ZARZĄDZENIE NR 35/2018 Burmistrza Mirosławca z dnia 12 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

ZARZĄDZENIE NR 35/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 12 czerwca 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mirosławcu

Na podstawie art. 33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 994, zm. poz. 1000) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 64 Burmistrza Mirosławca z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mirosławcu , wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) IOD - Inspektor Ochrony Danych.”;

2) § 6 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) Inspektor Ochrony Danych - IOD”;

3) § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24. 

1. Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy:

1) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy niniejszego rozporządzenia oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;

2) monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;

3) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

4) współpraca z organem nadzorczym;

5) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

2. Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.”;

4) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

5) Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 35/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 12 czerwca 2018 r.

WYKAZ STANOWISK PRACY W URZĘDZIE MIEJSKIM W MIROSŁAWCU

I.       JEDNOOSOBOWE STANOWISKA PRACY

L.p.

stanowiska

etat

rodzaj stanowiska

1.

Burmistrz

 

1

kierownicze

2.

Zastępca Burmistrza

będący jednocześnie kierownikiem referatu Gospodarki, Inwestycji i Środowiska

1

kierownicze

3.

Skarbnik

 

1

kierownicze

4.

Sekretarz

 

1

kierownicze urzędnicze

5.

stanowisko

ds. zarządzania kryzysowego

9/10

urzędnicze

6.

stanowisko

ds. kontroli zarządczej

0,5

urzędnicze

razem etaty

5,4

II.       REFERAT FINANSOWY

L.p.

stanowiska

etaty

rodzaj stanowiska

1

główny księgowy

będący jednocześnie kierownikiem referatu

1

kierownicze urzędnicze

2

stanowisko

ds. księgowości budżetowej

1

urzędnicze

3

stanowisko

ds. windykacji i księgowości budżetowej

1

urzędnicze

4

stanowisko

ds. księgowości podatkowej

1

urzędnicze

5

stanowisko

ds. podatków i opłat lokalnych

2

urzędnicze

6

stanowisko

ds. podatku VAT i księgowości budżetowej

1

urzędnicze

7

pomoc administracyjna

 

1

pomocnicze

razem etaty

8

III.    REFERAT ORGANIZACYJNO - PRAWNY,

L.p.

stanowiska

etat

rodzaj stanowiska

1

kierownik

sprawy kadrowe

1

kierownicze urzędnicze

2

sekretarka

 

1

pomocnicze

3

stanowisko

ds. informatyki

1

urzędnicze

4

stanowisko

ds. biura Rady i archiwum

1

urzędnicze

5

stanowisko

ds. biura obsługi interesantów

1

pomocnicze

7

stanowisko

ds. administracyjnych

0,5

urzędnicze

8

pomoc administracyjna

 

1

 

9

sprzątaczka

1

obsługi

10

goniec

0,5

obsługi

Razem etaty

8

IV.       REFERAT OŚWIATY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

L.p.

stanowisko

etaty

rodzaj stanowiska

1

kierownik

ekonomia społeczna

1

kierownicze urzędnicze

2

stanowisko

ds. sprawy oświaty i zdrowia

1

urzędnicze

3

stanowisko

ds. przedsiębiorczości, organizacji pozarządowych

1

urzędnicze

4

stanowisko

ds. promocji, turystyki, kultury

1

urzędnicze

5

kierowca

 

0,5

obsługi

6

opiekun dzieci i młodzieży (w czasie przewozu do i ze szkoły)

 

0,5

obsługi

7

pomoc administracyjna

 

1

pomocnicze

razem etaty

6

V.       REFERAT GOSPODARKI INWESTYCJI I ŚRODOWISKA

L.p.

stanowiska

etat

rodzaj stanowiska

1

stanowisko

ds. planowania przestrzennego i nieruchomości

1

urzędnicze

2

stanowisko

ds. gospodarki komunalnej i inwestycji

1

urzędnicze

3

stanowisko

ds. zamówień publicznych i gospodarki komunalnej

1

urzędnicze

4

stanowisko

ds. ochrony środowiska, leśnictwa i rolnictwa

1

urzędnicze

5

stanowisko

ds. gospodarki gruntami i planowania przestrzennego

1

urzędnicze

6

stanowisko

pozyskiwania środków zewnętrznych

1

urzędnicze

7

stanowisko

ds. gospodarki odpadami

1

urzędnicze

8

konserwator

 

1,5

obsługi

9

robotnik gospodarczy

 

4

obsługi

10

pomoc administracyjna

 

1

pomocnicze

razem etaty

 

13,5

VI.       URZĄD STANU CYWILNEGO

L.p.

stanowisko

etat

rodzaj stanowiska

1

Kierownik

1

kierownicze urzędnicze

2.

zastępca kierownika

1/10

kierownicze urzędnicze

razem etaty

1,1

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/2018

Burmistrza Mirosławca

z dnia 12 czerwca 2018 r.

Schemat Organizacyjny UM w Mirosławcu

Zalacznik2.pdf

Załączniki do pobrania

1 Zarządzenie 35.pdf (PDF, 55KB) 2018-06-12 13:29:36 9 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamila Chromińska 12-06-2018 13:29:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 12-06-2018
Ostatnia aktualizacja: Kamila Chromińska 12-06-2018 13:29:36