Przebudowa ul. Sprzymierzonych w m. Mirosławiec, odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 177 do istniejącego przepustu

 

Ogłoszenie nr 66305 - 2017 z dnia 2017-04-13 r.

Mirosławiec: Przebudowa ul. Sprzymierzonych w m. Mirosławiec, odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 177 do istniejącego przepustu
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak


Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Mirosławiec, krajowy numer identyfikacyjny 57079150800000, ul. ul. Wolności  37, 78650   Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 672 595 042, e-mail tomw81@wp.pl, faks 672 595 042.
Adres strony internetowej (URL): www.miroslawiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
http://www.bip.miroslawiec.pl/zamowienia


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga, aby oferta została złożona w formie pisemnej adres: Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78 – 650 Mirosławiec (Biuro Obsługi Interesanta – pokój nr 1)
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Sprzymierzonych w m. Mirosławiec, odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 177 do istniejącego przepustu
Numer referencyjny: GIŚ.271.1.2017.AS.
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich częściII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: „Przebudowa ul. Sprzymierzonych w m. Mirosławiec, odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 177 do istniejącego przepustu” zostało podzielone na dwie części: Część I: „Przebudowa ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 177)”. Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje: Branża drogowa (na ul. Sprzymierzonych, działka nr 854): powierzchnia rozbiórki: rozebranie krawężników betonowych ok. 559m, rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych ok. 21,45m2; rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej ok. 589,32m2; rozebranie obrzeży trawnikowych ok. 262m; rozebranie nawierzchni z betonu grubości 15 cm ok. 16,90m2; rozebranie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej ok. 14,00m2; powierzchnia zabudowy: jezdnia: koryto (poszerzenie) ok. 121m2; profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne ok. 121 m2, warstwy odsączające o grubości po zagęszczeniu 15 cm ok. 121 m2, podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa dolna po zagęszczeniu 15 cm ok. 210 m2 podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna po zagęszczeniu 8 cm ok. 121 m2 oczyszczenie nawierzchni drogowej ok. 1813,60 m2, skropienie nawierzchni emulsją ok. 1813,60 m2, frezowanie nawierzchni asfaltowej ok. 1813,60 m2, warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne ok. 1813,60 m2, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną ok. 235,06 t, nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych (warstwa ścieralna) o grubości po zagęszczeniu 5 cm ok. 1883,10 m2, zjazdy: korytowanie ok. 314 m2, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne ok. 314 m2, warstwy odsączające o grubości po zagęszczeniu 15 cm ok. 314 m2, podbudowa betonowa po zagęszczeniu 12 cm ok. 314 m 2, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, kostka prostokątna w kolorze czerwonym ok. 314 m2, chodniki: warstwy odcinające po zagęszczeniu 10 cm ok. 855 m2, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm, kostka prostokątna w kolorze szarym i czerwonym (dwa pierwsze rzędy od krawężnika) ok. 855 m2, obrzeża betonowe ok. 295,50 m, krawężniki: ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm ok. 425,50 m, ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x22 cm ok. 158,50 m, ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 10x25 cm ok. 126,50 m, ściek uliczny z kostki betonowej szerokości 20 cm ok. 401,75 m, roboty wykończeniowe: remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej na parkingu ok. 108 m2, wykonanie trawników ok. 160 m2, regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych ok. 11 szt. Branża sanitarna (kanalizacja deszczowa) – na ul. Sprzymierzonych, działka nr 854, 852, 839: roboty ziemne: wykopy liniowe pod kanał ok. 411,84 m3, wykopy liniowe pod przykanaliki ok. 60,00 m3, umocnienie ścian wykopów ok. 1294 m2, podłoża pod kanały z materiałów sypkich grubości 20 cm ok. 53,76 m3, kanały z rur PVC Ø 315 ok. 286 m, kanały z rur PVC Ø 200 ok. 50 m, podłoża pod kanały z materiałów sypkich grubości 20 cm – zasypka ok. 53,76 m3, zasypanie wykopów ok. 339,94 m3, zagęszczenie nasypów ok. 340m3, studzienki niewłazowe o głębokości do 2,0 m 425 mm z przykryciem stożkiem betonowymi włazem szt. 9; separator Ø 1500 z włazem i osadnikiem Qn=30dm3/s – szt. 1 wylot betonowy szt. 1, próba wodna szczelności – ilość 2, studzienki uliczne ściekowe krawężnikowe z osadnikiem bez syfonu szt. 14 – roboty wykończeniowe – odtworzenie nawierzchni brukowych ok. 436,50 m2, obsługa geodezyjna. Część nr II: „Budowa sieci oświetlenia ulicznego ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu (w stronę j. Kosiakowo – ostatni odcinek)” na ul. Sprzymierzonych (działka nr 854, 852/19, 852/23, 371/3, 371/4): Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje: Branża elektryczna: ręczne i mechaniczne kopanie rowów dla kabli; mechaniczne przepychanie pod drogami i nasypami rur; układanie w wykopie rur ochronnych z PCW; układanie w wykopach kabli YAKY 4x35 - 800m; układanie bednarki o przekroju 120 mm2 ; układanie w rurach i słupach kabli YAKY 4x35; obróbka na sucho kabli; zasypanie rowów kablowych; montaż uziomów; słup oświetleniowy stalowy ocynkowany okrągły stożkowy, wysokości 8 m, wkopywany z wysięgnikiem – 6 szt., oprawy oświetleniowe uliczne 70W do lamp sodowych z układem redukcji mocy - 6 szt., słup oświetleniowy aluminiowy 1 = 6m, anodowany na kolor inox, okrągły, stożkowy, zabezpieczony elastomerem poliuretanowym, z wysięgnikiem jednoramiennym, z podstawą plus fundament betonowy - 13 szt.; oprawy oświetleniowe LED 60W z redukcją strumienia światła - 13 szt., tabliczki bezpiecznikowe, wciąganie przewodów w wysięgnik, podłączenie przewodów, wykonanie badań i pomiarów: badanie linii kablowej NN - 4 żyłowej, pomiar uziemienia, badania i pomiary instalacji uziemiające, badanie skuteczności zerowania, obsługa geodezyjna.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45100000-8, 45230000-8, 45233000-9, 45231400-9, 45316110-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 919118
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego o wartości dla części I do 400 000 zł i dla części II do 50 000 zł
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 20/10/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a)posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż: dla części I – 300 000 zł; dla części II – 60 000 zł.
Informacje dodatkowe UWAGA: W przypadku składania oferty na: I i II część zamówienia: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 360 000 zł. UWAGA: W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ( za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że: wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: dla części I: minimum dwie roboty budowlane, polegające na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z infrastrukturą techniczną (sieć wod. – kan.)o wartości nie mniejszej niż 300 000 zł brutto; dla części II:minimum jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie oświetlenia drogowego lub ulicznego o wartości nie mniejszej niż 80 000 zł brutto. Wykonawca nie może sumować kilku robót budowlanych o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek mogą spełniać Wykonawcy łącznie. b)dysponuje lub będzie dysponować minimum jedną osobą na każde z wymienionych poniżej stanowisk: dla części I: Kierownik robót drogowych: Wymagane kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Kierownik robót sanitarnych: Wymagane kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zamawiający dopuszcza łączenie powyższych stanowisk tylko pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji dla danych stanowisk. dla części II: Kierownik robót elektrycznych: Wymagane kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych. UWAGA: W celu uniknięcia wątpliwości prosi się o podanie daty wydania uprawnień i o dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia. Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór przykładowego oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 20 do SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a)informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten/ci z Wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. b)wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. c)wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej (dokumenty wymienione w Rozdziale V, pkt 5.1. ppkt 2), Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom, tj. opis materiałów i produktów równoważnych – jeżeli Wykonawca przewiduje ich zastosowanie (w przypadku, o którym mowa w Rozdziale III pkt 3.2.10 ppkt 16). W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. dokument..

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1)formularz oferty zgodnie z Rozdziałem XV pkt 15.3. SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2)oświadczenie, zgodne z Rozdziałem VI pkt 6.1. SIWZ; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3)oświadczenie, zgodne z Rozdziałem VI pkt 6.2. SIWZ W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4)zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem VI pkt 6.6. ppkt 2 SIWZ , jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na I i II część zadania, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; wzór przykładowego pisemnego zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi załącznik nr 4a i 4b do SIWZ. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5)odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale XV pkt 15.5. zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział VII pkt 7.1. SIWZ); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 6)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom oraz firmy Podwykonawców (jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości: w części I: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych); w części II: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego. UWAGA: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, powinien zsumować odpowiednie kwoty właściwe dla części, na które składa ofertę oraz wyraźnie oznaczyć części, na które wynosi wadium, np. w tytule przelewu.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Okres rękojmi

40


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, polegających na: 1) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy; 2) zmianie wynagrodzenia; 3) zmianie spełnienia świadczenia. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 1) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy; 2) w toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów, wprowadzenia badań archeologicznych itp. i będzie to miało wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych; 3) w toku wykonywania robót ziemnych wystąpi konieczność usunięcia niewybuchów i niewypałów, wprowadzenia badań archeologicznych itp. i będzie to miało wpływ na harmonogram realizacji robót podstawowych; 4) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, warunki pogodowe uniemożliwiające, ze względów technologicznych prowadzenia robót – pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane. Na tę okoliczność zostanie dokonany wpis do dziennika budowy, który potwierdzi Inspektor nadzoru; 5) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę; 6) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów czy elementów instalacji podziemnej, odkrycie wadliwie wykonanych robót przez poprzednich Wykonawców i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić, w następujących przypadkach: 1) w związku ze zmianą sposobu przeprowadzenia robót lub wprowadzeniem robót zamiennych. Wykonawca wykona wycenę robót wynikających ze zmiany sposobu przeprowadzenia robót oraz robót zamiennych w formie kosztorysu sporządzonego metodą wskazaną poniżej, przy zastosowaniu następujących czynników cenotwórczych wskazanych w dostępnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud, Orgbud, Wacetob aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu (wybór publikacji przez Wykonawcę wymaga akceptacji Zamawiającego) a) stawka roboczogodziny „R” – średnia dla woj. zachodniopomorskiego; b) koszty pośrednie „Kp” – średnie dla woj. zachodniopomorskiego; c) zysk kalkulacyjny |”Z” (R+S+Kp) – średnie dla woj. zachodniopomorskiego; d) ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych, itp. e) nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR; f) roboty wynikające z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z kosztorysem ofertowym. 2) gdy ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane. Zmiana polegająca na zmianie sposobu spełniania świadczenia, w tym zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi(ą): 1) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 2) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 3) konieczność zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestanie produkcji); Zmiany wskazane w pkt 1) – 3) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze wskazanych w pkt 1) – 3) zmian może być powiązania z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu. Zmiana osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych w wykazie osób zawartym w ofercie, w trakcie budowy może nastąpić na pisemny wniosek Wykonawcy, Nowe proponowane osoby muszą spełniać wymagania opisane w SIWZ. Zmiana osób wymaga zgody Zamawiającego i aneksu do umowy. Podstawą wprowadzenia robót wskazanych w ust. 3 – 5 jest protokół konieczności zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę i zawarty aneks do umowy. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy harmonogramem rzeczowo – finansowym robót i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy (w tym poszczególnych zadań), Wykonawca jest zobowiązany pisemnie do niezwłocznego udzielenia Zamawiającemu wyjaśnień i uzasadnienia dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystąpienia o zgodę na dokonywanie zmian. W przypadku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na aktualizację harmonogramu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Wykonawca niezwłocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram Zamawiającemu do akceptacji. Aktualizacja ta nie może spowodować zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy i nie wymaga formy aneksu. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby Wykonawcy jest on zobowiązany do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o nowym adresie Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia skutkuje tym, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na ostatni podany mu adres Wykonawcy uważana jest za doręczoną prawidłowo i skutecznie, nawet gdy zostanie zwrócona nadawcy. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę w formie pisemnej. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 08/05/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: I    Nazwa: Przebudowa ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 177)

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:"Przebudowa ul. Sprzymierzonych w m. Mirosławiec, odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 177 do istniejącego przepustu” zostało podzielone na dwie części: Część I: „Przebudowa ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem (odcinek od drogi wojewódzkiej nr 177)”. Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje: Branża drogowa (na ul. Sprzymierzonych, działka nr 854): powierzchnia rozbiórki: rozebranie krawężników betonowych ok. 559m, rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych ok. 21,45m2; rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej ok. 589,32m2; rozebranie obrzeży trawnikowych ok. 262m; rozebranie nawierzchni z betonu grubości 15 cm ok. 16,90m2; rozebranie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej ok. 14,00m2; powierzchnia zabudowy: jezdnia: koryto (poszerzenie) ok. 121m2; profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne ok. 121 m2, warstwy odsączające o grubości po zagęszczeniu 15 cm ok. 121 m2, podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa dolna po zagęszczeniu 15 cm ok. 210 m2 podbudowa z kruszywa łamanego, warstwa górna po zagęszczeniu 8 cm ok. 121 m2 oczyszczenie nawierzchni drogowej ok. 1813,60 m2, skropienie nawierzchni emulsją ok. 1813,60 m2, frezowanie nawierzchni asfaltowej ok. 1813,60 m2, warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne ok. 1813,60 m2, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną ok. 235,06 t, nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych (warstwa ścieralna) o grubości po zagęszczeniu 5 cm ok. 1883,10 m2, zjazdy: korytowanie ok. 314 m2, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne ok. 314 m2, warstwy odsączające o grubości po zagęszczeniu 15 cm ok. 314 m2, podbudowa betonowa po zagęszczeniu 12 cm ok. 314 m 2, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm, kostka prostokątna w kolorze czerwonym ok. 314 m2, chodniki: warstwy odcinające po zagęszczeniu 10 cm ok. 855 m2, nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm, kostka prostokątna w kolorze szarym i czerwonym (dwa pierwsze rzędy od krawężnika) ok. 855 m2, obrzeża betonowe ok. 295,50 m, krawężniki: ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30 cm ok. 425,50 m, ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x22 cm ok. 158,50 m, ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 10x25 cm ok. 126,50 m, ściek uliczny z kostki betonowej szerokości 20 cm ok. 401,75 m, roboty wykończeniowe: remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej na parkingu ok. 108 m2, wykonanie trawników ok. 160 m2, regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych ok. 11 szt. Branża sanitarna (kanalizacja deszczowa) – na ul. Sprzymierzonych, działka nr 854, 852, 839: roboty ziemne: wykopy liniowe pod kanał ok. 411,84 m3, wykopy liniowe pod przykanaliki ok. 60,00 m3, umocnienie ścian wykopów ok. 1294 m2, podłoża pod kanały z materiałów sypkich grubości 20 cm ok. 53,76 m3, kanały z rur PVC Ø 315 ok. 286 m, kanały z rur PVC Ø 200 ok. 50 m, podłoża pod kanały z materiałów sypkich grubości 20 cm – zasypka ok. 53,76 m3, zasypanie wykopów ok. 339,94 m3, zagęszczenie nasypów ok. 340m3, studzienki niewłazowe o głębokości do 2,0 m 425 mm z przykryciem stożkiem betonowymi włazem szt. 9; separator Ø 1500 z włazem i osadnikiem Qn=30dm3/s – szt. 1 wylot betonowy szt. 1, próba wodna szczelności – ilość 2, studzienki uliczne ściekowe krawężnikowe z osadnikiem bez syfonu szt. 14 – roboty wykończeniowe – odtworzenie nawierzchni brukowych ok. 436,50 m2, obsługa geodezyjna.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45230000-8, 45233000-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 812086
Waluta:

PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 20/10/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Okres rękojmi

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: II    Nazwa: Budowa sieci oświetlenia ulicznego ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu (w stronę j. Kosiakowo - ostatni odcinek

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres przedmiotu zamówienia do wykonania obejmuje: Branża elektryczna: ręczne i mechaniczne kopanie rowów dla kabli; mechaniczne przepychanie pod drogami i nasypami rur; układanie w wykopie rur ochronnych z PCW; układanie w wykopach kabli YAKY 4x35 - 800m; układanie bednarki o przekroju 120 mm2 ; układanie w rurach i słupach kabli YAKY 4x35; obróbka na sucho kabli; zasypanie rowów kablowych; montaż uziomów; słup oświetleniowy stalowy ocynkowany okrągły stożkowy, wysokości 8 m, wkopywany z wysięgnikiem – 6 szt., oprawy oświetleniowe uliczne 70W do lamp sodowych z układem redukcji mocy - 6 szt., słup oświetleniowy aluminiowy 1 = 6m, anodowany na kolor inox, okrągły, stożkowy, zabezpieczony elastomerem poliuretanowym, z wysięgnikiem jednoramiennym, z podstawą plus fundament betonowy - 13 szt.; oprawy oświetleniowe LED 60W z redukcją strumienia światła - 13 szt., tabliczki bezpiecznikowe, wciąganie przewodów w wysięgnik, podłączenie przewodów, wykonanie badań i pomiarów: badanie linii kablowej NN - 4 żyłowej, pomiar uziemienia, badania i pomiary instalacji uziemiające, badanie skuteczności zerowania, obsługa geodezyjna.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 45231400-9, 45316110-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 107031
Waluta:

PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 20/10/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Okres rękojmi

40

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

Początek formularza

Dół formularza

Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 66305-2017 z dnia 13-04-2017 - Mirosławiec
„Przebudowa ul. Sprzymierzonych w m. Mirosławiec, odcinek od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 177 do istniejącego przepustu” zostało podzielone na dwie części: Część I: „Przebudowa ul. Sprzymierzon...
Termin składania ofert/wniosków: 08-05-2017

Ogłoszenie nr 76785 - 2017 z dnia 2017-04-28 r.
Mirosławiec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 66305
Data: 13/04/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina i Miasto Mirosławiec, Krajowy numer identyfikacyjny 57079150800000, ul. ul. Wolności  37, 78650   Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 672 595 042, e-mail tomw81@wp.pl, faks 672 595 042.
Adres strony internetowej (url): www.miroslawiec.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.6
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wykonawcy zagraniczni: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z Rozdziałem VI pkt 6.6. ppkt 1 SIWZ do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane zamiast dokumentu: o którym mowa w § 5 pkt 4 ww. Rozporządzenia: składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; Dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b ww. Rozporządzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji , lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszania Wykonawcy lun miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 7 ust. 2 ww. Rozporządzenia stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 7.1. należy dołączyć do oferty. Wszelką korespondencję w postępowaniu Zamawiający kieruje do pełnomocnika. Oferta wspólna musi być sporządzona zgodnie z SIWZ. Sposób składania dokumentów przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia został określony w Rozdziale VI niniejszej SIWZ. Wspólnicy spółki cywilnej są Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt 7.1. – 7.5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: 1)zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia; 2)określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy; 3)czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. Potencjał podmiotu trzeciego: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa w ppkt 1), Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia, na wezwanie, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 6.6., w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI pkt 6.6. ppkt 1) SIWZ
 

 
 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie o zamowieniu.pdf (PDF, 311KB) 2017-04-13 15:32:07 311KB 76 razy
2 Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf (PDF, 142KB) 2017-04-28 12:40:34 142KB 69 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 495KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 15:32:07 495KB 167 razy
2 Zalacznik nr 1a do SIWZ - Formularz oferty - czesc I.doc (DOC, 124KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 15:32:43 124KB 144 razy
3 Zalacznik nr 1b do SIWZ - Formularz oferty - czesc II.doc (DOC, 124KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 15:33:04 124KB 141 razy
4 Zalacznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie o spelnianiu warunkow.doc (DOC, 123KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 15:33:29 123KB 150 razy
5 Zalacznik nr 3 do SIWZ - oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia.doc (DOC, 116KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 15:33:49 116KB 145 razy
6 Zalacznik nr 4a do SIWZ - zobowiazanie podmiotu trzeciego - cześć I.doc (DOC, 111KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 15:34:14 111KB 144 razy
7 Zalacznik nr 4b do SIWZ - zobowiazanie podmiotu trzeciego - cześć II.doc (DOC, 111KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 15:34:38 111KB 146 razy
8 Zalacznik nr 5a do SIWZ - Wzor umowy - cz. I.pdf (PDF, 393KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 15:35:01 393KB 149 razy
9 Zalacznik nr 5b do SIWZ - Wzor umowy - cz. II.pdf (PDF, 407KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 15:35:23 407KB 143 razy
10 Zalacznik nr 1 do Umowy - cz. I.pdf (PDF, 214KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 15:35:46 214KB 144 razy
11 Zalacznik nr 1 do Umowy - cz. II.pdf (PDF, 222KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 15:36:14 222KB 141 razy
12 Zalacznik nr 6 do SIWZ - Projekt budowlany, branza drogowa cz. I.7z (7Z, 7.6MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 15:36:53 7.6MB 154 razy
13 Zalacznik nr 7 do SIWZ - Projekt budowlany, branza sanitarna cz. I.7z (7Z, 7.6MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 15:37:27 7.6MB 160 razy
14 Zalacznik nr 8 do SIWZ - Przedmiar robot, branza drogowa, cz. I.pdf (PDF, 219KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 15:37:57 219KB 156 razy
15 Zalacznik nr 9 do SIWZ - Przedmiar robot, branza sanitarna cz. I.pdf (PDF, 199KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 15:38:19 199KB 155 razy
16 Zalacznik nr 10 do SIWZ - STWiOR, branza drogowa i sanitarna cz. I.7z (7Z, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 15:38:43 1.0MB 159 razy
17 Zalacznik nr 11 do SIWZ - Projekt bud.-wyk. branza elekt. cz. II.pdf (PDF, 12.MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 15:39:28 12.MB 152 razy
18 Zalacznik nr 12 do SIWZ - Errata do proj. bud. - wyk. cz. II.7z (7Z, 4.7MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 15:39:58 4.7MB 145 razy
19 Zalacznik nr 13 do SIWZ - Projekt budowlany branza elektryczna, cz. II.pdf (PDF, 12.MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 15:40:41 12.MB 153 razy
20 Zalacznik nr 14 do SIWZ - Errata do proj. bud., branza elektryczna, cz. II.pdf (PDF, 307KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 15:41:02 307KB 153 razy
21 Zalacznik nr 15 do SIWZ - STWiOR, branza elektryczna, cz. II.pdf (PDF, 7.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 15:41:35 7.0MB 148 razy
22 Zalacznik nr 16 do SIWZ - STWiOR, branza elektryczna, cz. II.pdf (PDF, 326KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 15:41:55 326KB 146 razy
23 Zalacznik nr 17 do SIWZ - Przedmiar robot, branza elektryczna cz. II.pdf (PDF, 30.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 15:42:27 30.KB 154 razy
24 Zalacznik nr 18 do SIWZ - Przedmiar robot, branza eletryczna cz. II.pdf (PDF, 30.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 15:42:46 30.KB 149 razy
25 Zalacznik nr 19 do SIWZ - Przedmiar robot, branza elektryczna, cz. II.pdf (PDF, 31.KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 15:43:10 31.KB 149 razy
26 Zalacznik nr 20 do SIWZ - oswiadczenie o grupie kapitalowej.doc (DOC, 121KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-04-13 15:43:32 121KB 148 razy
Wynik postępowania
1 Informacja o wyborze cz. I.pdf (PDF, 239KB) 2017-05-23 14:34:25 239KB 73 razy
2 Informacja o wyborze cz. II.pdf (PDF, 237KB) 2017-05-23 14:35:00 237KB 66 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert cz. I.pdf (PDF, 183KB) 2017-05-08 15:25:45 183KB 115 razy
2 Informacja z otwarcia ofert cz. II.pdf (PDF, 190KB) 2017-05-08 15:26:11 190KB 95 razy
3 08_05_2017_15_26_37_Zalacznik nr 20 do SIWZ - oswiadczenie o grupie kapitalowej.doc (DOC, 122KB) 2017-05-08 15:26:37 122KB 59 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 13-04-2017 15:32:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Stawska 13-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 23-05-2017 14:35:00