Nowoczesna szkoła - dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu

Ogłoszenie nr 552365-N-2017 z dnia 2017-07-17 r.

Gmina i Miasto Mirosławiec: Nowoczesna szkoła - dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
„Nowoczesna szkoła – dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego i projektu nr RPZP.09.05.00 – 32 – 0001/16 p.n.: „Nowoczesna szkoła – przebudowa wraz z wyposażeniem Szkoły Podstawowej w Mirosławcu z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach Kontraktu Samorządowego pt.: „Metalowa dźwignia regionu” – rozwój gospodarczy obszaru powiatu wałeckiego poprzez realizacje Kontraktu Samorządowego, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Mirosławiec, krajowy numer identyfikacyjny 57079150800000, ul. ul. Wolności 37 , 78650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 672 595 042, , e-mail tomw81@wp.pl, , faks 672 595 042.
Adres strony internetowej (URL): www.miroslawiec.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
http://www.bip.miroslawiec.pl/zamowienia


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://www.bip.miroslawiec.pl/zamowienia


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie pisemnej adres: Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78 – 650 Mirosławiec (Biuro Obsługi Interesanta – pokój nr 1)
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

 


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nowoczesna szkoła - dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu
Numer referencyjny: GIŚ.271.12.2017.AS.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, oznakowanego wyposażenia do Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.Zadanie p.n.: „Nowoczesna szkoła – dostawa wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu” zostało podzielone na trzy części: Część I: „Dostawa mebli do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu”. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę i transport gotowych, nowych elementów zamówienia do placówki oświatowej Zamawiającego – Użytkownika: Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu, reprezentowaną przez Dyrektora: Krystynę Górniak, ul. Wolności 21, 78 – 650 Mirosławiec.Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia większych gabarytowo elementów (np. mebli) przed dokonaniem końcowego odbioru w miejscu dostawy. Część II:„Dostawa drobnego wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu”. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę i transport gotowych, nowych elementów zamówienia do placówki oświatowej Zamawiającego – Użytkownika: Szkoły Podstawowej w Mirosławcu, reprezentowaną przez Dyrektora: Krystynę Górniak, ul. Wolności 21, 78 – 650 Mirosławiec. Część III: „Dostawa sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu”. Zakres zamówienia obejmuje: dostawę, transport, montaż, instalację nowego wyposażenia informatycznego do placówki Zamawiającego – Użytkownika: Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu, reprezentowaną przez Dyrektora: Krystynę Górniak, ul. Wolności 21, 78 – 650 Mirosławiec

II.5) Główny kod CPV: 39160000-1
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

30195000-2

39530000-6

39515400-9

30213100-6

39292000-5II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 243085,36
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 28
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Terminy dostawy przedmiotu zamówienia z podziałem na poszczególne części zostały określone w dokumentacji przetargowej

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
Informacje dodatkowe Nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Nie dotyczy

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom - Opis produktów/rozwiązań równoważnych - jeżeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie (zgodnie z Rozdziałem III, pkt 3.4.W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. dokument.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1)formularz oferty zgodnie z Rozdziałem XV pkt 15.3. SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2)oświadczenie, zgodne z Rozdziałem VI pkt 6.2. SIWZ W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3)odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale XV pkt 15.5. zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział VII pkt 7.1. SIWZ); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 4)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom oraz firmy Podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 5)Kalkulacja cenowa, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3a – 3c do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie, Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji i rękojmi

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1)zmiany w kolejności i terminach dostawy wymuszone: okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć; inną okolicznością prawną, ekonomiczną lub techniczną skutkującą niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ; przez Siłę Wyższą, tj. okoliczności o charakterze wyjątkowym, których Strony w trakcie zawierania Umowy nie były w stanie przewidzieć, ani im zapobiec, w szczególności katastrofy spowodowane przez siły przyrody, takie jak: huragany, intensywne opady deszczu, opady śniegu, powodzie, trzęsienia ziemi, skażenia radioaktywne i inne oraz zaburzenia życia zbiorowego, jak: strajk powszechny lub strajki branżowe, rozruchy, wojna i inne, które zaistniały po podpisaniu niniejszej Umowy; 2)zmiany wynagrodzenia wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT; 3)za uprzednią zgodą Zamawiającego, zmiany sprzętu wskazanego w ofercie, jeżeli zaproponowany sprzęt nie będzie dostępny na rynku z powodu zaprzestania jego produkcji oraz pod warunkiem, że oferowany sprzęt spełni wymagania określone w SIWZ i nie spowoduje to zmiany ceny ani terminu dostawy. Dokonanie zmian, o których mowa powyżej wymaga podpisania aneksu do umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-07-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1)W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2)Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. 3)W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. 4)Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. Wykonawcy zagraniczni: 1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem VI pkt 6.7. ppkt 1 SIWZ do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane zamiast dokumentu: 1)o którym mowa w § 5 pkt 4 ww. Rozporządzenia: składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2.Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. 4.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 7.1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 7.2.Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 7.1. należy dołączyć do oferty. 7.3.Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kieruje do pełnomocnika. 7.4.Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z SIWZ. 7.5.Sposób składania dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został określony w Rozdziale VI niniejszej SIWZ. 7.6.Wspólnicy spółki cywilnej są Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 7.1. – 7.5. 7.7.Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: 1)zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia; 2)określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy; 3)czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr:

1

Nazwa:

Dostawa mebli do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I: „Dostawa mebli do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu”. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę i transport gotowych, nowych elementów zamówienia do placówki oświatowej Zamawiającego – Użytkownika: Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Mirosławcu, reprezentowaną przez Dyrektora: Krystynę Górniak, ul. Wolności 21, 78 – 650 Mirosławiec.Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia większych gabarytowo elementów (np. mebli) przed dokonaniem końcowego odbioru w miejscu dostawy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39160000-1,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 125406,96
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji i rękojmi

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:Terminy dostawy przedmiotu zamówienia z podziałem na poszczególne części zostały określone w dokumentacji przetargowej.
 

Część nr:

2

Nazwa:

Dostawa drobnego wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II:„Dostawa drobnego wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu”. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę i transport gotowych, nowych elementów zamówienia do placówki oświatowej Zamawiającego – Użytkownika: Szkoły Podstawowej w Mirosławcu, reprezentowaną przez Dyrektora: Krystynę Górniak, ul. Wolności 21, 78 – 650 Mirosławiec.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30195000-2, 39530000-6, 39515400-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 36926,40
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji i rękojmi

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE: Terminy dostawy przedmiotu zamówienia z podziałem na poszczególne części zostały określone w dokumentacji przetargowej

                                                                                                                                                                                                                                 /-/Burmistrz Mirosławca

Ogłoszenie nr 500003966-N-2017 z dnia 17-07-2017 r.

Mirosławiec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 552365-N-2017
Data: 17/07/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Mirosławiec, Krajowy numer identyfikacyjny 57079150800000, ul. ul. Wolności 37, 78650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 672 595 042, e-mail tomw81@wp.pl, faks 672 595 042.
Adres strony internetowej (url): www.miroslawiec.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: Zalącznik nr 1 - Informacje dotyczące ofert częściowych
Punkt:
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr: 3 Nazwa: Dostawa sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu 1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część III:„Dostawa sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej w Mirosławcu”. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę, transport, montaż, instalację nowego wyposażenia informatycznego do placówki oświatowej Zamawiającego – Użytkownika: Szkoły Podstawowej w Mirosławcu, reprezentowaną przez Dyrektora: Krystynę Górniak, ul. Wolności 21, 78 – 650 Mirosławiec. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30213100-6, 39292000-5 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 80 752,00 Waluta: PLN 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 28 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert: Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Okres gwarancji i rękojmi 40,00 6) INFORMACJE DODATKOWE: Terminy dostawy przedmiotu zamówienia z podziałem na poszczególne części zostały określone w dokumentacji przetargowej

 

                                                                                                                                                                                                                                                   /-/ Burmistrz Mirosławca

                                          
 

Ogłoszenie nr 500004683-N-2017 z dnia 21-07-2017 r.

Mirosławiec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 552365-N-2017
Data: 17/07/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Mirosławiec, Krajowy numer identyfikacyjny 57079150800000, ul. ul. Wolności 37, 78650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 672 595 042, e-mail tomw81@wp.pl, faks 672 595 042.
Adres strony internetowej (url): www.miroslawiec.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2.
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:2017-07-26, godzina: 10:00 Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie. Wskazać powody: - Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:2017-07-31, godzina: 10:00 Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie. Wskazać powody: - Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski

                                                                                                                                                                                                                                             /-/ Burmistrz Mirosławca

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie o zamowieniu.pdf (PDF, 317KB) 2017-07-17 14:36:27 317KB 67 razy
2 Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf (PDF, 164KB) 2017-07-17 14:36:46 164KB 78 razy
3 Ogloszenie o zmianie ogloszenia II.pdf (PDF, 163KB) 2017-07-21 11:04:04 163KB 71 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 497KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-17 14:38:27 497KB 207 razy
2 Zalacznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty.doc (DOC, 2.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-17 14:38:50 2.0MB 163 razy
3 Zalacznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (DOC, 2.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-17 14:39:11 2.0MB 145 razy
4 Zalacznik nr 3a do SIWZ - kalkulacja cenowa cz. I.doc (DOC, 2.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-17 14:39:32 2.0MB 211 razy
5 Zalacznik nr 3b do SIWZ - kalkulacja cenowa cz. II.doc (DOC, 2.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-17 14:39:53 2.0MB 181 razy
6 Zalacznik nr 3c do SIWZ - kalkulacja cenowa cz. III.doc (DOC, 2.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-17 14:40:16 2.0MB 177 razy
7 Zalacznik nr 4a do SIWZ - wzor umowy cz. I - II.pdf (PDF, 302KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-17 14:40:45 302KB 141 razy
8 Zalacznik nr 4b do SIWZ - wzor umowy cz. III.pdf (PDF, 302KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-17 14:41:21 302KB 139 razy
9 Zalacznik nr 5 do SIWZ - projet budowlany, wyposazenie.7z (7Z, 4.7MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-17 14:42:03 4.7MB 196 razy
10 Zalacznik nr 6 do SIWZ - wzor protokolu odbioru.pdf (PDF, 240KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-07-17 14:42:30 240KB 142 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zapytania Wykonawców I.pdf (PDF, 266KB) 2017-07-20 14:40:26 266KB 112 razy
2 Zmiana SIWZ I.pdf (PDF, 261KB) 2017-07-21 11:04:30 261KB 113 razy
3 Zapytania Wykonawców II - cz. I.pdf (PDF, 408KB) 2017-07-21 11:52:50 408KB 118 razy
4 Zapytania Wykonawców III - cz.. I i II.pdf (PDF, 263KB) 2017-07-24 11:33:23 263KB 73 razy
5 Zapytania Wykonawców IV - cz. II.pdf (PDF, 262KB) 2017-07-24 11:58:21 262KB 68 razy
6 Zapytania Wykonawców V - cz. I.pdf (PDF, 260KB) 2017-07-26 13:30:07 260KB 66 razy
7 Zapytania Wykonawców VI - cz. I.pdf (PDF, 260KB) 2017-07-26 13:30:28 260KB 66 razy
Wynik postępowania
1 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej BIP.pdf (PDF, 189KB) 2017-08-24 12:47:33 189KB 56 razy
2 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej cz. II BIP.pdf (PDF, 188KB) 2017-08-24 12:48:29 188KB 46 razy
3 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej cz. III BIP.pdf (PDF, 182KB) 2017-08-24 12:49:15 182KB 49 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 213KB) 2017-07-31 11:47:57 213KB 6 razy
2 W zalaczeniu przykladowy wzor oswiadczenia.doc (DOC, 2.0MB) 2017-07-31 11:48:26 2.0MB 53 razy
3 31_07_2017_12_37_39_Informacja z otwarcia ofert.pdf (PDF, 215KB) 2017-07-31 12:37:39 215KB 62 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 17-07-2017 14:36:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 17-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 24-08-2017 12:49:15