W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany rodzaju miejscowości "Nieradz część wsi Hanki" na "Nieradz osada"

ZARZĄDZENIE NR 97
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 31 grudnia 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości „Nieradz –
część wsi Hanki” na „Nieradz – osada”.
Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021
poz. 1372 i 1834) w związku z art. 3 ust. 2, art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach
miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443) oraz uchwały Nr XXXVIII/320/2014 Rady
Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami
Gminy Mirosławiec (Dz. Urz. Woj. Zachpom. z 2014 r. poz. 1601 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości
„Nieradz – część wsi Hanki” na „Nieradz – osada”.
2. Przedmiotem konsultacji społecznych jest wyrażenie opinii i uwag mieszkańców w zakresie zmiany rodzaju
miejscowości Nieradz obowiązującej w Wykazie nazw miejscowości stanowiący załącznik do Obwieszczenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wykazu nazw
miejscowości i ich części (Dz. U. z 2019 r. poz. 2360) na inny rodzaj, tj. „Nieradz – część wsi Hanki” na „Nieradz
– osada”.
§ 2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie miejscowości Hanki i Nieradz.
§ 3. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy miejscowości Hanki i Nieradz.
§ 4. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej i bezpośredniej poprzez:
1) wypełnienie i przedłożenie formularza konsultacyjnego w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, ul. Wolności 37,
78-650 Mirosławiec w pokoju nr 1 w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu ul. Wolności 37 w godzinach pracy
Urzędu, tj. poniedziałek - środa 700-1500, czwartek 700-1600, piątek 700-1400.
2) wypełnienie i przedłożenie formularza konsultacyjnego poprzez pocztę elektroniczną na adres
urzad@miroslawiec.pl lub poprzez skrzynkę nadawczą e-PUAP /3217033/skrytka.
3) wypełnienie i przesłanie formularza konsultacyjnego na adres Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, ul. Wolności
37, 78-650 Mirosławiec.
4) bezpośrednie spotkanie z mieszkańcami w dniach 20 i 27 stycznia 2022 r. w godz. 1500 -1600 w sali narad
Urzędu Miejskiego w Mirosławcu (I piętro, pok. Nr 107), ul. Wolności 37, 78- 650 Mirosławiec
§ 5. Formularz konsultacyjny wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 6. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 10 do 31 stycznia 2022 r. Za termin złożenia
formularza konsultacyjnego uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Mirosławcu.
§ 7. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do wiadomości mieszkańców do 7 lutego 2022 r. na
stronie internetowej www.bip.miroslawiec.pl, www.miroslawiec.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Mirosławcu oraz na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
§ 9. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec oraz Referat
Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Mirosławca
Piotr Pawlik


Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 97
Burmistrza Mirosławca
z dnia 31 grudnia 2021 r.


FORMULARZ KONSULTACYJNY
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości „Nieradz –
część wsi Hanki” na „Nieradz – osada"
Proponowana zmiana rodzaju miejscowości:
„Nieradz – część wsi Hanki” na „Nieradz – osada”
"za" - .....................
"przeciw" - ...................
Wyrażenie stanowiska następuje poprzez zaznaczenie formuły "za" lub "przeciw" znakiem "X"
Uwagi i opinie mieszkańców:....................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.............................. ..............................................          ............................
Imię i nazwisko                     Adres zamieszkania                Podpis


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu jest
Burmistrz Mirosławca, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się
Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu za
pośrednictwem adresu e-mail: iodo@miroslawiec.pl.
3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących
przepisów prawa i na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2021. poz. 1372zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r.
o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1443)
b) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych
w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego
prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą
przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu
danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do
ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na
podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na
podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez
Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych
interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony
danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie
danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym
momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim
w Mirosławcu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


UZASADNIENIE
Z dniem 31 lipca 2021 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
Na podstawie powyższego rozporządzenia nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości. W przypadku gdy w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia funkcjonują części miejscowości dokonuje się przenumerowania z urzędu albo wnosi do rady gminy o wszczęcie procedury zmiany rodzaju miejscowości zgodnie z art. 8
ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych. Urzędowy rodzaj miejscowości jest ustalany, zmieniany lub znoszony na wniosek rady gminy, na której obszarze jest położona miejscowość .
W przypadku zmiany rodzaju miejscowości zamieszkanej przeprowadza się w tej sprawie konsultacje z mieszkańcami tej miejscowości w trybie, o którym mowa w art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części (Dz. U. z 2019r. poz. 2360) Nieradz jest częścią wsi Hanki. proponuje się, aby dokonać zmiany rodzaju miejscowości na "osadę".
Podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe w związku z zamiarem wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianę rodzaju miejscowości.

Załączniki

Powiadom znajomego