projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIROSŁAWCU
z dnia 25 kwietnia 2018 r.


w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie komunalne


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.) i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 121, zm. z 2017 r. poz. 1509 oraz z 2018 r. poz. 50.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyraża wolę nieodpłatnego przejęcia na mienie gminne  od przedsiębiorstwa  Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Oddział Gospodarowania Nieruchomościami  w Poznaniu,  prawa użytkowania wieczystego  nieruchomości gruntowej nr 115/22  położonej w Mirosławcu, obręb 0001, w tym:
- prawa użytkowania wieczystego gruntu o pow. 0,4731 ha,
- prawa własności nawierzchni z kostki brukowej - 1250 m²,
- prawa własności betonowych słupów oświetleniowych - 6 szt.,
- prawo własności lini kablowej (200 m).
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mirosławca.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

     Zgodnie z art 18 ust. 2 pkt 9 lit a. do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał  w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: zasad nabywani, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy  niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.
Nieodpłatne przejęcie nieruchomości o nr geodezyjnym 115/22 położonej w Mirosławcu przy ul. Dworcowej,  od przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, Oddział Gospodarki Nieruchomościami  umożliwi Gminie realizację inwestycji infrastrukturalnych w ramach zadań własnych w dziedzinie transportu tj: budowę oświetlenia drogowego oraz przebudowę ciągów komunikacyjnych stanowiących połączenie ulic Wolności, Dworcowej i Orlej.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 18-04-2018 13:41:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Lidia Cybulska 18-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 18-04-2018 13:41:58