Urząd Miejski w Mirosławcu

 ul. Wolności 37
78-650 Mirosławiec
tel.: +48 (67) 259 50 42       

NIP: 765 100 33 97 REGON:00124 15 40
TERYT: 3217033

Adres elektronicznej skrzynki podawczej na E-PUAP:
/3217033/skrytka  


email: urzad@miroslawiec.pl

Kontakt do pracowników Urzędu

Dane dla kontrahentów do wystawiania faktur:
GMINA I MIASTO MIROSŁAWIEC

NIP:  765 160 34 18
REGON: 570791508

Zarządzenie nr 35/2012

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Burmistrza Mirosławca Piotr Pawlik

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 22/2011 w sprawie zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu

Status Uchylone

Treść

ZARZĄDZENIE NR 35

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 marca 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu

Na podstawie art. 33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 22 Burmistrza Mirosławca z 1 kwietnia 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Mirosławcu , wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 ust. 1 pkt. 11 otrzymuje brzmienie:

„11)  samodzielne stanowisko ds. kontroli zarządczej - KW;”;

2) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2.  Referatami kierują kierownicy.”;

3) w § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.  W skład urzędu wchodzi Straż Miejska, którą kieruje Komendant.”;

4) w § 19 ust. 2 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

„5)  stanowiska ds. kontroli zarządczej;”;

5) w § 21 ust. 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1)  opracowywanie projektów aktów wewnętrznych regulujących strukturę i zasady działania Urzędu oraz aktualizowanie obowiązujących aktów wewnętrznych;”;

6) w § 21 ust. 1 pkt. 10 otrzymuje brzmienie:

„10)  realizacja przyjętej w Urzędzie polityki kadrowej;”;

7) w § 21 ust. 1 uchyla się pkt. 11.

8) do § 21 ust. 1 po pkt. 20 dodaje się pkt. 21-24 w brzmieniu:

„21)  organizacja, koordynacja służby przygotowawczej dla nowozatrudnionych pracowników;

22) prowadzenie i koordynacja spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi składanymi do Burmistrza przez osoby zobowiązane;

23) prowadzenie, organizacja i koordynacja rozpatrywania skarg i wniosków składanych do Burmistrza i Rady Miejskiej;

24) prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych, w tym:

a) sporządzanie wniosków o zgłoszeniu zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych

b) prowadzenie rejestru zgłaszanych wniosków,

c) organizacja zabezpieczania danych osobowych;

d) kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;

e) prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych w oparciu o przepisy prawne przyjęte w regulaminach wewnętrznych.”;

9) do § 23 ust. 1 po pkt. 21 dodaje się pkt. 22 w brzmieniu:

„22)  realizacja zadań w zakresie obronności kraju.”;

10) w § 26 uchyla się pkt. 13.

11) w § 26 pkt. 21 otrzymuje brzmienie:

„21)  prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego stanowionego przez Radę Miejską oraz uchwał Rady Miejskiej w postaci elektronicznej i udostępnianie do wglądu Dzienników Ustaw, Monitorów Polskich, Dzienników Urzędowych Województwa Zachodniopomorskiego oraz aktów prawa miejscowego;”;

12) § 27 otrzymuje brzmienie:

„§ 27.  Do zadań Referatu Gospodarki, Inwestycji i Środowiska należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ustalenia lokalizacji celu publicznego;

2) prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym w zakresie realizacji planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;

3) opracowywanie planów i programów rozwoju miasta i gminy;

4) opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych oraz limitów wydatków inwestycyjnych, w tym również sporządzenie okresowych sprawozdań z realizacji zadań inwestycyjnych;

5) realizacja zadań wynikających z ustawy prawo budowlane;

6) przygotowanie, realizacja procesów inwestycyjno – remontowych oraz sprawowanie nadzoru nad inwestycjami realizowanymi przez Gminę;

7) nadzór nad funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego;

8) nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem infrastruktury technicznej Gminy oraz koordynowanie działań w zakresie gospodarki energetycznej oraz cieplnej;

9) prowadzenie spraw związanych z zajęciem pasa drogowego;

10) utrzymanie i ochrona dróg gminnych oraz pozostałej infrastruktury drogowej;

11) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;

12) prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych;

13) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy;

14) regulacja stanów prawnych nieruchomości;

15) komunalizacja mienia;

16) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem podziałów nieruchomości stanowiących własność Gminy;

17) przygotowanie do sprzedaży wolnych nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych;

18) przeprowadzanie procedury w zakresie opłat adiacenckich;

19) prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem, organizacją i przeprowadzaniem przetargów na sprzedaż, oddanie w wieczyste użytkowanie oraz dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy;

20) administrowanie cmentarzami komunalnymi;

21) prowadzenie spraw związanych z nazewnictwem ulic i placów, nadawanie nieruchomościom numeracji porządkowej;

22) prowadzenie spraw w zakresie ustalania nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz zmiany granic;

23) prowadzenie spraw związanych z reklamami na mieniu;

24) prowadzenie spraw organizacyjnych związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na podstawie materiałów przygotowanych przez osoby merytorycznie odpowiedzialne w danym referacie;

25) administrowanie nieruchomościami, środkami trwałymi i ruchomymi wraz z zabezpieczeniem i utrzymaniem ich należytego stanu;

26) realizacja polityki mieszkaniowej Gminy;

27) prowadzenie i koordynowanie działań na rzecz pozyskiwania bezzwrotnej pomocy finansowej;

28) pomoc oraz udział w powstawaniu i wdrażaniu projektów współfinansowanych z bezzwrotnej zagranicznej pomocy finansowej;

29) analiza oraz weryfikowanie możliwości pozyskania bezzwrotnych środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, a w szczególności Unii Europejskiej, na zadania zapisane w budżecie Gminy;

30) ochrona przyrody oraz ochrona i kształtowanie środowiska;

31) prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami;

32) nadzór w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, składowisk i unieszkodliwiania odpadów, w tym komunalnych i niebezpiecznych;

33) prowadzenie spraw oraz nadzór nad gospodarką wodną i funkcjonowaniem gospodarki wodociągowo – kanalizacyjnej, nad przestrzeganiem przepisów w zakresie gospodarki wodno – ściekowej;

34) nadzór nad utrzymaniem terenów zieleni i gospodarką leśną;

35) ochrona zwierząt;

36) prowadzenie spraw wynikających z ustawy prawo łowieckie;

37) prowadzenie spraw związanych z rolnictwem, ochroną gruntów rolnych, ochroną roślin uprawnych oraz nadzorem nad uprawą maku i konopi włóknistych;

38) prowadzenie ewidencji mienia komunalnego;

39) działalność w zakresie telekomunikacji.”;

13) w § 28 pkt. 11 otrzymuje brzmienie:

„11)  opracowywanie rocznych programów współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi  działalność pożytku publicznego;”;

14) do § 28 po pkt. 11 dodaje się pkt. 11a w brzmieniu:

„11a)  realizacja zadań wynikających z ustawy o działalnosci pożytku publicznego i wolontariacie;”;

15) w § 28 uchyla się pkt. 12.

16) w § 28 pkt. 16 otrzymuje brzmienie:

„16)  współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej i klubami sportowymi w zakresie upowszechniania i rozwoju sportu oraz aktywnego wypoczynku;”;

17) w § 28 uchyla się pkt. 17.

18) w § 28 pkt. 18 otrzymuje brzmienie:

„18)  organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz współpraca z Ośrodkiem Kultury oraz radami sołeckimi i innymi jednostkami gminnymi w zakresie organizacji różnego rodzaju obchodów i imprez związanych z miastem i gminą;”;

19) w § 28 pkt. 25 otrzymuje brzmienie:

„25)  prowadzenie ewidencji instytucji kultury, dokonywanie wpisu i wykreślanie z ewidencji oraz prowadzenie spraw związanych z instytucjami kultury;”;

20) w § 28 pkt. 28 otrzymuje brzmienie:

„28)  sprawowanie nadzoru merytorycznego oraz współpraca z instytucjami kultury,”;

21) do § 30 pkt. 1 lit. a po tiret - dodaje się tiret 3-4 w brzmieniu:

„- przygotowywanie do realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza realizowanych na rzecz wojsk sojuszniczych;

- opracowywanie planów przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia w gminie na potrzeby obronne państwa; ”;

22) w § 30 pkt. 2 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d)  rejestrowanie i przechowywanie dokumentacji niejawnej.”;

23) do § 30 po pkt. 5 dodaje się pkt. 6 w brzmieniu:

„6)  realizacja zadań wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawy o zgromadzeniach.”;

24) § 31 otrzymuje brzmienie:

„§ 31. Do zadań na stanowisku ds. kontroli zarządczej należy w szczególności:

1) badanie zgodności działania kontrolowanej jednostki z obowiązującymi przepisami prawa,

2) ujawnienie złej organizacji pracy, niegospodarności oraz braku celowości działania kontrolowanej jednostki,

3) badanie prawidłowości, skuteczności i trafności podjętych rozwiązań i działań oraz sposobów ich realizacji należących do zadań własnych i zleconych,

4) sprawdzanie przestrzegania realizacji procedur prawidłowości dokonywanych wydatków ze środków publicznych,

5) zbieranie i przedstawianie Burmistrzowi bieżącej, obiektywnej informacji niezbędnej do doskonalenia działalności urzędu i jednostek podległych oraz usprawnienia funkcji nadzoru, kontroli i koordynacji,

6) ustalenie i wykazywanie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych, jak również wskazanie sposobów umożliwiających usunięcie stwierdzonych negatywnych zjawisk.”;

25) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

26) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

27) W załączniku nr 4 § 3 uchyla się ust. 2.

28) w załączniku nr 4 § 4 uchyla się ust. 2.  

29) w załączniku nr 4 § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8.  Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem opracowane przez pracowników Urzędu  parafują kierownicy referatów, bądź samodzielne stanowiska i przedkładają wraz z opinią prawną radcy prawnego i po akceptacji Sekretarza, bądź Burmistrza do Biura Rady Miejskiej w wersji wydruku i wersji pliku XML.”;

30) w załączniku nr 4 § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10.  Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem posiadające parafkę autora, radcy prawnego oraz aprobatę Burmistrza lub Sekretarza podlegają rejestracji w zbiorze „Projektów uchwał Rady Miejskiej” w Biurze Rady Miejskiej oraz podlegają publikacji w BIP.”;

31) w załączniku nr 4 § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13.  Projekty zarządzeń przed podpisaniem przez Burmistrza winny posiadać akceptację radcy prawnego oraz Sekretarza, a projekty zarządzeń dotyczące finansów gminy Skarbnika.”;

32) w załączniku nr 5 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.  Wyznacza się stanowisko kierownika Referatu Organizacyjno-Prawnego, jako koordynatora Biuletynu Informacji Publicznej.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 marca 2012 r.

WYKAZ STANOWISK PRACY W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W MIROSŁAWCU

L.p.

stanowiska

etat

rodzaj stanowiska

1.

Burmistrz


1

kierownicze

2.

Zastępca Burmistrza

będący jednocześnie kierownikiem referatu Gospodarki, Inwestycji i Środowiska

1

kierownicze

3.

Skarbnik


1

kierownicze

4.

Sekretarz


1

kierownicze urzędnicze

5.

stanowisko

ds. zarządzania kryzysowego

1

urzędnicze

6.

stanowisko

ds. kontroli zarządczej

0,5

urzędnicze

razem etaty

4,5


II. REFERAT FINANSOWY

L.p.

stanowiska

etat

rodzaj stanowiska

1

kierownik

GŁÓWNY KSIĘGOWY

1

urzędnicze kierownicze

2

stanowisko

ds. księgowości budżetowej

1

urzędnicze

3

stanowisko

ds. windykacji i księgowości budżetowej

1

urzędnicze

4

stanowisko

ds. księgowości podatkowej

1

urzędnicze

5

stanowisko

ds.podatków i opłat lokalnych

2

urzędnicze

razem etaty

6


III. REFERAT ORGANIZACYJNO - PRAWNY, w tym Biuro Rady Miejskiej

L.p.

stanowiska

etat

rodzaj stanowiska

1.

kierownik

sprawy kadrowe

1

kierownicze urzędnicze

2

radca prawny


1

urzędnicze

3

stanowisko

ds. organizacyjnych i sekretariatu

1

urzędnicze

4

stanowisko

ds. informatyki

1

urzędnicze

5

stanowisko

ds. biura Rady i archiwum

1

pomocnicze

6

stanowisko

ds. biura obsługi interesantów

1

pomocnicze

7

stanowisko

ds administracyjnych

0,5

urzędnicze

8

sprzątaczka


1,5

obsługi

9

goniec


0,5

obsługi

razem etaty

8,5


IV. REFERAT OŚWIATY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

L.p.

stanowisko

etaty

rodzaj stanowiska

1

kierownik

sprawy oświaty i zdrowia

1

kierownicze urzędnicze

2

stanowisko

ds. przedsiębiorczości, organizacji pozarządowych i sportu

1

urzędnicze

3

stanowisko

ds.promocji, turystyki,kultury

1

urzędnicze

razem etaty

3


V. REFERAT GOSPODARKI INWESTYCJI I ŚRODOWISKA

L.p.

stanowiska

etat

rodzaj stanowiska

1

stanowisko

ds. budownictwa i planowania przestrzennego

1

urzędnicze

2

stanowisko

ds. gospodarki komunalnej i inwestycji

1

urzędnicze

3

stanowisko

ds.zamówień publicznych i gospodarki komunalnej

1

urzędnicze

4

stanowisko

ds. ochrony środowiska, leśnictwa i rolnictwa

1

urzędnicze

5

stanowisko

ds. gospodarki gruntami i planowania przestrzennego

1

urzędnicze

6

stanowisko

pozyskiwania środków zewnętrznych

1

urzędnicze

8

konserwator


1

obsługi

9

robotnik gospodarczy


1

obsługi

razem etaty

8


VI. URZĄD STANU CYWILNEGO

L.p.

stanowisko

etaty

rodzaj stanowiska

1

kierownik

sprawy obywatelskie

1

kierownicze urzędnicze

razem etaty

1


VII. STRAŻ MIEJSKA

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35

Burmistrza Mirosławca

z dnia 30 marca 2012 r.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY I MIASTA W MIROSŁAWCU

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij