Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42       

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Protokół z V posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 20 marca 2019 roku r.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Transmisja z V sesji RM                                       

 http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=miroslawiecses


                                                                                           

Protokół nr V/2019
z V sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu
która odbyła się 20 marca 2019 r. w godz. 1400-1620
 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Obecni na sali radni Rady Miejskiej, sołtysi oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. Nr 1, 2, 3).

 1. Otwarcie V Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej.
 5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności
   i informacja gości.
 6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na III Sesji Rady Miejskiej.

a)     przyjęcie sprawozdania.

 1. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w Gminie Mirosławiec za 2018 rok.

a)     informacja Burmistrza Mirosławca;

b)     informacja Komendy Powiatowej Policji w Wałczu;

c)     stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;

d)     dyskusja;

e)     przyjęcie informacji.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok.
 2. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XL/329/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.
 6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2019 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie  Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ulicy Kościuszki i Kościelnej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej” w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  w Banku Gospodarstwa Krajowego.
 13. Interpelacje i zapytania Radnych.
 14. Wnioski i oświadczenia Radnych.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
 16. Zamknięcie obrad V Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.1

Otwarcie V Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

O godz. 14.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył V Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości, radnych i sołtysów.

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłego Pana Płk Emila Kweclicha Honorowego Obywatela Mirosławca, byłego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu, Przewodniczącego Stowarzyszenia Miłośników Lotnictwa w Mirosławcu.
Poinformował, że sesja jest nagrywana, transmisja z obrad odbywa się online i nagranie będzie dostępne w BIP-ie na stronie www.bip.miroslawiec.pl.

Ad.2

Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 14  radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji.

Nieobecny radny Ryszard Wesołowski.

Ad.3

Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmiany porządku obrad?

W związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad ze strony radnych Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z wnioskiem o zmianę porządku obrad. Wniósł o przeniesienie pkt 16 w brzmieniu : „ Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.” jako kolejny w porządku obrad pkt 5.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie złożony wniosek.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad poprzez przeniesienie pkt 16 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.” jako pkt 5.


Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z wnioskiem o przeniesienie pkt 17 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026” jako kolejny w porządku obrad pkt 6.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie złożony wniosek.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad poprzez przeniesienie pkt 17 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026” jako pkt 6.


Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z wnioskiem o przeniesienie pkt 18 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ulicy Kościuszki i Kościelnej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego” jako kolejny w porządku obrad pkt 7.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie złożony wniosek.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad poprzez przeniesienie pkt 18 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ulicy Kościuszki i Kościelnej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego” jako pkt 7.


Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z wnioskiem o przeniesienie pkt 19 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej” w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego”
jako kolejny w porządku obrad pkt 8.

W związku z powyższym Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie złożony wniosek.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła wniosek o zmianę porządku obrad poprzez przeniesienie pkt 19 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej” w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego” jako pkt 8.

Kolejne punkty porządku obrad otrzymałyby numerację następną.

Po czym Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła porządek obrad po zmianach.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 5 do niniejszego protokołu.


Ad.4

Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z IV Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie:

Za- 14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z IV sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.5

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Skarbnik Gminy Alicja Michor przedstawiła proponowane w projekcie uchwały zmiany w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

Burmistrz Mirosławca przedstawił informację w sprawie możliwości pozyskania dofinansowania na modernizację ulicy Młyńskiej w Mirosławcu oraz budynku na Stadionie Miejskim w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr V/57/2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019r.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad.6

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr V/58/2019 zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2019-2026.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad.7

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ulicy Kościuszki i Kościelnej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca przedstawił informację w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ulicy Kościuszki i Kościelnej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej” w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ulicy Kościuszki i Kościelnej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr V/59/2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ulicy Kościuszki i Kościelnej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 12 do niniejszego protokołu.

Ad. 8

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej” w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej” w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr V/60/2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Łowiczu Wałeckim wraz z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej” w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 14 do niniejszego protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę w obradach.
Przerwa:
1420- 1437
Po przerwie wznowiono obrady. Obecnych na posiedzeniu 14 radnych.

 

Ad.9

Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.

Na posiedzenie Rady Miejskiej przybył Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Janusz Gromek oraz Arkadiusz Janowicz reprezentujący Wydział ds. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza o zabranie głosu i przedstawienie najważniejszych informacji dot. woj. zachodniopomorskiego.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz przedstawił najważniejsze informacje w sprawie dróg lokalnych i publicznych na terenie województwa oraz linii kolejowej 410.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem dotyczącym połączenia kolejowego czy autobusowego Mirosławca z miastami Szczecin i Koszalin.

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego poinformował, iż nie zna szczegółowo sytuacji gminy Mirosławiec w sprawie komunikacji. Przedstawił informacje związane z komunikacją na terenie województwa zachodniopomorskiego, w tym dot. linii kolejowej nr 410. Omówił pokrótce procedurę negocjacji dot. alokacji środków UE na kolejny po 2020 r. okres finansowania, w której uczestnicy jako strony polskiej jako przedstawiciel.

Burmistrz Mirosławca poinformował o sytuacji w gminie dotyczącej problemu komunikacji.


Posiedzenie Rady Miejskiej opuścili przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej ogłosił przerwę w obradach.
Przerwa:
1520- 1530
Po przerwie wznowiono obrady. Obecnych na posiedzeniu 14 radnych.

Na posiedzenie Rady Miejskiej przybyli podkomisarz Paweł Buczkowski Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wałczu, asp. Ewa Gucze z Posterunku Policji w Mirosławcu oraz Tadeusz Łosin Inspektor ds. zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się do podkomisarza Pawła Buczkowskiego Naczelnika Wydziału Prewencji o zabranie głosu i przedstawienie najważniejszych informacji na temat stanu bezpieczeństwa w Gminie Mirosławiec za 2018 rok.

Paweł Buczkowski przedstawił główne cele w 2018 roku tj.: zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze społeczeństwem, podniesienia skuteczności działań Policji w identyfikacji i zwalczaniu największych współczesnych zagrożeń, w tym cyberprzestępczości, wzrostu skuteczności działań Policji w zwalczaniu przestępczości najbardziej uciążliwej społecznie, działań Policji ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, optymalizację działań Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych, podniesienie jakości i efektywności pracy policji poprzez sukcesywne podwyższanie kompetencji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Policji, doskonalenie jakości zadań realizowanych przez policjantów i pracowników policji poprzez zapewnienie optymalności warunków pełnienia służby.

Radny Janusz Beer zwrócił się z zapytaniem dotyczącym Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz czy Policja zapoznaje się z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Mirosławiec?

Paweł Buczkowski poinformował, iż policja zapoznaje się z Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Mirosławiec. W ramach możliwości współpracuje z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizacji niektórych zadań wpisanych do programu.

Jeśli chodzi o Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa i jej działanie, poinformował, że są to informacje o mających miejsce zagrożeniach od społeczeństwa nanoszone na tą mapę, które są przez Policję weryfikowane i które podlegają po sprawdzeniu interwencji policji.

Sekretarz Gminy Monika Staporek zwróciła się z zapytaniem kiedy można spodziewać się słuchaczy ze Szkoły Policyjnej w Mirosławcu?

Ewa Gucze poinformowała o terminie i ilości słuchaczy ze szkoły policyjnej na terenie Gminy Mirosławiec, którzy będą odbywać tutaj praktyki.

Radny Stanisław Pilc zwrócił się zapytaniem dotyczącym akcji z udziałem Żandarmerii Wojskowej w Mirosławcu Górnym, podczas której nie było policji, z czym było to związane?

Ewa Gucze poinformowała o sytuacji w Mirosławcu Górnym, która była związana z naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy wojska, dlatego wszystkie czynności wykonywała Żandarmeria Wojskowa. Policja nie była zaangażowana do tej akcji.

Tadeusz Łosin przedstawił informacje nt. ochrony przeciwpożarowej określając, iż ochrona przeciwpożarowa jest ważnym elementem bezpieczeństwa mieszkańców. Zadania z tego zakresu Gmina realizuje przy udziale działających od wielu lat na terenie gminy jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z Mirosławca, Bronikowa i Piecnika z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu. Jednostki OSP oprócz ochrony przeciwpożarowej prowadzą działania w zakresie zdarzeń drogowych, klęsk żywiołowych, zagrożeń miejscowych.

W dalszych słowach przedstawił informacje dotyczące funkcjonowanie Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Mirosławiec.

Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik przedstawił ustne sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.

Do powyższego nie zgłoszono uwag.

Ad.10

Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na III Sesji Rady Miejskiej.

a)     przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie

Za – 14

Przeciw – 0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 14  do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad.11

Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w Gminie Mirosławiec za 2018 rok.

a)     informacja Burmistrza Mirosławca;

W/w informację Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej; stanowi ona załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

b)     informacja Komendy Powiatowej Policji;

W/w informację Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej; stanowi ona załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

c)     stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;

Stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu przedstawił Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad.

Pisemne stanowisko stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

    d) dyskusja;

Dyskusja została przeprowadzona w pkt 9 Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności i informacja gości.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 19 do niniejszego protokołu.

Ad.12

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na 2019 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu oraz Miejsko – Gminnej komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na 2019 rok.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr V/61/2019 w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Mirosławiec na 2019 rok

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 21 do niniejszego protokołu.

Ad.13

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały o zmianie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr V/62/2019 o zmianie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 23 do niniejszego protokołu.

Ad.14

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XL/329/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XL/329/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr V/63/2019 zmieniającą Uchwałę Nr XL/329/2018 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych
i doradców zawodowych.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 25 do niniejszego protokołu.

Ad.15

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr V/64/2019 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 27 do niniejszego protokołu.

Ad.16

Podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr V/65/2019 w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 r. w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 29 do niniejszego protokołu.

Ad.17

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2019 r.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2019 r.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr V/66/2019 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2019 r.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 31 do niniejszego protokołu.

Ad.18

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr V/67/2019 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 33 do niniejszego protokołu.

Ad.19

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/ nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie  Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu bez określenia stanowiska w sprawie wyodrębnienia w budżecie na  2020 r. funduszu sołeckiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż sołtysi podczas spotkania zorganizowanego przed rozpoczęciem sesji, jednogłośnie wyrazili zdanie, iż na 2020 rok nie zgadzają się na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

W związku z brakiem pytań i wobec stanowiska sołtysów Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie  Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-1

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, większością głosów przy 13 głosach „za”, przy 1 głosie „przeciw” oraz brakiem głosów „wstrzymujących”  podjęła Uchwałę Nr V/68/2019 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie  Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 34 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 35 do niniejszego protokołu.

Ad.20

Interpelacje i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.21

Wnioski i oświadczenia Radnych.

Radny Janusz Beer poinformował o zniszczonej tablicy „zakaz wysypywania śmieci” na ulicy Spokojnej w Mirosławcu.

Radny Stanisław Pilc przypomniał, iż na sesji w lutym br. zwrócił się z zapytaniem do Przewodniczącego Rady Powiatu o koszty inwestycji i planowane zaangażowanie środków z budżetu powiatu na wykonanie robót budowlanych na odcinku drogi Próchnowo – Bronikowo informując, iż otrzymał na piśmie odpowiedź, którą odczytał.

Radna Justyna Markowska zwróciła się z prośbą o zawarcie w gazetce gminnej informacji o pojawiających się wilkach na terenie Mirosławca, w szczególności od strony Zakładu Metaltech w kierunku jeziora Harcerskiego.

Ad.22

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z zapytaniem czy radni mają uwagi do pisma Przewodniczącego Komisji Jarosława Sachajko w sprawie projektów ustaw o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, jeśli będą uwagi Rada będzie zobowiązana podjąć w tej sprawie stosowną uchwałę.

Radni Rady Miejskiej nie zgłosili żadnych propozycji ani uwag do wymienionych w piśmie projektów ustaw.

Wobec powyższego Przewodniczący rady udzieli w tej sprawie odpowiedź na piśmie Przewodniczącemu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z informacją o braku uwag do przedstawionych projektów ustaw ze strony radnych RM w Mirosławcu.

Pismo stanowi załącznik nr 36 do niniejszego protokołu.

Ad. 23

Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 1620 zamknął V sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.


Protokołowała:                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej:

Urszula Dmytrasz                                                                           Piotr Czech

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij