Przebudowa chodnika na Osiedlu XXX - lecia LLP w Mirosławcu Górnym

Mirosławiec: Przebudowa chodnika na Osiedlu XXX - lecia LLP w Mirosławcu Górnym
Numer ogłoszenia: 245985 - 2012; data zamieszczenia: 21.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina i Miasto Mirosławiec , ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, faks 067 2595042.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.miroslawiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przebudowa chodnika na Osiedlu XXX - lecia LLP w Mirosławcu Górnym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiot zamówienia obejmuje roboty remontowe w zakresie: a) oznakowania i zabezpieczenia terenu robót przed rozpoczęciem prac; b) rozebrania istniejących krawężników, obrzeży, nawierzchni chodników i zjazdu; c) wykonania nowych krawężników, obrzeży; d) wykonania nowych nawierzchni chodników i zjazdu z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej; e) wykonania pasa zieleni; f) uporządkowania terenu robót..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.32.20-7, 45.23.30.00-9, 45.23.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 15.04.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 1 pracę podobną do objętych przedmiotem zamówienia. Za jedną pracę podobną Zamawiający uzna następującą robotę budowlaną: wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej, o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł za robotę. Zamawiający uzna warunek za spełniony wtedy, gdy Wykonawca wykaże, że wymienioną w wykazie robotę budowlaną wykonał w ramach jednego zamówienia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować, co najmniej: jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia konstrukcyjno - budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada dostęp do środków finansowych w wysokości nie niższej niż 60.000 zł brutto Zamawiający uzna, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeżeli zdolność kredytowa Wykonawcy lub wysokość posiadanych środków nie będzie niższa niż 60.000,00 zł brutto

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem XV, pkt 15.14. ppkt 1) SIWZ w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument; odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale XV, pkt 15.14. ppkt 9) SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział VII, pkt 7.1. SIWZ); oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy Podwykonawcom (jeżeli Wykonawca przewiduje udział Podwykonawców). w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. kosztorys ofertowy w formie uproszczonej, sporządzony w oparciu o pozycje rodzaju robót i ilości robót, wymienione w Przedmiarach robót, dołączonych do SIWZ przez Zamawiającego - załącznik nr 10 do SIWZ. w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

I. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia II.1. Zmiany technologiczne, w szczególności: a) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; b) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych); d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; Zmiany wskazane w lit d) będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie równej zwiększonym z tego powodu kosztom. Każda ze wskazanych w lit a - d) zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony. II.2. Zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, a także SIWZ, będzie wymagała również zaakceptowania przez Zamawiającego. III.3. Zmiana wynagrodzenia a) wystąpi konieczność wprowadzenia zmian rozwiązań projektowych, bez których wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe, bądź obarczone błędem. Wyliczenie kosztu robót nastąpi w oparciu o ceny jednostkowe asortymentów robót, nie wyższe niż średnie ceny regionalne dla województwa zachodniopomorskiego, publikowane w wydawnictwie Sekocenbud dla kwartału poprzedzającego okres sporządzenia kalkulacji; w przypadku braku danego asortymentu robót w publikacji Sekocenbud, Wykonawca sporządzi kosztorys szczegółowy z uwzględnieniem stawki roboczogodziny (r - g), kosztów pośrednich (Kp), kosztów zakupu (Kz), zysku (Z) nie wyższych niż średnie regionalne dla województwa zachodniopomorskiego, publikowane w wydawnictwie Sekocenbud dla kwartału poprzedzającego okres sporządzenia kalkulacji i w oparciu o ceny rynkowe materiałów oraz sprzętu, obowiązujące w województwie zachodniopomorskim. W przypadku robót dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. b) wystąpi konieczność wykonania robót wynikających z dokumentacji projektowej, a nie ujętych w pozycjach przedmiarów robót dostarczonych przez Zamawiającego. Na te roboty zostaną ustalone nowe pozycje i ceny jednostkowe według następujących zasad: pozycja kosztorysowa robót zostanie ustalona na podstawie nakładów według KNR, a w przypadku robót dla których brak nakładów w KNR, będzie zastosowana wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego; cena jednostkowa będzie wyliczona w oparciu o ceny jednostkowe asortymentów robót, nie wyższe niż średnie ceny regionalne dla województwa zachodniopomorskiego, sporządzenia kalkulacji; w przypadku braku danego asortymentu robót w publikacji Sekocenbud, Wykonawca sporządzi kosztorys szczegółowy z uwzględnieniem stawki roboczogodziny (r - g), kosztów pośrednich (Kp), kosztów zakupu (Kz), zysku (Z) nie wyższych niż średnie regionalne dla województwa zachodniopomorskiego, publikowane w wydawnictwie Sekocenbud dla kwartału poprzedzającego okres sporządzenia kalkulacji i w oparciu o ceny rynkowe materiałów oraz sprzętu, obowiązujące w województwie zachodniopomorskim. Nowa pozycja wraz z ceną jednostkową i kosztem robót zostaną wprowadzone do umowy na podstawie Aneksu. c) w toku wykonywania robót zajdzie konieczność przeprowadzania prac, które ilościowo będą wykraczać poza ilość opisaną w przedmiarze robót sporządzonym przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać podwyższonego wynagrodzenia w oparciu o art. 630 k.c.. Rozliczenie i wypłata podwyższonego wynagrodzenia nastąpi przy końcowym rozliczaniu umowy, po wprowadzeniu stosownych zmian aneksem do umowy. IV. Pozostałe zmiany a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; b) zmiana obowiązującej stawki VAT. jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę; jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT do zapłacenia przez Wykonawcę. c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; d) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z zachowaniem zasady opisanej w lit c); e) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego, które będzie miało istotny wpływ na przedłużenie terminu zakończenia zadania; f) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji, tj.: wystąpi odkrycie nie zinwentaryzowanych obiektów czy elementów instalacji podziemnej i będzie to miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy; g) wystąpią szczególne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią przewidzianą w dokumentacji projektowej i warunkach Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Wydłużenie czasu trwania umowy będzie równoważne z czasem trwania ich wstrzymania. Na tę okoliczność kierownik budowy sporządzi wpis do dziennika budowy, który prowadzi inspektor nadzoru. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.miroslawiec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:07.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec (Biuro Obsługi Interesanta - pokój nr 1).

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Mirosławiec: Przebudowa chodnika na Osiedlu XXX - lecia LLP w Mirosławcu Górnym
Numer ogłoszenia: 16701 - 2013; data zamieszczenia: 31.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 245985 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina i Miasto Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, faks 067 2595042.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przebudowa chodnika na Osiedlu XXX - lecia LLP w Mirosławcu Górnym.

II.2) Rodzaj zamówienia:Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Przedmiot zamówienia obejmuje roboty remontowe w zakresie: a) oznakowania i zabezpieczenia terenu robót przed rozpoczęciem prac; b) rozebrania istniejących krawężników, obrzeży, nawierzchni chodników i zjazdu; c) wykonania nowych krawężników, obrzeży; d) wykonania nowych nawierzchni chodników i zjazdu z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej; e) wykonania pasa zieleni; f) uporządkowania terenu robót.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.32.20-7, 45.23.30.00-9, 45.23.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:30.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • S.C. Robót Publiczno Drogowych, L. Romańczuk, H. Kiepiela, J. Wesołowski, ul. Sprzymierzonych 62, 78-650 Mirosławiec, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 70727,18 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:48384,37
 • Oferta z najniższą ceną:48384,37/ Oferta z najwyższą ceną: 79781,36
 • Waluta:PLN.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie.pdf (PDF, 3.4MB) 2012-11-21 13:12:15 3.4MB 380 razy
2 21_11_2012_13_38_20_Ogloszenie.pdf (PDF, 3.4MB) 2012-11-21 13:38:20 3.4MB 0 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 285KB) 2012-11-21 13:38:20 285KB 219 razy
2 Zalacznik nr 1 do SIWZ oferta cenowa.doc (DOC, 47.KB) 2012-11-21 13:40:00 47.KB 168 razy
3 Zalacznik nr 2 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 22.doc (DOC, 34KB) 2012-11-21 13:40:17 34KB 164 razy
4 Zalacznik nr 3 do SIWZ - oswiadczenie zgodne z art. 24.doc (DOC, 31.KB) 2012-11-21 13:40:35 31.KB 165 razy
5 Zalacznik nr 4 do SIWZ-wykaz robot.doc (DOC, 34.KB) 2012-11-21 13:40:55 34.KB 168 razy
6 Zalacznik nr 5 do SIWZ - Podwykonawcy.doc (DOC, 31KB) 2012-11-21 13:41:13 31KB 167 razy
7 Zalacznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osob.doc (DOC, 38.KB) 2012-11-21 13:41:44 38.KB 168 razy
8 Zalacznik nr 6 a do SIWZ - oswiadczenie o posiadaniu uprawnien.doc (DOC, 31.KB) 2012-11-21 13:42:00 31.KB 168 razy
9 Zalacznik nr 7 do SIWZ - projekt umowy.doc (DOC, 114KB) 2012-11-21 13:42:22 114KB 165 razy
10 Zalacznik nr 8 do SIWZ - Projekt budowlany.zip (ZIP, 2.3MB) 2012-11-21 13:43:03 2.3MB 174 razy
11 Zalacznik nr 1 do umowy.doc (DOC, 36KB) 2012-11-21 13:43:20 36KB 164 razy
12 Zalacznik nr 9 do SIWZ - STWiORB.zip (ZIP, 667KB) 2012-11-21 13:43:44 667KB 160 razy
13 Zalacznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar robot.pdf (PDF, 147KB) 2012-11-21 13:44:08 147KB 218 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie BIP.pdf (PDF, 497KB) 2012-12-31 10:09:22 497KB 464 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 21-11-2012 13:12:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 21-11-2012
Ostatnia aktualizacja: Monika Kędzia 10-04-2013 13:29:16