Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
GIŚ.3220.4.2016.AM Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego Monika Kędzia 2017-06-26 13:03:27 dodanie dokumentu
GIŚ.6220.1.2017.AM Zawiadomienie o zakończeniu postepowania administracyjnego Monika Kędzia 2017-06-26 12:58:56 edycja dokumentu
GIŚ.6220.1.2017.AM Zawiadomienie o zakończeniu postepowania administracyjnego Monika Kędzia 2017-06-26 12:58:38 dodanie dokumentu
xxx Monika Kędzia 2017-06-26 10:42:23 usunięcie dokument
xxx Monika Kędzia 2017-06-26 10:41:09 dodanie dokumentu
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY I MIASTA MIROSŁAWIEC Monika Kędzia 2017-06-26 10:06:20 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mirosławiec dla Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mirosławcu Lidia Cybulska 2017-06-22 15:35:42 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii do projektu planu aglomeracji Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-06-22 15:35:27 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-06-22 15:35:18 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mirosławiec w 2015 roku Lidia Cybulska 2017-06-22 15:35:08 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu nieruchomości gminnej Lidia Cybulska 2017-06-22 15:34:59 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok Lidia Cybulska 2017-06-22 15:34:47 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mirosławiec na 2015 rok Lidia Cybulska 2017-06-22 15:34:36 edycja dokumentu
projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec środków stanowiących fundusz sołecki. Lidia Cybulska 2017-06-22 15:34:25 edycja dokumentu
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Lidia Cybulska 2017-06-22 15:34:12 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok Lidia Cybulska 2017-06-22 15:33:59 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany studnium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-06-22 15:32:48 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystapienia Gminy i Miasta Mirosławiec do Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Drawy" na okres programowania 2014-2020 Lidia Cybulska 2017-06-22 15:32:29 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kieorwnika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirosławcu Lidia Cybulska 2017-06-22 15:32:19 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok Lidia Cybulska 2017-06-22 15:32:08 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników Lidia Cybulska 2017-06-22 15:31:57 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Mirosławcu za 2014 rok Lidia Cybulska 2017-06-22 15:31:48 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Mirosławcu za 2014 rok Lidia Cybulska 2017-06-22 15:31:38 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu Gminy i Miasta Mirosławiec za 2014 rok Lidia Cybulska 2017-06-22 15:31:27 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mirosławca Lidia Cybulska 2017-06-22 15:31:14 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii uznania lasów stanowiących własność Skarbu Państwa za lasy ochronne Lidia Cybulska 2017-06-22 15:31:02 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały rady Miejskiej w Mirosławcu Lidia Cybulska 2017-06-22 15:30:49 edycja dokumentu
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych Lidia Cybulska 2017-06-22 15:30:40 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Mirosławiec na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Lidia Cybulska 2017-06-22 15:30:28 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zasad ustalania stypendiów za wybitne osiągnięcia w sporcie i nauce. Lidia Cybulska 2017-06-22 15:30:17 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mirosławiec oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków Lidia Cybulska 2017-06-22 15:30:07 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Lidia Cybulska 2017-06-22 15:29:56 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały uznającej za użytki ekologiczne terenów administrowanych przez Nadleśnictwo Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-06-22 15:29:44 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przyznania pomocy finansowej dla powiatu Wałeckiego za realizację zadania pn. "Budowa chodnika wzdłuż drogi 2308z w miejscowości Piecnik" Lidia Cybulska 2017-06-22 15:29:32 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczne i, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Mirosławiec. Lidia Cybulska 2017-06-22 15:29:20 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok Lidia Cybulska 2017-06-22 15:29:08 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do wspólnej realizacji projektu wraz z Powiatem Drawskim, Powiatem Wałeckim i Gminą Kalisz Pomorski dotyczącego zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1984Z Poźrzadło Wielkie-stara Studnica-Orle-Mirosławiec" Lidia Cybulska 2017-06-22 15:28:55 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy i Miasta Mirosławiec do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej Lidia Cybulska 2017-06-22 15:28:42 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały uznającej za użytki ekologiczne terenów administrowanych przez Nadleśnictwo Mirosławiec Lidia Cybulska 2017-06-22 15:28:33 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Mirosławiec na 2015 rok Lidia Cybulska 2017-06-22 15:28:23 edycja dokumentu