Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu gimnastycznego oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec - zadania nr 1 - Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Mirosławiec

Mirosławiec: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu gimnastycznego oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec - zadania nr 1 - Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Mirosławiec
Numer ogłoszenia: 48413 - 2012; data zamieszczenia: 29.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Mirosławiec , ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, faks 067 2595042.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miroslawiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu gimnastycznego oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec - zadania nr 1 - Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Mirosławiec.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu gimnastycznego oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec - zadania nr 1 - Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Mirosławiec.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.44.29.00-8, 30.21.31.00-6, 48.19.00.00-6, 32.32.20.00-6, 37.40.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część I zadania: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku Część II zadania: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część I zadania: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku Część II zadania: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część I zadania: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku Część II zadania: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część I zadania: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku Część II zadania: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część I zadania: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku Część II zadania: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

ofertę cenową oraz kalkulacje cenowe zgodnie z Rozdziałem XV, pkt 15.14. ppkt 1) SIWZ w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale XV, pkt 15.14. ppkt 8) SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział VII, pkt 7.1. SIWZ)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza, za swoją uprzednią zgodą, dostawę innego sprzętu komputerowego, elektronicznego i prezentacyjnego oraz oprogramowań niż wskazany w ofercie, jeżeli zaproponowany sprzęt posiadać będzie lepsze parametry techniczne aniżeli, te które były w ofercie i nie spowoduje to zmiany ceny ani terminu dostawy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.miroslawiec.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec (Biuro Obsługi Interesanta - pokój nr 1).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu gimnastycznego oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec - zadania nr 1 - Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Mirosławiec w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakup i dostawa sprzętu gimnastycznego do Zespołu Szkół w Mirosławcu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu gimnastycznego do Zespołu Szkół w Mirosławcu.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.44.29.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do Zespołu Szkół w Mirosławcu i Piecniku.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do Zespołu Szkół w Mirosławcu i Piecniku.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 32.32.20.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 

Mirosławiec: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu gimnastycznego oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec - zadania nr 1 - Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Mirosławiec
Numer ogłoszenia: 63711 - 2012; data zamieszczenia: 20.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 48413 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, faks 067 2595042.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu gimnastycznego oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec - zadania nr 1 - Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Mirosławiec.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu gimnastycznego oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec - zadania nr 1 - Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Mirosławiec.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.44.29.00-8, 30.21.31.00-6, 48.19.00.00-6, 32.32.20.00-6, 37.40.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: projekt Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego - POKL Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zakup i dostawa sprzętu gimnastycznego do Zespołu Szkół w Mirosławcu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BBU Edukacja.pl Warszawski Fundusz Rozwoju Inwestycji Sp. z o.o., ul. Opaczewska 34-1, 02-372 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5931,71 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5469,00

 • Oferta z najniższą ceną: 5469,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6872,40

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do Zespołu Szkół w Mirosławcu i Piecniku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • RGB AUDIO S.C., Radosław i Grzegorz Rogóż, ul. Dworkowa 9 lok. 12, 04-116 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8943,09 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 11316,00

 • Oferta z najniższą ceną: 11316,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11316,00

 • Waluta: PLN.

 

 

Numer ogłoszenia: 76275 - 2012; data zamieszczenia: 03.04.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 63711 - 2012 data 20.03.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, fax. 067 2595042.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:IV.1.
 • W ogłoszeniu jest:Część nr 2 Nazwa: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do Zespołu Szkół w Mirosławcu i Piecniku Data udzielenia zamówienia: 19.03.2012.
 • W ogłoszeniu powinno być:brak.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:IV.4).
 • W ogłoszeniu jest:Część nr 2 Nazwa: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do Zespołu Szkół w Mirosławcu i Piecniku Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: RGB AUDIO S.C., Radosław i Grzegorz Rogóż, ul. Dworkowa 9 lok. 12, 04 - 116 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
 • W ogłoszeniu powinno być:Brak.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:IV.5).
 • W ogłoszeniu jest:Część nr 2 Nazwa: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do Zespołu Szkół w Mirosławcu i Piecniku Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8943,09 PLN.
 • W ogłoszeniu powinno być:Brak.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:IV.6).
 • W ogłoszeniu jest:Część nr 2 Nazwa: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do Zespołu Szkół w Mirosławcu i Piecniku Informacja o cenie wybranej oferty oraz o ofertach z najniższą i najwyższą ceną Cena wybranej oferty: 11316,00 Oferta z najniższą ceną: 11316,00 /Oferta z najniższą ceną: 11316,00 Waluta: PLN.
 • W ogłoszeniu powinno być:Brak.

 

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc (DOC, 290KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-02-29 14:33:28 290KB 117 razy
2 Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_-_WzA_r_protokoA_u_odbioru__sprzA_tu.doc (DOC, 113KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-02-29 14:36:27 113KB 102 razy
3 Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_-_oferta_cenowa.doc (DOC, 109KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-02-29 14:34:01 109KB 118 razy
4 Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_-_Opis_przedmiotu_zamowienia.doc (DOC, 119KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-02-29 14:35:03 119KB 159 razy
5 Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_-_Informacja.doc (DOC, 109KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-02-29 14:36:06 109KB 109 razy
6 Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_zgodne_z_art._24.doc (DOC, 87.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-02-29 14:34:17 87.KB 91 razy
7 Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_-_oswiadczenie_zgodne_z_art.__22.doc (DOC, 87.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-02-29 14:34:31 87.KB 88 razy
8 Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_-_Projekt_umowy.doc (DOC, 85.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-02-29 14:34:46 85.KB 91 razy
9 Zalacznik_nr_1a,1b__-_Kalkulacja_cenowa.xls (XLS, 126KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-02-29 14:37:19 126KB 138 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zawiadomienie_o_zmianie_treA_ci_SIWZ.pdf (PDF, 311KB) 2012-03-02 15:20:47 311KB 252 razy
2 Zmieniony_Zalacznik_nr_5_do_SIWZ.pdf (PDF, 1.7MB) 2012-03-02 15:22:54 1.7MB 285 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_I.pdf (PDF, 463KB) 2012-03-14 13:47:50 463KB 268 razy
2 uniewaznienie_postepowania_czesc_II.pdf (PDF, 684KB) 2012-04-06 10:09:34 684KB 297 razy
3 Zawiadomienie_II.pdf (PDF, 472KB) 2012-03-14 13:48:09 472KB 269 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 29-02-2012 14:25:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Stawska 29-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 29-05-2012 12:43:22