Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł Ewelina Łastowska 2018-05-28 07:36:42 edycja dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono umorzeń w kwocie przewyższającej 500 zł Ewelina Łastowska 2018-05-28 07:36:16 dodanie dokumentu
Strona główna Monika Kędzia 2018-05-28 07:04:53 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Monika Kędzia 2018-05-28 07:04:28 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Mirosławiec Lidia Cybulska 2018-05-25 13:57:40 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 31 Burmistrza Mirosławca z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec Kamila Chromińska 2018-05-25 13:08:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Burmistrza Mirosławca w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczacych projektu uchwały Rady Miejskiej w Mirosławcu w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec Monika Stąporek 2018-05-25 13:04:19 dodanie dokumentu
Strona główna Monika Kędzia 2018-05-25 11:15:09 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych Lidia Cybulska 2018-05-25 08:37:32 dodanie dokumentu
Projekt uchwałyzmieniającej uchwałę Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury ? Biblioteki Publicznej w Mirosławcu oraz nadania Statutu Lidia Cybulska 2018-05-25 08:34:51 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/329/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych Lidia Cybulska 2018-05-24 13:54:49 edycja dokumentu
UCHWAŁA NR XL/327/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Lidia Cybulska 2018-05-24 13:36:25 edycja dokumentu
Informacja o XLI posiedzeniu Rady Miejskiej w Mirosławcu Lidia Cybulska 2018-05-23 14:46:32 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 30 Burmistrza Mirosławca z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zamiany działek Kamila Chromińska 2018-05-22 10:49:07 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 30 Burmistrza Mirosławca z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie zamiany działek Kamila Chromińska 2018-05-22 10:46:14 dodanie dokumentu
Radna Anna Turska Lidia Cybulska 2018-05-22 08:32:18 edycja dokumentu
Radna Anna Turska Lidia Cybulska 2018-05-22 08:26:32 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 29 Burmistrza Mirosławca z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Monika Kędzia 2018-05-16 14:54:26 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 29 Burmistrza Mirosławca z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Monika Kędzia 2018-05-16 14:52:38 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 29 Burmistrza Mirosławca z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kamila Chromińska 2018-05-16 14:27:36 dodanie dokumentu
Radny Grzegorz Plewa Lidia Cybulska 2018-05-14 14:33:39 edycja dokumentu
Radny Wasilij Głuscow Lidia Cybulska 2018-05-14 14:32:56 edycja dokumentu
Radna Anna Turska Lidia Cybulska 2018-05-14 14:32:16 edycja dokumentu
Radny Paweł Krawczyk Lidia Cybulska 2018-05-14 14:29:17 edycja dokumentu
GIŚ.6730.7.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11 maja 2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie fermy brojlerów kurzych na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 6, 5/1 oraz 27 położonych w obrębie ewidencyjnym Próchnowo (0028), gm. Mirosławiec. Dariusz Bartosik 2018-05-11 07:35:06 edycja dokumentu
GIŚ.6730.7.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 11 maja 2018 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie fermy brojlerów kurzych na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 6, 5/1 oraz 27 położonych w obrębie ewidencyjnym Próchnowo (0028), gm. Mirosławiec. Dariusz Bartosik 2018-05-11 07:34:12 dodanie dokumentu
GIŚ.6733.5.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 maja 2018 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy podziemnej linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na dz. nr 6/2, 612, 621/3 i 623 położonych w obrębie M. Mirosławiec (0001) oraz na dz. nr 264 położonej w obrębie Mirosławiec 34 (0034). Dariusz Bartosik 2018-05-10 13:08:48 edycja dokumentu
GIŚ.6733.5.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 maja 2018 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy podziemnej linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na dz. nr 6/2, 612, 621/3 i 623 położonych w obrębie M. Mirosławiec (0001) oraz na dz. nr 264 położonej w obrębie Mirosławiec 34 (0034). Dariusz Bartosik 2018-05-10 13:08:13 dodanie dokumentu
GIŚ.6733.4.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 maja 2018 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy podziemnej linii kablowej SN-15 kV oraz budowy dwóch małogabarytowych stacji transformatorowych na dz. nr 15, 21/5, 31, 115/16, 558/10, 561/2, 612, 621/3, 694/21, 954/16 oraz 992 położonych w obrębie M. Mirosławiec (0001). Dariusz Bartosik 2018-05-10 12:49:51 edycja dokumentu
GIŚ.6733.4.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 maja 2018 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy podziemnej linii kablowej SN-15 kV oraz budowy dwóch małogabarytowych stacji transformatorowych na dz. nr 15, 21/5, 31, 115/16, 558/10, 561/2, 612, 621/3, 694/21, 954/16 oraz 992 położonych w obrębie M. Mirosławiec (0001). Dariusz Bartosik 2018-05-10 12:48:10 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR XL/331/2018 RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018r. Lidia Cybulska 2018-05-10 12:28:18 edycja dokumentu
GIŚ.6733.6.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 maja 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na dz. nr 158, 191/7, 191/17, 191/18 oraz 210 położonych w obrębie M. Mirosławiec (0001). Dariusz Bartosik 2018-05-10 12:20:32 edycja dokumentu
GIŚ.6733.3.2018.DB OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 09 maja 2018 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo wraz z oświetleniem na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 335/2 i 335/4 położonych w obrębie ew. Mirosławiec 34 (0034). Dariusz Bartosik 2018-05-10 12:19:49 edycja dokumentu
GIŚ.6733.6.2018.DB - OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 10 maja 2018 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej linii kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na dz. nr 158, 191/7, 191/17, 191/18 oraz 210 położonych w obrębie M. Mirosławiec (0001). Dariusz Bartosik 2018-05-10 12:19:12 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - stan na dzień 9.05.2018 r. Kamila Chałupczak 2018-05-09 11:19:47 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - stan na dzień 9.05.2018 r. Kamila Chałupczak 2018-05-09 11:16:53 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - stan na dzień 19.04.2018 r. Kamila Chałupczak 2018-05-09 11:15:45 edycja dokumentu
GIŚ.6733.3.2018.DB OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 09 maja 2018 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo wraz z oświetleniem na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 335/2 i 335/4 położonych w obrębie ew. Mirosławiec 34 (0034). Dariusz Bartosik 2018-05-09 08:14:02 edycja dokumentu
GIŚ.6733.3.2018.DB OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 09 maja 2018 r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa ścieżki pieszo-rowerowej do jeziora Kosiakowo wraz z oświetleniem na działkach oznaczonych geodezyjnie nr 335/2 i 335/4 położonych w obrębie ew. Mirosławiec 34 (0034). Dariusz Bartosik 2018-05-09 08:13:20 dodanie dokumentu
Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów na 2018 rok oraz ich aktualizacje Monika Kędzia 2018-05-08 13:33:17 dodanie dokumentu