W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Mirosławcu  
ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42; fax: + 48 (67) 259 61 88  
NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
Serwis www: miroslawiec.pl 
TERYT: 3217033
adres skrytki ePUAP: /3217033/skrytka  
email: urzad@miroslawiec.pl


Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA MIROSŁAWIEC 
ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec
NIP:  765 160 34 18 REGON: 570791508
Skrzynka PEPPOL: GMINA MIROSŁAWIEC
Nr PEPPOL: 7651603418 

Konsultacje społeczne dotyczące budżetu obywatelskiego Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 68
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 30 sierpnia 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 r.

Na podstawie § 8 uchwały Nr XXXVIII/320/2014 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mirosławiec           ( Dz. Urz. Woj. Zachpom. z 2014 r. poz. 1601 ze zm. ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych w Gminie Mirosławiec w przedmiocie wydzielonej części budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec na 2019 rok, zwanej dalej „budżetem obywatelskim”.
2. Regulamin przygotowania budżetu obywatelskiego dla Gminy Mirosławiec na 2019 rok stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
§ 2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmie obszar Gminy Mirosławiec.
§ 3. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach są mieszkańcy Gminy Mirosławiec oraz organizacje pozarządowe.
§ 4. 1. Celami konsultacji są:
1) włączenie mieszkańców w proces zarządzania Gminą Mirosławiec;
2) maksymalizacja efektywności i trafności procesów decyzyjnych;
3) pozyskanie społecznego zrozumienia i akceptacji dla projektowanych rozwiązań;
4) budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
2. Cele, o których mowa w ust. 1, realizowane będą poprzez:
1) uzyskanie od mieszkańców Gminy propozycji zadań do budżetu obywatelskiego;
2) dokonanie przez mieszkańców Gminy Mirosławiec wyboru zadań do budżetu obywatelskiego.
§ 5. Zgłaszanie propozycji zadań do budżetu obywatelskiego odbywać się będzie na formularzu zgłoszeniowym, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
§ 6. Analiza możliwości realizacji zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego dokonana zostanie przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Mirosławcu z wykorzystaniem „Karty analizy zadania”, której wzór stanowi załącznik Nr 3 do Zarządzenia.
§ 7. Wyboru zadań, spośród zgłoszonych do budżetu obywatelskiego i pozytywnie zweryfikowanych na podstawie analizy dokonuje się poprzez głosowanie na karcie do głosowania w wersji papierowej, której wzór stanowi załącznik Nr 4 do Zarządzenia.
§ 8. Zaplanowana kwota środków przeznaczona na budżet obywatelski ustalona zostaje do wysokości 90.000,00 zł, z podziałem na trzy zadania w kwotach:
1) do 40.000 zł - dla wszystkich miejscowości z Gminy i Miasta Mirosławiec,
2) do 30.000 zł - dla wszystkich miejscowości z Gminy i Miasta Mirosławiec,
3) do 20.000 zł - dla miejscowości wiejskich z Gminy i Miasta Mirosławiec z wyłączeniem Mirosławca Górnego.
§ 9. Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od dnia 7 września do 5 października 2018 r. do godz. 1800, w tym:
1) w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w § 5 - od 7 września 2018 r. do 20 września 2018 r. do godz.  16.00 mieszkańcy Gminy Mirosławiec mogą zgłaszać propozycje zadań do budżetu obywatelskiego na 2019 rok.
2) w formie wyboru propozycji zadań do budżetu obywatelskiego na kartach do głosowania, o których mowa w § 7 - w dniu 5 października 2018 r. w godzinach: od 7.00 do 18.00 odbędzie się głosowanie w sprawie wyboru projektów do realizacji w 2019  roku.
§ 10. 1. W celu przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w § 1 powołuję Zespół ds. konsultacji budżetu obywatelskiego, zwany dalej „Zespołem” w składzie:
1) Przewodniczący Rady Miejskiej w Mirosławcu - Piotr Czech,
2) 1 przedstawiciel wszystkich sołectw - Małgorzata Cebula,
3) 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych i społecznych - Leokadia Janczewska, Adam Kmiecik,
4) 1 przedstawiciel przedsiębiorców działających na terenie gminy Mirosławiec - Ryszard Beer,
5) 2 pracowników Urzędu Miejskiego w Mirosławcu - Bogumiła Kargul; Dariusz Bartosik.
2. Przewodniczącym Zespołu, kierującym jego pracami, będzie Sekretarz Gminy i Miasta Mirosławiec - Monika Stąporek.
3. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w pracach Zespołu Przewodniczącego lub członka Zespołu, zastępują ich wskazane przez nich osoby wywodzące się z tego samego organu, instytucji lub organizacji.
4. Tryb pracy Zespołu określa Regulamin stanowiący załącznik Nr 5 do Zarządzenia.
5. Do zadań Zespołu ds. konsultacji budżetu obywatelskiego należy:
1) zapoznanie się ze wszystkimi projektami zadań zgłoszonymi przez mieszkańców;
2) sprawowanie funkcji nadzorującej przebieg procesu konsultacyjnego.
§ 11. Informacja o wynikach konsultacji zostanie podana do wiadomości mieszkańców do 15 października 2018 r. na stronie internetowej www.bip.miroslawiec.pl, www.miroslawiec.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu, na tablicach ogłoszeń w sołectwach oraz na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Mirosławcu.
§ 12. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Miasta Mirosławiec.
§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.bip.miroslawiec.pl, www.miroslawiec.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.                                                                                                       Burmistrz Mirosławca

                                                                                                           Piotr Pawlik
Załączniki

Powiadom znajomego