Przebudowa ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem (od ul. Wileńskiej do ul. Wolności)

Mirosławiec: Przebudowa ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem (od ul. Wileńskiej do ul. Wolności)
Numer ogłoszenia: 105951 - 2015; data zamieszczenia: 16.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Mirosławiec , ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, faks 067 2595042.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miroslawiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem (od ul. Wileńskiej do ul. Wolności).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach realizacji niniejszego zamówienia projektuje się przebudowę nawierzchni jezdni w granicach pasa drogowego na odcinku 119,00 mb. Na odcinku od granicy z dz. nr 346 (pas drogowy drogi krajowej nr 10) planuje się pozostawić istniejącą nawierzchnię asfaltową. Na odcinku dalszych 86 m istniejącą nawierzchnię bitumiczną zfrezować, wykonać wyrównanie masą asfaltową, a następnie warstwę ścieralną z betonu asfaltowego. Na kolejnym odcinku 3m wykonać nakładkę z betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni brukowej. W km 0+0,89,5 - 0+096,85 projektuje się prób zwalniający płytowy o nawierzchni z kostki kamiennej regularnej. Pozostałą nawierzchnię brukową należy przełożyć. Nawierzchnia brukowa z obu stron ograniczona krawężnikiem ulicznym. Wzdłuż krawężnika na całym odcinku ulicy objętym opracowaniem z wyłączeniem progu zwalniającego wykonać ściek z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 i ławie z betonu B - 15. W ramach zadania zostaną wymienione studnie rewizyjne z kręgów betonowych oraz kanały z rur betonowych kielichowych. Krawężnik wystający 12 cm, na zjazdach wystający 3 cm. W obrębie pasa drogowego, w liniach rozgraniczających ulicę istniejący chodnik prawostronny przy krawędzi jezdni przewidziano do remontu. Do wymiany krawężnik uliczny ograniczający chodnik. Nawierzchnię chodnika projektuje się z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr.5cm ze spadkiem 2% w kierunku ulicy. Istniejące zjazdy indywidualne do remontu. Nowa nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z chudego betonu i warstwie odsączającej z piasku. Na przebudowanym odcinku ulicy Sprzymierzonych planuje się wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Bilans terenu: powierzchnia ulicy do przebudowy: 813,00m2; w tym nakładka z betonu asfaltowego: 593,30m2; nakładka z betonu asfaltowego na bruku: 19,80m2; projektowany próg zwalniający: 46,00m2; nawierzchnia brukowa do przełożenia: 153,90m2; powierzchnia zjazdów do remontu: 233,20m2; powierzchnia chodników do remontu: 64,60m2; powierzchnia ogółem: 1110,80m2.

II.1.5)

V

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) w terminie do dnia 03.08.2015r. do godziny 10:00. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jedną najważniejszą robotę budowlaną. Za jedną najważniejszą robotę budowlaną Zamawiający uzna: pracę z zakresu budowy lub przebudowy drogi wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej, tj. sieci kanalizacji deszczowej o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł brutto Wykonawca nie może sumować kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem XV, pkt 15.3. SIWZ w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale XV, pkt 15.5. zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział VII, pkt 7.1. SIWZ); 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców). W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument (Ww. dokumenty muszą być złożone w oryginalne lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - termin wykonania zamówienia - 10

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: 1) wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego; 2) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, wstrzymujących lub opóźniających realizację robót będących przedmiotem umowy; 3) wstrzymanie robót przez Zamawiającego; 4) potrzeba realizacji zamówień uzupełniających; 5) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania umowy; 6) wystąpienia konieczności ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia; 7) zmiany technologiczne, w szczególności: a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w szczególności sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; e) pojawienie się nowszej technologii wykonania robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; f) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; g) przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń istniejących urządzeń, nieoznaczonych w dokumentacji projektowej; h) wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy stron umowy; i) niemożliwości wykonania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; j) wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność; k) zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami; l) wystąpienia zdarzenia losowego mającego charakter siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 21.3.1. termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności, tj. o okres opóźniający lub wstrzymujący realizację zamówienia potwierdzony przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: a) zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego. Pozostałe dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy: a) zmiana obowiązującej stawki VAT: jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę; jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę. b) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone (proporcjonalnie do zakresu wykonanych prac), przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; c) zmiana Podwykonawcy po uprzedniej zgodzie Zamawiającego. Wszystkie powyższe postanowienia, opisane w punktach: stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę, Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażania takiej zgody. Wymienione powyższe możliwości wprowadzenia zmian są uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.miroslawiec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.08.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec (Biuro Obsługi Interesanta - pokój nr 1).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Mirosławiec: Przebudowa ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem (od ul. Wileńskiej do ul. Wolności)
Numer ogłoszenia: 124611 - 2015; data zamieszczenia: 21.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 105951 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, faks 067 2595042.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Sprzymierzonych w Mirosławcu wraz z odwodnieniem (od ul. Wileńskiej do ul. Wolności).

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W ramach realizacji niniejszego zamówienia projektuje się przebudowę nawierzchni jezdni w granicach pasa drogowego na odcinku 119,00 mb. Na odcinku od granicy z dz. nr 346 (pas drogowy drogi krajowej nr 10) planuje się pozostawić istniejącą nawierzchnię asfaltową. Na odcinku dalszych 86 m istniejącą nawierzchnię bitumiczną zfrezować, wykonać wyrównanie masą asfaltową, a następnie warstwę ścieralną z betonu asfaltowego. Na kolejnym odcinku 3m wykonać nakładkę z betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni brukowej. W km 0+0,89,5 - 0+096,85 projektuje się prób zwalniający płytowy o nawierzchni z kostki kamiennej regularnej. Pozostałą nawierzchnię brukową należy przełożyć. Nawierzchnia brukowa z obu stron ograniczona krawężnikiem ulicznym. Wzdłuż krawężnika na całym odcinku ulicy objętym opracowaniem z wyłączeniem progu zwalniającego wykonać ściek z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 i ławie z betonu B - 15. W ramach zadania zostaną wymienione studnie rewizyjne z kręgów betonowych oraz kanały z rur betonowych kielichowych. Krawężnik wystający 12 cm, na zjazdach wystający 3 cm. W obrębie pasa drogowego, w liniach rozgraniczających ulicę istniejący chodnik prawostronny przy krawędzi jezdni przewidziano do remontu. Do wymiany krawężnik uliczny ograniczający chodnik. Nawierzchnię chodnika projektuje się z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr.5cm ze spadkiem 2% w kierunku ulicy. Istniejące zjazdy indywidualne do remontu. Nowa nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z chudego betonu i warstwie odsączającej z piasku. Na przebudowanym odcinku ulicy Sprzymierzonych planuje się wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Bilans terenu: powierzchnia ulicy do przebudowy: 813,00m2; w tym nakładka z betonu asfaltowego: 593,30m2; nakładka z betonu asfaltowego na bruku: 19,80m2; projektowany próg zwalniający: 46,00m2; nawierzchnia brukowa do przełożenia: 153,90m2; powierzchnia zjazdów do remontu: 233,20m2; powierzchnia chodników do remontu: 64,60m2; powierzchnia ogółem: 1110,80m2.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Budownictwa Ogólnego i Utrzymania Dróg AZBUD, ul. Zamkowa 20, 72-200 Nowogard, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 141334,16 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 168796,27

 • Oferta z najniższą ceną: 168796,27 / Oferta z najwyższą ceną: 197949,91

 • Waluta: PLN.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie BIP.pdf (PDF, 211KB) 2015-07-16 13:17:39 211KB 218 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 413KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-07-16 13:17:39 413KB 107 razy
2 Zalacznik nr 1 do SIWZ oferta cenowa.doc (DOC, 50KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-07-16 13:18:01 50KB 95 razy
3 Zalacznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 22.doc (DOC, 35.KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-07-16 13:18:33 35.KB 93 razy
4 Zalacznik nr 3 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 24.doc (DOC, 32.KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-07-16 13:18:49 32.KB 84 razy
5 Zalacznik nr 4 do SIWZ - oswiadczenie o grupie kapitalowej.doc (DOC, 44.KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-07-16 13:19:12 44.KB 93 razy
6 Zalacznik nr 5 do SIWZ - wykaz najwazniejszych robot.doc (DOC, 37KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-07-16 13:19:32 37KB 85 razy
7 Zalacznik nr 6 do SIWZ - wykaz osob, ktore beda uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia.doc (DOC, 35KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-07-16 13:19:55 35KB 97 razy
8 Zalacznik nr 6a do SIWZ - oswiadczenie o posiadaniu uprawnien.doc (DOC, 38KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-07-16 13:20:14 38KB 81 razy
9 Zalacznik nr 7 do SIWZ - wzór zobowiazania podmiotu trzeciego.doc (DOC, 40KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-07-16 13:23:51 40KB 88 razy
10 Zalacznik nr 8 do SIWZ - Wzor umowy.pdf (PDF, 318KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-07-16 13:24:10 318KB 85 razy
11 Zalacznik nr 1 do umowy.pdf (PDF, 193KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-07-16 13:24:37 193KB 102 razy
12 Zalacznik nr 9 do SIWZ - Projekt budowlany.zip (ZIP, 4.6MB) Po terminie otwarcia ofert 2015-07-16 13:26:43 4.6MB 88 razy
13 Zalacznik nr 10 do SIWZ - Projekt stalej organizacji ruchu.zip (ZIP, 6.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2015-07-16 13:28:29 6.0MB 82 razy
14 Zalacznik nr 11 do SIWZ - STWiORB.zip (ZIP, 1.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2015-07-16 13:28:52 1.3MB 86 razy
15 Zalacznik nr 12 do SIWZ - Przedmiar robot.pdf (PDF, 124KB) Po terminie otwarcia ofert 2015-07-16 13:29:30 124KB 132 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie BIP.pdf (PDF, 156KB) 2015-08-05 09:08:56 156KB 243 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie o udzieleniu zamowienia.pdf (PDF, 159KB) 2015-08-21 11:18:48 159KB 199 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 16-07-2015 13:17:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Stawska 16-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 21-08-2015 11:18:48