Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42
fax: + 48 (67) 259 61 88 

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Skrzynka PEPPOL

GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

Numer PEPPOL: 7651603418

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Protokół z VII posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 maja 2019 roku r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Transmisja z VII sesji RM                                       

 http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=miroslawiecses


Protokół nr VII/2019
z VII sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu
która odbyła się 29 maja 2019 r. w godz. 1205-1340
 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Obecni na sali radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. Nr 1, 2, 3).

 1. Otwarcie VII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności
   i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na V Sesji Rady Miejskiej.

a)     przyjęcie sprawozdania.

 1. Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za 2018 rok.

a)     informacja Burmistrza Mirosławca;

b)     stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

c)     dyskusja;

d)     przyjęcie informacji.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę  Mirosławiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 roku.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat na nieruchomość stanowiącą własność Gminy i Miasta Mirosławiec.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy działkom wewnętrznym.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pn. „Droga Ekspresowa S10”.
 9. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu i sołtysów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej z terenu Gminy Mirosławiec.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.
 13. Interpelacje i zapytania Radnych.
 14. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
 16. Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.1

Otwarcie VII Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

(Nagranie 0:02:40 – 0:03:17)

O godz. 12.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył VII Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości, radnych i sołtysów.

Poinformował, że sesja jest nagrywana, transmisja z obrad odbywa się online i nagranie będzie dostępne w BIP-ie na stronie www.bip.miroslawiec.pl, na www.miroslawiec.pl oraz w Biurze Rady.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

(Nagranie 0:03:25 – 0:03:40)

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 15  radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji.

Ad.3

Przedstawienie porządku obrad.

(Nagranie 0:03:40 – 0:04:00)

Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmiany porządku obrad?

W związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad przystąpiono do realizacji kolejnego punktu porządku obrad.

Ad.4

Przyjęcie protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej.

(Nagranie 0:04:05 – 0:05:05)

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z VI Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie:

Za- 15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z VI sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad.5

Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.

Na posiedzenie Rady Miejskiej przybył Radny Rady Powiatu Jan Grudziński.

(Nagranie 0:05:05 – 0:39:00)

Jan Grudziński podziękował za zaproszenie na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu oraz przedstawił informacje z działalności powiatu wałeckiego m. in. w sprawie przetargu na remont drogi Próchnowo – Bronikowo, projektu utworzenia przez powiat Centrum Edukacji Kopernik oraz w sprawie pojawienia się wilków na terenie gminy.

W dyskusji głos zabrali:

Sołtys Toporzyka Katarzyna Chrobak w sprawie poprawy nawierzchni drogi powiatowej do Toporzyka.

Radny Ryszard Wesołowski zwrócił się z zapytaniem do radnego Rady Powiatu co w sytuacji, gdy Wojewoda nie przyzna dodatkowych pieniędzy na remont drogi Próchnowo – Bronikowo.

Jan Grudziński poinformował, iż w przypadku kiedy Wojewoda nie przyzna dodatkowych środków powiat planuje wziąć pożyczkę na ten cel.

Radna Katarzyna Jurenc w sprawie poprawy nawierzchni drogi powiatowej do Jadwiżyna.

Radny Wasilij Głuscow zwrócił się z zapytaniem dotyczącym ogłoszenia trzeciego przetargu na remont drogi Bronikowo – Próchnowo.

Jan Grudziński poinformował, iż przetarg zostanie ogłoszony jak powiat otrzyma dodatkowe pieniądze na ten cel.

Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik przedstawił ustne sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.

Głos zabrali: radny Ryszard Wesołowski w sprawie zabezpieczenia budowy budynku na Stadionie Miejskim w Mirosławcu przed Festiwalem Żubra.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż wszystkie materiały budowlane zostaną posprzątane do końca czerwca br.

Ad.6

Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na V Sesji Rady Miejskiej.

(Nagranie 0:39:25 – 0:40:10)

a)     przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie

Za – 15

Przeciw – 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 6  do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad. 7

Informacja na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za 2018 rok.

(Nagranie 0:40:10 – 0:46:12)

a)     Informacja burmistrza Mirosławca;

W/w informację radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Informacja stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

b)     stanowisko Komisji Polityki Społecznej;

Stanowisko Komisji odczytał Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej Janusz Beer.

Pisemne stanowisko stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

c)     dyskusja;

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż Dyrektor 107 Szpitala Wojskowego w Wałczu przekazał materiały promocyjne szpitala oraz materiały profilaktyczne oraz zwrócił się z prośbą o włączenie tematu zdrowia na sesji czerwcowej br. na którą przybędzie dyrektor szpitala i  przedstawi najważniejsze informacje dot. funkcjonowania Szpitala oraz Poradni Specjalistycznych.

Burmistrz odczytał informacje przekazaną przez dyrektora szpitala na temat terminów oczekiwania na miejsce w szpitalu lub na wizyty specjalistyczne w poradniach.

d)     przyjęcie sprawozdania.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do przyjęcia informacji na temat funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec za 2018 rok.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła w/w informację.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę  Mirosławiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 roku.

(Nagranie 0:46:30 – 0:47:40)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę  Mirosławiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 roku.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr VII/73/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę  Mirosławiec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od 1 września 2019 roku.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 12 do niniejszego protokołu.

 Ad.9

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

(Nagranie 0:47:42 – 0:50:00)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy Monika Stąporek zgłosiła autopoprawkę do uchwały poprzez dodanie § 3 w brzmieniu: „Traci moc uchwała Nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.”

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr VII/74/2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad.10

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec.

(Nagranie 0:50:05 – 0:52:23)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Głos zabrał: radny Janusz Beer w sprawie nowych planów Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczących planu przeznaczenia oraz planu zabudowy.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż gmina jest na początku procesu sporządzenia studium uwarunkowań. Powyższa informacja zostanie przekazana firmie, która sporządza studium.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr VII/75/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 16 do niniejszego protokołu.

Ad.11

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat na nieruchomość stanowiącą własność Gminy i Miasta Mirosławiec

(Nagranie 0:52:25 – 1:00:25)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca zabrał głos w sprawie lokalizacji i postawienia wieży przekaźnikowej telefonii komórkowej w Hankach.

Głos zabrali:

Radna Katarzyna Jurenc zwróciła się z zapytaniem jakich korzyści może się spodziewać sołectwo Hanki po postawieniu wieży telekomunikacyjnej?

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż wspólnie ze Skarbnikiem Gminy zostaną przeanalizowane możliwości przekazania części środków z dzierżawy terenu dla sołectwa.

W związku z brakiem dalszych pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat na nieruchomość stanowiącą własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, większością głosów przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” podjęła Uchwałę Nr VII/76/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 3 lat na nieruchomość stanowiącą własność Gminy i Miasta Mirosławiec.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad.12

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

(Nagranie 1:00:26 – 1:01:21)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr VII/77/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 20 do niniejszego protokołu.

Ad. 13

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.

(Nagranie 1:01:28 – 1:02:50)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż w sprawie nadania nazwy ulicy zostały przeprowadzone konsultacje społeczne, podczas których została zgłoszona jedna propozycja nazwy ulicy - ulica Różana.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr VII/78/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 19 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 20 do niniejszego protokołu.

Ad. 14

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy działkom wewnętrznym.

(Nagranie 1:02:55 – 1:04:25)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy Monika Stąporek poinformowała, iż w sprawie nadania nazwy działkom wewnętrznym prywatnych właścicieli która stanowi drogę, należało uzyskać pisemną zgodę właścicieli dziełek na nadanie nazwy, propozycją właścicieli była ulica Osiedle Wrzosowe.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie nadania działkom wewnętrznym.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr VII/79/2019 w sprawie nadania nazwy działkom wewnętrznym.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 21 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 22 do niniejszego protokołu.

Ad. 15

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pn. „Droga Ekspresowa S10”.

(Nagranie 1:04:25 – 1:06:12)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca zabrał głos w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Droga Ekspresowa S10” informując, iż celem stowarzyszenia będzie lobbing gmin należących so stowarzyszenia na rzecz rozbudowy i remontu drogi krajowej nr 10.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pn. „Droga Ekspresowa S10”.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr VII/80/2019 w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pn. „Droga Ekspresowa S10”.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 23 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 24 do niniejszego protokołu.

Ad. 16

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu i sołtysów.

(Nagranie 1:06:15 – 1:10:00)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy wyjaśniła zmiany proponowane w projekcie uchwały w sprawie ustalenia i wysokości diet dla sołtysów oraz przedstawiła propozycję nowych zasad wypłacania diet sołtysom.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały o zmianie uchwały w sprawie ustalenia i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu i sołtysów.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr VII/81/2019 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia i wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu i sołtysów.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 25 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 26 do niniejszego protokołu.

Ad. 17

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej z terenu Gminy Mirosławie

(Nagranie 1:10:05 – 1:11:15)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej z terenu Gminy Mirosławie.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr VII/82/2019 w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej z terenu Gminy Mirosławie.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 27 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 28 do niniejszego protokołu.

Ad. 18

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

(Nagranie 1:10:05 – 1:13:38)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej
w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca zabrał głos w sprawie planowanej analizy zabezpieczenia obiektów gminnych przez firmę ochroniarską.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr VII/83/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 30 do niniejszego protokołu.

Ad. 19

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

(Nagranie 1:13:40 – 1:14:45)

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr VII/84/2019 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 29 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 30 do niniejszego protokołu.

Ad.20

Interpelacje i zapytania Radnych.

(Nagranie 1:14:50 – 1:15:06)

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.21

Wnioski i oświadczenia Radnych.

(Nagranie 1:15:07 – 1:20:10)

W powyższym punkcie głos zabrali:

Radny Janusz Beer w sprawie wykaszania pobocza przy ogródkach działkowych przy drodze wojewódzkiej 177 w kierunku m. Hanki.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż skieruje pytanie o wykoszenia tego terenu.

Radny Andrzej Kwaśnik w sprawie uporządkowania posesji w Łowiczu Wałeckim naprzeciwko sklepu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż skontaktuje się z właścicielem w sprawie uporządkowania posesji.

Ad.22

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

(Nagranie 1:20:10 – 1:30:40)

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się do radnych o ustalenie terminu wspólnego posiedzenia komisji w miesiącu czerwcu.

Radni Rady Miejskiej ustalili termin wspólnego posiedzenia komisji na 25 czerwca 2019 r. godz.13.00.

W dalszych słowach Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż w miesiącu czerwcu br. będzie podejmowana uchwała w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, i warto byłoby zastanowić się nad składem zespołu opiniującego kandydatury osób zgłoszonych na ławników.

Radny Janusz Beer zaproponował, aby z każdej komisji wybrać po jednej osobie.
W dalszych słowach dodał, iż z komisji Polityki Społecznej proponuje do zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników radnego Stanisława Orawca.

Radny Stanisław Orawiec wyraził zgodę.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech ogłosił przerwę w obradach.

Przerwa:

1330-1336

Po przerwie wznowiono obrady. Obecnych na posiedzeniu 15 radnych.

Radny Andrzej Kwaśnik zaproponował do zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników z komisji Rewizyjnej radną Katarzynę Jurenc.

Radna Katarzyna Jurenc wyraziła zgodę.

Radny Piotr Suchojad zgłosił do zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników z komisji Gospodarki i Budżetu radnego Ryszarda Wesołowskiego.

Radny Ryszard Wesołowski wyraził zgodę.

Stosowny projekt uchwały w sprawie powołania zespołu zostanie przedłożony na sesję w czerwcu br.

Ad. 23

Zakończenie obrad.

(Nagranie 1:30:45 – 1:30:50)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 1340 zamknął VII sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.


Protokołowała:                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej:

Urszula Dmytrasz                                                                           Piotr Czech

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij