W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Protokół z LXV posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 28 marca 2024 roku

 

                                                                         

Protokół nr LXV/2024

z LXV sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu

która odbyła się 28 marca 2024 r. w godz. 13.00-14.50

 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w MirosławcuObecni w sali radni Rady Miejskiej oraz zaproszeni goście wg załączonych do protokołu list obecności (zał. Nr 1, 2).

1. Otwarcie LXV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z LXIV Sesji Rady Miejskiej.
5. Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności 
i informacja gości.
6. Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na LXIII Sesji Rady Miejskiej.
a)    przyjęcie sprawozdania.
7.    Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w Gminie Mirosławiec za 2023 rok.:
a)    informacja Burmistrza Mirosławca;
b)    informacja Komendy Powiatowej Policji w Wałczu;
c)    stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;
d)    dyskusja;
e)    przyjęcie informacji.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/ niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie  Gminy Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2024-2029.
14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.
15. Interpelacje i zapytania Radnych.
16. Wnioski i oświadczenia Radnych.
17. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.
18. Podsumowanie pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu w kadencji 2018-2024.
19. Zamknięcie obrad LXV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Ad.1
Otwarcie LXV Sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

O godz. 13.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu Piotr Czech otworzył LXV Sesję Rady Miejskiej, witając zaproszonych gości i radnych.

Poinformował, że sesja jest nagrywana, nagranie będzie dostępne w BIP-ie na stronie www.bip.miroslawiec.pl, na www.miroslawiec.pl oraz w Biurze Rady przez okres określony   w Instrukcji Kancelaryjnej, tj. kat. A.

Ad.2
Stwierdzenie quorum.

Przewodniczący Rady Miejskiej na podstawie listy obecności poinformował, iż w posiedzeniu uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum pozwalające na obradowanie i  podejmowanie prawomocnych decyzji i uchwał.

Ad.3
Przedstawienie porządku obrad.

Porządek obrad stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech zwrócił się z zapytaniem dotyczącym propozycji zmiany porządku obrad?

W związku z brakiem propozycji zmian porządku obrad ze strony radnych, Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z wnioskiem o zmianę porządku obrad poprzez dodanie po punkcie 14 nowego punktu 15 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2024 rok.”

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie złożony wniosek.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła złożony wniosek.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 4 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Miejskiej zwrócił się z wnioskiem o zmianę porządku obrad poprzez dodanie po punkcie 15 nowego punktu 16 w brzmieniu: „Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.”

Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie złożony wniosek.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła złożony wniosek.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 5 do niniejszego protokołu.

W związku z brakiem innych zmian Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie porządek obrad po zmianach.

Głosowanie:

Za-15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła porządek obrad po zmianach.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 6 do niniejszego protokołu.

Ad.4
Przyjęcie protokołu z LXIV Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czech poinformował, iż protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej znajdują się do wglądu w Biurze Rady Miejskiej.

W związku z brakiem zastrzeżeń do protokołu z LXIV Sesji Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie w/w protokół.

Głosowanie:

Za- 15

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu, w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła protokół z LXIV sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

Ad.5
Ustne sprawozdanie Burmistrza Mirosławca z międzysesyjnej działalności 
i informacja gości.

- 29.02.-1.03.2024 r. – odbyło się spotkanie klubu samorządowców w ramach stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych;
- 1.03.2024 r. – w Wałczu odbyła się Gala Liderów Miasta Wałcz, w której uczestniczył Burmistrz Mirosławca;
- 11-12.03.2024 r. – w Warszawie odbyło się posiedzenie zespołu doradców samorządowych przy Ministrze Obrony Narodowej, do grona którego należy Burmistrz Mirosławca; W dalszych słowach poinformował, iż podczas posiedzenia poruszył problem remontu drogi do Orla oraz sytuacji pustych mieszkań w Mirosławcu Górnym zarządzanych przez Agencję Mienia Wojskowego;
- 14.03.2024 r.  – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyło się spotkanie z naukowcami i firmą Żywiec Zdrój w sprawie projektu dotyczącego mokradeł i retencji wody wokół Mirosławca, dodał, iż firma Żywiec Zdrój planuje zaangażować się w projekt wodny w okolicach Mirosławca dotyczący poprawy stanu wód i rzek.
- 15.03.2024 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyło się spotkanie 
z przedstawicielem Banku Gospodarstwa Krajowego w sprawie środków z Krajowego Planu Odbudowy; poinformował, iż gmina przedstawiła zestawienie zadań inwestycyjnych, które zostały ukończone od roku 2020, które mogłyby być przedstawione do dofinansowania, czyli do zwrotnego otrzymania środków już wydatkowanych oraz zadania, które gmina przygotowuje i mogłaby złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
- 15.03.2024 r. - w Wałczu odbyła się gala z okazji 25-lecia Powiatu Wałeckiego;
- 15.03.2024 r. – odbyło się gminne spotkanie z okazji Dnia Sołtysa;
- 25.03.2024 r. – w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyła się rada budowy remizy OSP w Mirosławcu;
 - 25-27.03.2024 r. - w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu odbyły się posiedzenia komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu.
W dalszych słowach Burmistrz Mirosławca poinformował, iż trwają prace nad dokumentacją modernizacji ulicy Parkowej w Mirosławcu. Trwają również prace nad dokumentacją techniczną budynku dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz prace nad dostosowaniem  do potrzeb wjazdu do remizy OSP w Piecniku. Przeprowadzono przetarg na wykonanie prac modernizacyjnych w Bibliotece Publicznej i w Ośrodku Kultury w Mirosławcu, w chwili obecnej trwa wyłonienie wykonawcy. Został rozstrzygnięty przetarg na modernizację stacji uzdatniania wody w Bronikowie i w Mirosławcu Górnym i w miesiącu kwietniu br. zostanie podpisana umowa z wykonawcą zadania. Dodał, iż dnia 25.03.2024 r. przeprowadzono przetarg na odbiór i transport odpadów, w chwili obecnej trwa wyłonienie wykonawcy.
W dalszych słowach poinformował, iż wnioski, które zostały zgłoszone przez radnych w miesiącu lutym 2024 r. o przycięcie gałęzi nad drogą w kierunku miejscowości Gniewosz, przycięcie świerków na ul. Wałeckiej w Mirosławcu, o uzupełnienie ubytków przy studzience telekomunikacyjnej przy zjeździe z ul. Orlej na ul. Kruczą oraz przy zjeździe z ul. Wolności na ul. Wałecką w Mirosławcu w kierunku stacji LPG – zostały wykonane przez grupę komunalną Urzędu Miejskiego.

Ad.6
Sprawozdanie nt. realizacji uchwał Rady Miejskiej podjętych na LXIII Sesji Rady Miejskiej.
a)     przyjęcie sprawozdania.

W/w sprawozdanie Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej. 
W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie sprawozdania.

Głosowanie:

Za – 15

Przeciw – 0

Wstrzymało się-0 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotowe sprawozdanie.

W/w sprawozdanie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad.7
Informacja na temat stanu bezpieczeństwa w Gminie Mirosławiec za 2023 rok.

Na posiedzenie Rady Miejskiej przybyli Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Wojciech Wnuk, Kierownik Posterunku Policji w Mirosławcu Piotr Kowalski oraz Inspektor ds. zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim Tadeusz Łosin.

a)    informacja Burmistrza Mirosławca;

W/w informację Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej; stanowi ona załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

b)    informacja Komendy Powiatowej Policji;

W/w informację Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej; stanowi ona załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

c)    stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu;

Stanowisko Komisji Gospodarki i Budżetu przedstawił Przewodniczący Komisji Piotr Suchojad.

Pisemne stanowisko stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

d)    dyskusja;

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Wojciech Wnuk omówił szczegółowo przedstawioną informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Mirosławiec, uwzględniając m.in. realizację zadań funkcjonariuszy Posterunku Policji w Mirosławcu, przestępczość kryminalną, narkotykową, zagadnienia związane z pracą służby prewencyjnej, bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Dodatkowo poinformował, iż po raz kolejny w sprawozdaniu zwrócono uwagę na istniejący zasób transportowy Posterunku Policji w Mirosławcu, zasadne byłoby bowiem zabezpieczenie w budżecie gminy na rok 2024 środków finansowych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatku inwestycyjnego w postaci zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV do użytku służbowego dla funkcjonariuszy z posterunku Policji w Mirosławcu. Obecnie szacowany koszt zakupu radiowozu oznakowanego to kwota 220.000,00 zł. Zakup pojazdu spełniającego wymagania stawiane policyjnym środkom transportu nastąpiłyby z połączonych środków budżetu Policji: 50% wartości pojazdu i przekazanych przez samorząd również 50% wartości pojazdu.

W dyskusji na temat bezpieczeństwa na terenie gminy Mirosławiec, funkcjonowania Posterunku Policji w Mirosławcu, dofinansowania do zakupu radiowozu dla policji,  zabrali głos: Burmistrz Mirosławca, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Wojciech Wnuk, radny Janusz Beer, radny Ryszard Wesołowski oraz radny Piotr Suchojad.

O godz. 14.00 posiedzenie Rady Miejskiej w Mirosławcu opuścił radny Stanisław Orawiec.

Obecnych na posiedzeniu 14 radnych.

Następnie omówiono sytuacje w zakresie Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Mirosławiec.

Tadeusz Łosin poinformował, iż ważnym elementem bezpieczeństwa mieszkańców jest ochrona przeciwpożarowa. Zadania z tego zakresu Gmina Mirosławie realizuje przy udziale działających od wielu lat jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z Mirosławca, Bronikowa i Piecnika przy współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu. Dodał, iż jednostki OSP oprócz ochrony przeciwpożarowej prowadzą działania w zakresie zdarzeń drogowych, na zbiornikach wodnych, ekologiczno – chemicznych, poszukiwawczych, klęsk żywiołowych, zagrożeń miejscowych. Jednostki ochotniczych straży pożarnych w Gminie Mirosławiec korzystają z trzech budynków – remiz będących własnością Gminy, w których znajdują się pomieszczenia garażowe na samochody, świetlice i pomieszczenia socjalne. Ponadto we wszystkich jednostkach systematycznie wymieniane są samochody ratowniczo – gaśnicze, pozyskiwany jest coraz nowszy sprzęt. Dwie jednostki z Mirosławca i Piecnika od wielu lat pracują w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym. Posiadają wykwalifikowaną obsadę i sprzęty, który oprócz działań pożarniczych umożliwia prowadzenie działań z zakresu ratownictwa drogowego, medycznego, poszukiwawczo-ratowniczego, technicznego.

W związku z brakiem pytań do powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej poddał pod głosowanie przyjęcie informacji na temat bezpieczeństwa w Gminie Mirosławiec za 2023 rok.

Głosowanie:

Za – 14

Przeciw – 0

Wstrzymało się-0 

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie przyjęła przedmiotową informację.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 13 do niniejszego protokołu.

Przerwa 14.16 - 14.25

Ad.8
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie  Gminy Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu w formule niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż przedstawiony projekt uchwały jest procedowany przez radę co roku. Obowiązkiem rady jest podjęcie decyzji czy w kolejnym roku budżetowym będzie funkcjonował w Gminie fundusz sołecki. Po przeprowadzonych dyskusjach na posiedzeniach komisji, które wypowiedziały się za tym, żeby nie wyodrębniać w budżecie Gminy funduszu sołeckiego w następnym roku. Proponuje się, aby pod głosowanie Rady poddać projekt uchwały w sprawie niewyrażenia zgody  na wyodrębnienie w budżecie Gminy Mirosławiec funduszu sołeckiego.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie  Gminy Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.

Głosowanie:

Za-13

Przeciw-0

Wstrzymało się-1

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, większością głosów „za”, brakiem głosów „przeciw” oraz jednym głosie „wstrzymującym” podjęła Uchwałę Nr LXV/532/2024 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie  Gminy Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 15 do niniejszego protokołu.

Ad.9
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż Burmistrz nie może bez zgody Rady Miejskiej zbywać nieruchomości, której cena przekracza kwotę 100 000 zł. Gmina planuje sprzedaż w trybie przetargowym lokal mieszkalny znajdujący się w Mirosławcu, którego cena przekracza w/w kwotę.

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem dotyczącym okresu przeprowadzenia przetargu?

Sekretarz Gminy poinformowała, iż w pierwszej kolejności należy podjąć uchwałę, następnie wywiesić ogłoszenie na 21 dni o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, potem dopiero ogłasza się przetarg.

W związku z brakiem innych pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie  podjęła Uchwałę Nr LXV/533/2024 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad.10
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż zgodnie z uchwałą w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych, sprzedaż może nastąpić jeśli zostaną spełnione cztery warunki. Natomiast do Burmistrza wpłynął wniosek użytkownika wieczystego o wykup działki, która stanowi działkę niezabudowaną w Mirosławcu, która spełnia trzy z czterech warunków umożliwiających sprzedaż nieruchomości. Wobec powyższego sprzedaż nieruchomości może nastąpić tylko za zgodą Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXV/534/2024 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 19 do niniejszego protokołu.

Ad.11
Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż kompetencją rady jest ustalenie nazw ulic. W tym przypadku jest to ulica, która ma właścicieli prywatnych i propozycja nazwy ulicy została zgłoszona przez współwłaścicieli, którzy wyrazili na tę nazwę zgodę. Proponowana nazwa ulicy: ulica Pogodna.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXV/535/2024 w sprawie nadania nazwy ulicy.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 20 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 21 do niniejszego protokołu.

Ad.12
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024 r.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Skarbnik Gminy Alicja Michor przedstawiła proponowane w projekcie uchwały zmiany w budżecie Gminy Mirosławic na 2024 rok.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024 r.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXV/536/2024 w sprawie zmian w budżecie Gminy Mirosławiec na 2024r.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 23 do niniejszego protokołu.

Ad.13
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2024-2029.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Skarbnik Gminy poinformowała, iż zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mirosławiec polegają na dostosowaniu wielkości środków finansowych na rok 2024 do zmian wprowadzonych w budżecie gminy.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2024-2029.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXV/537/2024 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mirosławiec na lata 2024-2029.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 25 do niniejszego protokołu.

Ad.14.
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Projekt przedmiotowej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez komisje stałe Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Sekretarz Gminy poinformowała, iż podwyższenie kapitału zakładowego ZECWiK sp. z o.o. w Mirosławcu poprzez wniesienie do spółki z budżetu gminy Mirosławiec wkładu pieniężnego w wysokości 104 000,00 zł jest niezbędne ze względu na konieczność spłaty rat kapitałowych i odsetek od kredytu zaciągniętego w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie Oddział w Mirosławcu na przeprowadzenie inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków i budowę dwóch zbiorczych zbiorników bezodpływowych oraz przepompowni ścieków dla miejscowości Łowicz Wałecki.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXV/538/2024 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mirosławcu.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 26 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 27 do niniejszego protokołu.

Ad.15.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2024 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali przed posiedzeniem Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2024 rok.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXV/539/2024 zmieniającą uchwałę w sprawie planu pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu na 2024 rok.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 28 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 29 do niniejszego protokołu.

Ad.16.
Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.

W/w projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Radni otrzymali przed posiedzeniem Rady Miejskiej.

W związku z brakiem pytań przystąpiono do podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.

Głosowanie:

Za-14

Przeciw-0

Wstrzymało się-0

W wyniku głosowania Rada Miejska w Mirosławcu w głosowaniu jawnym, jednogłośnie podjęła Uchwałę Nr LXV/540/2024 zmieniającą uchwałę w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2024 rok.

Przedmiotowa Uchwała stanowi załącznik nr 30 do niniejszego protokołu.

Imienny wykaz głosowania radnych Rady Miejskiej w Mirosławcu stanowi załącznik  nr 31 do niniejszego protokołu.

Ad.17
Interpelacje i zapytania Radnych.

W niniejszym punkcie nie zostały złożone żadne interpelacje i zapytania radnych.

Ad.18
Wnioski i oświadczenia Radnych.

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem dotyczącym interwencji w sprawie bobrów, które wyrządzają szkody za Majdanem Zamkowym w kierunku Grobowca.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż teren w kierunku Grobowca należy do Wód Polskich, wobec powyższego informacja została przekazana dnia 27 kwietnia br. i Wody Polskie będą podejmowały czynności związane z usunięciem drzew uszkodzonych.

Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą o poprawę podjazdu dla wózków i osób niepełnosprawnych do Przychodni Zdrowia w Mirosławcu.

Burmistrz Mirosławca poinformował, iż na sesji w kwietniu br. będą zabezpieczane środki na wykonanie dokumentacji na rozbiórkę obecnego podjazdu wraz z montażem podnośnika.

Ad.19
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mirosławcu z okresu między sesjami.

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, iż uczestniczył w posiedzeniach komisji stałych Rady Miejskiej w Mirosławcu oraz brał udział w obchodach pierwszego dnia wiosny w Szkole Podstawowej w Mirosławcu.

Ad.20
Podsumowanie pracy Rady Miejskiej w Mirosławcu w kadencji 2018-2024.

Przewodniczący Rady poinformował, iż podsumowanie z działalności Rady Miejskiej w kadencji 2018-2024 Radni otrzymali w materiałach na posiedzenie Rady Miejskiej.

Informacja stanowi załącznik nr 32 do niniejszego protokołu.

Ad. 21
Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Miejskiej o godz. 14.50 zamknął LXV sesję Rady Miejskiej w Mirosławcu.

Na tym protokół zakończono.

Protokołowała:                                               Przewodniczący Rady Miejskiej:

Urszula Dmytrasz                                                                         Piotr Czech

 

 

Powiadom znajomego