ZARZĄDZENIE NR 15 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 7 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 15
BURMISTRZA MIROSŁAWCA
z dnia 7 marca 2018 r.


w sprawie ogłoszenia konkursów na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2018 r.


Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.) i art. 11 ust. 2 i 3, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 450) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Ogłasza się otwarte konkursy ofert na wsparcie w 2018 r. realizacji zadań publicznych z zakresu:
1) upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec,
2) kultury na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec,
3) ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.
2. Szczegółowe warunki konkursu, o którym mowa w ust.1 określa załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3  do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. przedsiębiorczości, organizacji pozarządowych i sportu.
§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15
Burmistrza Mirosławca
z dnia 7 marca 2018 r.


Ogłoszenie konkursu ofert z zakresu upowszechniania  kultury fizycznej


Nazwy zadań:
1. Organizacja imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec poprzez organizację konkursów, zabaw, turniejów i zawodów.
2. Organizacja zajęć sportowych z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Mirosławiec.
Rodzaj zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej.
Termin składania ofert: 29.03.2018 r.
Burmistrz Mirosławca
Na podstawie art. 13 – 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450)
ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu : upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Nr zadania

Rodzaj zadania

Wysokość środków

publicznych poniesionych na ten

rodzaj zadania

w roku 2017

Wysokość środków
publicznych
przeznaczonych na

realizację tego

zadania w roku

2018

1.1/2018

Organizacja imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec poprzez organizację

konkursów, zabaw, turniejów i zawodów

4.000 zł

5.000 zł

1.2/2018

Organizacja zajęć sportowych z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży z terenu gminy i miasta Mirosławiec

15.000 zł

10.000 zł


Dotacje udzielone w 2017 roku na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej:
1. Organizacja zajęć sportowych w zakresie piłki nożnej wraz z dofinansowaniem trenera piłki nożnej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec - 75.000 zł,
2. Organizacja zajęć sportowych – żeglarskich na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec – 15.000 zł,
3. Organizacja imprez popularyzujących wędkarstwo wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec poprzez organizację konkursów, zabaw, turniejów i zawodów - 4.000 zł,
Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy i Miasta Mirosławiec, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
Ogólne warunki konkursu:
I.       Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wspierania tych zadań wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
Dofinansowanie ze środków Gminy i Miasta Mirosławiec nie może przekraczać 90 % całkowitych kosztów realizacji zadania.
II.        Zasady przyznawania dotacji:
1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferach objętych konkursem oraz zamierzają realizować zadanie adresowane do grup dzieci, młodzieży i dorosłych, będących mieszkańcami Gminy i Miasta Mirosławiec.
Oddziały terenowe nie posiadające osobowości prawnej nie mogą samodzielnie ubiegać się o dotację. W takiej sytuacji mogą złożyć ofertę za pośrednictwem zarządu głównego lub oddziału posiadającego osobowość prawną, natomiast w ofercie powinien być wskazany oddział upoważniony do bezpośredniego wykonania zadania.
2. Celem konkursu jest wyłonienie Podmiotów, które przedstawią najlepsze oferty gwarantujące wykonanie zleconego zadania w sposób efektywny, oszczędny, terminowy i zapewniający wysoką jakość wykonania danego zadania.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie, w oznaczonym terminie i miejscu oferty na określonym formularzu wraz z załącznikami. Oferty należy składać na druku według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016r. poz. 1300).
4. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny oraz zawierać wszystkie wymagane informacje. Jeżeli pytanie nie dotyczy oferenta lub zgłaszanego przez niego zadania, należy wpisać „nie dotyczy”.
5. Do oferty na realizację zadania publicznego należy dołączyć w szczególności następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne poświadczenia o wpisie do ewidencji Starostwa Powiatowego,
b) kopia aktualnego statutu, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
c) oświadczenie o prowadzeniu księgowości zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tj.Dz.U. z 2018 r., poz. 395),
d) dokumenty pozwalające ocenić możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę - kompetencje, kwalifikacje kadry (kwalifikacje osób do prowadzenia szkolenia sportowego) – dotyczy klubów sportowych,
e) deklarację partnerską (tylko w przypadku wskazania w ofercie partnerów biorących udział w realizacji zadania),
f) zawiadomienie o prowadzeniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów,
g) zawiadomienie o rezygnacji z prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów,
h) oświadczenie o posiadaniu konta bankowego.
Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione zgodnie z KRS, innym rejestrem lub udzielonym pełnomocnictwem.
6.  Dotacja nie może być wykorzystana na:
a) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów,
b) pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,
c) zakup lokali i gruntów,
d) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
e) działalność polityczną i religijną,
f) wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją zadania.
7.  Z dotacji można sfinansować następujące koszty w ramach projektu, m. in:
a) wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem narzutami,
b) zakup, najem sprzętu lub wyposażenia niezbędnego do bezpośredniej realizacji zadania,
c) promocja działań, reklama (np. targi, media, broszury, plakaty).
8. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
III.        Zasady i warunki realizacji zadań:
1.  Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do dnia 14 grudnia 2018 r.
2. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Zlecenie realizacji zadania przez Burmistrza Mirosławca nastąpi w trybie określonym w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec a oferentem.
IV.        Termin składania ofert:
1. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu, osobiście lub za pośrednictwem poczty w:
Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mirosławcu ul. Wolności 37 78-650 Mirosławiec w terminie do dnia 29.03.2018 roku do godz.15.00 .
2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana następująco : - „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.”
- nazwa i adres podmiotu,
- numer i nazwa zadania.
3. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą objęte procedurą konkursową.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2018 r. przez komisję powołaną odrębnym zarządzeniem Burmistrza Mirosławca. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otwarcia ofert.
5. Formularz oferty dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, w pokoju nr 10 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.miroslawiec.pl   . Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 067/2590261.
V.        Kryteria oceny oferty:
1. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
a) formalne:
- czy oferta została złożona w terminie,
- czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru,
- czy do oferty zostały dołączone wymagane załączniki,
- czy oferta nie jest złożona na kwotę wyższą niż podana w ogłoszeniu o konkursie (oferty złożone po terminie, na nieodpowiednim formularzu zostaną odrzucone),
b) merytoryczne (ocena – zgodnie z kartą oceny oferty):
- prowadzenie działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem,
- czy podmiot rozliczał się w okresie poprzednim rzetelnie i terminowo z otrzymanych środków finansowych,
- możliwość realizacji zadania przez uprawniony podmiot,
- deklarowana jakość działania i kwalifikacje osób mających realizować zadanie,
- ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
- zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
- zadeklarowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
- analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:
1) unieważnienia konkursu jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem oferty do realizacji,
2) odwołania konkursu na każdym jego etapie bez podawania przyczyny lub przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu,
3) zmiany kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta; wówczas oferent nie będzie związany warunkami złożonej oferty oraz będzie zobowiązany do złożenia zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania lub może wycofać ofertę.
3. Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji, decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz. Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, jednak każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
4.  W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta na poszczególne zadanie.
5. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
6.  Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz na stronie pod adresem www.miroslawiec.pl      i Biuletynie Informacji Publicznej Mirosławiec przez okres 1 miesiąca.
7.  Podstawą przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizacje zadania publicznego pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec a wyłonionym w konkursie Podmiotem. Umowa ta również określi szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.
8. Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.
Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450)
2) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016r. poz. 1300).

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15
Burmistrza Mirosławca
z dnia 7 marca 2018 r.

Ogłoszenie konkursu ofert z zakresu kultury na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Nazwa zadania:

1. Organizacja imprez kulturalnych popularyzujących tradycje lotnictwa wśród mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec m.in. w formie występów, konkursów, turniejów i zawodów.

2. Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec.

Rodzaj zadania: kultura.

Termin składania ofert: 29.03.2018 r.

Burmistrz Mirosławca

Na podstawie art. 13 – 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450.)

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu : kultury na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Nr zadania

Rodzaj zadania

Wysokość środków

publicznych poniesionych na ten rodzaj zadania

w roku 2017

Wysokość środków
publicznych
przeznaczonych na realizację

tego zadania

w roku 2018

2.1/2018

Organizacja imprez kulturalnych popularyzujących tradycje lotnictwa wśród mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec w formie występów, konkursów, turniejów i zawodów.

15.000 zł

15.000 zł

2.2/2018

Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec.

13.000 zł

14.000 zł

Dotacje udzielone w 2017 roku na zadania w zakresie kultury na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec:

1. Organizacja imprez kulturalnych popularyzujących tradycje lotnictwa wśród mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec w formie występów, konkursów, turniejów i zawodów - 15.000 zł,

2. Upowszechnianie i rozwój rekreacji fizycznej i profilaktyki zdrowotnej poprzez aktywność kulturalną i towarzyską skierowane do mieszkańców Gminy i Miasta Mirosławiec – 13.000 zł,

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy i Miasta Mirosławiec, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Ogólne warunki konkursu:

  1. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wspierania tych zadań wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Dofinansowanie ze środków Gminy i Miasta Mirosławiec nie może przekraczać 90 % całkowitych kosztów realizacji zadania.

  1. Zasady przyznawania dotacji:

1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferach objętych konkursem oraz zamierzają realizować zadanie adresowane do grup dzieci, młodzieży i dorosłych, będących mieszkańcami Gminy i Miasta Mirosławiec.

Oddziały terenowe nie posiadające osobowości prawnej nie mogą samodzielnie ubiegać się o dotację. W takiej sytuacji mogą złożyć ofertę za pośrednictwem zarządu głównego lub oddziału posiadającego osobowość prawną, natomiast w ofercie powinien być wskazany oddział upoważniony do bezpośredniego wykonania zadania.

2. Celem konkursu jest wyłonienie Podmiotów, które przedstawią najlepsze oferty gwarantujące wykonanie zleconego zadania w sposób efektywny, oszczędny, terminowy i zapewniający wysoką jakość wykonania danego zadania.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie, w oznaczonym terminie i miejscu oferty na określonym formularzu wraz z załącznikami. Oferty należy składać na druku według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

4. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny oraz zawierać wszystkie wymagane informacje. Jeżeli pytanie nie dotyczy oferenta lub zgłaszanego przez niego zadania, należy wpisać „nie dotyczy”.

5. Do oferty na realizację zadania publicznego należy dołączyć w szczególności następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne poświadczenia o wpisie do ewidencji Starostwa Powiatowego,

b) kopia aktualnego statutu, potwierdzona za zgodność z oryginałem,

c) oświadczenie o prowadzeniu księgowości zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 395),

d) dokumenty pozwalające ocenić możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę - kompetencje, kwalifikacje kadry (kwalifikacje osób do prowadzenia szkolenia sportowego) – dotyczy klubów sportowych,

e) deklarację partnerską (tylko w przypadku wskazania w ofercie partnerów biorących udział w realizacji zadania),

f) zawiadomienie o prowadzeniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów,

g) zawiadomienie o rezygnacji z prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów,

h) oświadczenie o posiadaniu konta bankowego.

Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione zgodnie z KRS, innym rejestrem lub udzielonym pełnomocnictwem.

6. Dotacja nie może być wykorzystana na:

a) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów,

b) pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,

c) zakup lokali i gruntów,

d) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

e) działalność polityczną i religijną,

f) wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją zadania.

7. Z dotacji można sfinansować następujące koszty w ramach projektu, m. in:

a) wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem narzutami,

b) zakup, najem sprzętu lub wyposażenia niezbędnego do bezpośredniej realizacji zadania

c) promocja działań, reklama (np. targi, media, broszury, plakaty).

8. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.

  1. Zasady i warunki realizacji zadań:

1. Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do dnia 14 grudnia 2018 r.

2. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Zlecenie realizacji zadania przez Burmistrza Mirosławca nastąpi w trybie określonym w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec a oferentem.

  1. Termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu, osobiście lub za pośrednictwem poczty w:

Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mirosławcu ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec

w terminie do dnia 29.03.2018 roku do godz.15.00 .

2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana następująco :

- „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.”.

- nazwa i adres podmiotu,

- numer i nazwa zadania.

3. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą objęte procedurą konkursową.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2018 r. przez komisję powołaną odrębnym zarządzeniem Burmistrza Mirosławca. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otwarcia ofert.

5. Formularz oferty dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, w pokoju nr 10 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.miroslawiec.pl. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 067/2590261.

  1. Kryteria oceny oferty:

1. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a) formalne:

- czy oferta została złożona w terminie,

- czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru,

- czy do oferty zostały dołączone wymagane załączniki,

- czy oferta nie jest złożona na kwotę wyższą niż podana w ogłoszeniu o konkursie (oferty złożone po terminie, na nieodpowiednim formularzu zostaną odrzucone),

b) merytoryczne (ocena – zgodnie z kartą oceny oferty):

- prowadzenie działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem,

- czy podmiot rozliczał się w okresie poprzednim rzetelnie i terminowo z otrzymanych środków finansowych,

- możliwość realizacji zadania przez uprawniony podmiot,

- deklarowana jakość działania i kwalifikacje osób mających realizować zadanie,

- ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

- zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

- zadeklarowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

- analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:

1) unieważnienia konkursu jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem oferty do realizacji,

2) odwołania konkursu na każdym jego etapie bez podawania przyczyny lub przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu,

3) zmiany kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta; wówczas oferent nie będzie związany warunkami złożonej oferty oraz będzie zobowiązany do złożenia zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania lub może wycofać ofertę.

3. Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji, decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz. Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, jednak każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

4. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta na poszczególne zadanie.

5. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

6. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz na stronie pod adresem www.miroslawiec.pl i Biuletynie Informacji Publicznej Mirosławiec przez okres 1 miesiąca.

7. Podstawą przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania publicznego pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec a wyłonionym w konkursie Podmiotem. Umowa ta również określi szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania.

8. Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450)

2) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15
Burmistrza Mirosławca
z dnia 7 marca 2018 r.

Ogłoszenie konkursu ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec

Nazwa zadania:

1. Wspieranie programów ochrony i promocji zdrowia

Rodzaj zadania: ochrona i promocja zdrowia.

Termin składania ofert: 29.03.2018 r.

Burmistrz Mirosławca

Na podstawie art. 13 – 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.450)

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu : ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

Nr zadania

Rodzaj zadania

Wysokość środków publicznych poniesionych na ten rodzaj zadania
w roku 2017

Wysokość środków
publicznych
przeznaczonych na
realizację tego zadania
w roku 2018

3.1/2018

Wspieranie programów ochrony i promocji zdrowia

2.000 zł

4.000 zł

Opis zadania:

Zwiększenie wiedzy i kompetencji mieszkańców Mirosławca w obszarze dbania o własne zdrowie oraz zapobiegania chorobom cywilizacyjnym takim jak np.: nowotwory, cukrzyca, choroby przewodu pokarmowego, otyłość, alergie itp. akcje promocji zdrowia. Działania mające na celu zachęcenie mieszkańców do postawy prozdrowotnej. Działania te powinny być realizowane poprzez:

- organizacje zajęć i warsztatów promujących zdrowy tryb życia,

- grupy wsparcia,

- programy oraz akcje informacyjno- edukacyjne,

- akcje sportowe i rekreacyjne.

Dotacje udzielone w 2017 roku na zadania w zakresie ochrona i promocji zdrowia:

1. wspieranie programów ochrony i promocji zdrowia – 2.000 zł

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy i Miasta Mirosławiec, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Ogólne warunki konkursu:

  1. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wspierania tych zadań wraz z udzielaniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Dofinansowanie ze środków Gminy i Miasta Mirosławiec nie może przekraczać 90 % całkowitych kosztów realizacji zadania.

  1. Zasady przyznawania dotacji:

1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w sferach objętych konkursem oraz zamierzają realizować zadanie adresowane do grup dzieci, młodzieży i dorosłych, będących mieszkańcami Gminy i Miasta Mirosławiec.

Oddziały terenowe nie posiadające osobowości prawnej nie mogą samodzielnie ubiegać się o dotację. W takiej sytuacji mogą złożyć ofertę za pośrednictwem zarządu głównego lub oddziału posiadającego osobowość prawną, natomiast w ofercie powinien być wskazany oddział upoważniony do bezpośredniego wykonania zadania.

2. Celem konkursu jest wyłonienie Podmiotów, które przedstawią najlepsze oferty gwarantujące wykonanie zleconego zadania w sposób efektywny, oszczędny, terminowy i zapewniający wysoką jakość wykonania danego zadania.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie, w oznaczonym terminie i miejscu oferty na określonym formularzu wraz z załącznikami. Oferty należy składać na druku według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

4. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny oraz zawierać wszystkie wymagane informacje. Jeżeli pytanie nie dotyczy oferenta lub zgłaszanego przez niego zadania, należy wpisać „nie dotyczy”.

5. Do oferty na realizację zadania publicznego należy dołączyć w szczególności następujące dokumenty:

a) aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne poświadczenia o wpisie do ewidencji Starostwa Powiatowego,

b) kopia aktualnego statutu, potwierdzona za zgodność z oryginałem,

c) oświadczenie o prowadzeniu księgowości zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 395.),

d) dokumenty pozwalające ocenić możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę - kompetencje, kwalifikacje kadry (kwalifikacje osób do prowadzenia szkolenia sportowego) – dotyczy klubów sportowych,

e) deklarację partnerską (tylko w przypadku wskazania w ofercie partnerów biorących udział w realizacji zadania),

f) zawiadomienie o prowadzeniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów,

g) zawiadomienie o rezygnacji z prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów,

h) oświadczenie o posiadaniu konta bankowego.

Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione zgodnie z KRS, innym rejestrem lub udzielonym pełnomocnictwem.

6. Dotacja nie może być wykorzystana na:

a) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundacje kosztów,

b) pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,

c) zakup lokali i gruntów,

d) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

e) działalność polityczną i religijną,

f) wydatki nie związane bezpośrednio z realizacją zadania.

7. Z dotacji można sfinansować następujące koszty w ramach projektu, m. in:

a) wynagrodzenia płatne w celu realizacji zadania z przewidzianymi prawem narzutami,

b) zakup, najem sprzętu lub wyposażenia niezbędnego do bezpośredniej realizacji zadania,

c) promocja działań, reklama (np. targi, media, broszury, plakaty).

8. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą i wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.

  1. Zasady i warunki realizacji zadań:

1. Realizacja zadania przewidziana jest na okres od dnia podpisania umowy do dnia 14 grudnia 2018 r.

2. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Zlecenie realizacji zadania przez Burmistrza Mirosławca nastąpi w trybie określonym w art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec a oferentem.

  1. Termin składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu, osobiście lub za pośrednictwem poczty w:

Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mirosławcu ul. Wolności 37, 78-650 Mirosławiec w terminie do dnia 29.03.2018 roku do godz.15.00 .

2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana następująco :

- „Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r.”,

- nazwa i adres podmiotu,

- numer i nazwa zadania.

3. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą objęte procedurą konkursową.

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2018 r. przez komisję powołaną odrębnym zarządzeniem Burmistrza Mirosławca. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 dni od dnia otwarcia ofert.

5. Formularz oferty dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Mirosławcu, w pokoju nr 10 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.miroslawiec.pl . Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 067/2590261.

  1. Kryteria oceny oferty:

1. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a) formalne:

- czy oferta została złożona w terminie,

- czy oferta jest przedstawiona na formularzu wg obowiązującego wzoru,

- czy do oferty zostały dołączone wymagane załączniki,

- czy oferta nie jest złożona na kwotę wyższą niż podana w ogłoszeniu o konkursie (oferty złożone po terminie, na nieodpowiednim formularzu zostaną odrzucone),

b) merytoryczne (ocena – zgodnie z kartą oceny oferty):

- prowadzenie działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem,

- czy podmiot rozliczał się w okresie poprzednim rzetelnie i terminowo z otrzymanych środków finansowych,

- możliwość realizacji zadania przez uprawniony podmiot,

- deklarowana jakość działania i kwalifikacje osób mających realizować zadanie,

- ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

- zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na

realizację zadania,

- zadeklarowany wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

- analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel środków.

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:

1) unieważnienia konkursu jeżeli postępowanie nie zostanie zakończone wyłonieniem oferty do realizacji,

2) odwołania konkursu na każdym jego etapie bez podawania przyczyny lub przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu,

3) zmiany kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta; wówczas oferent nie będzie związany warunkami złożonej oferty oraz będzie zobowiązany do złożenia zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania lub może wycofać ofertę.

3. Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji, decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz. Decyzja ta jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie, jednak każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

4. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta na poszczególne zadanie.

5. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

6. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mirosławcu oraz na stronie pod adresem www.miroslawiec.pl i Biuletynie Informacji Publicznej Mirosławiec przez okres 1 miesiąca.

7. Podstawą przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania publicznego pomiędzy Gminą i Miastem Mirosławiec a wyłonionym w konkursie Podmiotem. Umowa ta również określi szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania.

8. Oferty Organizacji, które będą niekompletne a pozostaną nieuzupełnione w ciągu 7 dni od powiadomienia o brakach zostaną automatycznie odrzucone.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450)

2) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

 

       
       
       

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Lidia Cybulska 07-03-2018 14:55:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Burmistrz Mirosławca Piotr Pawlik 07-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Lidia Cybulska 07-03-2018 14:55:44