Zakup samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Mirosławiec: Zakup samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
Numer ogłoszenia: 108755 - 2013; data zamieszczenia: 12.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Mirosławiec , ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, faks 067 2595042.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miroslawiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy i Miasta Mirosławiec, w ramach projektu współfinansowanego ze środków PFRON Program wyrównania różnic między regionami II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 7 do niniejszej SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.40.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 02.08.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną główną dostawę. Za główną dostawę Zamawiający uzna minimum jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto (wystarcza dostawa samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych bez względu na jego parametry)
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem XV, pkt 15.3. SIWZ w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale XV, pkt 15.5. zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział VII, pkt 7.1. SIWZ); oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców). w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT; zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego; rozszerzenie zakresu Podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy - na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego; z zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: a) siły wyższej; na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego); b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.miroslawiec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec (Biuro Obsługi Interesanta - pokój nr 1).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie realizowane jest w ramach projektu p.n.: Program wyrównywania różnic między regionami II współfinansowanego przez PFRON w ramach obszaru D programu: Zakup samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Mirosławiec: Zakup samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Numer ogłoszenia: 118777 – 2013; data zamieszczenia: 20.06.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 108755 - 2013 data 12.06.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, fax. 067 2595042.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy i Miasta Mirosławiec, w ramach projektu współfinansowanego ze środków PFRON Program wyrównania różnic między regionami II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 7 do niniejszej SIWZ.
 • W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy i Miasta Mirosławiec, w ramach projektu współfinansowanego ze środków PFRON Program wyrównania różnic między regionami II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w ZMIENIONYM załączniku nr 7 do niniejszej SIWZ.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec (Biuro Obsługi Interesanta - pokój nr 1).
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec (Biuro Obsługi Interesanta - pokój nr 1).

Mirosławiec: Zakup samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Numer ogłoszenia: 118777 – 2013; data zamieszczenia: 20.06.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:108755 - 2013 data 12.06.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, fax. 067 2595042.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest:Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy i Miasta Mirosławiec, w ramach projektu współfinansowanego ze środków PFRON Program wyrównania różnic między regionami II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 7 do niniejszej SIWZ.
 • W ogłoszeniu powinno być:Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy i Miasta Mirosławiec, w ramach projektu współfinansowanego ze środków PFRON Program wyrównania różnic między regionami II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w ZMIENIONYM załączniku nr 7 do niniejszej SIWZ.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest:Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec (Biuro Obsługi Interesanta - pokój nr 1).
 • W ogłoszeniu powinno być:Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2013 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec (Biuro Obsługi Interesanta - pokój nr 1).

Mirosławiec: Zakup samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
Numer ogłoszenia: 288336 - 2013; data zamieszczenia: 23.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 108755 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina i Miasto Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, faks 067 2595042.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Zakup samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy i Miasta Mirosławiec w ramach projektu współfinansowanego ze środków PFRON Program wyrównania różnić między regionami II..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):34.11.40.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:tak, projekt/program: Zadanie realizowane jest w ramach projektu p.n.: Program wyrównywania różnic między regionami II współfinansowanego przez PFRON w ramach obszaru D programu: Zakup samochodu osobowego typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:22.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AUTO - ŻOLIBORZ Sp. z o.o., ul. Rudnickiego 3, 01-858 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 97561,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:109700,00
 • Oferta z najniższą ceną:109700,00/ Oferta z najwyższą ceną: 114900,00
 • Waluta:PLN.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie BIP.doc (DOC, 70KB) 2013-06-12 11:48:30 70KB 285 razy
2 Ogloszenie o zmianie ogloszenia BIP.doc (DOC, 54KB) 2013-06-20 12:17:17 54KB 319 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf (PDF, 3.6MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-06-12 11:48:30 3.6MB 152 razy
2 Zalacznik nr 1 do SIWZ - oferta cenowa.doc (DOC, 85KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-06-12 11:48:53 85KB 120 razy
3 Zalacznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 22.doc (DOC, 31KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-06-12 11:49:09 31KB 109 razy
4 Zalacznik nr 3 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 24.doc (DOC, 27.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-06-12 11:49:25 27.KB 112 razy
5 Zalacznik nr 4 do SIWZ - oswiadczenie o grupie kapitalowej.doc (DOC, 43.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-06-12 11:49:42 43.KB 111 razy
6 Zalacznik nr 5 do SIWZ - Wykaz glownych dostaw.doc (DOC, 35.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-06-12 11:49:59 35.KB 117 razy
7 Zalacznik nr 6 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (PDF, 1.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-06-12 11:50:30 1.2MB 119 razy
8 Zalacznik nr 7 do SIWZ - Opis przedmiotu zamowienia.pdf (PDF, 515KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-06-12 11:50:52 515KB 169 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Odpowiedz 1.pdf (PDF, 168KB) 2013-06-19 12:39:14 168KB 422 razy
2 Odpowiedz 2.pdf (PDF, 200KB) 2013-06-20 08:20:54 200KB 396 razy
3 Odpowiedz 3.pdf (PDF, 176KB) 2013-06-20 12:17:17 176KB 436 razy
4 Zmiana SIWZ - 1.pdf (PDF, 201KB) 2013-06-20 12:17:54 201KB 402 razy
5 ZMIENIONY zalacznik nr 1 do SIWZ - oferta cenowa.doc (DOC, 84.KB) 2013-06-20 12:18:13 84.KB 335 razy
6 Zmieniony zalacznik nr 7 do SIWZ - Opis przedmiotu zamowienia.pdf (PDF, 545KB) 2013-06-20 12:18:40 545KB 402 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie BIP.pdf (PDF, 275KB) 2013-07-05 13:24:36 275KB 323 razy
Udzielenie zamówienia
1 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia BIP.doc (DOC, 52.KB) 2013-07-23 14:21:31 52.KB 315 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 12-06-2013 11:48:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Stawska 12-06-2013
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 23-07-2013 14:21:31