danym gospodarstwie?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż wszelkie zmiany są weryfikowane na bieżąco, gdyż gmina Mirosławiec nie jest dużą społecznością. Dodał, iż z kalkulacji, która została przygotowana z cen, które są na składowisku w Wardyniu dokładając do tego transport i biorąc pod uwagę, gdyby gmina nie byłaby udziałowcem tego związku to kwota wyniosłaby 25 zł /osobę. Jeśli byłyby wykupione udziały i licząc stawki bieżące to byłoby ok. 23 zł, biorąc pod uwagę, iż Wardyń ma również problemy ze sprzedażą odpadów wysegregowanych, również musi zapłacić za to co jest od nich wywożone. Jednak przyjmowanie tych stawek jako stu procentowych na wrzesień 2020 r. nie daje gwarancji ich stałości.
Radna Bogusława Skrzypczyk zwróciła uwagę, iż w prezentacji była podana informacja, że jedna z gmin unieważniła przetarg, może warto byłoby w gminie Mirosławiec również unieważnić?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż unieważnienie przetargu powoduje, że zostaje ogłoszony kolejny. Można tego dokonać, ale musiałaby być pewność, że oprócz tej oferty która wpłynęła 7 lutego 2020 r. pojawi się jeszcze jedna konkurencyjna. Jeśli przetarg zostanie anulowany to może się zdarzyć, że w kolejnym przetargu firma Remondis przedstawi jeszcze wyższą ofertę.
Radna Katarzyna Jurenc zwróciła się z zapytaniem czy odpady od mieszkańców odbierane są wg ilości odpadów, gdyż nie wszyscy mieszkańcy mają duże ilości odpadów na terenach wiejskich?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż obserwując gminy wielkości Mirosławca to nikt nie rozlicza się inaczej jak od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Nie ma znaczenia czy zostaną wystawione dwa pojemniki czy jeden. Dodał, iż przed wprowadzeniem sytemu odbioru i zagospodarowania odpadami komunalnymi przed lipcem 2013 była duża ilość odpadów wywożonych do lasu, ponieważ rozliczanie było za każdą tonę odprowadzonych odpadów.
Piotr Pawlik dodał, iż w prezentacji były przedstawione sposoby liczenia opłaty za odpady, nie ma żadnego systemu, który byłby sprawiedliwy dla wszystkich mieszkańców.
Natomiast opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być zbilansowana, a gmina nie może dokładać środków finansowych do funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
W dalszych słowach zwrócił się z prośbą o podjęcie przedmiotowej uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Radny Piotr Suchojad zwrócił uwagę, iż najważniejszą informacją jest, że gmina nie może dokładać ze środków finansowych budżetu gminy do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Głosowanie:

Za-11

Przeciw-0

Wstrzymało się-3

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, większością głosów przy 11 głosach „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz 3 głosach „wstrzymujących się” podjęła Uchwałę Nr XV/145/2020 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 5

Zakończenie obrad.

(Nagranie 0:56:27 – 0:59:02)

Burmistrz Mirosławca podziękował za odpowiedzialne głosowanie w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 1415 zamknął XV sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.


Protokołowała:                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej:

Urszula Dmytrasz                                                                           Piotr Czech

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij