Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o XXXVI posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu Lidia Cybulska 2017-12-21 11:40:16 dodanie dokumentu
Terminy odbioru choinek i drzewek świątecznych Kamila Chałupczak 2017-12-19 11:04:49 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/295/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-12-19 10:46:47 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/294/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Mirosławca". Lidia Cybulska 2017-12-19 10:45:50 edycja dokumentu
Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność zakresie odbierania nieczystości ciekłych z terenu gminy i miasta Mirosławiec Kamila Chałupczak 2017-12-18 13:48:51 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 105/2017 Burmistrza Mirosławca z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Agnieszka Pilarska 2017-12-18 13:39:24 dodanie dokumentu
OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA SPRAWOZDANIA ZA II PÓŁROCZE 2017 ROKU PRZEZ PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Kamila Chałupczak 2017-12-18 11:27:26 dodanie dokumentu
OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA SPRAWOZDANIA ZA IV KWARTAŁ 2017 ROKU PRZEZ PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Kamila Chałupczak 2017-12-18 11:24:04 dodanie dokumentu
Wykaz przedsiębiorców prowadzących działalność zakresie odbierania nieczystości ciekłych z terenu gminy i miasta Mirosławiec Kamila Chałupczak 2017-12-18 11:21:23 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec - stan na dzień 14.12.2017 r. Kamila Chałupczak 2017-12-15 07:14:09 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec - stan na dzień 14.12.2017 r. Kamila Chałupczak 2017-12-15 07:13:13 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec - stan na dzień 20.11.2017 r. Kamila Chałupczak 2017-12-15 07:11:37 edycja dokumentu
Pismo w sprawie przekazania petycji szkołom Monika Stąporek 2017-12-14 10:09:05 dodanie dokumentu
Petycja w sprawie przekazania jej treści do podległych szkół dot. kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych i udostępnienia uczniom wody pitnej Monika Stąporek 2017-12-14 10:06:32 dodanie dokumentu
GIŚ.6733.13.2017.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 14 grudnia 2017 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie zewnętrznej instalacji wodociągowej oraz sieci kablowej oświetlenia cmentarza z montażem słupów oświetleniowych i na budowie trzech kolumbariów na dz. nr 197/1 i 199 położonych na terenie Cmentarza Komunalnego w Mirosławcu przy ul. Parkowej, obręb geod. m. Mirosławiec (0001). Dariusz Bartosik 2017-12-14 08:19:57 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 104 Burmistrza Mirosławca z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie Agnieszka Pilarska 2017-12-13 08:39:53 dodanie dokumentu
Radna Anna Turska Lidia Cybulska 2017-12-13 08:26:02 edycja dokumentu
Radny Janusz Beer Lidia Cybulska 2017-12-13 08:24:32 edycja dokumentu
Protokół z XXXIV posiedzenia Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 30 października 2017 r. Lidia Cybulska 2017-12-13 08:00:43 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR VIII/47/2007 Rady Miejskiej Mirosławca z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie: zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Mirosławiec. Lidia Cybulska 2017-12-12 13:07:11 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/293/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Monika Kędzia 2017-12-11 10:54:15 dodanie dokumentu
Informacja o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące listopad -grudzień 2017 roku Kamila Chałupczak 2017-12-11 08:04:32 edycja dokumentu
Informacja o opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiące listopad -grudzień 2017 roku Kamila Chałupczak 2017-12-11 08:03:17 dodanie dokumentu
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu: "Cyfrowy Mirosł@wiec" i nowoczesne nauczanie za pomocą TIK oraz eksperymentu w szkołach podstawowych i gimnazjach Gminy i Miasta Mirosławiec Anna Stawska 2017-12-08 12:10:46 dodanie dokumentu
Dane organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec na dzień 08.12.2017 r. Kamila Borowiec 2017-12-08 12:02:26 dodanie dokumentu
Informacja o możliwości składania wniosków o udzielenie dotacji na realizacje celu publicznego, który w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportu na terminie Gminy Mirosławiec w 2018 roku Kamila Borowiec 2017-12-08 11:48:50 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 103 Burmistrza Mirosławca z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Agnieszka Pilarska 2017-12-08 08:09:17 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 102 Burmistrza Mirosławca z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie tworzenia Zastępczych Miejsc Szpitalnych (ZMSz) na terenie gminy Mirosławiec Agnieszka Pilarska 2017-12-07 10:38:02 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 102 Burmistrza Mirosławca z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie tworzenia Zastępczych Miejsc Szpitalnych (ZMSz) na terenie gminy Mirosławiec Agnieszka Pilarska 2017-12-06 13:00:47 usunięcie dokument
ZARZĄDZENIE NR 102 Burmistrza Mirosławca z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie tworzenia Zastępczych Miejsc Szpitalnych (ZMSz) na terenie gminy Mirosławiec Agnieszka Pilarska 2017-12-06 12:37:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Mirosławca z dnia 05 grudnia 2017r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie wyrażającej zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa fermy brojlerów kurzych w miejscowości Próchnowo, gm. Mirosławiec, powiat wałecki Próchnowo 2 na działce o nr geodezyjnym: 6, obręb 0028 Próchnowo" Anna Stawska 2017-12-05 14:13:15 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Mirosławca z dnia 05.12.2017r. w sprawie I - wszego publicznego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym: 27 położonej w Próchnowie, obręb 0028, gm. Mirosławiec Anna Stawska 2017-12-05 13:25:05 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 101/2017 Burmistrza Mirosławca z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów w drodze spisu z natury oraz w drodze weryfikacji. Agnieszka Pilarska 2017-12-05 13:12:29 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 100 Burmistrza Mirosławca z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań Agnieszka Pilarska 2017-12-05 13:10:27 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/298/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie Lidia Cybulska 2017-12-05 12:12:27 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/299/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy i Miasta Mirosławiec instrumentem płatniczym Lidia Cybulska 2017-12-05 12:11:53 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/298/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie Lidia Cybulska 2017-12-05 12:10:09 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/297/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Mirosławiec na lata 2017-2026 Lidia Cybulska 2017-12-05 12:08:58 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 99/2017 Burmistrza Mirosławca z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na 2017 r. Agnieszka Pilarska 2017-12-05 09:42:18 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XXXV/296/2017 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2017 r. Lidia Cybulska 2017-12-05 07:45:45 edycja dokumentu