Projekt uchwałyzmieniającej uchwałę Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury ? Biblioteki Publicznej w Mirosławcu oraz nadania Statutu

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 28 maja 2018 r.
zmieniająca uchwałę Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Mirosławcu oraz nadania Statutu


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) i art. 9,11,13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862, z 2018 r. poz. 152) oraz art. 2, art. 8 ust. 2 pkt 2 i art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 574) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XVI/129/12 Rady Miejskiej w Mirosławcu z dnia 27 lutego 2012 r. Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Mirosławcu oraz nadania Statutu, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki oraz zakres działania poszczególnych komórek    organizacyjnych ustala Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym”
2) uchyla się § 17.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Uzasadnienie


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. 2017 r., poz. 862 z póżn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego ( organizator) nadaje instytucji kultury statut. Statut instytucji kultury jaką jest Biblioteka Publiczna w Mirosławcu nadany został uchwałą Nr XVI/129/12 Rady Miejskiej w Mirosławcu z 27 lutego 2012 r. Akt utworzenia samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej w Mirosławcu oraz nadania Statutu określa m.in. zasady dot. zarządzenia i organizacji jednostki.
Zastrzeżenia do części zapisów statutu w ramach  postępowania wyjaśniającego wniósł do Rady Miejskiej w Mirosławcu  Prokurator Rejonowy w Wałczu wnioskiem z dnia 4 kwietnia 2018 roku znak PR Pa 44.2018.
Na podstawie niniejszego wniosku proponuje się usunięcie zapisów § 7 dotyczących opiniowania Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Publicznej przez Organizatora w związku z brakiem regulacji w tym zakresie w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach oraz § 17 w brzmieniu "W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące".
Wniosek Prokuratury o uchylenie  § 8 nie został uwzględniony, ponieważ:
- § 8  stanowiący, iż zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa Regulamin udostępniania nadany przez Dyrektora, ma swoje odzwierciedlanie w zapisach art. 14 ust. 4 ustawy  z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 574), który stanowi, że zasady i warunki korzystania z biblioteki określa regulamin nadany przez jej dyrektora (kierownika) natomiast art. 12 odrębnie stanowi, iż zadania, organizację oraz szczegółowy zakres działania biblioteki wchodzącej w skład innej jednostki organizacyjnej określa regulamin nadany przez kierownika tej jednostki; wobec powyższego istnieje przesłanka do nadania dwóch regulaminów przez dyrektora Biblioteki, których zakres dotyczy zupełnie innych regulacji.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
Wniosek Prokuratora Rejonowego w załączeniu.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 25-05-2018 08:34:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 16-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 25-05-2018 08:34:51