ZARZĄDZENIE NR 15

Burmistrza Mirosławca

z dnia 7 marca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursów na wsparcie realizacji niektórych zadań publicznych w Gminie Mirosławiec w 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875, zm. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130.) i art. 11 ust. 2 i 3, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 450) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

1. Ogłasza się otwarte konkursy ofert na wsparcie w 2018 r. realizacji zadań publicznych z zakresu:

1) upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec,

2) kultury na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec,

3) ochrony i promocji zdrowia na terenie Gminy i Miasta Mirosławiec.

2. Szczegółowe warunki konkursu, o którym mowa w ust.1 określa załącznik nr 1, załącznik nr 2, załącznik nr 3  do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. przedsiębiorczości, organizacji pozarządowych i sportu.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.