Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Protokół z XIV posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 stycznia 2020 roku r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Transmisja z XIV sesji RM                                       

 http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=miroslawiecses

Protokół nr XIV/2020
z XIV sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu
która odbyła się 30 stycznia 2020 r. w godz. 1200-1235
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Obecni na sali radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. Nr 1, 2).

 1. Otwarcie XIV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XII Sesji Rady Miejskiej.

        a)     przyjęcie sprawozdania.

 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w 2019 roku:

        a)     przyjęcie sprawozdania.

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki i Budżetu w 2019 roku:

        a)     przyjęcie sprawozdania.

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Społecznej w 2019 roku:

        a)     przyjęcie sprawozdania.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy i Miasta Mirosławiec.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.
 4. Interpelacje i zapytania Radnych.
 5. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
 7. Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.1

Otwarcie XIV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

(Nagranie 0:01:17 – 0:01:30)

O godz. 12.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył XIV Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości, radnych i sołtysów.

Poinformował, że sesja jest nagrywana, transmisja z obrad odbywa się online i nagranie będzie dostępne w BIP-ie na stronie www.bip.miroslawiec.pl, na www.miroslawiec.pl oraz w Biurze Rady.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

(Nagranie 0:01:31 – 0:01:43)

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.3

Przedstawienie porządku obrad.

(Nagranie 0:01:45 – 0:02:58)

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmiany porządku obrad?

W związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej.

(Nagranie 0:02:59 – 0:03:03)

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z XIII Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie:

Za- 15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z XIII sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad.5

Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.

(Nagranie 0:03:04 – 0:11:40)

Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik poinformował, iż w okresie międzysesyjnym miały miejsce następujące wydarzenia:

- 3.01.2020 r.- odbyły się jasełka zorganizowane przez Stowarzyszenie Cztery Pory Roku;

- 7.01.2020 r.  – Burmistrz Mirosławca na zaproszenie Biskupa Edwarda Dajczaka uczestniczył w spotkaniu opłatkowym w  Kurii Biskupiej  Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Koszalinie;

- 10.01.2020 r. – w Ośrodku Kultury w Mirosławcu odbyło się Spotkanie Noworoczne Burmistrza Mirosławca;

- 12.01.2020 r. – odbył się 28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gmina Mirosławiec zebrała kwotę w wysokości 29.803,29 zł;

- 13.01.2020 r. – w Wałczu odbyło się spotkanie w sprawie przebudowy drogi powiatowej Bronikowo-Próchnowo;

- 20.01.2020 r. - odbyło się otwarcie Niepublicznego Żłobka w Mirosławcu;

- 22.01.2020 r. – w Szczecinie odbyło się posiedzenie Rady Programowej Euroregionu Pomerania;

- 23.01.2020 r. – w 12. Bazie Bezzałogowych Statków Powietrznych   w Mirosławcu, odbyły się obchody 12. rocznicy katastrofy samolotu  CASA;

- 28-29.01.2020 r. w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej;

Następnie Burmistrz Mirosławca poinformował, iż trwają prace związane z termomodernizacją świetlicy w Łowiczu Wałeckim, przewidywany czas zakończenia prac to koniec marca br. Ponadto trwają roboty budowlane na ulicy Mickiewicza w Mirosławcu.
W dalszych słowach dodał, iż 9 lutego br. Ośrodek Kultury w Mirosławcu organizuje dzień otwarty Muzeum Wału Pomorskiego od godz. 9.00 do godz. 18.00. oraz 10 lutego zaprasza na Obchody 75. Rocznicy Walk o Mirosławiec.
Dodał, iż został ogłoszony przetarg na odbiór odpadów na terenie gminy Mirosławiec. Do końca lutego 2020 r. obowiązują „stare” ceny za odpady. Jakie będą nowe ceny okaże się dopiero po rozstrzygnięciu przetargu no i w konsekwencji po podjęciu uchwały przez Radę Miejską w Mirosławcu.
Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem dotyczącym prac remontowych na ulicach Młyńskiej, Kościuszki i Kościelna czy te ulice będą całkowicie wyłączone z ruchu?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż prace będą wykonywane odcinkami, na pewno ulice nie będą zamknięte.
Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem czy wiadomo w jakim terminie zostanie zamknięta droga Bronikowo – Próchnowo?
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż 10 lutego 2020 r. roku o godz. 11.00 w Próchnowie odbędzie się spotkanie z wykonawcami przebudowy drogi i najprawdopodobniej zostaną podane dokładne informacje związane z terminami prac.

Ad.6

Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na XII Sesji Rady Miejskiej.

(Nagranie 0:11:42 – 0:12:25)

a)     przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie

Za – 15

Przeciw – 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 5  do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 6 do niniejszego protokołu.

 

Ad.7

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonych w 2019 roku:

(Nagranie 0:12:26 – 0:13:14)

a)     przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie

Za – 15

Przeciw - 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.8

Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarki i Budżetu w 2019 roku:

(Nagranie 0:13:18 – 0:14:06)

a)     przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie

Za – 15

Przeciw - 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad.9

Sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Społecznej w 2019 roku:

(Nagranie 0:14:17 – 0:14:54)

a)     przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie

Za – 15

Przeciw - 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad.10

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

(Nagranie 0:15:55 – 0:16:26)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej
w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż projekt uchwały dotyczy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy i Miasta Mirosławiec, która znajduje się w gminnym zasobie nieruchomości, tj. nieruchomości zabudowanej świetlicą wiejską w miejscowości Bronikowo na rzecz Ośrodka Kultury w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIV/142/2020 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad.11

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

(Nagranie 0:16:28 – 0:17:46)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej
w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż projekt uchwały dotyczy zawarcia kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony od 6 do 9 lat, z przeznaczeniem nieruchomości na tereny ogrodnicze, rolne oraz tereny pod garaże.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIV/143/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad.12

Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławie.

(Nagranie 0:17:48 – 0:19:16)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż podjęcie przedmiotowej uchwały wynika z przepisów Karty Nauczyciela. W budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławie.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr XIV/144/2020 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2020 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławie.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad.13

Interpelacje i zapytania Radnych.

(Nagranie 0:19:18 – 0:19:29)

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.14

Wnioski i oświadczenia Radnych.

(Nagranie 0:19:30 – 0:19:42)

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne wnioski i oświadczenia radnych.

Ad.15

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

(Nagranie 0:19:45 – 0:25:30)

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał zaproszenie od Dyrektora Biblioteki Publicznej w Mirosławcu na spotkanie „Grzeczne kobiety nie tworzą historii”, które odbędzie się 6 lutego 2020 r. o godz. 17.00. w Ośrodku Kultury w Mirosławcu.
W dalszych słowach poinformował, iż do Rady Miejskiej wpłynęło pismo z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Złocieńcu o wsparcie finansowe na remont pomieszczeń szpitala.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż prowadzone są akcje „Białe Soboty” na terenie Mirosławca przez 107 Szpital Wojskowy w Wałczu. Natomiast po przeprowadzonej rozmowie z Dyrektorem Szpitala Specjalistycznego w Złotowie również byłaby możliwość zorganizowania dnia bezpłatnych konsultacji specjalistycznych dla mieszkańców gminy. Dodał, że szpital nie liczy na całościowe dofinansowanie remontu pomieszczeń, a w miarę możliwości finansowych gminy.
Przewodniczący Rady Miejskiej wyraził zdanie, iż do tematu wsparcia finansowego na remont pomieszczeń w szpitalu można powrócić w trakcie roku oraz będzie można zaprosić Panią dyrektor na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu w miesiącu maju, kiedy będzie omawiany temat funkcjonowania służby zdrowia.
Radny Janusz Beer zwrócił się z wnioskiem, aby przy organizowaniu wizyt lekarzy specjalistów ze 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu czy ze Szpitala Specjalistycznego w Złocieńcu zwrócić uwagę, aby konsultacje specjalistyczne nie powtarzały się.
Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Szpital Specjalistyczny w Złocieńcu ma dwie specjalizacje, którymi gmina mogłaby być zainteresowana to poradnia kardiologiczna oraz poradnia zdrowia psychicznego.
W dyskusji uzgodniono, iż radni Rady Miejskiej po przeanalizowaniu wniosku, w związku z brakiem środków finansowych w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na rok 2020 ustalili, że Rada Miejska nie ma możliwości przekazania środków finansowych na w/w zadanie.

Ad.16.

Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

(Nagranie 0:25:31 – 0:25:40)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 1335 zamknął  XIV sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej:

Urszula Dmytrasz                                                                 Piotr Czech

 


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij