Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Protokół z X posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 września 2019 roku r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Transmisja z X sesji RM                                       

 http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=miroslawiecses


Protokół nr X/2019

z X sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 27 września 2019 r. w godz. 1400-1500

 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu


Obecni na sali radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. Nr 1, 2).

  1. Otwarcie X Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przedstawienie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej.
  5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.
  6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na VIII Sesji Rady Miejskiej.

a)     przyjęcie sprawozdania.

        7. Informacja na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2019 r.

a)     informacja Burmistrza Mirosławca;

b)     opinia RIO;

c)     stanowisko Komisji stałych;

d)     dyskusja;

e)     przyjęcie informacji.

       8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2019/2020 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.
       9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej.
     10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.
     11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.
     12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.
     13. Interpelacje i zapytania Radnych.
     14. Wnioski i oświadczenia Radnych.
     15. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
     16. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.


Ad.1

Otwarcie X Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

(Nagranie 0:02:15 – 0:02:30)

O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył X Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości, radnych i sołtysów.

Poinformował, że sesja jest nagrywana, transmisja z obrad odbywa się online i nagranie będzie dostępne w BIP-ie na stronie www.bip.miroslawiec.pl, na www.miroslawiec.pl oraz w Biurze Rady.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

(Nagranie 0:02:36 – 0:02:46)

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 15  radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.3

Przedstawienie porządku obrad.

(Nagranie 0:02:47 – 0:05:00)

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmiany porządku obrad?

W związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad ze strony radnych Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z wnioskiem o zmianę porządku obrad poprzez dodanie po pkt.12 nowego punktu 13 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zniesienie formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody”.

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie złożony wniosek.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła złożony wniosek.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 4 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem innych zmian Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła porządek obrad po zmianach.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej.

(Nagranie 0:05:02 – 0:05:57)

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z IX Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie:

Za- 15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z IX sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.5

Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.

(Nagranie 0:05:58 – 0:27:00)

Na posiedzenie Rady Miejskiej przybył Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Białas.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się do Przewodniczącego Rady Powiatu Bogdana Białasa o zabranie głosu i przedstawienie najważniejszych informacji z powiatu.

Bogdan Białas podziękował za zaproszenie na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu oraz przedstawił informacje z działalności powiatu wałeckiego m. in. w sprawie przetargu na remont drogi Próchnowo – Bronikowo, w sprawie oświaty dot. naboru do szkół oraz wysokości subwencji oświatowej.
Radny Stanisław Orawiec zwrócił się z zapytaniem dotyczącym budowy obwodnicy Wałcza?
Bogdan Białas poinformował, iż nie ma informacji o dalszym przebiegu budowy obwodnicy, na chwilę obecną firma nie kontynuuje prac.
Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik przedstawił ustne sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.

Ad.6

Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na VIII Sesji Rady Miejskiej.

(Nagranie 0:27:17 – 0:27:55)

a)     przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie

Za – 15

Przeciw – 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.7

Informacja na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2019 roku:

(Nagranie 0:27:57 – 0:32:57)

a)     informacja Burmistrza Mirosławca;

Informację Burmistrza Mirosławca radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W/w informacja stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

b)    opinia RIO;

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał Uchwałę Nr XC.347.Z.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 września 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Mirosławca informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za pierwsze półrocze 2019 roku. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, zgodnie z art. 265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych uwzględnia informację o stanie należności i zobowiązań wymagalnych. Niniejsza opinia oparta jest wyłącznie na wynikach analizy przedłożonych przez Burmistrza Mirosławca dokumentów i dotyczy jedynie formalno-prawnych aspektów przebiegu wykonania budżetu. Nie może być zatem uważana za równoznaczną z wszechstronną oceną prawidłowości przebiegu wykonania budżetu w pierwszym półroczu 2019 r.
Poinformował, iż Regionalna Izba Obrachunkowa  pozytywnie opiniuje informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za pierwsze półrocze 2019 roku.

Uchwała Nr XC.347.Z.2019 Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

c) stanowiska Komisji stałych;

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przedstawienie stanowiska przez Komisję Rewizyjną na temat wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.

Pozytywne stanowisko w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2019  roku  przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Pilc.

W/w stanowisko stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przedstawienie stanowiska przez Komisję Gospodarki i Budżetu.

Pozytywne stanowisko w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2019 roku  przedstawił Przewodniczący Komisji Gospodarki i Budżetu Piotr Suchojad.

W/w stanowisko stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

W dalszej kolejności Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o przedstawienie stanowiska przez Komisję Polityki Społecznej.

Pozytywne stanowisko w sprawie wykonania budżetu Gminy i Miasta za I półrocze 2019 roku przedstawiła Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer.

W/w stanowisko stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

d)    dyskusja

W dyskusji nie zabrano głosu.

e)     przyjęcie informacji.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat wykonania budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec za I półrocze 2019 roku.

Głosowanie

Za – 15

Przeciw -0

Wstrzymało się - 0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, pozytywnie przyjęła przedmiotową informację.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2019/2020 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

(Nagranie 0:33:15 – 0:35:33)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż od kilku lat wspólnie z Gminą Tuczno jest realizowany bezpłatny transport dla dzieci niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2019/2020 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr X/103/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec, a Gminą Tuczno w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Mirosławiec zadania w zakresie zapewnienia w roku szkolnym 2019/2020 uczniom niepełnosprawnym transportu i opieki w czasie przewozu (tam i z powrotem) na trasie: Mirosławiec - Ośrodek Szkolno –Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Niemieńsku.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad. 9

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej.

(Nagranie 0:35:35 – 0:36:58)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż projekt uchwały dotyczy zawarcia kolejnej umowy dzierżawy działki gminnej na czas oznaczony, tj. 6 lat, na której posadowiony jest budynek garażowy.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr X/104/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 15 do niniejszego protokołu.

 

Ad.10

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

(Nagranie 0:57:03 – 0:39:55)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej
w Mirosławcu.

Skarbnik Gminy Alicja Michor przedstawiła proponowane w projekcie uchwały zmiany w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr X/105/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad. 11

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

(Nagranie 0:39:00 – 0:40:25)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej
w Mirosławcu.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości na rok 2019 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr X/106/2019 zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 19 do niniejszego protokołu.

Ad.12

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

(Nagranie 0:40:27 – 0:41:57)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej
w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż podwyższenie kapitału zakładowego ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu odbędzie się poprzez wniesienie do spółki z budżetu gminy wkładu pieniężnego o wartości 45 000,00 zł jest niezbędne ze względu na potrzebę realizacji przez ZECWiK
sp. z o.o. zadania polegającego na montażu zestawu hydroforowego w Piecniku mającego na celu podniesienie ciśnienia wody w wodociągu w tej miejscowości.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr X/107/2019 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 21 do niniejszego protokołu.

Ad.13

Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody.

(Nagranie 0:41:59 – 0:43:58)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej
w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż projekt uchwały jest konsekwencją złożenia przez mieszkankę Sadowa wniosku o usunięcie drzewa do radnej Katarzyny Jurenc, która następnie złożyła wniosek w formie interpelacji. W związku z powyższym Burmistrz Mirosławca zwrócił się do Nadleśnictwa Mirosławiec, na którego terenie znajduje się zagrażające drzewo o dokonanie jego oględzin. W wyniku czego stwierdzono, że drzewo jesion wyniosły stanowiący pomnik przyrody utraciło wartości przyrodnicze (drzewo jest martwe).

Podjęcie przedmiotowej uchwały następuje po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Biorąc pod uwagę powyższe, w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego oraz uzyskania zezwolenia na usunięcie w/w drzewa,  podjęcie przez Radę Miejską w Mirosławcu uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z ww. drzewa jest uzasadnione.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr X/108/2019 w sprawie zniesienia formy ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.
Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik 
nr 23 do niniejszego protokołu.

Ad.14

Interpelacje i zapytania Radnych.

(Nagranie 0:44:07 – 0:44:19)

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.15

Wnioski i oświadczenia Radnych.

(Nagranie 0:44:20 – 0:44:30)

W powyższym punkcie nie zgłoszono wniosków i oświadczeń.

Ad.16

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

(Nagranie 0:44:32 – 0:49:18)

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż do Rady Miejskiej wpłynęło pismo od mieszkańców Mirosławca w sprawie niewłaściwego wykorzystania działek przy ulicy Jeziornej w Mirosławcu, bez zgody i wiedzy mieszkańców osiedla domków jednorodzinnych. Z pismem Rada zapoznała się na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Miejskiej w dniu 26.09.2019 r., podejmując decyzję o przekazaniu wniosku do rozpatrzenia Burmistrzowi Mirosławca.

Następnie zwrócił się do radnych o ustalenie terminu posiedzenia Rady Miejskiej w miesiącu październiku 2019 r. i zgłoszenie do biura rady.

Ad. 17

Zakończenie obrad.

(Nagranie 0:49:19 – 0:49:25)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 1500 zamknął X sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.


Protokołowała:                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej:

Urszula Dmytrasz                                                                           Piotr Czech


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij