Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu gimnastycznego oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec ? zadania nr 1 ? Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Mirosławiec

Mirosławiec: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu gimnastycznego oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec - zadania nr 1 - Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Mirosławiec
Numer ogłoszenia: 27031 - 2012; data zamieszczenia: 01.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Mirosławiec , ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, faks 067 2595042.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miroslawiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu gimnastycznego oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec - zadania nr 1 - Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Mirosławiec.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu gimnastycznego oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec - zadania nr 1 - Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Mirosławiec.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 22.83.00.00-7, 37.52.41.00-8, 38.51.00.00-3, 37.44.29.00-8, 30.21.31.00-6, 48.19.00.00-6, 32.32.20.00-6, 37.40.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część I zadania: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku Część II zadania: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku Część III zadania: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część I zadania: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku Część II zadania: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku Część III zadania: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część I zadania: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku Część II zadania: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku Część III zadania: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część I zadania: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku Część II zadania: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku Część III zadania: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część I zadania: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku Część II zadania: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku Część III zadania: Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

ofertę cenową oraz kalkulacje cenowe zgodnie z Rozdziałem XV, pkt 15.14. ppkt 1) SIWZ w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale XV, pkt 15.14. ppkt 8) SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział VII, pkt 7.1. SIWZ)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza, za swoją uprzednią zgodą, dostawę innego sprzętu komputerowego, elektronicznego i prezentacyjnego oraz oprogramowań niż wskazany w ofercie, jeżeli zaproponowany sprzęt posiadać będzie lepsze parametry techniczne aniżeli, te które były w ofercie i nie spowoduje to zmiany ceny ani terminu dostawy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.miroslawiec.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78 - 650 Mirosławiec (Biuro Obsługi Interesanta - pokój nr 1).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu gimnastycznego oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec - zadania nr 1 - Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Mirosławiec w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół w Mirosławcu i Piecniku.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół w Mirosławcu i Piecniku.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup i dostawa sprzętu gimnastycznego do Zespołu Szkół w Mirosławcu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu gimnastycznego do Zespołu Szkół w Mirosławcu.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.44.29.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do Zespołu Szkół w Mirosławcu i Piecniku.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do Zespołu Szkół w Mirosławcu i Piecniku.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 32.32.20.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Mirosławiec: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu gimnastycznego oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec - zadania nr 1 - Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Mirosławiec
Numer ogłoszenia: 46857 - 2012; data zamieszczenia: 28.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 27031 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Mirosławiec, ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 067 2595042, faks 067 2595042.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu gimnastycznego oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec - zadania nr 1 - Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Mirosławiec.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu gimnastycznego oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec - zadania nr 1 - Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Mirosławiec.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 22.83.00.00-7, 37.52.41.00-8, 38.51.00.00-3, 37.44.29.00-8, 30.21.31.00-6, 48.19.00.00-6, 32.32.20.00-6, 37.40.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: projekt Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów z Gminy Mirosławiec, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego - POKL Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do Zespołu Szkół w Mirosławcu i Piecniku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.02.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • OPI Tomasz Bobrowski i Bartosz Kamiński Spółka Cywilna, ul. 1 Maja 6, 46-073 Chróścina, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 41467,48 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 49885,00

 • Oferta z najniższą ceną: 49885,00 / Oferta z najwyższą ceną: 68693,00

 • Waluta: PLN

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_BIP.doc (DOC, 148KB) 2012-02-01 13:14:59 148KB 245 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 ZaA_A_cznik_nr_6_do_SIWZ_-_Informacja.doc (DOC, 109KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-02-01 13:18:07 109KB 227 razy
2 SIWZ.doc (DOC, 293KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-02-01 13:14:59 293KB 261 razy
3 ZaA_A_cznik_nr_1_do_umowy.doc (DOC, 101KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-02-01 13:18:55 101KB 226 razy
4 Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_-_WzA_r_protokoA_u_odbioru__sprzA_tu.doc (DOC, 117KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-02-01 13:18:32 117KB 219 razy
5 ZaA_acznik_nr_1a,1b,1c_-_Kalkulacja_cenowa.xls (XLS, 259KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-02-01 13:15:23 259KB 254 razy
6 Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_-_oferta_cenowa.doc (DOC, 109KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-02-01 13:15:11 109KB 239 razy
7 Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_-_oswiadczenie_zgodne_z_art._24.doc (DOC, 87.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-02-01 13:15:42 87.KB 214 razy
8 Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_-_Projek_umowy.doc (DOC, 86KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-02-01 13:16:06 86KB 217 razy
9 Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_-_oswiadczenie_zgodne_z_art.__22.doc (DOC, 87.KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-02-01 13:15:53 87.KB 213 razy
10 ZaA_A_cznik_nr_5_do_SIWZ_-_Opis_przedmiotu_zamA_wienia.doc (DOC, 478KB) Po terminie otwarcia ofert 2012-02-01 13:17:51 478KB 300 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 ZaA_A_cznik_nr_8_do_SIWZ_-_Opis_przedmiotu_zamA_wienia.doc (DOC, 478KB) 2012-02-03 13:31:18 478KB 462 razy
2 Pytanie_2.pdf (PDF, 601KB) 2012-02-07 11:46:53 601KB 259 razy
3 Zmiana_SIWZ_1.pdf (PDF, 702KB) 2012-02-03 13:26:31 702KB 286 razy
4 Zmieniony_ZaA_acznik_nr_1a,1b,1c_-_Kalkulacja_cenowa.xls (XLS, 265KB) 2012-02-03 13:28:16 265KB 342 razy
5 Pytanie_3.pdf (PDF, 592KB) 2012-02-13 12:37:05 592KB 271 razy
6 Pytanie_1.pdf (PDF, 689KB) 2012-02-02 14:09:31 689KB 324 razy
Wynik postępowania
1 uniewaznienie_czesc_III.pdf (PDF, 638KB) 2012-02-16 15:04:48 638KB 228 razy
2 uniewaA_nienie_II.pdf (PDF, 1.1MB) 2012-02-22 14:01:29 1.1MB 257 razy
3 Zawiadomienie_o_wyborze_I.pdf (PDF, 493KB) 2012-02-22 14:00:57 493KB 248 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Stawska 01-02-2012 13:03:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Stawska 01-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Anna Stawska 29-05-2012 12:38:41